Modda tuzilishi zamonaviy kimyoning nazariy asosi. Moddalarning agregat va fazaviy holatlariDownload 49,4 Kb.
Sana23.06.2022
Hajmi49,4 Kb.
#694658
Bog'liq
Modda tuzilishi yakuniy nazorat savollar banki
Iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning o’rni, Iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning o’rni, Iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning o’rni, Savol, Savol, 3-amaliyot mavzu, 2021 йил 2курс фалсафа тест оралик назорат, answers of Tests for Phonetics, TUMTT, S.S 2


 1. Modda tuzilishi zamonaviy kimyoning nazariy asosi.

 2. Moddalarning agregat va fazaviy holatlari.

 3. Moddalardagi kimyoviy bog’lanishning xillari.

 4. Molekulalarning fazoviy tuzilishi.

 5. Gibridlanish xili bilan molekulalarning fazoviy tuzilishi o‘rtasidagi bog‘lanish.

 6. Molekulalarning simmetriya elementlari

 7. Ichki molekulyar aylanish va konformatsiyalar

 8. Dielektiriklar va molekulalarning elektr xususiyatlari

 9. Molekula tashqi elektr maydonda

 10. Molekulyar doimiyliklar hisoblangan dipol momenti

 11. Molekulalarning magnit xususiyatlari

 12. Molekulalarning energetikasi

 13. Molekulalararo ta’sir va uning xillari.

 14. Molekulalarning elektron-tebranma-aylanma holatlari

 15. Molekulalarni tebranma holati.

 16. Molekulalarning elektron holatlari va elektron spektrlari

 17. Molekulalarning aylanma, tebranma va elektron spektrlari

 18. Elementar zarrachalar va ularning klasifikasiyasi

 19. Molekulalarning elektr xossalari. Qutblanuvchanlik va uning xillari. Refraksiya. Maydon, nurlanish va zarrachalar oqimi tushunchasi.

 20. Magnit xossalar. Molekulalarning magnit momenti. Molekulalardagi yadro va elektronlarning magnit momentlari

 21. Molekulalararo ta’sir va uning xillari. Dispersion, induksion va orientatsion ta’sirlar va ularning energiyasi.

 22. Molekulalarning energetik pog’onalari va ular orasidagi o'tishlar. Spektrlar.

 23. Molekulalarning tebranma xarakati va tebranma spektrlari.

 24. Molekulalarning elektron spektrlari

 25. Ikki atomli molekulaning turli elektron xolatlaridagi dissotsilanish energiyasi.

 26. Elektron,tebranma va aylanma spektrlar asosida molekulalar (molekulyar ionlar, radikallar, komplekslar)ga tegishli geometrik parametrlar, tuzilish bilan boglik bulgan boshka xil ma’lumotlarni olish.

 27. Ikki atomli molekulalar elektron tulqin funksiyalarining simmetriya xususiyatlari.

 28. Ko’p atomli molekulalarning elektron holatlari va elektron tulqin funksiyalarini sinflarga bo’lish.

 29. Har xil elektron xolatidagi molekulalar xossalarining farqlanishi.

 30. Molekulalarning aylanma, tebranma va elektron spektrlar.

 31. Molekulalarning tebranma holati.

 32. Molekulyar doimiyliklar hisoblangan dipol momenti.

 33. Molekulalarning energetikasi

 34. Molekulalarning fazoviy tuzilishi.

 35. Simmetriya tekisligi, simmetriya o‘qi, simmetriya markazi va simmetriya operatsiyalari.

 36. Ichki aylanish va uning xillari.

 37. Burilish izomerlarining paydo bo‘lishi. Sis-trans izomerlar.

 38. Turli elektron, tebranma va aylanma holatlarda turgan molekulalarning dipol momentlari va qutblanuvchanligi.

 39. Moddalarning plazma holati va plazmalarning xillari

 40. Atom yadrosining tuzilishi.

 41. Moddalarning kristall va amorf holatlardagi o‘ziga xos xususiyatlari.

 42. Elementlar atomlarining nisbiy elektromanfiylik tushunchasi

 43. Kompleks birikmalardagi markaziy atom orbitallarining gibridlanishi.

 44. Burilish izomerlarining paydo bo‘lishi. Sis-trans izomerlar.

 45. Tashqi elektr maydonida molekulalarning orientatsion, atom va elektron qutblanuvchanligi.

 46. Molekulalarning magnit momenti va magnitlanuvchanligi.

 47. Molekulalararo ta’sir xillari va ularning hosil bo‘lish sabablari

 48. Yadroning energetik holatlari

 49. Moddalarning kristall va amorf holatlardagi o‘ziga xos xususiyatlari.

 50. Gibridlanish xili bilan molekulalarning fazoviy tuzilishi o‘rtasidagi bog‘lanish.

 51. Molyar refraksiyaga tegishli qonuniyatlar.

 52. Molekulalarning magnit momenti va magnitlanuvchanligi.

 53. Yadro magnit rezonansi (YAMR)

 54. Elektron paramagnit rezonans (EPR)

 55. Ekvivalentlik (aynilik) simmetriya elementigagina ega bo‘lgan molekulalar.

 56. Qutbsiz va qutbli molekulalarning simmetriyasi, dipol va kvadrupol momenti.

 57. Dipol momentining temperaturaga bog‘liqligi va uni tajribaviy aniqlash usullari.

 58. Tunnel effekti va uni tushuntirish.

 59. Rentgenografiya nima foydalanish obekti haqida ma’lumot bering

 60. Elektronografiya nima foydalanish obekti haqida ma’lumot bering

 61. Neytronografiya nima foydalanish obekti haqida ma’lumot bering

 62. Fotoelektron (FES) nima foydalanish obekti haqida ma’lumot bering

 63. Rentgenoelektron (RES) spektraskopiya nima foydalanish obekti haqida ma’lumot bering

 64. EPR – spektroskopiyaning kimyoda qo’llanilnshi.

 65. Derivatografiya usulida moddalarni tahlil qilish.

 66. Plazma xossalarini va tavsiflarini o’rganish.

 67. Molekulalarning fazoviy tuzilishi.

 68. Molekulaning gibridlanishi, geometriyasi va simmetriyasi orasidagi bog’lanishlar

 69. Valent bog’lanishlar metodi haqida tushuncha

 70. MOM nima va uning qo’llanilish sohalari

 71. Plazma parametrlari va plazma xususiyatlari

 72. Kimyoviy bog’lanishni tavsiflanishi

 73. Qutblanuvchanlik va uning xillari

 74. Molekulalararo ta’sir va uning xillari.

 75. Atom va uning yadrosining tarkibiy qismlari haqida ma’lumot bering

 76. Nils Bor nazariyasini paydo bo’lishi va nazariya haqida ma’lumot bering

 77. Elementar zarrachalarning kashf qilinishi va uning xilllari haqida ma’lumot bering.

 78. Barcha barqaror zarralarni sanab bering va juft annigilatsiya nima ekanligini tushuntirib bering.

 79. Spektr nima va u necha xil bo’ladi

 80. Spektral term deb nimaga aytiladi

 81. Vodorod spektrlarni tushuntirib bering

 82. Nurning interferensiyasi va difraksiyasi nima

 83. Massa defekti haqida ma’lumot bering

 84. Fotoeffektning asosiy qonunlarini ayting. Fotoeffektning qizil chegarasi nima

 85. Mikroobyektlar harakati qanday tenglama bilan ifodalanadi

 86. Suyuq kristallar necha guruhga bo’linadi? Ular qayerlarda qo’llaniladi

 87. Ionlanish potensali, elektronga moyillik va elektromanfiylik nima?

 88. Elektromanfiylikni aniqlashda Malliken va Poling usullarini aytib bering

 89. Atom orbitallarning gibridlanish konsepsiyasini tushuntiring

 90. Ϭ,π, δ – bog’lanishlar qanday hosil bo’ladi

 91. Gillespi nazariyasi nimani tushuntiradi

 92. sp3, sp2, sp qatorida qutblanuvchanlik va uglerod atomning radiusi qanday o’zgaradi

 93. Valent burchak deb nimaga aytiladi. U qanday usulda aniqlanadi

 94. Molekulyar orbitallar hosil bo’lishda qanday faktorlar ahamyatga ega

 95. F2, C2, CO larning molekulyar orbitallar nazariyasi asosida tuzilish formulalarni yozing

 96. Simmetriya tekisligi va simmetriya o’qi nima? Misollar keltiring

 97. Komformatsiya nima?

 98. Dipol momenti nima va u qanday aniqlanadi

 99. Qutblanuvchanlik va uning turlarini tushuntiring

 100. Dielektrik singdiruvchanlik deb nimaga aytiladi

 101. Lorens-Lorens formulasini tushuntirib bering

 102. Molyar refraksiya va uning inkrementi nima?

 103. Molekulyar spektroskopiya turlari qanday nazariyaga asoslanadi

 104. Kimyoviy siljish va multipletlik nima?

 105. Garmonik va angormonik ostsilyator nima

 106. YaMR va EPR spektrlarni kim kashf qilgan va qayerda qo’llaniladi

 107. Van-der Vaals kuchlari necha turga bo’linadi

 108. Oniy dipollar nima

 109. π-komplekslarga misollar keltiring va ularni barqarorligini tushuntiring

 110. Solvat komplekslar va klatrat birikmalar deb nimaga aytiladi

 111. Molekulyar spektrlarning turlari necha xil bo’ladi

 112. Qattiq va noqattiq rotator nima?

 113. Garmonik va angormonik ossilyotor tushunchalarini tushuntiring

 114. Lyuminessensiya hodisasini tushuntiring

 115. Molekulalarning electron spektrlari deb nimaga aytiladi

 116. Ko’ndalang va bo’ylama seriya chiziqlari qachon paydo bo’ladi

 117. Ultrabinafsha spektroskopiya qayerda qo’llaniladi

 118. Molekulalarning magnit momenti va magnitlanuvchanlik nima?

 119. Yadro magnit rezonas haqida ma’lumot bering

 120. Zarrachalarning to’lqin funksiyasi.

 121. Massasi 11,7 g natriy tuzi suvda eritildi. Hosil bo`lgan eritmaga, kumush nitrat eritmasini qo`shilishi 28,7 g cho`kmaga tushishiga olib keldi. Reaksiya natijasida qancha natriy nitrat (g) hosil bo`lgan

 122. . Massasi 194 g bo`lgan texnik rux sulfidga mo`l miqdorda sulfat kislota bilan ishlov berildi. Ajralib chiqqan gaz, 425 g 20%li kumush nitrat eritmasidan o`tkazildi. Bunda cho`kma tushdi. Texnik rux sulfidning tozalik darajasini aniqlang

 123. Massasi 27,2 g bo`lgan mis va mis(II) oksidi aralashmasiga konsentrlangan sulfat kislota bilan ishlov berilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajralib chiqdi. Hosil bo`lgan tuz massasini hisoblang.

 124. Oq fosfor yondirilganda 1:2 mol nisbatda 54,3 gr V va III oksidlar aralashmasi olindi. Reaksiyada sarflangan kislorodni hajmini (l,n.sh) aniqlang?

 125. Massasi 11 g bo`lgan temir va alyuminiy aralashmasi mo`l miqdorda xlorid kislota eritmasida to`liq eritildi. Bunda 8,96 l (n. sh.) gaz ajralib chiqqan bo`lsa, dastlabki aralashmadagi temir massasini (g) aniqlang

 126. Massasi 25,7g bo`lgan kalsiy va oltin aralashmasi mo`l miqdorda xlorid kislota eritmasida to`liq eritildi. Bunda 3,36 l (n. sh.) gaz ajralib chiqqan bo`lsa, dastlabki aralashmadagi oltinning massa ulushini (%) aniqlang

 127. Massasi 35,2g bo`lgan bariy va kaliy aralashmasi mo`l miqdorda xlorid kislota eritmasida to`liq eritildi. Bunda 6,72 l (n. sh.) gaz ajralib chiqqan bo`lsa, dastlabki aralashmadagi kaliyning massasini (g) aniqlang.

 128. Massasi 11,7 g natriy tuzi suvda eritildi. Hosil bo`lgan eritmaga, kumush nitrat eritmasini qo`shilishi 28,7 g cho`kmaga tushishiga olib keldi. Reaksiya uchun olingan natriy tuzini aniqlang.

 129. Massasi 11 g kaliy tuzi suvda eritildi. Hosil bo`lgan eritmaga, kumush nitrat eritmasini qo`shilishi 24,8 g cho`kmaga tushishiga olib keldi. Reaksiya uchun olingan kaliy tuzini aniqlang.

 130. Rux, alyuminiy va mis aralashmasiga iliq suyultirilgan sulfat kislota ta`sir ettirildi. Bunda aralashmani bir qismi eridi va 11,2 l (n.sh) gaz ajraldi. Shu miqdordagi boshqa aralashmaga kaliy gidroksid bilan ishlov berildi. 44,8 l gaz ajralib chiqdi va 32 g erimagan qoldiq qoldi. Boshlang`ich aralashmadagi misning mol ulushini (%) hisoblang

Download 49,4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti