Integratsiya deganda nimani tushunasiz? Integrativ ta’limga nimalar kiradi?Download 18,76 Kb.
Sana31.12.2021
Hajmi18,76 Kb.
#262595
Bog'liq
Документ Microsoft Word (14)


 1. Integratsiya” deganda nimani tushunasiz?

 2. Integrativ ta’limga nimalar kiradi?

 3. Fanlararo integratsiyaga dars ishlanma yoki misol keltiring.

 4. Integratsiya bilan innovatsiyaning nima farqi?

 5. Differensiatsiya” deganda nimani tushunasiz?

 6. Integratsiyaning turlar darajalarini ochib bering Differensiatsiya” deganda nimani tushunasiz?

 7. Integratsiyaning turlar darajalarini ochib bering.

 8. Ta’lim falsafasi nima?

 9. Pedagogikaning maqsada nimadan iborat va u pedagogik integratsiyadan farqi nimada?

 10. Boshlang‘ich maktab fanlarining integratsiya asoslari nima uchun ishlab chiqilgan?

 11. Integratsiyaning darajalarini sanab ko‘rsating?

 12. Tizimlararo tassavurlarining shakllanish nimaga bog‘liq?

 13. Differensiya” deganda nimani tushunasiz?

 14. Integratsiyaning turlar darajalarini ochib berish?

 15. Boshlang‘ich maktab ta’lim va tarbiyasini integratsiyalash deganda nimani tushunasiz?

 16. Integratsiyaning ijobiy va salbiy omillariga nimalar kiradi?

 17. Tabiatshunoslik bo‘yicha bilimlar tashkil etishda integratsiyaning ahamiyati.

 18. “Integratsiya” fanining maqsad va vazifasi nimalardan iborat?

 19. Chegaradosh fanlar asosida tuzilgan kurslar nimaga xizmat qiladi?

 20. Integratsiyaning

 21. “Integratsiya” fanining maqsad va vazifasi nimalardan iborat?

 22. Chegaradosh fanlar asosida tuzilgan kurslar nimaga xizmat qiladi?

 23. Uzluksizlik prinsipi deganda nimani tushunasiz?

 24. Psixologik sifatlarga nimalar kiradi?

 25. Ishlab chiqarilgan bilim monitoringi prinsplpri?

 26. Uzluksizlik prinsipi deganda nimani tushunasiz?

 27. Psixologik sifatlarga nimalar kiradi?

 28. Pedagogika”, “Psixologiya” so‘zlariga ta’rif bering.

 29. Shaxs rivojlanishiga ta’sir yetuvchi omillarni sanang va izohlang.

 30. Shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar nima? Shu haqida tushuncha bering.

 31. Boshlang‘ich ta’limda qaysi fanlarni integratsiyalash mumkin?

 32. Integratsiyalashgan darslarni to‘ldiring nimani tushunasiz?

 33. Integratsiyalashgan darslarga og‘zaki misol keltiring?

 34. Savod o‘rgatish darslari haqida gapiring.

 35. Ta’limni tabaqalashtirish tushunchasini yoriting.

 36. Integratsiyalashtirgan darslarning samaradorligini oshirishga oid dars ishlanma yozib bering?

 37. Integratsiya” so‘zini mohiyatini ochib bering?

 38. Ta’limni tabaqalashtirish deganda nimani tushunasiz?

 39. Integratsiyalashgan darslar deganda nimani tushunasiz?

 40. Metodologik prinsplarga misol keltiring?

 41. Boshlang‘ich maktab ta’lim va tarbiyasini integratsiyalash deganda nimani tushunasiz?

 42. Integratsiyaning ijobiy va salbiy omillariga nimalar kiradi?

 43. Tabiatshunoslik bo‘yicha bilimlar tashkil etishda integratsiyaning ahamiyati.

 44. Bola shaxsining rivojlanishida ta’lim, tarbiya, kamolot ta’siri va ularning bog‘lanish ahamiyati nimalarda namoyon bo‘ladi?

 45. “Individ” va “shaxs” tushunchalari.

 46. Ijtimoiylik, ongga ega bo‘lish, faollik ehtiyojdir deganda nimani tushunasiz?

 47. Matematika darsida lug‘aviy so‘zlarni tushuntirishda qanday metodlardan foydalanish mumkin?

 48. Integratsiya usulida o‘qish darsini tashkil etish yo‘llari.

 49. Integratsiyalashgan usulda ochiq darsni tashkil etishning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 50. Boshlang‘ich ta’limda integratsiyalashgan usulda ochiq dars ishlanmasini tuzing.

 51. Integratsiyalashgan usulda ochiq darsni tashkil etishning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 52. Boshlang‘ich ta’limda integratsiyalashgan usulda ochiq dars ishlanmasini tuzing.

 53. O‘quvchilarning borliqni yaxlit holda qabul qilishning shakllanishi haqida tushuncha bering.

 54. O‘quvchilarning butun olamni yaxlitligini va o‘zaro chambarchas bog‘liqligini idrok etishni shakllantirishning ahamiyatinimalardan iborat?

 55. O‘quvchining qiziqish va talabini o‘rganishda nimalarga e’tibor berish kerak?

 56. Rejalashtirishda hisobga olinadigan faktorlarni sanang

 57. Har bir fanning xususiy metodikasini pedagogika, psixologiya, ijtimoiy va korreksion pedagogika bilan bog‘lang.

 58. Klassifikatsiyalashtirish deganda nimani tushunasiz?

 59. Har bir o‘quvchining qiziqishi va ehtiyojiga qarab har haftalik rejalashtirish qanday olib boriladi?

 60. Bolalarning rivojlanish darajasi deganda nimani tushunasiz?

 61. Bolalarning rivojlanish darajasini aniqlashda nimalarga e’tibor berish kerak?

 62. O‘qitishning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 63. O‘qitish metodlarining pedagogik strategiyasi deganda nimani tushunasiz?

 64. Boshlang‘ich sinfda integratsiyalashgan “ta’lim” deganda nimani tushnasiz?

 65. Boshlang‘ich sinfda integratsiyalashgan “malaka” to‘g‘risida fikr bildiring.

 66. Boshlang‘ich ta’lim maktablarda integratsiyaning mavjudligini belgilovchi mezonlar.

 67. Boshlang‘ich ta’limga integratsiyani olib kirishning afzalliklari deganda nimani tushunasiz?

 68. Zamonaviy o‘qituvchi qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak?

 69. Ta’limni integratsiya qilish mohiyati nimadan iborat?

 70. Integratsiya” tushunchasi

 71. Integral yondoshuvchi amalga oshirishga yordam beruvchi usul va vositalarga nimalar kiradi?

 72. Integratsiyaning turli darajalari haqida ma’lumot bering.

 73. Modullashgan integratsiyaning maqsad va vazifalari.

 74. Integratsiyaning u yoki bu darajasini ta’lim jarayonida qo‘llashning ahamiyati

 75. Jamiyat va tarbiya haqida ma’lumot bering.

 76. Tabiatning yaxlitligi va izchilligi nima?

 77. Qobiliyat va uning o‘qituvchi faoliyatidagi ahamiyati qanday jarayonlardan iborat?

 78. O‘qituvchi shaxsining xususiyatlariga ta’rif bering.

 79. O‘qituvchining ruhiy tayyorgarligiga qanday talablar qo‘yiladi?

 80. Bilish qobiliyati qanday jarayonlardan tashkil topgan?

 81. A.Jomiy o‘qituvchining nutq madaniyati haqida qanday o‘oyalarni ilgari suriga?

 82. O‘qituvchining tashkilotchilik qobiliyati deganda nimalarni tushunasiz?

 83. Kommunikatsiya tushunchasi.Uning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 84. Pedagogik muomala , uning o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

 85. O‘qituvchining muomala odobi qanday bo‘lishi kerak?

 86. Faoliyat nima. U o‘z ichiga qaysi jarayonlarni oladi?

 87. O‘qituvchining axloqiy fazilatlari va ularga qo‘yilgan talablar.

 88. O‘qituvchi odobining mohiyati nimalardan iborat?

 89. Pedagogik mahorat o‘z ichiga qanday jarayonlarni qamrab oladi?

 90. O‘qituvchilik burchi deganda nimani tushunasiz?

 91. Pedagogik texnika nima?

 92. O‘qituvchilik shani va qadr qimmati haqida fikringiz.

 93. Pedagogik texnikaning xususiyatlari nimalardan iborat?

 94. O‘qituvchining ma’naviy- siyosiy e’tiqodi deganda nimani tushunasiz?

 95. Ta’limning individual shakli afzalliklari nimadan iborat?

 96. Sinf-dars tizimining afzalliklari nimalardan iborat?

 97. Zamonaviy darsga qanday talablar qo‘yiladi?

 98. O‘quvchilar bilish faoliyatining individual, guruhli, frontal shakllaridan foydalanib mutaxassislik fani bo‘yicha dars rejasi va konspektini ishlab chiqing.

 99. Har bir darsda o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilishni amalga oshirish va baholash kerakmi? Agarda zarur deb hisoblasangiz mumkin bo‘lgan metodik variantlarini ko‘rsatib bering.

 100. Nazorat (tekshirishdan tashqari) o‘z ichiga qanday tushunchalarni oladi? Ular haqida ma’lumot bering.

 101. O‘quvchilarning o‘zlashtirish natijalarini hisobga olishda nimalarga e’tibor berish lozim?

 102. Ta’lim jarayonini nazorat qilish va hisobga olishning vazifalari nimalardan iborat?

 103. Ta’lim natijalarini tekshirish va baholashga qo‘yiladigan pedagogik talablar nimalardan iborat?

 104. O‘quv faoliyati natijalarini hisobga olishning turlari va ularning vazifalarini ko‘rsatib bering.

 105. O‘quvchilar faoliyatini hisobga olishning qanday metodlarini bilasiz? Ularning har biri haqida ma’lumot bering.

 106. Reyting tizimi nima? U qanday afzalliklarga ega?

 107. Qaysi sabablarga ko‘ra besh balli baholash mezoni o‘zini oqlamadi?

 108. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash mezonlari qahida ma’lumot bering.

 109. Kreativ ta’lim. Uning maqsad va vazifalari haqida ma’lumot bering

 110. Tarbiya maqsadi nimadan iborat tavsiflang

 111. Tarbiya jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

 112. O‘qituvchining diqqati deganda nimani tushunasiz?

 113. Shaxsning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar haqida nimalarni bilasiz?

 114. Shaxs faoliyati haqida so‘zlab bering.

 115. O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang.

 116. Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz?

 117. Tarbiyaning maqsadi nimadan iborat?

 118. Shaxsan Siz tarbiyaning vazifalarini qanday tushunasiz?

 119. Tarbiyaning turlarini tasvirlab bering.

 120. Tarbiya jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

 121. Didaktikaning predmeti va ob’ekti nimalardan iborat?

 122. .Didaktikaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

 123. .Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysilar?

 124. Muammoli ta’limning mohiyati nimadan iborat?

 125. Ta’lim va tarbiyaning insonparvarlik

 126. Zamonaviy didaktik tizimning o‘ziga xos belgilari nimalardan iborat?

 127. Pedagogik paradigma nima? Ta’limning asosiy paradigmalarini aytib bering.

 128. “Ta’lim” tushunchasiga ta’rif bering.

 129. Ta’lim (didaktik jarayon) jarayonining alohida xususiyati nimalardan iborat? Ta’lim jarayoni tuzilmasi va vazifalarining mohiyatini yoritib bering.

 130. O‘quvchilar tomonidan bilimlarning egallanishini ta’minlovchi jarayonining asosiy bosqichlari nimalardan iborat?

 131. Ta’lim tamoyili nimani anglatadi? Misollar keltiring.

 132. Sharq Uyg‘onish davri allomalari – Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino) ilgari surgan ta’limiy qoida va tamoyillarini ta’riflab bering ?

 133. Ta’lim mazmunining mohiyati nimadan iborat ?

Download 18,76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish