Identificació de la sessióDownload 321.21 Kb.
bet1/3
Sana23.06.2017
Hajmi321.21 Kb.
  1   2   3

AJUNTAMENT DE

SANT JAUME DELS DOMENYS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Identificació de la sessió

Acta número 10/2014

Caràcter: ordinari

Data: 18 de desembre de 2014

Horari: De les 21.16 hores a 22.15 hores

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament


Assistents:
MAGI PALLARÈS MORGADES, alcalde CiU

JOAN VIÑAS PROS, regidor CiU

XAVIER VONA CASANELLA, regidor CiU (Abandona la Sala de Plens a les 22,00 hores)

NURIA LAHOZ ANGUSTO, regidora CiU

GERARD GONZÁLEZ MARTÍN, regidor CiU

ALBERT CARRERAS CARALT, regidor CiU

MARTÍ VENTURA CALAF, regidor ERC

JOAN BASSEDA DOMÈNECH, regidor ERC

JOAN IGNASI LÓPEZ VILA, regidor ERC

MONTSERRAT LOPE COLLDEFORNS, regidora PSC


Regidors absents que han excusat la seva assistència: JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, regidor PSC

Regidors absents que no han escusat la seva assistència: CapSecretari: Manel Pahissa i Casas, el qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum legal establert els articles 46 .c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals
La sessió ha estat degudament convocada i establert el següent ordre del dia:

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:


 • ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 18 DE SETEMBRE DE 2014

 • ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 22 DE SETEMBRE DE 2014

 • ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 20 D’OCTUBRE DE 2014


2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚMS. 176 AL 186 I DEL 188 AL 233 DE 2014.
3.- DONAR COMPTE, DE FORMA ESPECÍFICA, RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 187 DE 1 D’OCTUBRE DE 2014.
4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ DURANT L’ANY 2015 (EXPD. 221/2014)
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE TRESORERIA 2014 DE COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS (EXPD. 107/2014)
6.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE DEL 2014 (EXPD. 109/2014)
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2015 (EXPD. 197/2014)
8.- MOCIÓ DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DELS BOMBERS VOLUNTARIS DE CATALUNYA ( EXPD. 78/2014)
9.- INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ
10.- PRECS I PREGUNTES
Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde declara oberta la sessió
Desenvolupament de la sessió

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:Acta de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament de 18 de setembre de 2014
Pren la paraula el Sr. Joan Basseda:
A l’acta del Ple en sessió ordinària de data 18 de setembre del 2014 a la pàgina 16, en el paràgraf sisè on es diu: “... 500.000...., ....70.000..., ...700.000..., ...800.000..., 628.000...” ha de dir el següent: “... 500.000 negatiu...., ....70.000 negatiu ..., ...700.000 negatiu..., ...800.000 negatiu..., 628.000 negatiu...”
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’aprovació de l’acta anteriorment mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 corresponent als partits polítics (06 CiU, 02 ERC, 01 PSC).

Abstenció : 1 corresponent al partit polític (01 ERC) del Regidor Martí Ventura i Calaf

En contra: 0
L’Alcalde declara aprovada per majoria absoluta del presents l’acta anteriorment descrita amb les esmenes del Sr. Joan Basseda
Acta de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de 22 de setembre de 2014
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’aprovació de l’acta anteriorment mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 corresponent als partits polítics (06 CiU, 02 ERC, 01 PSC).

Abstenció : 1 corresponent al partit polític (01 ERC) del Regidor Joan Ignasi Lopez Vila

En contra: 0
L’Alcalde declara aprovada per majoria absoluta del presents l’acta anteriorment descrita.
Acta de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de 20 d’octubre de 2014.
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’aprovació de l’acta anteriorment mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 corresponent als partits polítics (06 CiU, 03 ERC, 01 PSC).

Abstenció : 0

En contra: 0

L’Alcalde declara aprovada per unanimitat del presents l’acta anteriorment descrita


Pren la paraula la Sra. Núria Lahoz:
“En la sessió ordinària celebrada el passat dia 18 de setembre del 2014 vaig manifestar que vaig assistir el Ple en sessió extraordinària de data 7 d’agost del 2014 i que va ser un error pel qual rectifico: no vaig assistir en el Ple en sessió extraordinària de data 7 d’agost del 2014”.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚMS. 176 AL 186 I DEL 188 AL 233 DE 2014.
És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 176 a 186 i del 188 al 233 del 2014:


176

17/09/2014

Decret desestimació R.S. Sánchez Oabaya interessos demora factura

177

18/09/2014

Decret anul·lat per duplicitat

178

18/09/2014

Decret pagament dia 18 de setembre 2014

179

22/09/2014

Decret convocatòria al Ple extraordinari de 22 de setembre de 2014

180

22/09/2014

Decret accés informació informe sol·licitat pel Regidor Sr. Joan Basseda d'ERC

181

22/09/2014

Decret reconeixemen tercer trienni Gemma Guasch Orpí Auxiliar administrativa

182

22/09/2014

Convocatòria Junta Govern 22/9/2014

183

25/09/2014

Decret de baixa per caducitat o inclusió indeguda estrangers (padró d'habitants)

184

25/09/2014

Decret contractació per via d'urgència una Coordinadora del Menjador Escolar i quatre vigilants menjador escolar personal laboral temporal a temps parcial de duració determinada

185

26/09/2014

Decret pagaments i nòmines setembre 2014

186

29/09/2014

Decret sol·licitud subvenció Pla de Camins al Consell Comarcal del Baix Penedès. Arranjament del camí de la casa de la por.

188

02/10/2014

Decret sol·licitud bestreta Base Ingressos Diputació de Tarragona

189

06/10/2014

Decret autorització Secretari interventor assistència al curs de Comptabilitat pública local

190

06/10/2014

Convocatòria Junta Govern 6/10/2014

191

08/10/2014

Decret pagaments 10 d'octubre 2014

192

08/10/2014

Decret subministrament informació Regidor d'ERC Sr. Jaon Basseda i Domènech

193

08/10/2014

Autorització utilització camins municipals jornada solidaria Centreex i JBP

194

08/10/2014

Decret funcionarització administrativa Sra. Montserrat Vivas i Carol

195

08/10/2014

Decret incoació expedient de compensació de deutes no tributaries FCC Aqualia, SA

196

07/10/2014

Decret incoació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscal per a l'exercici 2015.

197

09/10/2014

Decret autorització celebració casament civil al regidor Martí Ventura per Gerard Company i Marina González

198

10/10/2014

Decret requeriment control inicial activitat PLASTICS VILAFRANCA SL

199

13/10/2014

Decret contractació màxima urgència a Maria Carmen Ramírez substitució d'una vigilant del menjador escolar

200

14/10/2014

Decret exp. protecció de la legalitat urbanística obres sense llicència C/ Hermenegild Soria, núm. 4 hereus de Carmen Garcia Zurita

201

14/10/2014

Decret compulsa i subministrament documentació a petició Regidor Sr. Joan Basseda i Domènech del grup polític municipal d'ERC

202

15/10/2014

Decret remissió expedient administratiu al JCA número 1 de Tarragona recurs ordinari 382/2014

203

16/10/2014

Decret convocatòria Ple extraordinari 20 d'octubre de 2014

204

20/10/2014

Decret convocatòria JGL 20/10/2014

205

21/10/2014

Decret de denegació petició d'aplaçament pel control activitat CORTINSA

206

21/10/2014

Decret subministrament documentació i compulsa a petició Regidor d'ERC

207

22/10/2014

Decret requeriment control específic activitat COOPERATIVA AGRÍCOLA EXPD. 279/2007

208

23/10/2014

Decret fraccionament liquidació taxes activitat VIRGINIA GOMEZ MORENO 115/116/2000

209

24/10/2014

Decret liquidació taxes OTAC activitat de Reciclatges Penedès expd. 346/2013

210

29/10/2014

Cessió espai festa de Halloween i material vari

211

29/10/2014

Decret pagaments i nòmines mes octubre

212

29/10/2014

Decret nomenament procurador Sr. Josep Farré Lerin recurs ordinari 382/2014 presentat per Orus Energia, SL

213

30/10/2014

Decret subministrament documentació demanada pel Sr. Joaquin Pastor Salvador

214

30/10/2014

Decret revisió exp. d'obres OMA 30/2005 a Antoni Alcaraz

215

31/10/2014

Decret de denegació d'aplaçament pel control activitat TUTUSAUS SCP

216

05/11/2014

Decret de compensació de deutes no tributaris FCC Aqualia Gestión Integral del Agua

217

06/11/2014

Decret pagaments 6 de novembre 2014

218

06/11/2014

Decret ordre d'execució- procediment execució subsidiària

219

10/11/2014

Decret convocatòria JGL 10/11/2014

220

10/11/2014

Decret substitució Secretari Interventor per la assistència Junta de Govern Local de data 10/11/2014

221

13/11/2014

Decret substitució Secretari Interventor per absència

222

18/11/2014

Cessió espai escola de Papiolet per una festa d'aniversari el dia 22 de novembre de 2014

223

21/11/2014

Decret pagaments i nòmines novembre

224

21/11/2014

Decret nomenament procurador Sr. Josep Farré Lerin recurs ordinari 130/2008 contra acord JGL 14/1/208 llicència planta de reciclatges

225

21/11/2014

Decret nomenament lletrada Sra. Mercè Cabello Llopis recurs ordinari 130/2008 contra acord JGL 14/1/2008 llicència obres planta reciclatges

226

24/11/2014

Decret convocatòria JGL 24/11/2014

227

25/11/2014

Resolució alcaldia de reiteració d'ordre d'execució de tancament activitat Reciclatges Penedès SL.

228

04/12/2014

Decret d'alcaldia contractació netejadora màxima urgència Sra. Isabel Castro Chica

229

04/12/2014

Decret alcaldia contractació Sra. Maria Carmen Ramírez Pérez

230

05/12/2014

Decret d'alcaldia compensació facturació recollida selectiva mes de desembre 2014, CESPA,SA

231

05/12/2014


Autorització tall camí de la Carronya davant el Bosc de Can Pau i ocupació zona verda pel Dia del Centreex

232

05/12/2014

Autorització cessió escola de Lletger per una festa d'anviersari el dia 12 de desembre

233

12/12/2014

Decret convocatòria Ple ordinari 18 de desembre de 2014

El Ple es dóna per assabentat.


3.- DONAR COMPTE, DE FORMA ESPECÍFICA, RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 187 DE 1 D’OCTUBRE DE 2014.
Es dóna compte Resolució d’alcaldia 187 de data 01/10/2014

DECRET D’ALCALDIA 187/20141. ANTECEDENTS

1. Per Decret d’Alcaldia 59/2014 de data 28 de març del 2014 es va aprovar el Pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017 i ratificat pel Ple en sessió ordinària celebrat el dia 19 de juny del 2014.

2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015

3. En data 29 de setembre de 2014, el Secretari Interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.2. FONAMENTS JURÍDICS

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.

2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:


 • Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers.

 • L'estat de previsió de moviment i situació del deute.

 • La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

 • L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent informació:

 • Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.

 • Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.

 • Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.

 • Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.

 • Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,RESOLC

1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:INGRESSOS

2015

Capítol 1

1.225.749

Capítol 2

14.723

Capítol 3

528.604

Capítol 4

681.499

Capítol 5

500

Ingressos corrents

2.451.075

Capítol 6

0

Capítol 7

 40.421

Ingressos de capital

40.421

Capítol 8

 0

Capítol 9

 0

Ingressos financers

0

INGRESSOS TOTALS

2.491.496

 

 

DESPESES

2015

Capítol 1

580.043

Capítol 2

1.359.153

Capítol 3

76.600

Capítol 4

67.874

Despeses corrents

2.083.670

Capítol 5Fons de contingència

0

Capítol 6

199.852

Capítol 7

 0

Despeses de capital

199.852

Capítol 8Capítol 9

207.974

Despeses financeres

207.974

DESPESES TOTALS

2.491.496

 1. Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, (si hi ha capacitat de finançament)

 2. contemplen el compliment de la regla de la despesa, (si marge de compliment positiu)

 3. contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari (si equilibri pressupostari positiu)

 4. contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari (si EC ajustat positiu)

 5. contemplen o no el compliment de l’objectiu del deute (si rati de deute viu <110%)

2. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2014 són les següents:

 

PRESSUPOST INICIAL

VARIACIÓ

PREVISIÓ

INGRESSOS

2014

2014-2015

2015

Capítol 1

1.225.749,17

0,00%

1.225.749,17

Capítol 2

14.723,00

0,00%

14.723,00

Capítol 3

528.604,33

0,00%

528.604,33

Capítol 4

684.608,88

-0,45%

681.499,00

Capítol 5

500,00

0,00%

500,00

Ingressos corrents

2.454.185,00

-0,13%

2.451.075,00

Capítol 6

9.820,00

-100%

0

Capítol 7

286.061,15

-85,87%

40.421,00

Ingressos de capital

295.881,00

-86,34%

40.421,00

Capítol 8

0

 

0

Capítol 9

0

 

0

Ingressos financers

0

 

0

INGRESSOS TOTALS

2.750.067,00

-9,40%

2.491.496,00

 

 

 

 

DESPESES

2014

2015

2015

Capítol 1

580.043,00

0,00%

580.043,00

Capítol 2

1.359.152,78

0,00%

1.359.153,78

Capítol 3

76.600,00

0,00%

76.600,00

Capítol 4

67.873,73

0,00%

67.874,00

Despeses corrents

2.083.670,00

0,00%

2.083.670,00

Capítol 5

 

 

0

Fons de contingència

 

 

0

Capítol 6

428.397,02

-53,35%

199.582,00

Capítol 7

 

 

0

Despeses de capital

428.397,00

-53,35%

199.582,00

Capítol 8

 

 

0

Capítol 9

238.000,00

-12,62%

207.974,00

Despeses financeres

238.000,00

-12,62%

207.974,00

DESPESES TOTALS

2.750.067,00

-10,04%

2.491.496,00

Ajustos SEC

-152.121,71

 

16.041,00

Capacitat/Necessitat de finançament

85.878,00

 

224.015,00

Deute viu a 31/12

1.568.363,00

-22,59%

1.214.072,00

A curt termini

 

 

0

A llarg termini

1.568.363,26

-22,59%

1.214.072,00

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents

65,10

-23,92%

49,53

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.

4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Download 321.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik