Datëlindja: 1949 kombësia: Shqiptare adresa dhe kontakteDownload 90 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi90 Kb.

CURRICULUM VITAEEMËR DHE MBIEMËR: Tania FLOQI ( Liço)
POZICIONI: Pedagoge e brendshme pranë Departamentit te Inxhinierisë Mjedisit ne Fakultetin e Inxhinierisë se Ndërtimit.
DATËLINDJA: 1949
KOMBËSIA: Shqiptare
ADRESA DHE KONTAKTE: Pallatet Agimi, Tirane, Shqipëri

Tel: (+355/42) 259 856

E- mail: tfloqi@yahoo.com
GJENDJA CIVILE E martuar

Arsimi i larte profesional dhe kualifikimi shkencor 1. Përfunduar studimet e larta te Universiteti

Tirane, Fakulteti i Shkencave te Natyrës,

Dega Kimi Industriale Tirane
  1. Kualifikim pasuniversitar pranë Katedrës se Teknologjisë dhe Mikrobiologjisë te F.SH.N (Bioteknologji, Ekologji, Trajtim Ujërash te ndotura)
  1. Kurs për mikrobiologji pranë Katedrës se Teknologjisë dhe mikrobiologjisë te Fakultetit te Shkencave te Natyrës.
 1. Marrja e gradës “Kandidat i Shkencave”

Nr. 2481, me vendim te Komisionit te Larte te Atesimit nr. 224, dt. 16.05.1990
1993 Dhënie e gradës “Doktor” nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor ne baze te Vendimit te Këshillit te Ministrave nr. 351, dt 30.06.1993.


 1. As. Profesor, me vendim te Komisionit te Larte te Kualifikimit Shkencor nr. 20, dt 21.02.1995.GJUHET E HUAJA


Gjuhet


E folur

Lexim

Shkrim

Certifikuar

Anglisht

Shume Mire

Shume Mire

Shume Mire

Me certifikate

Rusisht

Shume Mire

Shume Mire

Shume Mire

Me certifikate

Italisht

Shume Mire

Shume Mire

Shume Mire

Pa dëshmi

Greqisht

Shume Mire

Shume Mire

Shume Mire

Pa dëshmi


Kualifikime pasuniversitare afatshkurtër
1992 Water Environment, Wisbaden, Germany

1994 Environment management, PHARE, Reggio Emilia, Italy
1995 International course on integrated environmental Resources Management, Nederland, Tirana
1996 Program of European Committee for the environment and sustainable Development Phare, Tirana


 1. Development of project preparation, appraisal capabilities in environmental ministries and funds in CEEC, Mars, Tirana


1996 Pjesa II, Korrik, Tirana
1997 Solid waste recycle, Phare Tirana
1997 Towards sustainability. Phare, Tirana
1998 Environmental performance indicators. Blue Plan, METAP, UNEP, Split, Croatia
1999 Training of trainers of lectures on voluntary standartization Phare, Vienna, Austria
2000 Training programme on EN 45001 quality of laboratories Phare PRAQ III, Tirana


 1. Course on EN 45004, Phare, Tirana

2004 Environmental Project planning, Fondi I Zhvillimit Shqiptar, Tirana


2004 How to prepare an Environmental and Social review, SEED, Tirana

WORKSHOP & SEMINARE
1992 Seminar “Gewasserschutz”, Wisbaden

Germany
1995 On environmental management system –ISO 14000, Kuala Lumpur, Malaysia


1995 International Course on Integrated Environmental Planning and Management, Kuala Lumpur, Malaysia
1995 Environmental Impact Assessment, ERM Nederland , Tirana Albania
1995 Environmental Management, Phare, IFOA, Reggio-Emilia, Italy
1996 Project on environment and the evaluation of abilities of countries of East- Central Europe, Phare, Warsaw- Poland
1996 Project on environment in Environmental Ministries and Funds of countries of East- Central Europe, Phare, Tirana, Albania
1997 Project law of system of water of Albania. phare Tirana
1997 PIET ’97, Bratislava, Slovakia
1998 Environment Technologies, PIET- Phare. Bratislava, Slovakia
1998 Kongresi I 6-te I Kimise per Standartet, Nikosia, Qipro
1999 Modeling of the Environment chemical exposure and risk NATO Sofia Bulgaria
1999 Training of Trainers of Lecturers on Voluntary Standardization, PRAQ III Project / Q106, Vienna
1999 Environment and development observatories in Mediterranean countries. Tunis, Tunisia
2000 EN 45004, Phare, SYCON & SMP
2000 Training programme on EN 45001 Quality Systems of Laboratories, Phare PRAQ III Programme

2002 International Conference on Rural Health in Mediterranean and Balkan Countries


2004 How to prepare an Environmental & Social Review, SEED, Tirana Albania
2004 Përpunimi I mbetjeve te ngurta urbane, Qendra Shqiptare për te drejtat e Njeriut, Tirana
2006 Conoscere, Sviluppare e Monitorare i Sistemi

di Gestione Ambientale, Tirana, Albania


2007 Novel analytical techniques and concentration

levels of micropollutants in aquatic basins of

transboundary areas of Greece and Albania,

Organized by University of

Ioannian and technological University of Vlora,

Vlora, Albania.


2008 Process Simulation for Energy, Environment

And Economy, PS-EEE, Trieste Italy


2008 EU FP7 Environment Event, Lubiana, Slovenia
2009 Trainning Course- “Evaluation of Research

and Universities”, organized by Manchester

Institute of Innovation Research, Kotor,

MontenegroKRONOLOGJIA E DETYRAVE
1969-1976 Përgjegjës i laboratorit te ujërave ne Institutin e Higjienës dhe Epidemiologjise, Tirane
1977-1986 Përgjegjës i zyrës se kontrollit dhe mikrobiologjisë te Fakultetit te Shkencave te Natyrës, Universiteti i Tiranes.
1986-1990 Katedra e Teknologjise dhe Mikrobiologjise te Fakultetit te Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes.
1990-1997 Përgjegjës i Sektorit te Mbrojtjes se Mjedisit ne I.S.P.I.L. dhe Sekretare e këshillit Shkencor
1997-2001 Drejtore e Institutit te Studimeve e Projektimeve te Industrisë se Lehte I.S.P.I.L

2002-2004 Fondi i Zhvillimit Shqiptar (kontrate), Trajnim mbi vlerësimin e ndikimit ne mjedis te pushtetit lokal dhe stafit te FZHSh-se


2004 - Pedagoge e brendshme pranë Departamentit te Inxhinierisë Mjedisit ne Fakultetin e Inxhinierisë se Ndërtimit.


BIBLIOGRAFIA E PUNIMEVE

Libra – Monografia


 1. Albanian Observatory on Enviromenment and Sustainable Development, 95 p., Mediterranean Action Plan, UNEP Sophia Antipolis, FRANCE 2000.

 2. Indicators on Environment and Sustainable development, 87 p.,Mediterranean Action Plan, UNEP Sophia Antipolis, FRANCE 2001.

 3. National Water Strategy, PHARE, MSHM, 1996,Tirane.

 4. Environmental Assessment in Albania after conflict, 80 p., UNEP, Switzerland 2000.

 5. Metodat e analizave fiziko – kimike të ujit të pijshëm dhe derdhjeve industriale, 271 f. Botim I IKHE, Tiranë, 1985 me bashkautorë.

 6. Pastrimi biologjik i ujërave të ndotura të industrisë tekstile. (1991) 230 f.

 7. Rregullore e Ministrisë së Shëndetësisë “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotjet” (1974) 22 f, me bashkautorë.

 8. Material metodiko – udhëzues për vetitë fiziko – kimike të ujit të pijshëm për DHE-të rretheve. IHE 1974, 25 f.

 9. Metodika e studimit të ujërave të pijshëm ne vendin tonë. IHE, 1971, 8 f, me bashkautorë. ( E shpërndarë në të gjithë DHE-të e rretheve).

 10. Udhëzime mbi mënyrën e trajtimit të temës studimore të ujërave të pijshëm. IHE 1972, 6 f, me bashkautorë. (E shpërndarë ne të gjithë DHE- të e rretheve).

 11. Metodika e studimit të ndotjes bakteriale e kimike të ujërave sipërfaqësore. IHE 1972, 6 f, me bashkautorë . (E shpërndarë ne të gjithë DHE- të e rretheve).

 12. Metodika e studimit të disa mikroelementeve ne ujërat e pijshme të vendit tonë. IHE 1974, 8 f, me bashkautorë. (E shpërndarë ne të gjithë DHE- të e rretheve).

 13. Metodika e studimit të derdhjeve industriale. IHE 1974, 10 f, me bashkautorë. (E shpërndarë ne të gjithë DHE- të e rretheve).

 14. Projekt rregullore “Mbi kushtet për përdorimin e mbeturinave të ngurta dhe ujërave të zeza për bujqësinë”. ( E miratuar dhe e shpërndare si rregullore ne të gjithë DHE – të e rretheve, 1976, 16 f, me bashkautorë).

 15. “Normat organo – leptike, fiziko – kimike e bakteriologjike të ujërave të pijshëm”, Standard Shtetëror 1983, me bashkautorë.

 16. “Indikatorët e Mjedisit dhe Zhvillimit”, Fondi i Zhvillimit Shqiptar, Tiranë, 2004. 1. Studime
  • Studimi mbi gjendjen e furnizimit me ujë të pijshëm të fshatit Vorë (1969 – 1971), me bashkëpunëtor, 18 f, IHE.

  • Studimi mbi përbërjen fiziko – kimike të ujërave të pijshëm të rrethit të Tiranës (1971 – 1974), me bashkëpunëtor, 30 f, IHE.

  • Studimi higjeno – sanitare i ujërave të pijshëm të vendit tonë (1971 – 1975), me bashkëpunëtor, 157 f, IHE.

  • Mbi disa aspekte të ndotjes së ujërave të pijshëm 1973, 16 f, IHE.

  • Studimi mbi ndotjen e ujërave të plazhit të Durrësit, (1972), me bashkëpunëtor, 16 f, IHE.

  • Studimi mbi shkallën e ndotjes së ujërave sipërfaqësore ne plazhet Vlorë, Sarandë, Durrës, Pogradec (1973), me bashkëpunëtorë, 25 f IHE.

  • Studimi mbi kiminë e tokës për hartimin e hartës pedagogjike (1971), 15f, IHE.

  • Studimi mbi përmbajtjen e nitriteve dhe nitrateve ne ujin e pijshëm ne rrethet Sarandë e Lushnjë, mbi mundësin e shfaqjes të methomoglobinemisë, (1971) me bashkëpunëtorë, 30 f, IHE.

  • Studimi mbi ndotjen e lumit Erzen (1974) me bashkëpunëtorë, 15 f, IHE.

  • Mbi ndotjen e ujërave sipërfaqësore të qytetit të Tiranës (1974 – 1975) me bashkëpunëtorë, 21f IHE.

  • Studimi për derdhjet industriale të fabrikës së letrës ne Shkodër, me synim ngritjen e një impianti pastrimi (1972 – 1973), me bashkëpunëtorë, 24f, USHT, IHE.

  • Karakteristikat fiziko – kimike të derdhjeve industriale të qytetit të Shkodrës dhe ndotjet e lumenjve prej tyre (1973 – 1975), me bashkëpunëtorë, 22f, IHE.

  • Studimi mbi ndotjen e lumenjve Gjanica dhe Seman nga shkarkimet industriale të qytetit të Fierit (1974), 62f, IHE.

  • Përcaktimi i projekt – kufijve të përqendrimeve të lendeve të dëmshme dhe kërkuese të derdhura ne ujërat sipërfaqësore të destinuara për pirje dhe aktivitete sociale – kulturore. ( Miratuar me rregullore të Ministrisë së Shëndetësisë “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotjet”, (1974), me bashkëpunëtorë, 30 f.

  • Anketimi i disa fabrikave të vendit tonë (1974), me bashkëpunëtorë, 22 f, IHE.

  • Studimi mbi derdhjet industriale të disa ndërmarrjeve të Tiranës (1975), me bashkëpunëtorë, 12 f, IHE.

  • Mbi dezinfektimin e ujërave të ndotura me klor (1975), 18 f, me bashkëpunëtorë, IHE.

  • Studimi mbi mikroelementet (J,F) ne ujërat e pijshëm të rrethit të Pogradecit (1974), me bashkëpunëtorë 12 f, IHE.

  • Studimi mbi mikroelementet ne ujërat e pijshëm të disa rretheve të vendit (1974 – 1975), me bashkëpunëtorë 45 f, IHE.

  • Të dhëna mbi përbërjen e fiziko – kimike të ujërave që shkarkojnë repartet e fabrikës së ngjyrosjes Tiranë (1977 – 1978), 10 f.

  • Studim mbi trajtimin e ujërave tekstile me metoda fiziko – mekanike (1991 – 1993), 64 f.

  • Inventarizimi i lendeve ndotëse kimike ne profilet kryesore të industrisë së lehtë (1993 – 1994), 55 f.

  • Strategjia Kombëtare e ujërave (Materiali i paraqitur anglisht) Phare Tempus Tiranë 1996 – 1997.

  • Studimi mbi gjendjen Tekniko – Ekonomike të ndërmarrjeve të industrisë së lehtë MEEP Tiranë 1998.

  • Indikatorët e performancës mjedisore (Materiali paraqitur anglisht) Koordinatore lokale (Blue Plan Tiranë 1998)

  • Strategjia afatmesme e zhvillimit të industrisë së Lehtë (MEEP Tiranë 1999).

  • Mbi ngritjen dhe funksionimin e zonave të lira Industriale (MEEP Tiranë 2000).

  • Inventarizimi i ndotjeve dhe masat për eliminimin e tyre (MEEP Tiranë 2000).

  • Hartimi i draftit mbi rregullat teknike dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve (MEEP Tiranë 2000 – 2001)

  • “Mbi ngritjen e një observatori për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm” (Materiali i paraqitur anglisht) Blue Plan, Tiranë 2000.

  • “Indikatorët për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm” (Materiali i paraqitur anglisht) Blue Plan, Tiranë 2001.Evaluation & Environmental and Sustainable Development Indicators of Liqenas

Commune, Rural Development Fund, Tirana, 2005


.

REFERIME SHKENCORE
“Karakteristikat fiziko-kimike dhe biokimike te ujërave te hedhura te KTS”. Kumtese e mbajtur ne sesionin shkencor te FSHN Nëntor 1987.
“Disa rezultate mbi shkallen e pastrimit te ujerave te ndotura te industrisë tekstile me llum aktiv”.Kumtese e mbajtur ne sesionin shkencor te FSHN, Nëntor 1988.
“Studimi sanitaro-kimik i ujerave te pijshëm te fshatit Vore, Tirane”. Kumtese e mbajtur ne sesionin shkencor te IHE, 1972.
“Studimi higjenik i ujerave te pijshëm ne disa rrethe te vendit te IHE, 1972. (me bashkautorë).
“Studimi higjenik i plazhit te Durrësit”. Kumtese e mbajtur ne sesioni shkencor te IHE 1973. (me bashkautorë).
“Studimi sanitaro-kimik i ujerave te pijshëm te rrethit te Tiranes. Kumtese e mbajtur ne sesioni shkencor te IHE 1974. (me bashkautorë).
“Te dhëna mbi ndotjen e ujerave qe shkaktojnë repartet e fabrikës se ngjyrosjes KT Tirane”. Kumtese e mbajtur ne sesioni shkencor te KT 1978.
“Ulja e shkalles se ndotjes te ujerave tekstile me trajtim fiziko-kimik”. Kumtese e mbajtur ne Konferencën shkencore “MJEDISI 94” Korrik 1994 e organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve te Kosovës, Universiteti i Tiranes, Universiteti i Prishtinës dhe Komiteti i Mbrojtjes dhe Ruajtjes se Mjedisit.
“Planifikimi dhe menaxhimi mjedisor ne Shqipëri”, Malaysia, 1995.
“Ndotja e ujerave sipërfaqësore ne vendin tone”, ORT, Tirane, 1996.
“Burimet kryesore te ndotjes industriale ne Shqipëri”, Bratislava, Slovakia, 1997.
“Presentation of contribution on future utilisation of PIETservices”, PIET 97 Workshop, Bratislava, Slovakia,1997.
“Ujrat nentokesore dhe mbitokesore”, ORT Albania democracy network program, Tirane, Shqiperi, 1997.
“Ndotja e ujit ne rajonin e Ballkanit”, Split, Croatia, 1998.
“Water quality”, Blue plan regional workshop on environment performance indicators 1998.
“Mbi ngritjen e një Observatori për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.” (konferenca shkencore e Kimisteve) Tirane, 2001.
“Ngritja e nje observatori per mjedisin dhe zhvillimin e qendrueshem ne Shqiperi”, Kimia Industria dhe mjedisi, Tirane, Shqiperi, 2001.
“Survey of pesticide application:Practices and assurance problems from an important crop-crwiung region in Albania”, Agriculture and food safety within th context of european nnion legislation, Trakya University, Tekirdag, Turkey, 2005.
“Identification and evaluation of water pollution from Albanian tanneries”, international conference of new water culture of South-EEC, 2005
“Environmental and health indicators of rural area of Prespa lake”, Building new tools for healthe promotion i rural areas, Lody, Italy, 2006.
“Environment and sustainable development of Prespa park”; “Environmental pollution from diary processing wastewater”, International conference of quality of life and environment in the frame of EU sustainability, Belgrade, Serbia, 2007.
“Toward sustainability indicators of Prespa park”, III International symposium of ecologists of the Republic of Montenegro, Bijela, Herceg Novi, 2008.
“Water quality a key issue of drinking water supply in Tirana”, Balkan colaboration: The must for better life and environment in S.E. Europe, Florina, Greece, 2008.
“Preliminary data and assesment of air pollution ina Albania”; “The level of nutrient content in the sediments and waters of Vlora Bay”, Sustainable development in South Europe, Tekirdag, Turkey, 2009.
“Some aspects of surface water treatment tevhnology in Tirana drinking water treatment plant”, Lakes and nutrient loads/Albalake09, Pogrades, Albania, 2009.
“Evaluation of air pollution in Albania”, Life quality and capacity building in the frame of a safe environment, Katerini, Greece, 2009.
“Drinking water”, Rural Health 2010, Tirana, Albania, 2010.

REFERATE NE KONFERENCA NDERKOMBETARE
“The Impact of Migration in Rural Health in Albania” International Conference on Rural Health in Mediterranean and Balkan Countries, Bari, Itali, nov 2002

Overview on environmental situation in Albania and some aspects on modeling”, Nato, Sophia, Bulgaria, 1999. .

“Environmental planning and management in Albania” , Integrated Environmental planning and management, Kuala Lumpur, Malaysia 1995

“Main industrial pollution sources in Albania”, Environmental technologies, PIET-

Phare, Bratislava, Slovakia, 1997

“Water pollution in Balkan region” , Environmental Performance Indicatores, Split, Croatia 1998..

"Overviewon environmental situation in Albania and some aspects on modeling", Modeling of the environmental chemical exposure and risk. NATO, Sofia, Bulgaria, 2000.

"The Impact of Migration in Rural Health in Albania "International Conference on Rural Health in Mediterranean and Balkan Countries", Bari, ITALY nov.2002.

“Survey of pesticide application: practices and assurance problems from an important crop-growing region in Albania”. Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation, Tekirdag, Turkey 2005.

“Identification and evaluation of water pollution from Albanian tanneries”. Internatioal Conference on New Water Culture of South East European Countries – AQUA 2005 , Athens, Greece, 2005.

“ Environmental and health indicators of rural area of Prespa Lake “ The 16th International Congress of Agricultural Mdicine and Rural Health, Lodi – Italy, 2006.


MESIM-DHENIA


 • Pedagoge e jashtme ne Katedrën e Kimisë ne Institutin e Larte Bujqësor, Tirane, 1980-1986

 • Pedagoge e jashtme ne Degën e kimisë te Shkollës se Përgatitjes se Kuadrove te Shëndetësisë 1969-1976.

 • Pedagoge e brendshme ne Fakultetin e Inxhinierisë se Ndërtimit, ne Universitetin Politeknik te Tiranes 2004-2009ARTIKUJ SHKENCORE


 • Overview on Environmental Situation in Albania and some issues in the field of “Modeling” J.B.H.J Linders (ed), Modelling of Environmental Chemical Exposure and Risk, 261-270. Kluwer Acadenic Publishers, Netherlands,2001.

 • Studimi higjenik i ujit te pijshem ne disa fshatra te rrethit te Tiranes, Bul. IHE, nr.2, 1975 (me bashkautorë)

 • Te dhëna mbi ndotjen e lumit Gjanice dhe Seman nga ndotjet industriale te Azotikut, TEC-it dhe rafineritë se naftës ne Fier, Bul. IHE, nr.2, 1977 (me bashkautorë)

 • Ndryshimi i karakteristikave te llumit aktiv gjate procesit te përshtatjes se tij me ujera te industrise tekstile. Permbledhje studimesh ISPILU nr.2 1989.

 • Ndikimi i temperatures dhe i ngarkese organike ne vetite fiziko-kimike dhe biologjike te llumit aktiv. Bul Shk.Nat.Nr. 4, 1989.

 • Identification and evaluation of water pollution from Albanian tanneries. Journal “ Desalination ( 2006), 1-9, Elsevier B.V. Italy.

 • Survey of pesticide application: practices and assurance problems from an important crop-growing region in Albania . Journal of Environmental Protection and Ecology, B.E.N.A. Nr 1 2006, Thessaloniki, Greece.

 • Precipitation of struvit from waste water and development of a method for calcium determination. Review of Mathematic and Natural Sciences, No.-1, 2007, Tirana.

AKTIVITETE NDERKOMTARE
2002 Koordinatore Ndërkombëtare, International

Conference on Rural Health in Mediterranean

and Ballkan Countries, Bari, Italy
2006 Antare e bordit shkencor te Kongresit

“ The 16th International Congress

of Agricultural Medicine and Rural Health,

Lodi – Italy, 2006.

2007 Antare e bordit shkencor Internacional te

konferences B.EN. A. “ Quality of life andenvironment in the frame of E.U. Sustainability”


AKTIVITETE TE TJERA


 • Kurs leksionesh me mjeket higjenistë te DHE-ve e përvitshme për periudhën 1970-1976.

 • Kurs leksionesh dhe praktikash laboratorike për kimistet e DHE-ve e përvitshme për periudhën 1970-1976.

 • Ekspertiza teknike-shkencore te kërkuara nga Komiteti i Ruajtjes dhe Mbrojtjes se mjedisit:

“Vlerësimi i ndikimit ne mjedis, masat zbutëse dhe monitorimi” për fabrikat e përpunimit te lëkurës ne:


 1. Ne Porto Romano, Durrës 29.03.1994

 2. Ne Vaqarr, Tirane 11.05.1994

 3. Ne Arrapaj, Durrës 18.11.1994
  • Hartimi i Programit Kombëtar për Mbrojtjen e Mjedisit, Tetor-Dhjetor 1994 (me bashkautorë)

  • Përkthime dhe adaptime te legjislacioneve italiane dhe evropiane për ndotjen e ujerave sipërfaqësore, për shkarkimet industriale, normativat e shkarkimeve industriale, materiale te ndryshme për nevoja te Ministrisë dhe Institutit.

  • Anëtare e Bordit te Eksperteve te Agjencisë Kombëtare te Mjedisit, 1997-2001.

  • Environmental and Social review for the “GAMA” sh.p.k., shoes production company, SEED Tirana, 2004.

  • Vizite e specialisteve ne institutet Ceke, organizuar nga Czech office for Standars Meterology and Testing, Prage, Ceki, 2000
  • Leksione post-universitare: International Summer University, 7-13 October 2007Vrnjacka Banja, Serbia “Water quality control- from concept to action”, for PHD and postdoctorial students, organized by Academie des Siences de L’institut de France & Vinca Institute of Nuclear sciences Belgrade, Serbia & SIMEV UNESCO Univ- Montpellier, France.UDHËHEQJE METODIKO SHKENCORE
Udhëheqje projektesh, diplomosh te studenteve te degëve te Kimisë, Biologjisë dhe Inxhinierisë se Mjedisit te Fakultetit te Shkencave te Natyrës dhe te Universitetit Politeknik, me tematika për problemet e ndotjes se mjedisit.
OPONENCA
Janë kryer oponenca për studime te nomenklaturave te Ministrisë dhe për diploma te studenteve.

ANETARESIM NE ORGANIZATA SHKENCORE


 1. Sekretare e Shoqatës Shkencore “Mjedisi dhe Shëndeti”

 2. Anëtare e Shoqatës se Mbrojtjes se Mjedisit

 3. Anëtare e Shoqatës se Mbrojtjes se Ujerave dhe Bregdetit

 4. Anëtare e Shoqatës se Kimisteve.


Download 90 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat