Islom Karimov nomidagi Toshdtu olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakultetiDownload 39,14 Kb.
bet1/3
Sana09.01.2020
Hajmi39,14 Kb.
#32942
  1   2   3
Bog'liq
2 5192810954890412594

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant№ 2

 1. Statika aksiomalari.

(1-aksioma-o’zaro munosabat, 2- aksioma-nolgatengekvivalentsistema, kuchnio’zta’sirchizig’Ibo’ylabko’chirish, 3-aksioma-p-aralellogram aksiomasi, 4-aksioma-2 jisimuchunNuyutonning 2 qonuni 5-aksioma qotishprinstpi, 6-aksioma-bog’lanishlardan bo’shatishaksiomasi).

 1. Nuqtaqningmurakkabharakati. Nuqtaningabsalyuttezligi.

(nisbiyko’chirmavaabsalyutharakatlar, nisbiyko’chirmavaabsalyuttezliklar parallelogram qoidasi, koordinatao’qlaridagiproyeksiyalariyordamidaaniqlash).

 1. Material nuqtaningmajburiytebranmaharakati.

(muvozanatlovchi-tiklovchikuch, harakatdiferentsialtenglamasi, umumiyyechim, boshlang’ich, shartlar)

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant1

 1. Statikaning asosiy tushunchalari. Nazariy mexanika.

(nazariy mexanika,mehanik harakat, statika,moddiy nuqta, qattiq jism, kuch,kuchlar sistemasi, ekvivalent kuchlar sistemasi, teng ta’sir etuvchi kuch, muvozanatlashgan kuchlar sistemasi, sanoq sistemasi, erkin jism).

 1. Nuqtaning murakkab harakati. Nuqtaning absolyut tezlanishlarining aniqlash.

(harakat turlari, nisbiy, ko’chirma va absolyut tezlanishlar, ko’chirma tezlanish ilgarilanma bo’lgan hola, ko’chirmatezlanish ilgarilanma bo’lmaganhol, Jukovskiy qoidasi, absolyut tezlanish moduli va yo’nalishi).

 1. Sistemaning harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi suyuqlikning ststsionar oqimiga ta’siri, Eyler tenglamasi

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant3

 1. Bog’lanishlar va bog’lanish reaksiyalari.

(erkin jism, bog’lanishdagi jism, bog’lanish reaksiya kuchi, bog’lanish turlari, silliq sirt, silliq bog’langan sirt (g’adir-budur), normal reaksiya, ishqalanish kuchii, cho’zilmaydigan ip, zanjir sterjen, taranglik kuchi, sharnirli qo’zg’aluvchan, sharnirli qozg’almas tayanch, qistirib mahkamlangan tayanch).

 1. Nuqta harakatini berilish usullari. Tabiiy usul.

(tabiiy, kordinatalar va vector usuli, harakat qonuni, burchak tezlik, chiziqli tezlik, normal va urinma tezlanish, to’la tezlanish moduli va yo’nalishi).

 1. Inertsiya momentlari.

(kuch momenti, nuqta, o’q va tekislikka nisbatan inertsiya moment, qutb inertsiya moment, inertsiya radiusi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant46

1-Juft kuch. Juft kuch momenti.

(juft kuch, juft taslikil etuvchilari, juft yelkasi, juft momenti, juft kuch ishorasi, lemma, keltirish markazi. Varion teoremasi).2.Qattiq jismning eng oddiy harakatlari.

(qattiq jism ilgarilanma harakati va uning tezlik va tezlanishlari, qattiq jism qo’zg’almas o'q atrofidagi aylanma harakatlari, ay la rush о' q i , a у ] a rush b u rc ha gi, aylanma harakat tenglamasi, burchak normal tezlanish,

chiziqli tezlik, urunma va normal tezlanish, to’la tezlamsh moduli va yo’nalishi).

3.Sistema harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi teorema.

(sistemaning harakat miqdori, harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi teorema, vektor formalari va uning koordinatao'qlaridagi proektsiyalari, kuch impulsi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant47

 1. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, kuch ko’pburchagi, teng ta’sir etuvchi kuch -moduli -uning koordinata o’qlardagi proektsiyalari, kesishuvchi kuchlar sistemasining geometrik va analitik muvozanat shatrlari).

 1. Mumkin bo’lgan ko’chishlar printsipi. Bog’lanishlar.

(bog’lanishlar-statsionar va nostatsionar, geometrik, kinematik yoki differentsial, integral!anadigan, golonomva golonom bo’lmagan, mumkin bo’lgan (vertual) ko’chish, haqiqiy koxhish mumkin bo'lgan J ko’chishprintsipi - vektor va analitik ko’rmishlar).

 1. Majburiy tebranma harakat.(kuchlar, harakat differentsial tenglamasi, harakat tenglamasi, daw, chastota, amplituda).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant21

 1. Kuch. Kuch momenti. Juft kuch.

(kuch tushunchasi, kuchni o’qqa nisbatan va nuqtaga nisbatan kuch moment], kuch yelkasi, moment ishorasi, juft kuch va uning momenti, belgilanishi, ishorasi).

 1. Nuqta harakatining bcrilish usullarL

(tabny. koordmatalar va vektorlar usullari, tabiiy o'qlar, harakat qonuni, tezlik urunma va normal tezlanish, yezli’k moduli va yo’nalishi, tezlanish proektsiyalari, to’la tezlanish moduh va yo'naiishi, tekis va notekis harakat, to’g’gi chiziqli va o’zgaruvchan harakat).

3.Sistema harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi suyuqlikning sfatsionar oqimiga ta’siri, Eyler tenglamasi.

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant48

 1. Bir tekislikda ixtiyoriy vaziyatda joylashgan kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, bosh vektor, bosh moment, bosh vektor moduli va uning koordinata o'qlaridagi proektsiyalan, geometrik va analitik ko’rinishdagi muvozanat shatrlari, parallel kuchlar sistemasming muvozanat shartlari).

 1. Qattiq jismning murakkab harakati.(jismning ilgarilanma harakatlarini qo’shish, jismnmg kesishuvchi o’qlar atrofidagi aylanma harakatlariniqo’shish).

 2. Nuqta va sistema uchun Dalamber printsipi,

(dinamikaning asosiy tenglamasi, inertsiya kuchi, nuqta uchun Dalamber printsipi, koordinatadagi nuqta uchun Dalamber printsipi, erkin bo’lmagan mexanik sistema, bog’lamsh reaktsiyasi, bosh vektor va bosh moment, bog’lanishdagi mexanik sistema uchun Dalamber printsipi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant22

l. Statikaning asosiy tushunchalari va aksiomalari.

(nazariy mexanika, mexanik harakat, inoddiy nuqta, qattiq jism, kuch, teng ta'sir etuvchi akstomalar, erkin jism). 1. Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinata va vektor usuli.

(tabiiy, koordinata va vektor usullari, koordinataiar usulida-harakat tenglamasi, to’g’ri chiziqli harakat tenglamasi, tezlik proektsiyalari, tezlik moduli va yo’nalishi, vektor usul-harakat qonuni, tezlik va tezlanish vektori).

 1. Material nuqtaning majburiy tebranma harakati.

(muvozanatlovchi-tiklovchi kuch, uyg’otuvchi kuch, harakat differentsial tenglamasi, umumiy yechma, boshlang’ich shartlar, integrallash o’zgarmaslari, amplituda, davr, chastota, statik siljish, dinamik koeffitsient).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant49

1 .Fazoda ixtiyoriy joylashgan kuchlar sistemasi.(ta’rifi, bosh vektor moduli va uning Koordinata o’qlardagi proektsiyalari, bosh moment moduli, geometrik

vamuvozanat shartlari).2.Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezlanishlarini aniqiash.

(qutb usuli, qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrofidagi aylanma harakatlarga ajratish va mos tezlanishlar, sodda hollar, harakatni to’rt turga ajratish, texlanishlar oniy aylanish markazi, xususiy hollar).2.Lagranjning П - tur tenglamasi

(umumlashgan koordinata, umulashgan kuch, II - tur Lagranj tenglamasi, Lagranj funktsiyasi, misollar).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. MIslom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant23

 1. Kuchlar ustidagi asosiy amallar.

(kuch, kuchni o’zining ta’sir chizig'i bo’ylab ko’chirish, kuchning o’qdagi va tekislikdagi proektsiyalari, bir nuqtaga burchak ostida qo’yilgan ikki kuclrni koordinata o’qlari bo’yicha tashkil etuvchilarga ajratisb, parallelogramm qoidasi).

 1. Qattiq jismning eng oddiy harakatlari.(qattiq jism ilgarilanma harakati va uning tezlik va tezlanishlari, qattiq jism qo’zg’almas o’q atrofida aylanmaburchagi, burchak tezlik, burchak tezlanish, chiziqli tezlik, urunma va normal tezlanishlar, to5la tezlanishmoduli va yo’nalishi).

 2. Jnertsiya momentlari.(kueh momenti, nuqta, o'q va tekislikka msbatan inertsiya momentlari, qutb inertsiya momenti, inertsiyaradiusi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant51

 1. Paralel knchlar markazi.

( bir tomonga yo’nalgan ikkita paralel Icuchm ko’shish, nolga ekvivalent sistema, uchburchaklaming o’xshashlik alomatlan, kesmalar uchun proportsiyalarni xossalari, parallel kuchlar markazi, ikiata parallel kuchni teng ta’sir etuvchisi, parallel kuchlar markazining radius vektori r ni aniqiash, uchta parallel Icuchni qo’shish, parallel kuchlar markazi rc ).

 1. Erkin raoddiy nuqtaning harakat differetsial tenglamalari.

(Nyutonning ikkinchi qonuni, differentsial tenglamalari, dekart koordinatalan sistemasidagi harakat differentsial tenglamalari, tabiiy koordinatalardagi xarakat differintsial tenglamalari).

 1. So’nuvchi tebranma harakat.

(tebranishlar, kuchlar, harakat differentsial tenglamasi, umumiy yechim, xususiy yechim, amplituda, davr, chastota, faza).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant28

 1. Ishqalanishlar.

(ishqalanish kuchi, ishqalanish turlari, sirpanishdagi ishqalanish, dumalanishdagi ishqalanish, Morin tajribasi,Kulon qonuni, maksimaJ statik va dinamik ishqalanish kuchi, normal va o'rmma reaktsiya kuchIari,bog‘lanishn 1 ng to’la reaktsiya kuchi, sirpanishdagi ishqalanish kuchi qanday faktorlarga bog’liq, ishqalanishburchagi, ishqalanish konusi).

 1. Qattiq jismning tekist parallel harakati.

(tekst parallel harakat, tekst kesm, qutu, Д-teorima, 2-teorima, ilgarilanma va aylanma harakat tenglamalarixarakteristikalari, oniy aylanish markazi, tezliklar oniy markazi, turli xollarda tezliklar oniy markazmianiqlash).

 1. Zarba. To’g’ri zarba.

(to’g’ri zarba, tiklovchi koeffitsient, absolyut elastik zarba, sharchanmg zarbadan oldingi va keymgitezliklari).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant52

l. Statatik aniq va statik aniqmas masalalar.

(statik aniq masala, statik aniqmas masalalar, muvozanat tenglamalari, kuchlar, reaktsiya kuchlari). 1. Tekis parallel barakatdagi jism nuqtalarining tezliklarini aniqiash.

(qutb usuli, harakatni ilgarilanma va aylanma harakatlarga ajratish, tezliklarni qo’shish, parallelogramm qoidasi, jism ikki nuqtasi tezliklarimng proektsiyalari haqidagi teorema, tezlildar oniy markazi yordamida aniqiash, misoUar).

 1. Moddiy nuqta dinamikasining ikki asosiy masalasi.

(dmamika masalalari, 2-masalam yechish, to’g’n chiziqli harakat, kuch o’zgarmas, kuch vaqtgabog’liq, kuchga vaqtga bog’liq - koordinataga - tezlikka bog’ liq).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant29

 1. Jismlarning og'irlik markazi.

(jismning og’irlik markazi, bir jinsli jismning og'irlik markazi, tekis yuza og’irlik markazinmg koordinatalari,statik moment chiziqning og'irlik markazi, uchburchak yuzining og'irlik markazi).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezliklarini aniqiash.

(qutb usuli, harakatni ilgarilanma va aylanma harakatlarga ajratish, tezliklami qo’shish, parallelogramm qoidasi, jism ikki nuqtasi tezliklarining proektsiyalari haqidagi teorema, tezliklar oniy markazi yordamida aniqiash, misollar),

 1. Nuqta va sistema uchun Dalamber printsipi.

(dinamikaning asosiy tenglamasi, inertsiya kuchi, nuqta uchun Dalamber printsipi, koordinatadagi nuqta uchim Dalamber printsipi, erkin bo’lmagan mexanik sistema, bog’lanish reaktsiyasi, bosh vektor va bosh moment, bog’lanishdagi mexanik sistema uchun Dalamber printsipi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant53

l. Ishqalanishlar.

(ishqalanish kuchi, ishqalanish turlari, sirpanishdagi ishqalanish, dumalanishdagi ishqalanish, Morin tajribasi,Kulon qonuni, maksimal statik va dinamik ishqalanish kuchi, normal va o'rinma reaktsiya kuchlari, bog’lanishnmg to'la reaktsiya kuchi, sirpanishdagi ishqalanish kuchi qanday faktorlarga bog'Iiq, ishqalanish burchagi, ishqalanish konusi). 1. Qattiq jismning tekist parallel harakati.

(tekst parallel harakat, tekst kesm, qutub, 1-teorima, 2-teorima, ilgarilanma va aylanma harakat tenglamalari xarakteristikalan, oniy aylanish markazi, tezliklar oniy markazi, turli xollarda tezliklar oniy markazini aniqlash),

 1. Moddiy nuqta dmamikasmsng ikkinchi asosiy niasalasi. Egri chiziqli harakat.

(2-masala, harakat tenglamasini tuzish va uni integrallash, integrallasli o’zgarmaslari, boshlang’ich shart, urnumiy va xususiy yechim,harakat trayektoriyasi, eng borib tushish, jismni eng yuqoriga ko’tanlishi va ko’tanlish vaqti).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant30

 1. Parallel kuchlar markazi.

( bir toraonga yo'nalgan ikkita paralel kuchni ko’shish, nolga ekvivalent sistema, uchburchaklaming o'xshashlik alomatlari, kesmalar uchun proportsiyalami xossalari, parallel kuchlar markazi, ikkita parallel kuchni teng ta’sir etuvchisi, parallel kuchlar markazming radius vektori r ni aniqlash, uchta parallel kuchni qo'shish, parallel kuchlar markazi r ).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezlanishlarini aniqlash.

(qutb usuli, harakatdagi qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrotidagi aylanma harakatlarga ajratish va ularga mos tezlamshlar oniy markazi, xususiy hollar, misollar).

 1. Lagranjning П- tur tenglamasi

(umumlashgan koordmata, umulashgan kuch, II - tur Lagranj tenglamasi, Lagranj funktsiyasi. misollar

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant54

 1. Dumalanishdagi ishqalanish.

(ta’rifi, og’irlik kuchi, normal reaktsiya kuchi, gorizontal kuch, urimsh nuqtasi, ezilish yuzasi, ishqalanish kuchi, ishqalanish jufti, ishqalanish momenti, koefffisient,gorizontal Q kuch mma),

 1. Nuqtaning murakkab harakati. Nuqtaning absalyut tezligi.

(nisbiy, ko’chirma va absalyut harakatlar, nisbiy, ко'chirm a va absalyut tezliklar. parallelograamqoidasi, koordinata o’qlardagi proektsiyalari yordamida aniqiash).

 1. Umumlashgan koordinataiar. Dinamikaning umuniiy tenglamasi.

(erkinlik darajasL umumlashgan koordinataiar, o’zgaruvchilar, kuchlar va ularni hisoblash)

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant31

 1. Fazoviy kuchlar sistemasini oddiy hollarga keltirish.

(juftga keltirish, teng ta’sir etuchiga keltirish, RIM bo’lgan xolda kuchlar sistemasmi teng ta’sir etuvchiga keltirish, dinamoga keltirish)

 1. Kattik jismning tekis paralel xarakati

(telds paralel xarakat, tekis kesim, kutb, tekis paralel xarakat tenglamalari, 1- teorema, 2 -teorema, ilgarilanma va aylanma xarakat xarakteristikalari, oniy markazmi aniklash )

 1. Download 39,14 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish