Mavzu talimni tashkil etish shakllari va turlari 1Download 1,95 Mb.
Sana03.06.2022
Hajmi1,95 Mb.
#633735
Bog'liq
M
1-MАVZU PЕDАGОGIKА FАNINING MАVZUSI, BАHSI VА BАRKАMОL INSОNNI TАRBIYALАSHDАGI O`RNI, Imomali 4077237d86fdae90cfd18fcf9474f30a, Job and career, 2020 2222 магистр план календар иш режа 3, education, education, Adabiyot darslarida tahlil turlaridan namunalar, Adabiyot darslarida tahlil turlaridan namunalar, Ta'lim menejmenti testi Asralova Malika, Волшебный мир к. Асралова Малика, Fani laboranti, 2 5217763916016256091, 2 5443065500793833129, 1034uzbekistan, 1034uzbekistan

From: Snapshot-Content-Location: https://slidetodoc.com/mavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1/ Subject: MAVZU TALIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI VA TURLARI 1 Date: Fri, 13 May 2022 07:36:40 -0000 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6----" ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://slidetodoc.com/mavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1/ MAVZU TALIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI VA TURLARI 1

MAVZU TALIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI VA TURLARI 1

prev
next

 • Slides: 17
Download presentation

MAVZU: TA’LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI VA TURLARI РЕЖА: 1. Ta’limni tashkil etishning shakllari. 2. Dars ta’lim tashkil etishning asosiy shakli. 3. Darsning turlari va tuzilishi. 4. Darsga qo‘yiladigan talablar. 5. O‘qituvchining darsga tayyorlanishi. 6. Ta’limni tashkil etishning yordamchi shakllari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 1. Pedagogika. X. Ibragimov, Sh. Abdullaeva. –Toshkent, 2007. 2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent, fan va texnologiya. 2010. 3. Pedagogika. Toxtaxodjaeva M. X. va boshqalar. – Toshkent, O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010. 4. Djuraev R. X. va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. –Toshkent, Fan, 2008. 5. Pedagogikadan amaliy mashqlar va masalalar /O‘quv qo‘llanma. O‘. Asqarova. –Toshkent, Istiqlol, 2005. 6. Pedagogik entsiklopediya. I va II jild. “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. -Toshkent, 2012. 7. TEACHING AND LEARNING Pedagogy, Curriculum and Culture by Alex Moore 2012.

Asosiy tushunchalar: • • • in dividual vizual ma’ruza binar ma’ruza anjuman ma’ruza metodologik

Ta’limni tashkil etish shakli - bu o‘qituvchi va o‘quvchining belgilangan tartibda, muayyan maqsadga muvofiq ma’lum rejimda tashkil etiladigan o‘quv-bilish faoliyatining tashqi ifodasidir. Ayni vaqtda ta’limning quyidagi shakllari ajratib ko‘rsatiladi: in dividual, individual guruhli, sinf dars, leksiya seminar va sinfdan tashqari, auditoriyadan tashqari, maktabdan tashqari O‘quvchilarni qamrab olishi, o‘quvchilar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarining nisbatlari, mustaqilligi darajasi va o‘qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilariga ko‘ra quyidagi uch asosiy turga ajratiladi individual; sinf dars; ma’ruza seminar

Ta’limni tashkil etish shakllari: An’anaviy ta’lim shakli, noan’anaviy ta’lim shakli va yordamchi ta’lim shakli. Dars – (maktabdagi) o’quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo’lib, unda o’qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o’quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat’iy jadval bo’yicha shug’ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o’quv dasturiga o’zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilmaxil metodlardan foydalanadi

MA’RUZA VA UNING O’ZIGA XOSLIKLARI 1) yo’naltiruvchi: talabalarni o’quv materialining asosiy jihatlariga e’tibor qaratishga imkon berish 2) axborot: o’qituvchi ma’ruza vaqtida muammoni, muammo bilan bog’liq asosiy dalil va xulosalar mohiyatini ochib beradi 3) metodologik: ma’ruza jarayonida muammoning falsafiy-nazariy asoslari namoyon etiladi 4) tarbiyalovchi: talabalarda tinglash, idrok etish, munozarada ishtirok etish madaniyatini shakllantirish 5) rivojlantiruvchi: talabalarda mantiqiy fikrlash, xulosalar chiqara olish qobiliyatini rivojlantirish

Ma’ruza turlari Kirish ma’ruzasi Ma’lumotli ma’ruza Anjuman ma’ruza Muammoli ma’ruza Ma’ruza munozara Vizual ma’ruza Konspektli ma’ruza Maslahatli ma’ruza Binar ma’ruza O’ziga xos xususiyatlari Talabalarda o’quv fani to’g’risidagi umumiy tasavvurlarni shakllantirish Talabalarda muammoga doir ma’lumotlarni axboriy retseptli tarzda taqdim etish Talabalar tomonidan o’quv materialini izlanishli tarzda o’zlashtirilishiga erishish Talabalarga muammoli savol, muammoli vaziyat va muammoli topshiriqlarni taqdim etish orqali o’quv birliklarini bayon etish Fikrlar almashinuvini tashkil etish asosida ma’ruza qismlarini o’zlashtirishga erishish Vizual materiallarni taqdim etish orqali talabalar tomonidan materialni o’zlashtirishga erishish Talabalar tomonidan o’quv materialini o’zlashtirishga erishish maqsadida tushuntirish bilan birga eng asosiy qismlarini yozdirib borish Savol va javoblar tarzida ma’ruza mashg’ulotini tashkil etish Muammo yuzasidan tadqiqot olib borgan mutaxassis olim bilan birgalikda ma’ruzani tashkil etish

SEMINAR VA UNING O’ZIGA XOSLIKLARI Seminar – bu o’qituvchini ta’lim oluvchilar bilan faol muloqotga kirishishiga yo’naltirilgan, nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda amalga oshirish uchun zaruriy shart-sharoitni ta’minlovchi ta’limni tashkil etish shaklidir Seminar mashg’ulotiga tayyorgarlik ko’rish va o’tkazish: Nima uchun? – Seminarni tashkil etishdan ko’zlangan maqsad. 2. Qanday tarzda? – Seminarni olib borish texnologiyasini ishlab chiqish. 3. Nimani muhokama qilish? – Seminarni olib borish vaqtida muhokama qilinadigan materiallar mazmuni. 4. Qanday omillarni hisobga olish zarur? – Seminarni tashkil etish jarayonida ma’lum omillarni hisobga olish

Darsning turlari va tuzilishi Darsning quyidagi turlari mavjud: 1. Aralash (kombinatsion dars). 2. Yangi bilimlarni bayon qilish darsi. 3. O’rganilganlarini takrorlash va mustahkamlash darsi. 4. O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini nazorat qilish darsi. 5. Laboratoriya darslari. 6. Amaliy darslar.

1. Aralash darsning tuzilishi: a) tashkiliy qism; b) o’tilgan mavzuni takrorlash (uy tekshirish); v) yangi mavzuni bayon qilish; g) o’rganilgan materialni mustahkamlash; d) o’quvchilarni baholash; e) uy vazifasini berish. 2. Yangi bilimlarni bayon qilish darsining tuzilishi: a) tashkiliy qism; vazifasini b) yangi mavzuni bayon qilish; v) o’rganilgan materialni mustahkamlash; d) uy vazifasini berish. 3. O’rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi: a) tashkiliy qism; b) o’rganilgan mavzularga doir savol-javob o’tkazish; v) o’rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; g) o’quvchilarni baholash. 5. Laboratoriya darslarining tuzilishi: a) tashkiliy qism; b) nazariy materiallarni mustahkamlash; v) laboratoriya ishini o’tkazish; g) o’quvchilarni baholash; d) uy vazifasi. 4. O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini nazorat qilish darsining tuzilishi: a) tashkiliy qism; b) o’rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); v) nazorat ishini o’tkazish; g) uy vazifasi (o’rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida). 6. Amaliy darslarning tuzilishi: a) tashkiliy qism; b) nazariy materiallarni mustahkamlash; v) amaliy ish topshiriqlarini bajarish; g) o’quvchilarni baholash; d) uy vazifasi.

Amerikalik o’qituvchi va nashriyotchi William Chandler Bagley o’zining "Ta’lim jarayoni" (The educative process) kitobida dars turlarini quyidagicha bayon etadi. 1. Rivojlantirish darslari (The development lesson) 2. O’rganish darslari (Study lesson) 3. So’rov darslari (The recitation lesson) 4. Mashg’ulot darslari (The drill lesson) 5. Takrorlashya’niqaytako’ribchiqishdarslari (The review lesson) 6. Imtihon( tekshiruv ) darslari. (The examination) Hozirgi kunda bularda 3 tasi yani rivojlantirish darslari, mashg’ulot darslari va ya’ni qayta ko’rib chiqish darslari asosiy qilib ko’rsatilgan. The Educative Process - William Chandler Bagley. P/70

Darsga qo’yiladigan talablar Didaktik Tarbiyaviy Rivojlantiruvchi

Zamonaviy darslar quyidagi talablarga javob bera olishi lozim: -fanning ilg’or yutuqlari, pedagogik texnologiyalardan foydalanish, darsni o’quv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etish; -darsda barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta’minlash; o’quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta o’zlashtirilishi uchun zarur sharoitlarni yaratish; o’quvchilar anglab yetadigan fanlararo bog’liqliklarni o’rnatish; ilgari o’rganilgan bilim va malakalari, shuningdek, o’quvchilarning rivojlanish darajasiga tayanish; shaxsning har tomonlama rivojlantirishni motivatsiyalash va faollashtirish; o’quv-tarbiyaviy faoliyat barcha bosqichlarining mantiqiyligi va emotsionalligi; pedagogik vositalardan samarali foydalanish; ; zarur bilim, ko’nikma va malakalar, fikrlash va faoliyat ratsional usullarini shakllantirish; -mavjud bilimlarni doimo boyitib borish ehtiyojini yuzaga keltirish; har bir darsni puxta loyihalashtirish, rejalashtirish, tashhis va taxmin qilish.

O‘qituvchining darsga tayyorgarligi: tashxislash; bashoratlash; loyihalashtirish; rejalashtirish

Ta’limni tashkil etishning yordamchi shakllari fakultativ mashg’ulotlar sanaladi. Ular o’quvchilarning qiziqishlari asosida tashkil etiladi: -to’garaklar; -klublar; -olimpiadalar; -viktorinalar; -ko’rgazmalar; -ekspeditsiyalar va hokazolar.

NAZORAT UCHUN SAVOL VA TOPSHIRIQLAR 1. Hozirgi vaqtda ta’limni tashkil etishning qanday shakllari keng tarqalgan? 2. Ta’limni tashkil etishning individual tizimiga izoh bering. 3. Sinf-dars tizimining afzalligi va kamchiliklari nimalarda namoyon bo‘ladi? 4. Ma’ruza-seminar tizimining o‘ziga xosligini izohlang. 5. Dars deb nimaga aytiladi? 6. Darsning qanday turlari mavjud? 7. Darsga qo‘yiladigan talablarni tushuntirib bering. 8. O‘qituvchining darsga tayyorgarlik ko‘rishi qanday bosqichlarni o‘z ichiga oladi? 9. Ta’limni tashkil etishning yordamchi shakllariga nimalar kiradi?

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!


  • ilova 8 MAVZU Talimni tashkil etish shakllari
  • ilova 8 MAVZU Talimni tashkil etish shakllari
  • DARS TIPLARI VA TURLARI Reja Talimni tashkil etish
  • DARS TIPLARI VA TURLARI Reja Talimni tashkil etish
  • mavzu Kop tarmoqli fermer xojaliklarini tashkil etish
  • Talim sifati monitoringini tashkil etish va otkazishda xalqaro
  • Oqituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etish 1 ilova
  • Korreksion ishning tasnifi turlari va shakllari Tayanch tushunchalar
  • Qon ketish turlari va usullari Qon ketish turlari
  • Mavzu Kommunikativ malakalar va tasir etish Reja
  • Mavzu Kommunikativ malakalar va tasir etish Reja
  • Mavzu Kommunikativ malakalar va tasir etish Reja
  • Mavzu Rezbali brikma turlari va ularning parametrlai REJA
  • mavzu Xotira turlari Operativ xotiraning vazifasi Kompyuterning
  • Mavzu Ravishlarda daraja ravishlarning yasalishi otlashishi tuzilish turlari
  • Mavzu Immunitet xakida tushuncha Immunitet turlari Organizmning maxsus
  • Mavzu Sotsiologiya strukturasi 2 Mavzu Sotsiologiya strukturasi

  mavzu BMIga mavzu tanlash Tadqiqt uchun adabiyotlar
  Boshlangich sinflarda matematika oqitishning darsdan tashqari shakllari Qosimov
  Boshlangich sinflarda matematika oqitishning darsdan tashqari shakllari Qosimov
  HAYOTNING HUJAYRASIZ SHAKLLARI A F I D U
  HISSIYOT Kishi idrok etish xotirlash xayol surish va
  Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish REJA 1 1
  Qishloq xojaligi ishlab chiqarishini tashkil etishning ilmiy
  Reja 1 Dars tavsifi va darsni tashkil etishga
  Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish REJA 1 1
  Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish REJA 1 1
  MODUL KIRISH ISHLAB CHIQARISHNI TASHKIL QILISH TOGRISIDAGI
  QIRGISTON RESPUBLIKASI REJA 1 Rspublikaning tashkil topishi 2
  KAPALI GRUP KLTR TURLARI a Gn birlik turlar
  MANIPULYATOR va SANOAT ROBOTLARI Reja Manipulyatorlarning turlari Manipulyatorni
  Maruza Badiiy asarni sahnalashtirish turlari va uni qoyib
  Musiqa nazariyasi Solfedjio fanidan Uchtovushlik turlari va aylanmalari
  YOZUV tarixi va turlari Yozuv Yozuv muyyan bir
  Reja Malumotaxborot hujjatlarining vazifasi Malumotaxborot hujjatlarining turlari Tarjimayi
  Firma mablaglarining turlari Firma mablaglarining ikki turi bor
  Kulachokli mexanizmlar va ularning turlari v Kulachokli mexanizmlar
  MAKRO FOTORAF YOLUYLA SOYUT ISINMA TURLARI ya da
  YOZUV tarixi va turlari Yozuv Yozuv muyyan bir
  GAZSIMON TOLDIRUVCHILI PLASTMASSALAR TURLARI VA ASOSIY OSSALARI RJA
  LEKSIKOLOGIYA UNING OBYEKTI TURLARI VAZIFALARI SOZNING LEKSIK VA
  RJ 1 Oila uning vazifalari va turlari 2
  LEKSIKOLOGIYA UNING OBYEKTI TURLARI VAZIFALARI SOZNING LEKSIK VA
  Metall korroziyasi va unga qarshi kurash Korroziya turlari
  SUVNING IFLOSLANISH TURLARI SUV IFLOSLANISHINING TIRIK ORGANIZMLARGA TASIRI

  ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4162702590992263&output=html&h=167&slotname=5359513940&adk=1080696181&adf=281061330&pi=t.ma~as.5359513940&w=666&fwrn=4&lmt=1652420535&rafmt=11&psa=1&format=666x167&url=https%3A%2F%2Fslidetodoc.com%2Fmavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1%2F&wgl=1&uach=WyJMaW51eCIsIiIsIng4NiIsIiIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiNjQiLFtbIiBOb3QgQTtCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDEuMC40OTUxLjQxIl1dLGZhbHNlXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSIsInN0YXRlIjoyMCwiaGFzUmVkZW1wdGlvblJlY29yZCI6dHJ1ZX1d&dt=1652427384680&bpp=14&bdt=1166&idt=14&shv=r20220509&mjsv=m202205100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd745268b6534b47f-22b326b791cd004b%3AT%3D1652427209%3ART%3D1652427209%3AS%3DALNI_Ma3PtMZcLmaapOVHG_5xBCg1nt0cg&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=4048849208757&frm=20&pv=1&ga_vid=1802230413.1652427385&ga_sid=1652427385&ga_hid=1799490655&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=300&u_his=8&u_h=873&u_w=393&u_ah=873&u_aw=393&u_cd=24&u_sd=2.75&dmc=4&adx=157&ady=8677&biw=980&bih=1834&scr_x=0&scr_y=2542&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C31067282%2C31067560%2C21067496&oid=2&pvsid=2301785276918454&pem=909&tmod=704278001&uas=3&nvt=2&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C393%2C0%2C393%2C736%2C980%2C1835&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=8&uci=a!8&btvi=1&fsb=1&xpc=IiQMPdbSjD&p=https%3A//slidetodoc.com&dtd=61 ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4162702590992263&output=html&h=280&slotname=6251791770&adk=1759515901&adf=3992305491&pi=t.ma~as.6251791770&w=666&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1652420535&rafmt=1&psa=1&format=666x280&url=https%3A%2F%2Fslidetodoc.com%2Fmavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1%2F&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJMaW51eCIsIiIsIng4NiIsIiIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiNjQiLFtbIiBOb3QgQTtCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDEuMC40OTUxLjQxIl1dLGZhbHNlXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSIsInN0YXRlIjoyMCwiaGFzUmVkZW1wdGlvblJlY29yZCI6dHJ1ZX1d&dt=1652427383914&bpp=5&bdt=400&idt=1205&shv=r20220509&mjsv=m202205100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd745268b6534b47f-22b326b791cd004b%3AT%3D1652427209%3ART%3D1652427209%3AS%3DALNI_Ma3PtMZcLmaapOVHG_5xBCg1nt0cg&prev_fmts=0x0%2C666x167%2C660x280&nras=1&correlator=4048849208757&frm=20&pv=1&ga_vid=1802230413.1652427385&ga_sid=1652427385&ga_hid=1799490655&ga_fc=0&u_tz=300&u_his=8&u_h=873&u_w=393&u_ah=873&u_aw=393&u_cd=24&u_sd=2.75&dmc=4&adx=157&ady=465&biw=980&bih=1834&scr_x=0&scr_y=2657&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C31067282%2C31067560%2C21067496&oid=2&pvsid=2301785276918454&pem=909&tmod=704278001&uas=3&nvt=2&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C393%2C0%2C393%2C736%2C980%2C1835&vis=1&rsz=%7C%7CoeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&xpc=DE3Zo9VxA0&p=https%3A//slidetodoc.com&dtd=1232 ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4162702590992263&output=html&h=167&slotname=5359513940&adk=1080696181&adf=4064628796&pi=t.ma~as.5359513940&w=666&fwrn=4&lmt=1652420535&rafmt=11&psa=1&format=666x167&url=https%3A%2F%2Fslidetodoc.com%2Fmavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1%2F&wgl=1&uach=WyJMaW51eCIsIiIsIng4NiIsIiIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiNjQiLFtbIiBOb3QgQTtCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDEuMC40OTUxLjQxIl1dLGZhbHNlXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSIsInN0YXRlIjoyMiwiaGFzUmVkZW1wdGlvblJlY29yZCI6dHJ1ZX1d&dt=1652427383928&bpp=7&bdt=414&idt=1456&shv=r20220509&mjsv=m202205100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd745268b6534b47f-22b326b791cd004b%3AT%3D1652427209%3ART%3D1652427209%3AS%3DALNI_Ma3PtMZcLmaapOVHG_5xBCg1nt0cg&gpic=UID%3D0000062389d23d60%3AT%3D1652427384%3ART%3D1652427384%3AS%3DALNI_MYXo7ZTQgrmBWzVhjW1TBSG-GPp2A&prev_fmts=0x0%2C666x167%2C660x280%2C666x280%2C666x167&nras=1&correlator=4048849208757&frm=20&pv=1&ga_vid=1802230413.1652427385&ga_sid=1652427385&ga_hid=1799490655&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=300&u_his=8&u_h=873&u_w=393&u_ah=873&u_aw=393&u_cd=24&u_sd=2.75&dmc=4&adx=157&ady=3736&biw=980&bih=1834&scr_x=0&scr_y=2657&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C31067282%2C31067560%2C21067496&oid=2&pvsid=2301785276918454&pem=909&tmod=704278001&uas=3&nvt=2&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C393%2C0%2C393%2C736%2C980%2C1835&vis=1&rsz=%7C%7CoeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&fsb=1&xpc=8e59MnPTjJ&p=https%3A//slidetodoc.com&dtd=1486 ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4162702590992263&output=html&h=167&slotname=5359513940&adk=1080696181&adf=2227228444&pi=t.ma~as.5359513940&w=666&fwrn=4&lmt=1652420535&rafmt=11&psa=1&format=666x167&url=https%3A%2F%2Fslidetodoc.com%2Fmavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1%2F&wgl=1&uach=WyJMaW51eCIsIiIsIng4NiIsIiIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiNjQiLFtbIiBOb3QgQTtCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwMS4wLjQ5NTEuNDEiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDEuMC40OTUxLjQxIl1dLGZhbHNlXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSIsInN0YXRlIjoyOSwiaGFzUmVkZW1wdGlvblJlY29yZCI6dHJ1ZX1d&dt=1652427384451&bpp=11&bdt=937&idt=1505&shv=r20220509&mjsv=m202205100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd745268b6534b47f-22b326b791cd004b%3AT%3D1652427209%3ART%3D1652427209%3AS%3DALNI_Ma3PtMZcLmaapOVHG_5xBCg1nt0cg&gpic=UID%3D0000062389d23d60%3AT%3D1652427384%3ART%3D1652427384%3AS%3DALNI_MYXo7ZTQgrmBWzVhjW1TBSG-GPp2A&prev_fmts=0x0%2C666x167%2C660x280%2C666x280%2C666x167%2C666x167%2C666x167&nras=1&correlator=4048849208757&frm=20&pv=1&ga_vid=1802230413.1652427385&ga_sid=1652427385&ga_hid=1799490655&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=300&u_his=8&u_h=873&u_w=393&u_ah=873&u_aw=393&u_cd=24&u_sd=2.75&dmc=4&adx=157&ady=7730&biw=980&bih=1834&scr_x=0&scr_y=3245&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C31067282%2C31067560%2C21067496&oid=2&pvsid=2301785276918454&pem=909&tmod=704278001&uas=3&nvt=2&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C393%2C0%2C393%2C736%2C980%2C1835&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=3&fsb=1&xpc=jSz6ZSamTf&p=https%3A//slidetodoc.com&dtd=1539 ------MultipartBoundary--UdvNRO3WiBOickfYyqtpkyyK8eScuKVVcLW2w5IyX6---- Content-Type: text/html Content-ID: Content-Transfer-Encoding: binary Content-Location: https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe

  Download 1,95 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  axborot texnologiyalari
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  guruh talabasi
  O’zbekiston respublikasi
  nomidagi toshkent
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  toshkent axborot
  texnologiyalari universiteti
  xorazmiy nomidagi
  rivojlantirish vazirligi
  Ўзбекистон республикаси
  pedagogika instituti
  haqida tushuncha
  таълим вазирлиги
  tashkil etish
  O'zbekiston respublikasi
  махсус таълим
  toshkent davlat
  vazirligi muhammad
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  respublikasi axborot
  saqlash vazirligi
  vazirligi toshkent
  bilan ishlash
  Toshkent davlat
  fanidan tayyorlagan
  uzbekistan coronavirus
  sog'liqni saqlash
  respublikasi sog'liqni
  vazirligi koronavirus
  koronavirus covid
  coronavirus covid
  risida sertifikat
  qarshi emlanganlik
  vaccination certificate
  covid vaccination
  sertifikat ministry
  Ishdan maqsad
  o’rta ta’lim
  fanidan mustaqil
  matematika fakulteti
  haqida umumiy
  fanlar fakulteti
  pedagogika universiteti
  moliya instituti
  ishlab chiqarish
  fanining predmeti