Biologiya 9-sinf 201 201Download 60.01 Kb.
Sana23.02.2017
Hajmi60.01 Kb.

Biologiya 9-sinf

201_____-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Biologiya fani nimani o‘rganadi?

 1. o‘simliklarni;

 2. hayvonlarni;

 3. hayot haqidagi bilimlarni;

 4. fizikaviy hodisalarni.

 1. Moddalar almashinuvi nima?

 1. tirik organizmlarning oziqlanishi;

 2. hujayraning o‘sishi;

 3. organizmlarning ko‘payishi;

 4. hujayralarning tiklanishi va o‘sishi uchun zarur moddalarning organizmga kirishi va chiqishi.

 1. Yerda tirik mavjudotlar qachon paydo bo‘lgan?

 1. 3,5 mld yil oldin;

 2. 4 mld yil oldin;

 3. 2 mld yil oldin;

 4. 5 mld yil oldin.

 1. Biogeosenoz nima?

 1. tirik organizmlarning o‘sishi;

 2. hujayraning o‘sishi;

 3. organizmda energiya to‘plash va taqsimlash;

 4. energiyaning davriy almashinuvi.

 1. Viruslar organizmning qaysi qismida joylashgan?

 1. to‘qimada;

 2. hujayrada;

 3. yadroda;

 4. hammasi to‘g‘ri.

 1. Tuban o‘simliklar qayerda o‘sishga moslashgan?

 1. quruqlikda;

 2. suvli muhit, sernam joyda;

 3. botqoqda;

 4. o‘rmonda.

 1. Yuksak o‘simliklar qayerda yashaydi?

 1. quruqlikda;

 2. suvloqda;

 3. nam joylarda;

 4. a, b, c.

 1. O‘simliklar tabiatda qanday ahamiyatga ega?

 1. yerda qorlar almashinuvi;

 2. suv muvozanatini saqlash;

 3. iqlimga ta’sir qilib, tuproq hosil qilish;

 4. hammasi to‘g‘ri.

 1. Hujayra qobig‘i qanday moddadan tashkil topgan?

 1. Murein;

 2. Mututik;

 3. Spora;

 4. Fikotsian.

 1. Oddiy ipsimon, shilimshiq pardasi bo‘lmagan hujayrasining eni bo‘yidan bir necha marta katta bo‘lgan suv o‘ti qanday nomlanadi?

 1. Nutella;

 2. Nostok;

 3. Ossillatoriya;

 4. Ulva.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali- bahosi:
2- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. O‘lik organik modda bilan oziqlanadigan organizmlar qanday ataladi?

 1. Geterotroflar;

 2. Saprofitlar;

 3. Gifalar;

 4. Parazitlar.

 1. Lishayniklar qanday organizmlardan tashkil topgan?

 1. Zamburug‘, bir hujayrali suvo‘ti;

 2. Zamburug‘, ko‘p hujayrali suvo‘ti;

 3. Zamburug‘, yuksak suvo‘ti;

 4. Zamburug‘, ko‘k yashil suvo‘ti.

 1. Hujayra nazariyasini kimlar yaratgan?

 1. R.Guk, L.Guk;

 2. R.Broun, Y.Purkinye;

 3. M.Shleydin, T.Shvann;

 4. a va c javoblar to‘g‘ri.

 1. Elektron mikroskopning oddiy mikroskopdan farqi nimada?

 1. yorug‘likda ishlaydi;

 2. elektronlar oqimi bilan ishlaydi;

 3. bir xil;

 4. ko‘rsatish darajasi chegaralanmagan.

 1. Tirik organizmlar hujayrasining tuzilishiga ko‘ra necha guruhga bo‘linadi?

 1. 2;

 2. 4;

 3. 3;

 4. 5.

 1. Yadrosiz organizmlar nima deyiladi?

 1. Eukariot;

 2. Prokariot;

 3. Protoplazma;

 4. Euplazma.

 1. Sitoplazma tarkibidagi qattiq holda uchraydigan kiritmalar nima deyiladi?

 1. Granulalar;

 2. Vakuolalar;

 3. Sentroma;

 4. Yadro.

 1. O‘simlik hujayralarining organoidi bo‘lib, ular anorganik moddalardan birlamchi uglevodlarni hosil qilishda ishtirok qiladi, 3 ta turi mavjud bo‘lgan organoid nima?

 1. Sitoplazma;

 2. Vakuola;

 3. Hujayra qobig‘i;

 4. Plastidalar.

 1. Somatik hujayraning xromosomalar to‘plamining miqdoriy va sifatiy belgilari yig‘indisi nima deyiladi?

 1. Fotoliz;

 2. Kariotip;

 3. Diploid;

 4. Gaploid.

 1. Eng yirik hujayra qaysi hayvonda uchraydi?

 1. tuyaqushda;

 2. sudralib yuruvchilarda;

 3. lishayniklarda;

 4. zamburug‘larda.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali, bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Na, K va Cl elementlari hujayrada qanday vazifani bajaradi?

 1. hujayra membranalari orqali turli moddalarni o‘tkazish;

 2. suyak to‘qimalarini hosil qilish;

 3. gormonlar faolligini oshirish;

 4. qon hosil bo‘lishida ishtirok qilish.

 1. Tish emali hujayrasida qancha % suv bo‘ladi?

 1. 20%;

 2. 30%;

 3. 90%;

 4. 10%.

 1. Monomerlar nima?

 1. kichik molekulyar og‘irlikka ega bo‘lgan moddalar;

 2. kichik molekulali oddiy organik moddalar;

 3. ko‘p sonli monomerlar;

 4. xilma xil, katta kichik molekulalar.

 1. Oqsillar nimalardan tashkil topgan?

 1. hujayralardan;

 2. amino kislotalardan;

 3. monomerlardan;

 4. molekulalardan.

 1. Oqsil molekulalari qanday shaklga ega?

 1. tayoqcha, donador;

 2. yulduzsimon, yumaloq;

 3. ipsimon, yumaloq;

 4. sharsimon, ipsimon.

 1. Suv molekulasining bir chekkasi kuchsiz musbat yadroga ega bo‘lsa, ikkinchisi manfiy bo‘ladi, bunday molekula nima deyiladi?

 1. Vodorod bog‘li molekula;

 2. Dipole molekula;

 3. Fotaliz;

 4. Monomer.

 1. Oqsillarning eng muhim xususiyati nimadan iborat?

 1. katalizatorlik;

 2. moddalarni zararsizlantirish;

 3. struktura;

 4. garmonal funksiya.

 1. Oqsillar turli ta’sirlar natijasida o‘zining tabiiy xususiyatlarini yo‘qotishi nima deyiladi?

 1. albumin;

 2. globulin;

 3. denaturatsiya;

 4. murakkab oqsillar.

 1. Qaysi gormon qonda glyukoza miqdorini nazorat qilib turadi?

 1. Insulin;

 2. Troksin;

 3. Intermidin;

 4. Melotonin.

 1. Xromoproteinlar qanday oqsillar tarkibiga kiradi?

 1. Qondagi gemoglobin;

 2. Insulin;

 3. Tiroksin;

 4. Timozin.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:


4- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Biologik diktant

 1. Uglevodlar tabiatda keng tarqalgan organik birikmalar bo‘lib, ular umumiy__________________________________________ formula bilan ifodalanadi.

 2. Ko‘p sonli monosaxaridlar qo‘shilishidan hosil bo‘lgan murakkab uglevod ____________________________________________________________ deb ataladi.

 3. Tirik organizmlarning hujayralarida murakkab lipidlar _____________ bo‘lib, hujayra ________________________________________________________ tarkibiga kiradi.

 4. ________________________________________________________faqat yadroda emas, xloroplast va mitoxondriyada ham mavjuddir.

 5. Nukleotidlarda ________________________ va _______________ asoslari bo‘ladi.

 6. __________________________________________barcha tirik organizmlar uchun universal bo‘lib, mikro organizmlardan odamgacha bir xildir.

 7. 1 gr yog‘ning to‘liq parchalanishi natijasida _____________ energiya ajralib chiqadi

 8. _____________________________________________ molekulasi oqsil sintezi to‘g‘risidagi axborotni nusxasini ko‘paytirish xususiyatiga ega

 9. Tuya o‘rkachida to‘plangan yog‘, energiya manbai emas, balki _____________________________________________________manbai hisoblanadi.

 10. Polisaxaridlar tirik organizmda ikkita asosiy _________________________________ va energetik vazifani bajaradi.


Nazorat ishining bali- bahosi:
5- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Jadvalni to’ldirish

Organizmlarning ko‘payish usullari mavzusiga doir jadvalni to‘ldirish


T/r

Ma’lumotlar

Javoblar

1

Bir mitozdan ikkinchi mitozgacha bo‘lgan tayyorlanish davri
2

Yadro kattalashadi, shiraning yopishqoqligi kamayib, xromosoma spiralga o‘raladi
3

Bir nechta ko‘p bo‘laklarga bo‘linib ko‘payish
4

O‘simliklarning qalamchalari, gajaklari, tugunak va piyozchalari orqali ko‘payishi
5

Bu hujayralar o‘lchami va shakli jihatdan bir-biridan farq qiladi
6

Achitqi zamburug‘i va gidralarning ko‘payish usuli
7

Bu bosqich qisqa bo‘lib, 30 daqiqadan 3 soatgacha davom qiladi
8

Ona organizmidagi bitta yoki bir nechta somatik hujayradan yangi organizm rivojlanadi
9

Bu davr S harfi bilan belgilanadi, DNK molekulasi 2 hissa ortadi
10

Yorug‘lik ta’sirida suvning dissosiyalanishi

Nazorat ishining bali bahosi:

6- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Biologik diktant

 1. Sut emizuvchilar __________________________________ uzun ip shaklida bo‘lib, uch qismdan: ________________, ______________, ____________ iborat.

 2. _________________________________ boshlang‘ich jinsiy hujayralarning ayrimlari o‘sish zonasiga o‘tib kattalashadi, oziq moddalar to‘playdi.

 3. Xromosomalar bir-biriga yopishib, yonma-yon joylashishi _______________________________________________________________ deyiladi

 4. ______________________________________________ triploidendosperm rivojlanib borayotgan murtak uchun zahira oziq materialidir.

 5. ___________________________________________________________rivojlanishda embrion faqat o‘sadi va jinsiy balog‘atga yetadi.

 6. Tuxum hujayra urug‘langach, organizmning induvidial rivojlanishi ____________________ ____________________________________________________ boshlanadi.

 7. 1900 yil biologiyaning yangi sohasi ________________________________________ asos solingan yil hisoblanadi.

 8. Faqat bir belgisi orqali farq qiladigan organizmlarni chatishtirish usuli _________________ ________________________________________________________ deyiladi.

 9. Ma’lum bir organizmning barcha genlari yig‘indisi ________________________________________________________________________________________deb ataladi.

 10. _______________________________________________________ bu organizmning belgi va rivojlanish xususiyatlarini kelgusi avlodlarga o‘tkazib turish xossasidir.

Nazorat ishining bali, bahosi:

7- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

 1. Bir xromosomadagi genlarning nasldan naslga o‘tishi qonuniyatlari kim tomonidan mukammal o‘rganilgan?

a) G.Mendel;

b) T.Morgan;

c) E.Chermak;

d) K.Korenns. 1. Ikki yoki undan ortiq juft belgilari bilan farq qiladigan ota-ona organizmlarni o‘zaro chatishtirishga nima deyiladi?

 1. Monoduragay chatishtirish;

 2. Tahliliy chatishtirish;

 3. Poliduragay chatishtirish;

 4. Oddiy chatishtirish.

 1. Qaysi genlar juft xromosomalardan joy olib, meyoz jarayonida har xil gametaga o‘tib qoladi?

a) juft genlar;

b) allelgenlar;

c) toq genlar;

d) gomologik genlar. 1. Agar ota-ona organizm bir juft belgisi bilan farq qilsa, monoduragay chatishtirishda ajralish nisbati qanday bo‘ladi?

a) 9:3:3:1

b) 3:1


 1. 2:1:2:1

 2. 6:3:2:1

 1. Erkaklari bilan urg‘ochilaridan farq qilmaydigan bir xildagi xromosomalar nima deyiladi?

 1. autosoma;

 2. jinsiy xromosoma;

 3. allelgenlar;

 4. tahliliy chatishtirish.

 1. Fenotipda bir dominant genning allel bo‘lmagan ikkinchi dominant gendan ustunlik qilishi …….. deb ataladi.

a) Ingibitor;

b) Epistaz;

c) Polimeriya;

d) Komplementarlik. 1. Xromosomalarning gaploid to‘plamga nisbatan karra oshishi nima deyiladi?

 1. Fenotipik o‘zgaruvchanlik;

 2. Poliploidiya;

 3. Mutatsiya;

 4. Somatik mutatsiya.

 1. Agar ikkita fenotipi bir xil bo‘lgan individni chatishtirganda ajralish sodir bo‘lsa, bu individlar qanday ataladi? (Aa X Aa)

a) Gomozigota;

b) Geterozigota;

c) Allelgenlar;

d) Dominantgenlar. 1. Kasal ayol sog‘lom erkakga turmushga chiqsa, tug‘iladigan farzandlarning genotipi qanday bo‘ladi?

a) XhXh; XHY

b) XHXH;XhY

c) XHXh;XhY

d) XHXh; XHY 1. Qovoq mevasi etining oq rangi (B) sariq rangi (b) ustigan, mevasining disksimon shakli (D) yumaloq shakli (d) ustidan dominantlik qiladi. Quyidagi chatishtirishlarning qaysi birida 1:1:1:1 nisbatda oq disksimon, oq yumaloq, sariq disksimon, sariq yumaloq mevalar olinadi?

a) Bb DD;BbDd

b) BbDd;bbdd

c) BBDD;bbdd

d) Bbdd;bbDd

Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Jadvalni to‘ldirish


T/r

Ma’lumotlar

Javoblar

1

Odamdagi irsiy kasalliklar va ularning paydo bo‘lishi va davolash usullarini o‘rganadi….
2

Bu usul bilan odamdagi qobiliyat, iste’dod va boshqa fazilatlarning rivojlanishi aniqlanadi
3

Bu kasalga chalingan ayollarda jinsiy xromosoma soni bitta kamayib XO bolib qoladi
4

Odamda uchraydigan juda ko‘p patologik holatlarda har xil o‘zgarishlar yuzaga kelishiga bog‘liq usul
5

Bitta tuxum hujayradan rivojlangan ….. bir jinsli va aynan bir-biriga o‘xshagan bo‘ladi
6

Bu kasallikda terida pigmentlar bo‘lmasligi, sochlari oq, yaxshi ko‘ra olmasligi, quyoshga ta’sirchanligi yuqori bo‘ladi
7

Odam genetikasini o‘rganishda foydalaniladigan usullar
8

Irsiy kasalliklar qanday kasalliklarga ajratiladi?
9

Bu kasalga uchragan bemorlarda jinsiy xromosomalar XXY, XXXY bo‘lishi mumkin
10

Odamlarga tadbiq qilib bo‘lmaydigan genetik usul……..

Nazorat ishining bali bahosi:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Download 60.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat