Moliya va kredit


Barqarorlikni tekshirish usulini amalga oshirish ketma-ketligiDownload 1.03 Mb.
bet17/17
Sana11.01.2017
Hajmi1.03 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Barqarorlikni tekshirish usulini amalga oshirish ketma-ketligi.
Masala. Quyida berilgan 1 va 2 loyiha ma’lumotlariga asoslanib, ularning barqarorligini tahlil qiling va eng samaralisini tanlang. Bunda ikkala loyiha uchun loyiha muddati – 5 yilni; loyihalarga qo’yilgan investitsiyalar – 100 ming AQSh dollarini; kapitalning bahosi – 10% ni tashkil etadi. Loyihani amalga oshirishda yillar bo’yicha pul tushumi bir xil summani tashkil etadi.


Loyiha


Pul tushumlari, ming AQSh dollari

Optimistik

Eng ko’p bo’lishi mumkin bo’lgan

Pessimistik

1

40

35

25

2

50

40

20

Masalaning echilishi quyidagicha amalga oshiriladi:Loyiha-1

T, yillar.

NPV

0

1

2

3

4

5

Optimistik

-100

45

45

45

45

45

71,8

Eng ko’p bo’lishi m.b.

-100

35

35

35

35

35

32,7

Pessimistik

-100

25

25

25

25

25

-5,2
Loyiha-2

T, yillar.

NPV

0

1

2

3

4

5

Optimistik

-100

50

50

50

50

50

89,6

Eng ko’p bo’lishi m.b.

-100

40

40

40

40

40

51,6

Pessimistik

-100

20

20

20

20

20

-24,2

formula bo’yicha variatsiya kattaligini topamiz.

1) Var (NPV) = NPVopt. - NPVpess.= 51,7- (-5,2) = 56,9(AQSh dollari)

2) Var (NPV) = NPVopt. - NPVpess.= 89,6- (-24,2) = 113,8(AQSh dollari)

4. Investitsiya risklarini pasaytirish yo’llari.

Investitsiya loyihalarini amalga oshirishdagi alohida risklar ta’sirini yo’qotish yoki yumshatish uchun bir qancha yo’llardan foydalaniladi.

1. Riskdan qochish - risk bilan bog’liq tadbirlardan voz kechishni (demak, bunda foydadan ham voz kechishni) bildiradi.

2. Riskni ushlab qolish – investor zimmasiga riskni qoldirish, bunda investor o’z kapitalini riskli tadbirlarga yo’naltirayotganda, risklardan ko’riladigan zararlarni qoplash uchun mablag’i bo’lishi kerak.

3. Riskni uzatish (sug’urtalash) – investor risk havfini kimningdir zimmasiga yuklaydi. Riskni sug’urtalash, mantiqan olganda, muayyan risklarni sug’urta kompaniyalariga berishni anglatadi. Uning mohiyati investorning riskdan qutilish maqsadida daromadning bir qismidan voz kechish orqali aks ettiriladi. Bunda investorning risk darajasini “nol”ga tushirish uchun to’lovni amalga oshirishga tayyor ekanligini tushunish mumkin. Ko’p hollarda, sug’urta kompaniyalari moliyaviy risklarni sug’urtalash bilan risk darajasini pasaytirishga to’liq erishishiga xizmat qiladilar.

4. Riskni pasaytirish - ko’zda tutilmagan xarajatlarni qoplash uchun zahira mablag’larini tashkil etish yo’li bilan yo’qotishlar hajmini qisqartirish hisoblanadi. Ko’zda tutilmagan xarajatlarni qoplash uchun zahira mablag’larini tashkil etishdagi asosiy muammo risklarning jiddiy oqibatlarini baholash hisoblanadi. Buning uchun loyiha qiymatini boshlang’ich baholashni hisobga olish lozim. Bu esa zahira summasini aniqlashga katta yordam beradi.

Riskni pasaytirishning aniq vositasini tanlashda investor quyidagi tamoyillarga asoslansa, maqsadga muvofiq bo’ladi:

- ortiqcha tavakkal qilish kerak emas;

- risk oqibatlari to’g’risida o’ylash lozim;

- kam narsa uchun risk qilish kerak emas.
Asosiy adabiyotlar:

 1. Vaxobov A.V., Xojibakiev Sh.X., Mo’minov N.G. “Xorijiy investitsiyalar”. O’quv qo’llanma.- T.: Moliya, 2010.-328 b.

 2. Вахабов А.В., Разыкова Г.Х., Хажибакиев Ш.Х. Иностранные инвестиции и модернизация национальной экономики. Монография. Т.: Молия, 2011.-300 с.

 3. Bekmurodov A.Sh., Karrieva Ya.K., Ne’matov I.U., Nabiev D.H., Kattaev N.T. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. –T.:Iqtisodiyot, 2010.-166 b.

 4. Mamatov B., Xujamkulov D., Nurbekov O. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2014. – 608 b.

 5. Kayumov R.I., Xojimatov R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: Darslik. - T.: TDIU, 2010. - 496 b.

 6. Karlibaeva R. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: O’quv qo’llanma. - T.: Cho’lpon, 2011.-124 b.

 7. Raimjonova M.A. O’zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni jalb qilish: nazariy asoslari, hozirgi holati va istiqbollari. T.: “Extremum-press”, 2013.-176 b.

 8. Toshov O. Investitsion faoliyatni moliyalashtirishni takomillashtirish. T.: “Akademnashr”, 2012.-165 b.

 9. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: Учебное пособие/ Э.С.Хазанович.2-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2011.-312с.

 10. Xashimov A.A., Madjidov Sh.A., Muminova N.M. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. - T.: Sharq matbaa nashriyot uyi, 2014.-208 b.

 11. Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. -Ростов на Дону.: Феникс, 2006.-272 с.

 12. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.
Qo’shimcha adabiyotlar:


1. Investments: An Introduction. Rhodes University Великобритания, 2014 Prof. Dr AP Faure 

2.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 234 c.

3.Mahmudov N.M., Majidov Sh.A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O’quv qo’llanma. - T.: TDIU, 2010.-196 b.

4.Nazarova G., Xalilov X., Safarov N. Erkin iqtisodiy hududlar /prof. A.Sh.Bekmurodov tahriri ostida (darslik), TDIU, 2011 y.

5. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 7-е изд., - М.:«Дашков и Ко», 2008.– 372 с.

6. Oblomurodov N.N. To’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning nazariy asoslari va ustuvor yo’nalishlari. T.: “Fan”, 2009, 110 b.

7. Хамидова Ф.А. Приоритетные направления привлечения финансовых инвестиций. T.: IQTISOD-MOLIYA, 2014.- 86 c.

8.G’ozibekov D.G’., Nosirov E.I. O’zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola.- T.: IQTISOD-MOLIYA, 2007. - 88 b.

1 O’zbekiston Respublikasining “Investitsiya faoliyati to’g’risida”gi Qonuni, 2014 y 9 dekabr. 3 – modda.

2 G’ozibekov D.G’. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T.: “Moliya” nashriyoti. 2003. 26 bet.

3 Haydarov N.H. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida korxonalar investitsion faoliyatidagi moliya-soliq munosabatlarini takomillashtirish masalalari. I.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2003. 29 b.

4 Игошина Л.Л. Инвестиции. Уч. пос. – М.: «Экономист», 2005. – С. 23.

5 Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: «Дашков и К0», 2006. – С. 13.

6 Староверова Г.С., Медведов А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. – М.: «КНОРУС», 2006. – С. 11.

7 Подшиваленко и др. Инвестиции: учеб. пос. – 3-е изд. – М.: «КНОРУС», 2006. – С.7.

8 Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. – М.: «ИНФРА-М», 2009. – С. 7.

9 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: учеб. пособие. – М.: «КНИГОДЕЛ». 2006. – С. 7.

10 Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с. англ. – М.: «Инфра-М», 1997. – С. 16, 979.

11 Клас Эклунд. Эффективная экономика: шведская модель. – М.: «Экономика», 1991. – С. 96.

12 Ткаченко И.Ю. Инвестиции: учеб. пособие. – М.: «Академия», 2009. – С. 6.

13 Самуэльсон П.А. Экономика: пер. с англ. – М.: «БИНОМ», 1997. – С. 783.

14 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. – М.: «Гетос АРВ», 1999. – С. 352.

15 Марголин А.М. Инвестиции. – М.: «РАГС», 2006. – С. 464.

16 Кэмпбелл Р. Макконелл, Станли Л. Брю. Экономикс, принципы, проблемы и политика. 2-том. – М.: «Республика», 1992. – С. 388.

17Мертенс А.В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории. – Киев: Киевское инвестиционное агенство, 1997. 71 стр.

18 Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирования инвестиций. – М.: «Финансы и статистика», 2001. – С. 16.

19 Бочарев В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М.: «Финансы и статистика», 1998. – С. 6-7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. – М.: «Финансы и статистика», 2001. – С. 6.

20 Multiplikator (ingl.) – ko’paytiruvchi.

21 Akselerator (lot. asselero – tezlataman).

22 Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: «Дело», 1997. – С. 144.

23 Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: «Дашков и К0», 2006. – С. 14.

24 O’zbekistonning yangi qonunlari. 21-son. T.: “Adolat”. 1998 yil. 265 b

25 O’zbekistonning yangi qonunlari. 19-son. T.: “Adolat”. 1998 yil. 532 b

26 Xalq so’zi 2005 yil 20 iyul. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisi to’g’risida AXBOROT

27 O’zbekistonning yangi qonunlari. 16-son. T.: “”Adolat”, 1997. 427 b.

28 O’zbekitston Respublikasi Prezidenti Farmonlari. 1995y.. 5 yanvardan 2000y 1 yanvargacha. T. ::“Adolat”2000. 80-b.

29 O’zbekistonning yangi qonunlari. 17-son. T.: “Adolat”, 1997.

30 O’zbekistonning yangi qonunlari. 19-son. T.: “Adolat”. 1998 . 532 b.

31 O’zbekistonning yangi qonunlari. 16-son. T.: “Adolat”. 1997. 427 b.

32 O’zbekistonning yangi qonunlari. 21-son. T.: “Adolat”1998. 532 b.

33 O’zbekistonning yangi qonunlari. 19-son. T.: “Adolat”. 1998 y. 532 b.

34 G’ozibekov D. G’. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: «Moliya», 2003. – B. 45.

35 Qo’zieva N.R. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag’batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo’nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. – T.: BMA, 2008. – B. 11.

36 Xoshimov Q.B. Chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarni soliqqa tortish va uni takomillashtirish yo’llari. Iqt. fan. nom. ilm. dar. ol. uch. yoz. dis. avtor. – T.: BMA, 2004. – B. 7.

37 O’zbekiston Respublikasining 1998 yil 30 apreldagi «Chet el investitsiyalari to’g’risida»gi Qonuni. // «Xalq so’zi», 1999 yil 12 yanvar, – №7. – B. 1.

38 Karimov I.A. Bosh maqsadimiz – mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, olib borayotgan islohotlarni, iqtisodiyotimizda tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom ettirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka yanada keng yo’l ochib berish hisobidan oldinga yurishdir. – T.: O’zbekiston, 2016 y., 12-bet

39 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasining statistik ma’lumotlari.

40 O’zbekiston milliy entsiklopediyasi. – T.: «O’ME» Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – B. 48.

41 Макаревич Л.М. 200 правил бизнеса. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – С. 125.

42 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Страдубцева Е.Б. Современный экономической словарь. 4-изд., перераб. и доп. – М.: «Инфра-М», 2005. – С. 235.

43 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: «Книжный мир», 2005. – С. 126.

44 Vahobov A. va boshq. Xalqaro moliya munosabatlari: Darslik. /Mual.: A.Vahobov, N.Jumaev, U.Burxanov. – T.: «Sharq», 2003. – B. 277.

45 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 11 apreldagi «To’g’ridan-to’g’ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag’batlantirish borasidagi qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi 3594-sonli Farmoni, (1-2-bandlari).

46 Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. – T.: «Moliya», 2010. – B. 153.

47 G’ozibekov D.G’., Qoraliev T.M. Investitsiya faoliyatini tashkil etish va davlat tomonidan tartibga solish. – T.: TMI, 1993. – B. 46.

48 Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. – T.: «Moliya», 2010. – B. 174.

49 Shu nomdagi firma tomonidan ishlab chiqilgan.

50 Odatda, ekspertlarning umumiy soni taxminan 100 nafardan iborat bo’ladi.

51 Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. – T.: «Moliya», 2010. – B. 155-156.

52 Siddiqov A. Sanoat ishlab chiqarishga yo’naltirilgan investitsiya mablag’lari samaradorligi. // «Bozor, pul va kredit», 2004. №7-8. – B. 48.

53 Jadval O’zbekiston Davlat statistika qo’mitasining ma’lumotlari asosida tuzilgan.

54 Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo’llanma. – T.: «Moliya», 2010. – B. 170.

55 Ma’lumot uchun: Yaponiya, Janubiy Koreya va qator G’arbiy Evropa mamlakatlarida tabiiy resurslarning kamyobligi texnika-texnologiya vositasida ortig’i bilan qoplanadi.

56 Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: «Дашков и К0», 2006. – С. 13.

57 Беренц В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перер. и дополн. Изд-во. – М.: «Интерэксперт», «Инфра-М», 1995. – С. 6.

58 Золотогоров В.А. Инвестиционное проектирование: Учеб.пос. – Мн.: «Экоперспектива», 1998. – С. 33.

59 A.Uzoqov, E.Nosirov, R.Saidov, M.Sultonov. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va ularning monitoringi. O’quv qo’llanma.-T.: “Iqtisod-moliya ”, 2006.84- bet.


60 A.Uzoqov, E.Nosirov, R.Saidov, M.Sultonov. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va ularning monitoringi. O’quv qo’llanma.-T.: “Iqtisod-moliya ”, 2006.90- bet.

61 Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В. «Економическая оценка инвестиций» М.–:КНОРУС, 2009г. С.-65

62 O’zbekiston Respublikasining “O’zbekiston Respublikasining iqtisodiy sohadagi ayrim qonun hujjatlariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida”gi Qonuni, T.: 2007 y 23 iyul № O’RQ – 104

.


63 G’ozibekov D.G’. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: «Moliya», 2003. – B. 80.

64 Mavzuning nazariy asoslarini tadqiq etilishi natijasida kiritilgan.

65 Mirkin Ya.M. Natsionalniy doklad «Riski finansovogo krizisa v Rossii: faktori, stsenarii i politika protivodeystviya»//Finansovaya akademiya pri pravitelstve RF, 2006.- ss. 47-51. (www.mirkin.ru).

66 Kilyachkov A.A., Chaldaeva L.A. Rinok tsennix bumag i birjevoe delo.-M.: Ekonomist’, 2005.-687 s.

67 Роиз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с.анг. со 2 – го изд. – М.: “Дело Лтд”, 1995. – 768 с.

68 Ўзбекистон Республикасининг “Лизинг тўғрисида”ги Қонуни, 1999 йил 14 апрель, 2 – модда.

69 А.В.Бусыгин. Предпринимательства. – М.: Дело, 2001. 176с.

70 Р.А.Фатхутдинов. Инновационный менежмент. – М.: Интел – Синтез. 2000. 9с.

71 «Ko’rinmas», «sezib bo’lmaydigan», «ushlab bo’lmaydigan» aktivlar tushuniladi.

72 Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и статистика», 1996. – С. 227.

73 Шеремет А., Рахман З. Бухгалтерский учет в рыночном экономике. – М.:«Инфра-М», 1996. – С. 135.

74 Mazkur nizom O’zbekiston Respublikasi Davlat mulk qo’mitasining 2009 yil 22 apreldagi 01/19-18/08-sonli Qarori bilan tasdiqlangan va Adliya vazirligida 2009 yil 8 mayda 1953-son bilan davlat ro’yxatidan o’tkazilgan.

75 www.worldfranchisecouncil.org (Жахон банки маълумотлари асосида тайёрланди)

76 Игорь Забута Гудвилл: методы расчета и обесценение  (рус.). Dipifr.info (15 апреля 2010). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 26 декабря 2011.

77 Игорь Забута Гудвилл: методы расчета и обесценение  (рус.). Dipifr.info (15 апреля 2010). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 26 декабря 2011.


Download 1.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat