Mavzu: Biologiya fanlaridan laboratoriya ishlarini tashkil etishDownload 24.28 Kb.
Sana18.02.2017
Hajmi24.28 Kb.
Mavzu: Biologiya fanlaridan laboratoriya ishlarini tashkil etish.

Davlat ta`lim standartida maktab o`quvchilari biologiyaning ayrim sohalari bo`yicha qanday bilim, ko`nikma, malakaga ega bo`lishlari aniq ko`rsatilgan. Maktab o`qituvchisi biologiyadan dars berar ekan, davlat ta`lim standarti talablarini to`liq bajarishi, unda qayd etilgan bilimlar hajmini o`quvchilarga etkazishi, o`quv-ko`nikma malakalarini shakllantirishi lozim.

O`z mazmuniga ko`ra laboratoriya mashg`uloti tirik organizmlar, ular ayrim qismlarining va tashqi tuzilishi, unda sodir bo`ladigan hayotiy jarayonlarni o`rganishga bag`ishlanadi.Laboratoriya mashg`ulotlarini o`tkazish o`quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog`lashda, uni aniqlashtirishda, dasturda ko`rsatilgan o`quv ko`nikmalarini shakllaantirishda va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli laboratoriya mashg`ulotlarini tashkil etish, o`tkazish, yakunlash borasida tegishli bilim, ko`nikma, malakaga ega bo`lish, talab darajasida amalaiy mashg`ulotlar olib boorish o`qituvchi o`quvchidan diqqat-e`tiborni talab etadi.

Laboratoriya mashg`ulotlarida yangi materialni o`rganib, kuzatish, tabiiy obyektlardan keng foydalanish usulini tatbiq etish ko`zda tutiladi.Bunday mashg`ulotlar real bilimlarni to`plash, amaliy malaka va ko`nikmalarni shakllantirish maqsadida o`tkaziladi. Bilimlarni shakllantirishda o`quvchilarda turli asbob (scalpel, penset, preparoval nina, qaychi va boshqa asboblar) va laboratoriya jihozlari bilan ishlash malaka va ko`nikmalarining hosil bo`lishi katta ahamiyatga egadir.

Kuzatishlardan ma`lum bo`lishicha, ko`pgina maktablarda botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, biologiya (sitologiya va genetika) o`quv fanlaridan laboratoriya mashg`ulotlarini olib borishga yetarlicha e`tabor berilmayapti va natijada o`quvchilarda ta`lim standartida ko`rsatilgan o`quv ko`nikma va malakalar shakllanmay qolmoqda. Oliy

o`quv yurtlarining tabiyot fanlari fakultetining birinchi kursiga qabul qilingan talabalarda mikroskop bilan ishlash, vaqtinchalik preparat tayyorlash, doimiy mikropreparatlarni ko`rish kabi ko`nikmalarning yo`qligi fikrimizning yorqin dalilidir.

Qayd etilgan kamchiliklar biologiya bo`yicha shahar va respublika olimpiadalarida ham namoyon bo`lmoqda. Hozirgi vaqtda ko`pgina maktablar texnika vositalari, biologiyadan ko`rgazmali qurollar, laboratoriya anjomlari bilan ta`minlangan. Shunga ko`ra, har bir maktabda biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlarini o`tkazish diqqat markazida bo`lishi kerak.

5-6-sinflar o`quv dasturida ko`rsatilgan laboratoriya mashg`ulotini quyidagich o`tkazish mumkin. Mavzu:Piyoz po`stidan va chigit tuklaridan preparat tayyorlash va ularni mikroskopda ko`rish.

Ta`limiy maqsad: Hujayraning tuzilishi haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Tarbiyaviy maqsad: Mikroskop bilan ishlash, vaqtinch preparat tayyorlash ko`nikmasini hosil etish.

Rivojlantiruvchi maqsad: O`quv ko`nikmalarini rivojlantirish.

Kerakli jihozlar: Mikroskop, buyum va qoplag`ich oynalar, qizil piyoz boshi, tolali chigit, stakanda suv, tomizgich, pinset, preporaval igna.

Qo`llaniladigan pedagogik texnologiya: Aqliy hujum.

Darsning borishi.

Dastlab navbatchilar har bir stolga kerakli jihozlar-mikroskop,buyum oynasi, qizil piyozbosh bo`lagi, tolali chigit, pinset, preporaval igna, stakanda suv, tomizgichlarni tarqatib chiqadalar.

Darsning tashkiliy qismidan so`ng o`qituvchi o`zidagi scalpel bilan kichik hajmdagi piyozboshni uzunasiga uch bo`lakka ajratadi. So`ngra ularning har birini sinfdagi stollar soniga qarab ko`ndalangiga bo`laklarga bo`ladi. Navbatchi o`quvchi har bir stolga bittadan piyozbosh bo`laklarini tarqatadi.

O`qituvchi:-Endi vaqtinchlik preparat tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun har biringiz aytganlarimni to`liq bajarib borishingiz lozim.

Berilgan piyoz bo`lagidan qalin po`stni pinset yordamida ajratib oling. Buyum oynasini quruq toza latta bilan artib, uning o`rtasiga tomizgich orqali bir tomchi suv tomizing. Piyozning yupqa pardasini preparaval igna bilan ajratib, buyum oynasidagi suv tomchisi ustiga qo`ying va qoplagich oyna bilan yoping.

O`quvchilar aytilgan usul bilan piyoz po`stining yupqa pardasidan vaqtinchalik preparat tayyorlaganlarini ma`lum qiladilar.

O`qituvchi:-Endi tayyorlagan vaqtinchalik preparatni mikroskop yordamida ko`rib chiqing.

O`qituvchi:-Stoldagi mikroskopni, okulyar, ob`ektiv, buyum stolchsi va ko`zgusini toza latta bilan arting. So`ng uning ko`zgusini yorug`lik manbaiga to`g`riling. Aytganlarimni bajardingizmi?

O`quvchilar-Ha, bajardik.

O`qituvchi:-Endi okulyar orqali tayyor preparatingizni ko`rib chiqing., ob`ektiv ostida yumaloq shakldagi yorug`lik korindimi?

O`quvchilarning ko`pchiligi ob`ektiv ostidagi yorug`likni topa olmaganlari sababli, o`qituvchi har bir stoldagi mikroskop ko`zgusini yorug`lik manbaiga to`g`rilab, topishda o`quvchilarga yordam beradi.O`qituvchi:-Endi vaqtinchalik preparatni mikroskop orqali ko`rish uchun uni buyum stoli teshikchasi o`rtasiga qo`ying va okulyar orqali ko`rishga harakat qiling. Agar ko`rinmasa mikroskop vintini biroz yuqoriga yoki pastga buring. Ob`ekt ko`rindimi?

Oquvchlar:-Ha, ko`rindi.

O`qituvchi:-Nimani ko`rdingiz?

1-o`quvchi:-Arining iniga o`xshash kataklarni.

2-o`quvchi:-Yaltiroq pufakchani.

O`qituvchi:-Preparat tayyorlaganingizda qoplag`ich oynaning ayrim joylarida havo qolgan. Yaltirab ko`ringan havo pufakchasi. Qoplag`ich oynani asta-sekinlik bilan olib tomizgich orqali buyum oynasidagi piyoz po`sti ustiga biroz suv tomizing.

O`qituvchi:-Hamma mikroskop ostida ari iniga o`xshash kataklarni ko`rdimi?

3-o`quvchi:-Yo`q, men mikroskop ostida g`isht taxlangan devorga o`xshash shaklni ko`rdim.

O`qituvchi:-Ular g`isht emas, balki yupqa piyoz pardasining hujayralari.

O`quvchilar:-Har bir hujayraning atrofi qobiq bilan o`raglan, uning ichkarisida suyuqlik bor ekan.

O`qituvchi-To`g`ri, hujayra qobiq bilan o`raglan, ichida sitoplazmasi bor. Sitoplazmadagi yadroni toping.

O`quvchilar:-Uni topdik. Yumaloq ekan.

O`qituvchi:-To`g`ri.

Endi buyum oynasining ustidagi qoplag`ich oynani ehtiyotlik bilan olib, buyum oynasini artib tozalang va bir tomchi suv tomizing, uning ustiga 4-5 ta chigit tolalari qo`yib, ustini qoplag`ich oyna bilan yoping. So`ng uni mikroskopning buyum stolchasi teshigi ustiga qo`ying, piyoz po`sti hujayralarini ko`rgandek ko`ring. Nima ko`rayotganligingizni menga ayting.O`quvchilar:-Uzun ipga o`xshash shakllar ko`rinmoqda.

O`qituvchi:-Bular chigit ustidagi tola hujayralari. Ko`rib turibsiz, ular uzunchoq, hujayra qobig`I, ular ichidagi sitoplazma va yadrodan tuzilgan.

Endi hamma botanika daftariga mikroskop ostida ko`ringan piyoz po`sti va chigit tolasining hujayralari rasmini chizsin. Tekshirib chiqaman.

Navbatchi o`quvchilar buyum, qoplag`ich oynalarni va stol ustidagi piyoz,chigit tola qoldiqlarini tarelkaga solib chiqinglar. Buyum va qoplag`ich oynalarni latta bilan artib alohida-alohida yig`ib menga topshirasiz. Tushunarlimi?

O`qituvchi har bir stolga borib o`quvchilarga piyoz po`sti va chigit tolasi hujayralarining rasmlarini, hujayra va undagi qobiqni, sitoplazma, yadroning qaerda joylashganligini ko`rsatib, ularning nomini yozishini tayinlaydi.

Laboratoriya mashg`uloti so`ngida ishni amalga oshirgan o`quvchilar reyting tizimi bo`yicha baholanadi.

Laboratoriya mashg`ulotlarini nafaqat rejadagi mavzu bo`yicha, balki, darsdan tashqari to`garak rejalariga ham kiritib, o`quvchilarning shu bo`yicha bilim, ko`nikma, malakalarini oshirish mumkin.Mavzu: Ekologiya va biz.

Ekologiya (yunoncha “oykos”-yashash joyi, “logos”-fan so`zlaridan olingan) tirik organizmlarning o`zaro va yashash muhiti bilan munosa

batlari to`g`risidagi fandir.

“Ekologiya” tushunchasini fanga birinchi bo`lib nemis biologi Ernest Gekkel 1866-yilda kiritgan. Ekologiya ayrim individlarning rivojlanishi, ko`payishi, yashashi, populyatsiyalari va jamoalarining tarkibi hamda o`zgarishlarini yashash muhitiga bog`liq holda o`rganadi. Ekologiya o`tgan asrda alohida fan sifatida yuzaga kelgan bo`lsada, hozirgi kunda koinot muammolarini o`z ichiga olgan fanga aylanib bormoqda.Tirik jonivorlar, ichimlik suvi, tuproq tarkibi, atmosferaning ozon qatlami, Orol dengizi borasida yuzaga kelgan muammolarni sanab adog`iga yetib bo`lmaydi. Hozirgi vaqtda insonning tabiatga ta`sir ko`rsatish doirasi kengayganligi shunga olib keldiki, antropogen omillarning ta`sirida tabiiy muhitda o`zgarishlar yuz bermoqda. Bunday o`zgarishlar esa hayotning moddiy asoslarini yo`q qilmoqda. Insonni o`rab olgan atrof-muhitni jamiyat hayot faoliyati uchun yaroqsiz holatga aylantirmoqda. Hayot kechirish vositalarini saqlab qolish muammosi asr mavzusiga aylanib, jahon jamoatchiligi diqqat markazida turibdi.Ishlab chqarish jarayonlari oqibatida muhitning ifloslanishi kelgusi avlodlar uchun mutlaqo ochiq ko`rinib turgan xavf bo`libgina qolmay, balki u hozirning o`zida ham ijtimoiy halokat yoqasiga kelib qolgan.

Tabiatni muhofaza qilish deganda barcha avlodlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni musaffo holida saqlashga qaratilgan, ilmiy asosda amalga oshiriladigan mahalliy, davlat va xalqaro tadbirlar majmuasi tushuniladi.

Atrof-muhit holatini kuzatish, nazorat qilish va boshqarish tizimi ekologik vaziyatni o`rganish va baholash imkoniyatini beradi. Shuning uchun hozirgi kunda atrof-muhitdagi o`zgarishlarni to`g`ri va ishonarli baholash muammoli vazifadir. Bunday vaziyat O`zbekiston Respublikasi uchun ham tegishli bo`lib, atrof-muhit holatini ishonarli baholash uchun monitoring tizimini takomillashtirish lozim.Atrof-muhit holatini to`g`ri va ishonarli baholash, kelajakda yuz berishi mumkin bo`lgan ekologik o`zgarishlarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Insoniyatning atrof-muhitga ta`siri ortgan hozirgi davrda ijtimoiy ekologik vaziyatning kelajakdagi o`zgarishlari to`g`risida turli bashoratlar mavjud.

Tabiatni muhofaza qilish vazifalarini hal qilish yo`llari bo`yicha ilmiy ishlanmalarni bir necha guruhga bo`lish mumkin. Demografik konsepsiyalarda ba`zi olimlar aholi soni o`sishini chegaralash tarafdori, ba`zilari esa tabiatni muhofaza qilish masalalarini atrof-muhitni ifloslamaydigan texnologiyalar yaratish va ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda hal qilishni taklif qiladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ijtimoiy ekologik bashoratlar ekologik inqirozning oldini olishda muhim rol o`ynaydi.

Tabiatdan foydalanishda iqtisodiy mexanizmni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda tabiiy muhitning me`yoridan ortiq ifloslanganligi, tabiiy resurslardan foydalanganlik uchun jarima va to`lovlar joriy qilingan. Buning natijasida to`plangan mablag`lar turli ekologik tadbirlarga sarflanishi mumkin.O`zbekistonda yangi iqtisodiy munosabatlarga o`tish jarayonida tabiatdan foydalaniahning o`ziga xos iqtisodiy mexanizmi shakllanmoqda. Inson va tabiat o`rtasidagi munosabatlarni muvozanatga keltirishda muhim rol o`ynaydi.

Eng muhim chora-tadbirlardan biri, tabiatni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va ekologik sharoitlarni yaxshilashda o`sib kelayotgan yosh avlodga ekologik ta`lim-tarbiya berishni to`g`ri yo`lga qo`yish va bu borada olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirishdir. Turli mamlakatlardagi ekologik vaziyat, tabiatdan foydalanish xususiyatlari ko`p jihatdan aholining ekologik savodxonlik darajasi, ekologik madaniyatiga bog`liqdir. Ekologik tarbiya oiladan boshlanadi. Ekologik ta`lim tarbiya bog`chadan oily o`quv yurtigacha uzluksiz davom etishi lozim. Tabiatga mehr-muruvvat ko`rsatish, kelajagimizni saqlashga qaratilgan qadamlardan biridir. O`zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov “O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” kitobida ta`kidlaganidek:”Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, qo`l qovushtirib o`tirish o`zini o`zi o`limga mahkum etish bilan barobardir”. Ekologik vaziyatni yaxshilashga ta`sir ko`rsatuvchi omillardan biri jamiyatning har bir a`zosida zamonaviy ekologik dunyoqarashni shakllantirishdan iborat.

Ekologik ta`lim-tarbiya BMT, YUNESKO va YUNEPning diqqat markazidagi masaladir. Har bir soha mutaxassisi ekologik savodxon bo`lishi va o`z faoliyatida tabiatga zarar yetkazmasligi, ekologik ta`lim-tarbiyani rivojlantirishga hissasini qo`shishi lozim.

O`zbekiston Respublikasida ekologik ta`lim-tarbiyani rivojlantirish sohasida muayyan tadbirlar o`tkazilmoqda. Mamlakatimizda ekologik ta`lim-tarbiyani amalga oshirishning uzluksiz konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

XXI asr – ekologiya asri bo`lishi shubhasiz. Har bir inson ona sayyoramiz tabiatiga ziyon yetkazmasdan, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishi va yashash muhitini saqlashdek muqaddas ishga o`zining munosib hissasini qo`shishi lozim.

“Men o`qituvchiman” mavzusidagi taqdimot.

Hozirgi ta`lim tizimida o`qituvchining asosiy vazifasi o`quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etish, olgan bilimlarini amalda qo`llay olishga o`rgatishdan iborat. Buning uchun o`qituvchi faqat tayyor bilimlarni o`zlashtirishga yordam beradigan metodlardan foydalanish bilan cheklanmasligi, balki yangi bilimlarni mustaqil o`zlashtirishi, ular dunyoqarashini shakllantirishga imkon beradigan metodlarni tanlab olishi lozim.

O`qituvchilar Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch” asaridagi quyidagi gaplarni yodda saqlashlari kerak: “Vatanimiz kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro`-e`tibori avvalambor farzandlarimizning unib-o`sib, ulg`ayib, qanday inson bo`lib hayotga kirib borishiga bog`liqdir. Biz bunday o`tkir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz lozim.” Hozirgi kunda yangicha tafakkur, ijodiy fikrlash, yuksak madaniyatli mutaxassislarni tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.Ta`lim islohotlari sharoitida ta`lim muassasalarida turli pedagogik yangiliklarni joriy etishga qaratilgan innovatsion faoliyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta`limni yangi qadriyatlar va imkoniyatlar bilan boyitib borishda o`qituvchilarning kasbiy mahorati va ilmiy-nazariy malakasi, ijodiy imkoniyatlari muhim ahamiyatga ega.

Biologiya fani barcha tibbiyot va agronomik fanlarning asosini tashkil qilganligi bois uni o`qitishda o`qituvchidan yuksak pedagogic mahorat va zamonaviy ta`lim texnologiyalarini qo`llash malakasi talab qilinadi. Botanika fanidan ta`lim texnologiyasi quyidagilardan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi:

-biologik fanlar qatori botanika fanida ta`limni texnologiyalashtirish qoidasiga amal qilish;

-fan bo`yicha o`quv axborot maqsadi, tuzilmasi, mazmuni va hajmi;

-DTS tomonidan belgilangan, o`quv rejasida ko`rsatilgan vaqtda va berilgan shiroitda ta`lim berish maqsadiga erishishni kafolatlovchi ta`lim berish, muloqot, axborot va boshqaruvning yo`l va vositalarini tanlashga konseptual yondashuvlar.

Ta`lim texnologiyasining konseptual asoslarida o`quv fanining dolzarbligi, maqsad va vazifalari, auditoriya soatlarining umumiy hajmi va o`quv fanining namunaviy dasturiga muvofiq ular mavzular bo`yicha taqsimotga mos bo`lishi lozim. Botanika fanining mazmuni, o`quv fanining namunaviy dasturiga muvofiq o`quv fanining mavzu mazmuni bayon etiladi.

O`qituvchi sinf xonasida ro`y beradigan har qanday muhitga moslasha olishi kerak. Ba`zi o`qituvchilar dars vaqtida iloji boricha ko`proq gapirishga harakat qilishadi, maqsadga erishish masalasi e`tibordan chetda qolib ketadi. Uning gaplari, harakatlari hamisha qo`yilgan maqsadga qaratilmog`I lozim. O`qituvchi darsning qiziqarli bo`lishini ta`minlashi, ko`rgazmali qurollardan to`g`ri foydalanishi, o`quvchilarni darsga faol qatnashtirib, o`quv jarayonidan barcha o`quvchilar chetda qolmasligini ta`minlasa, o`quvchilar darsni yaxshi o`zlashtiradi. Yangi mavzuni tushuntirishda soddaroq usul qo`llashga harakat qilishi lozim.

Dars davomida o`quvchilar charchashining oldini olish dars berish gigiyenasining asosi hisoblanadi. Dars davomida 3-4 daqiqalik jismoniy mashqlarni o`tkazish muhim ahamiyatga ega. Jismoniy mashqlar o`quvchilarning nerv faoliyatining faolligini va dars materiallarini o`zlashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Bu mashqlar og`ir jismoniy mashqlar bo`lmasdan, yengil harakatli mashqlar bo`lishi kerak. Masalan, bir necha marotaba o`tirib-turish, qo`llarning 1,2,3,4 tipidagi harakatli mashqlari. Ko`p yozish natijasida barmoqlar charchaydi, shu sababli barmoqlarni harakatli mashqlar qildirish kerak. Dars davomida o`quvchilarning ko`zlari toliqishi mumkin, shu sababli ularga 0,5-1 daqiqa davomida derazadan tashqariga bir nuqtaga e`tiborini qaratib turish mashqlarini qildirish maqsadga muvofiq bo`ladi. Mashqlar tartibli, o`ylab tuzilgan bo`lsa, o`quvchilar to`g`ri dam oladi va o`quv faoliyati kuchayadi.

Dars jadvalida qo`yilgan fanlar qiyin va oson bo`lishi kerak va bu darslar almashinib kelsa o`quvchilar qiynalmaydi. Dars mazmuni o`qituvchining dars berish metodikasi, o`quvchilarning shu darsga qiziqishi va faolligi, o`qituvchining o`quvchilar bilan muomalasi, kiyinish madaniyatini e`tiborga olish kerak. Dars jarayonini boshlashdan avval o`quvchilarning ruhiy holatlariga ham e`tibor berilsa, maqsadga muvofiq bo`ladi. Chunki jismonan va ruhan sog`lom bo`lgan o`quvchigina darsda to`liq ravishda qatnashib mavzuni to`liq o`zlashtiradi. Agar biror o`quvchining kayfiyati yomon bo`lsa, uning shaxsiyatiga tegmagan holda, kayfiyatini ko`tarib jamoaga qo`shilishiga yordam berish kerak. Bu ham o`qituvchining pedagogic va psixologik mahoratiga bog`liq.

Mustaqil bilim olishning eng qulay yo`li test topshiriqlari yordamida uyda darslik va o`quv qo`llanmalarini o`qib, tayanch konspekt tuzishdan iborat. O`quvchilarga ularning yosh xususiyatiga qarab yangi mavzu yuzasidan 10-15 tadan test tuzish topshirig`ini berish va keyingi darsda o`qituvchi o`quvchilar tuzib kelgan test savollarining shakli va mazmunini o`quvchilar bilan birga tahlil qilishi mumkin. Bunda o`quvchining mustaqil ishlashga ishtiyoqi oshishi bilan birga o`zi tuzgan testning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga, yanada teranroq fikrlashga yordam beribgina qolmay, o`z tengdoshlari ichida birinchi bo`lish, mehnatdan qochmasdan olg`a intilish tuyg`usini o`stiradi.

O`qituvchi darsda asosiy “rol”ni o`ynamasdan, dars jarayonini to`g`ri tashkil etish orqali har bir o`quvchining o`zini to`liq namoyon etishiga ko`maklashishi lozim. Dars davomida o`qituvchi “Aqliy hujum” texnologiyasidan foydalanar ekan, quyidagi qoidalarga amal qilmog`I lozim:


  • berilayotgan g`oyalar sayoz va yoki juda yaxshi bo`lsa ham ularni baholashga shoshilma;

  • tanqid qilma – barcha berilayotgan g`oyalar qimmatli;

  • gapirayotganni bo`lma;

  • tanbeh berishga shoshilma.

O`qituvchi o`quvchilarning darsdagi erkin faoliyatini ta`minlash bilan bir vaqtda dars jarayonida nazoratni ham qo`ldan bermasligi lozim.

O`qituvchi faoliyatining samaradorlik imkoniyatini tadqiq qilish shuni ko`rsatadiki, samarador pedagog o`z-o`zini faollashtirishga nisbatan umumiy yo`naltirilganligi bilan ajralib turadi. O`qituvchining yaxshi muomalasi, o`quvchilarni e`zozlash xislati uning faoliyat samaradorligini oshirish omilidir. Bu bilan u o`quvchilarda o`ziga hurmat, ishonch munosabatini o`rnatishga erishadi.Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamon o`qituvchisi yuksak bilim va salohiyat egasi bo`libgina qolmay, g`amxo`r pedagog, sinchkov psixolog, samimiy do`st bo`lib o`quvchi ko`ngliga yo`l topishi kerak.

Download 24.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat