Aqlning sifatlarini aniqlang? Kasbiga xos bilimlarni egallashDownload 99,09 Kb.
Sana31.12.2021
Hajmi99,09 Kb.
#200013
Bog'liq
UMUMIY psixologiya testi
жажжи юлдузлар рақс - копия, lentali konveyer yuritmsini loyihalash, lentali konveyer yuritmsini loyihalash, lentali konveyer yuritmsini loyihalash, 893, '8-Mavzu Ped Nazariya, Лекция текст узб СБ ушын, pul va banklar, 170-19grErgashevJ, 170-19grErgashevJ, Toshboyeva sh. K, 10-sinf-ona-tili (1), Mineral o’g’itlar, b, ST 74 Nurmuxamadov A xalqaro audit

UMUMIY

PSIXOLOGIYA

 1. Aqlning sifatlarini aniqlang?

Kasbiga xos bilimlarni egallash

Mazmundorligi, kengligi, chuqurligi, nazariy, tashabbuskorligi, egiluvchanligi

Oliyjanoblik, sabr-toqat, ijtimoiy javobgarlik

Mahsuldorligi, fikrning ketma-ketligi, tezligi 1. Bizning idrokimiz nimaga bog‘liq?

Tajribamizga, vaqtga

Amaliyotga, sharoitga

Bizning madaniyatimizga, tajribamizga, amaliyotga

Diqqat e’tiborimizga 1. Bilishning doimiy qo'zg‘atuvchi mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladigan jarayon?

Faollik

Dunyoqarash

Qiziqish

Faoliyat


 1. Birinchi psixologik laboratoriya qachon tuzilgan?

V.Vundt tomonidan, 1879 yilda, Ong vazifasini o‘rganish uchun

1932 yilda Psixika vazifasini o‘rganish uchun

1932 yilda Lazurskiy tomonidan

1889 yil Kruteskiy tomonidan 1. Bola sezgi organlari qachondan ishlay boshlaydi?

Ko‘pchilikda tug‘ilishi bilanoq

Tug‘ilganidan bir hafta o‘tgach

Tug‘ilganidan ikki oy o‘tgach

Tug‘ma bo‘ladi 1. Bolaning anomal xususiyatlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan psixologiya bo‘limi?

Maxsus psixologiya Huquq psixologiya Differensial psixoligiya Umumiy psixologiya

 1. Deduksiya nima? Xususiylikdan umumiylikka Oddiydan-murakkabga Pastdan yuqoriga Umumiylikdan xususiylikka

 2. Zigmund Freyd nazariyasiga ko‘ra libido bu- quvvat

Kishilarning o‘zaro ta’siridan paydo bo‘ladi

Hayotiy ehtiyojlar asosida paydo bo‘ladi

Jinsiy maylni qondirishga qarshilik qilish natijasida paydo bo‘ladi

Shaxsning o‘z-o‘zini namoyon qilish ehtiyoji 1. Insonning fan texnika sohasida yangi original ijod mahsuli yaratishini o‘rganuvchi bilimlar sohasi?

Mehnat psixologiyasi

Ijtimoiy psixologiyasi

Sport psixologiyasi

Ijod psixologiyasi 1. Introversiya deb nimaga aytiladi?

Shaxsning fikrlari, sezgilari, kechinmalarining o‘ziga- o‘zi tayanishi

Biologik turga kiruvchi alohida tirik mavjudot

Shaxs tevarak atrofdagi odamlarga tashqi hodisalara yo‘nalishi

Insonni faol faoliyatga undovchi sabablar majmui 1. Qiziqishlar darajasiga ko‘ra turlarini aniqlang?

Faoliyat davomida shakllanadigan xususiyat

Shaxsning boshqalarga o‘xshamaydi,o‘ziga xos xususiyatlari

Yetuk barkamol shaxs xususiyatlari

Aql idrok egasi 1. Kishining psixik xususiyatlarini maxsus tuzilgan savollarni o‘z ichiga olgan savolnomalar yordamida o‘rganish?

Eksperiment

Test


Kuzatish

Anketa


 1. Kishining o‘z qobiliyatlari, kechinma va fikrlariga ongli munosabatni namoyon etishi?

Befarqlik, qaror qabul qilish

Eshitish, ko‘ruv, unutish

O‘z-o‘zini anglash, qiziquvchanlik

Qiziquvchanlik 1. Kognitiv nazariyaning ko‘rsatishicha

Inson ongi qator keng axborotlarni o‘z ichiga oladi, buni u ko‘pincha ixtiyorsiz oladi

Individ mashina kabi intiladi

Miya g‘oyalar assotsiatsiyalari asosida izlaydi

Bizning xulqimizni ko‘pincha siquvga olingan intimizlar boshqaradi 1. Kuzatish metodining turlarini aniqlang?

Ob’ektiv va tashqi, o‘z- o‘zini kuzatish, guruh ichida kuzatish

O‘z-o‘zini kuzatish Guruh ichida kuzatish Ob’ektiv va tashqi kuzatish 1. Kuzatuvchining ob’ekt sifatida o‘z psixik holati va harakatlarini kuzatishi qanday ataladi?

Guruh ichida kuzatish

Intervyu


O‘z-o‘zini kuzatish Tabiiy eakspriment

 1. Maxsus tanlab olingan va jamiyat tomonidan tan olingan ma’lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat uchun o‘zlashtirilishi zarur bo‘lgan insoniyatning ob’ektiv tajribasi elementlari bu

Ta’lim maqsadi

Tamoyili


O‘qitish shakli

Ta’lim mazmuni 1. Maxsus sharoitlarda maxsus apparaturalar asosida amalga oshiriladigan taj riba usuli....

Psixologik modellashtirish

Tabiiy eksperiment

Laboratoriya eksperimenti

O‘z-o‘zini kuzatish 1. Mehnat psixologik emas balki «ijtimoiy kategoriya» psixologiya esa «mehnat faoliyatining psixologik jabhalarini tadqiq etadi». Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A.N.Leontev

A.K.Anoxin

S.L.Rubinshteyn

I.M.Sechenov 1. Miyaning axborotlar to‘plash tamoyili nimaga bog‘liq?

Belgilangan, to‘la bo‘lmagan axborotlami to‘playdi

O‘zaro yaqin, bog‘liq axborotlami yig‘adi

Vaqtni idrok etish

O‘zaro o‘xshash axborotlarni to‘playdi 1. Motivatsiya nima?

E’tiqod, qiziqish, faoliyat, maqsad

Agllyutinatsiya, qo‘rquv eshituv idroki

Vaqtni idrok qilish, persepsiya

Vaqtni, harakatni, fazoni idrok qilish 1. N.A.Brenshteyn tomonidan qanday tushuncha fanga kiritildi?

Tafakkurning faol shakli

Miya faoliyati

Muskul faoliyati

Fiziologik faolligi 1. Ob’ektning barqaror bog‘lanishlari yig‘indisi bo‘lib turli tashqi va ichki o‘zgarishlardan qat’iy nazar o‘z maqsadi va butunligini saqlaydi?

Motiv

Ish-harakat

Sa’y-harakat

Tizim


 1. Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi deb ataladi?

Ko‘nikma

Malaka


Ekstrorizatsiya

Interorizatsiya 1. Odamning o‘z maqsadiga ko‘ra batamom o‘rganish va o‘zlashtirishdan iborat bo‘lgan maxsus faoliyati bu deyiladi?

Ko‘nikma

Mehnat


Ta’lim

Malaka


 1. Ongli maqsad bilan boshqariladigan ichki psixik yoki tashqi faol hatti- xarakatlar deyiladi?

Faoliyat

Ijod


Xarakat

Mehnat


 1. Pedagog va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sir etish usullari yig‘indisi?

Pedagogik muloqot

O‘zaro tushunish

Hamkorlik

Faollikka kirishish 1. Pedagogik qobiliyatlarni aniqlang?

Amaliy, nazariy

Mazmundorligi, kengligi, chuqurligi

Didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashqilotchilik, avtoritar, kommunikativ, pedagogik xayol, diqqatni taqsimlay olish

Nazariy, tashabbuskorligi, egiluvchanligi 1. Pedagogik psixologiya bu

Kishilarning o‘zaro ta’siridan paydo bo‘ladi

Bizning xulqimizni ko‘pincha siquvga olingan intimizlar boshqaradi

Ba’zan o‘quvchilarni psixologik qo‘llab- quvvatlaydi, o‘quvchilar bilan suhbat va test o‘tkazadi

Miya g‘oyalar assotsiatsiyalari asosida izlaydi 1. Pedagogning og‘ir o‘quv materiallarni yengil, tushunarsizni tushunarli, murakkabni oddiy qilib bera olish kobiliyati?

Akademik

Kommunikativ

Didaktik

Tasavvur, bashorat qilish 1. Piaje ko‘rsatishicha, barcha bolalar....

Psixika vazifasini o‘rganadi

T afakkur j arayoni bosqichlarini kattalar kabi bir xil bosib o‘tadi

Tafakkur taraqqiyotining barcha bosqichlarini bosib o‘tadi

Aqlli tug‘iladilar 1. Predmetli faoliyat tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

S.L.Rubinshteyn

N.A.Bernshteyn

A.K.Anoxin

A.N.Leontev 1. Predmetli hatti- harakatlar nechta harakatlarni qamrab oladi?

3ta

2ta


4 ta

6 ta


 1. Psixik faoliyatning davomiyligiga ko‘ra xotira turlarini aniqlang?

Qisqa muddatli, appersepsiya

Operativ xotira

Uzoq muddatli, fazoni idrok etish

Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ xotira 1. Psixik faoliyatning inson yo‘nalishiga ko‘ra xotira turi?

Eydetik, obrazli Tasavvur, so‘z-mantiq Mantiqiy, izchil Fenomenal, professional

 1. Psixik faoliyatning maqsadiga ko‘ra xotira turi?

Mexanik

Ixtiyorsiz, ixtiyoriy, mexanik

Maqsadsiz

Maqsadli


 1. Psixologiya fanini fanlar tizimidagi o‘rni qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

Oraliq fanlar

Tabiiy fanlar tarkibida

Falsafiy fanlar tarkibida

Gumanitar fanlar tarkibida 1. Psixolog-konsultant...

Unga murojaat qilganlar bilan ishlaydi, insonlarga daxldor barcha masalalar

Maxsus ishlangan anketalardan foydalanadi

Bo‘yicha zarur javoblar bera oladi

Bevosita tanlashlarda foydalaniladi 1. Psixologning vazifasi...

Tezkor bo‘lsa

Maktabda psixologik xizmatni tashqil etish, kollej va litseylarda tashqilotlarda psixologik xizmatni tashqil etish

Sababiy bog‘liqni tan oladi, individni imkoniyatlarini gullab-yashashiga qaratilgan g‘oya, xulqni o‘rganishda

munosib formalarga tayanadi

Murakkab bo‘lsa, uzluksizlik


 1. Savollar va ularning javob variantlari berilgan anketa ... tipidagi anketalar deyiladi?

Yopiq tipdagi

Yarim ochiq

Ochiq tipdagi

Test tipidagi 1. Sotsiometriya yordamida nima o‘ rganiladi?

Umumiy va maxsus qobiliyatlarni

Intellektni

Shaxs temperamentini

Guruhdagi shaxslararo munosabatni 1. Sotsiometriya metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

Jon Moreno

Petrovaskiy

Krutetskiy

Rubinshteyn 1. So‘zlovchining nutqi qanday nutq hisoblanadi?

Faol nutq

Monologik nutq

Ichki nutq

Passiv nutq 1. Tabiiy tajriba metodini fanga kiritgan olim qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

I.M.Sechenov

I.P.Pavlov

Dj .Morino

A.F.Lazurskiy 1. Tarbiya jarayonlarining psixologik qonuniyatlarini o‘rganuvchi pedagogik psixologiya bo‘limi?

Kognitiv psixologiya

Yosh psixologiya

O‘qitish psixologiyasi

Tarbiya psixologiyasi 1. Tafakkur bu...

Voqealikning umumlashtirib aks ettirishidir

Narsa va hodisalarning eng muhim bog‘lanish va munosabatlaridir

Insonning fikr qilish faoliyati jarayonidir

Inson aqliy faoliyatining yuksak formasidir 1. Tafakkur operatsiyalarini aniqlang?

Hukm va xulosa, analiz va sintez

Taqqoslash, analiz-sintez, abstraksiya, umumlashtirish, konkretlashtirish, klassifikatsiya

Umumlashtirish, konktretlashtirish, analiz, sintez, tushuncha, hukm, xulosa, ixtiyorsiz, ixtiyoriy

Tushuncha, hukm, xulosa, analiz, sintez 1. Tafakkur turlari?

Sertashabbus, pishiq, keng

Ko‘rgazmali-harakat, ko‘rgazmali obrazli, so‘z mantiq

Egiluvchan, ixcham, mahsuldor

Mustaqil, tanqidiy,izchil 1. Tafakkurning boshqa sohalar va jarayonlar bilan aloqasi?

Tafakkur va mantiq, tafakkur va boshqa bilish jarayonlari, tafakkur va muammoli vaziyat

Tafakkur, diqqat va mantiq

Tafakkur va temperament

Tafakkur va muammoli vaziyat 1. Tafakkurning kichik maktab yoshida o‘yinlar bilan o‘spirinlik yoshida o‘qish bilan bog‘liq tarzda rivojlanishini tahlil qilgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

L.S.Vigotskiy

S.L.Rubinshteyn

V.M.Teplov

P.P.Blonskiy 1. Tashqi olamdagi narsalarning holatini va xossalarini o‘zgartirishga qaratilgan harakatlar?

Motiv

Sa’y -harakat

Ish-harakat

Maqsad


 1. Tashqi real ishdan ichki ideal ishga o‘tish jarayoni bu...

Malaka

Ekstrorizatsiya

Ko‘nikma

Interorizatsiya 1. Qobiliyat deb nimaga aytiladi?

ma’lum ishni sifatli bajarish tezligidir;

tug‘ma, genetik shartlangan xususiyatdir.

kishining biror faoliyatga yaroqliligi va shu faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishidir;

ma’lum faoliyatni boshqalardan ko‘ra tez bajara olish imkoniyatidir; 1. Didaktik qobiliyatlar nima?

bu bolalarga o‘quv materialini aniq va oson yetkazib berish, ularda mustaqil faol fikrlashni uyg‘ota olish qobiliyatidir;

bu fan asoslarini o‘rganishga qiziqish uyg‘otishdir;

bu psixologik va pedagogik adabiyotlardan foydalanishni bilishdir;

bu o‘zini o‘quvchi o‘rniga qo‘yib, hodisalarga uning nazari bilan qaray olishdir. 1. Quyidagi psixologlardan qaysi biri pedagogik qobiliyatlarni keng tadqiq etgan?

B.Ananev;

G‘.Shoumarov;

E.Dyurkgeym;

N.Gonobolin. 1. Akademik qobiliyatlarga qaysilar kiradi?

matematika, fizika, biologiya, ona tili, adabiyot, tarix kabi fanlar sohalariga xos qobiliyatlar;

etnografiya, etnologiya, kinematografiya kabi fanlar sohalariga xos qobiliyatlar;

tasviriy san’at, amaliy san’at, musiqa kabi fanlar sohalariga xos qobiliyatlar;

geodeziya, antropologiya, astronomiya kabi fanlar sohalariga xos qobiliyatlar. 1. Perseptiv qobiliyatlarga qaysilar kiradi?

bu o‘quvchidagi ma’lum fanga nisbatan munosabat doirasini tushuna bilishdir;

bu o‘quvchining ichki dunyosi, uning psixik holatlari bilan bog‘liq tomonlarini tushuna bilishdir;

bu o‘quvchining bilim doirasini, imkoniyatlarini tasavur qila olishdir;

bu o‘quvchining qiziqish va ehtiyojlarini tushuna bilishdir; 1. Nutq qobiliyati nima?

kishining o‘z his- tuyg‘ularini faqatgina nutq yordamida yordamida ifodalash qobiliyatidir;

kishining o‘z qiziqishlarini mimika va pantomimika yordamida ifodalash qobiliyatidir;

kishining o‘z his- tuyg‘ularini faqatgina mimika va pantomimika yordamida ifodalash qobiliyatidir.

kishining o‘z his- tuyg‘ularini nutq yordamida, mimika va pantomimika yordamida ifodalash qobiliyatidir; 1. Tashkilotchilik qobiliyati nima?

o‘qituvchining o‘z faoliyatini to‘g‘ri tashqil qila olish qobiliyatidir.

bu o‘quvchilarda mustaqil fikr uyg‘ota olish qobiliyatidir;

bu o‘quvchilarning o‘zlashtirishi monitoringini olib borishdir;

bu o‘quvchilar jamoasini uyushtira olish va o‘zining faoliyatini to‘g‘ri tashqil qila olish qobiliyatidir; 1. Avtoritar qobiliyat nima?

bu o‘quvchilar bilan barcha ta’limiy masalalarni jamoaviy tarzda muhokama qilish usulidir;

bu o‘quvchilarning bilish imkoniyatlarini prognoz qila olish imkoniyatidir;

bu o‘quvchilarga emotsional irodaviy ta’sir etib, ularda obro‘ orttira bilishdan iborat qobiliyatdir;

bu o‘qituvchining o‘z fanini puxta bilishidir. 1. Kommunikativ qobiliyat nima?

bu o‘quvchilar bilan pedagogik aloqa bog‘lashga hamda pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir;

bu o‘quvchilar bilan interaktiv faoliyatni amalga oshirishga qaratilgan qobiliyatdir.

bu o‘quvchilar jamoasini ma’lum maqsadga yo‘naltira olishga qaratilgan qobiliyatdir;

bu o‘quvchilarda intiluvchanlik va tashqilotchilik xislatlarini tarbiyalashga qaratilgan qobiliyatdir; 1. Pedagogik xayol nima?

o‘qituvchining o‘quvchilar shaxsini tarbiyaviy tomondan

loyihalashtirishda, o‘z ish- harakatlarining natijasini oldindan ko‘ra bilishda namoyon bo‘ladigan qobiliyatdir;

bu o‘quvchilarga emotsional irodaviy ta’sir etib, ularda obro‘ orttira bilishdan iborat qobiliyatdir;

bu o‘quvchining ichki dunyosi, uning psixik holatlari bilan bog‘liq tomonlarini tushuna bilishdir;

bu bolalarga o‘quv materialini aniq va oson yetkazib berish, ularda mustaqil faol fikrlashni uyg‘ota olish qobiliyatidir.


 1. Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati nima?

bu bir vaqtning o‘zida o‘quvchining ichki dunyosi, psixik holatlari bilan bog‘liq tomonlarini tushuna bilishdir;

bu irodaviy kuchlarini ma’lum maqsadga yo‘naltira olish imkoniyatidir.

bu o‘quvchilar bilan bir vaqtning o‘zida bir necha ta’limiy masalalarni jamoaviy tarzda muhokama qilish usulidir;

bu bir vaqtning o‘zida diqqatni bir necha faoliyatga qarata olishdir; 1. Pedagogik qobiliyatlar soni nechta?


 1. Pedagogik takt qaysi pedagogik qobiliyatlar sirasiga kiradi?

avtoritar qobiliyatga.

pedagogik xayolga;

diqqatni taqsimlay olish qobiliyatiga;

kommunikativ qobiliyatga; 1. Kommunikativ malaka qaysi javob variantida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

bolalarni o‘ziga jalb eta olish;

hozirgi zamon pedagogikasi asoslarini bilish;

o‘z bilimini oshirishga intilish.

o‘quvchilarga tarbiyaviy ta’sir etish samaradorligini bilish; 1. Xarakter so‘zining ma’nosi?

“orttirilgan xususiyat”; barcha javoblar to‘g‘ri.

“zarb qilish”, “belgi”; “ustuvor xususiyat”; 1. Xarakter - bu?

kishining xulq-atvor dasturidir;

shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo‘ladigan barqaror individual xususiyatidir;

kishi shaxsining yo‘nalishini belgilaydigan, ijtimoiy munosabatlarga bog‘liq jarayondir;

tug‘ma, genetik xususiyatdir. 1. Inson barqaror psixik xususiyatlarining individual namoyon etilishi?

qobiliyatlardir;

xarakterdir.

tafakkur darajasidir;

ustanovkadir; 1. Xarakter

aksentuatsiyasini o‘rgangan olimlar?

K.Tarasova, V.Nebilisin.

K.Leongard, A.Lichko;

L.Vigotskiy,

N.Menchinskaya;

A.Luriya, A.Kovalyov; 1. Xarakter - bu:

nevrotiklik darajasiga bog‘liq.

reaktivlik xususiyatlariga bog‘liq;

qobiliyatlarning namoyon etilishiga bog‘liq;

asab tuzilmasi tipiga bog‘liq; 1. Xarakter to‘g‘risida avvalo odamlarning ... hukm chiqarish kerak.

temperament tipi asosida.

hatti-harakatlari asosida;

qobiliyatlarining namoyon etilishi asosida;

ma’lum faoliyatni amalga oshirishi natijasi orqali; 1. Kishi xarakteridagi rad qilib bo‘lmas ma’lumotlarni uning

pasport ma’lumotlari aks ettiradi;

erkin harakatlari aks ettiradi;

ongli xulq-atvori aks ettiradi.

yuz tuzilishi aks ettiradi; 1. Qaysi javobda xarakter xususiyati to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Sovuqqonlik;

qobiliyatlilik.

uzoqni ko‘ra olish;

qat’iyatlilik; 1. Inson xarakteri uning hayot tarziga ta’sir etadimi?

ta’sir etadi;

barcha javoblar to‘g‘ri. ta’sir etmaydi; unchalik ta’sir etmaydi; 1. Qobiliyatlar - bu ...

shaxsning mazkur faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo‘ladigan individual psixologik xususiyatdir;

xulq-atvorning faoliyatda namoyon bo‘lishidir;

refleksiyaning namoyon bo‘lishidir.

ijtimoiy - psixologik xususiyatdir; 1. IQ - nimani bildiradi? ma’lum qobiliyat darajasini; yo‘nalganlikni. motivatsiya darajasini; iste’dod koeffisientini;

 2. Umumiy qobiliyat deb...

motor-harakat imkoniyatlariga aytiladi.

faqat bir yo‘nalishdagi faoliyat bilan shug‘ullanishga imkon beruvchi qobiliyatga aytiladi;

ko‘p yo‘nalishdagi faoliyatlar bilan shug‘ullanish va muvaffaqiyatga erishishga imkon beruvchi qobiliyatlarga aytiladi;

reaksiya tezligi orqali namoyon bo‘ladigan qobiliyatga aytiladi; 1. Maxsus qobiliyat deb...

reaksiya tezligi orqali namoyon bo‘ladigan qobiliyatga aytiladi;

intellektual yo‘nalishdagi faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniyatini beruvchi qobiliyatga aytiladi;

turli yo‘nalishdagi faoliyatlar bilan shug‘ullanishga imkon beruvchi qobiliyatlarga aytiladi;

faqat bir sohada faoliyat ko‘rsatib, yuqori natijalarga kelishga imkon beruvchi qobiliyatga aytiladi. 1. Birinchi va ikkinchi signal sistemalari muallifi kim?

K.Levin;

S.Rubinshteyn.

I.P.Pavlov;

R.Kettell; 1. Qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak bosqichi ... deb aytiladi.

intellekt;

infantilizm;

iste’dod;

altruizm. 1. Iste’dodning uyg‘onishi ... ga bog‘liqdir.

hududiy xususiyatlarga.

individual imkoniyatlarga;

tug‘ma-genetik

xususiyatlarga;

ijtimoiy shart-sharoitlarga;


 1. Iste’dod - bu ...

Ta’lim-tarbiya mahsulidan iboratdir.

Qobiliyatlar yig‘indisidan iboratdir;

Motivatsiya namoyon etilishidan iboratdir;

Umumiy imkoniyatlardan iboratdir; 1. Yuksak reaktivlik, ta’sirlanuvchanlik, ruhiy tuzilishdagi o‘ziga xos noziklik qaysi xususiyatga bog‘liq?

asab jarayonlarining kuchsizligiga;

temperament tipiga.

yo‘nalganlikka;

tug‘ma qobiliyatlarga; 1. “Iste’dodning qobiliyatga bog‘liqligi, uning qonunlari va oqibatlari” asarining muallifini aniqlang?

V.Kruteskiy;

J.Moreno;

J.Kettell;

F.Galton. 1. «Intellekt koeffisientining o‘rtacha miqdori?

100 ball;

120 ball;

200 ball;

80 ball.


 1. Bola xarakterida ijobiy xislatlar shakllanishi uchun senzitiv davr?

 1. 4 yoshdan 13-14 yoshgacha bo‘lgan davr.

2-3 yoshdan 9-10 yoshgacha bo‘lgan davr;

 1. 7 yoshdan 13-14 yoshgacha bo‘lgan davr;

 1. 5 yoshdan 11-12 yoshgacha bo‘lgan davr;

 1. Bolaning boshqalarga munosabatini belgilovchi xarakter xususiyatlari necha yoshdan shakllana boshlaydi?

birinchi yoshdan;

 1. yoshdan.

 1. yoshdan;

 1. yoshdan;

 1. Xarakterning irodaviy belgilari qaysi yosh davridan shakllana boshlaydi?

go‘daklik yosh davri.

o‘spirinlik yosh davri;

kichik maktab yoshi davri;

o‘smirlik yosh davri; 1. Maqsadlarning yo‘qligi yoki pala-partishligi xarakterning

shakllanmaganligidan

dalolatdir;

barcha j avoblar to‘g‘ri.

o‘zgaruvchanligiga xosdir;

salbiy jihatlari kuzatiladigan kishiga xosdir;


 1. Qobiliyatlarining kompensatorlik xususiyatlari qanday kishilarda namoyon bo‘ladi?

ko‘rish va eshitishdan mahrum kishilarda;

ta’m bilishdan mahrum kishilarda.

ko‘rishdan mahrum kishilarda;

eshitishdan mahrum kishilarda; 1. Shaxsning umumiy sifatlarini I.P.Pavlov klasiffikatsiyasi necha tipga ajratadi?

 1. tipga;

2 tipga;

6 tipga.


 1. tipga;

 1. Psixik faoliyatda birinchi signal dominant yoki yetakchi bo‘lsa, bunday odam qaysi tipga kiradi?

badiiy tipga;

fikrlovchi tipga;

barcha javoblar to‘g‘ri.

o‘rta tipga; 1. Birinchi va ikkinchi signal sistemasi oralig‘idagi kishilar qaysi tipga kiradi?

fikrlovchi tipga;

o‘rta tipga;

emotiv tipga.

Badiiy tipga; 1. Qobiliyatning asosi nima hisoblanadi?

yo‘nalganlik.

intellektuallik;

layoqat;

motivlar; 1. Xarakter shakllanishida ... muhim rol o‘ynaydi.

motivatsiya mavjudligi.

faollik;


faoliyat turi;

qiziqishlar; 1. Kishi xarakteridagi muhim xislat?

bag‘rikenglik;

yaxlitlik;

qiziquvchanlik.

keng hajmlilik; 1. Maqsadga erishish yo‘lida qat’iy ketma-ketlik, sabr-toqatlilik, o‘z qarashlarini qattiq himoya qilish

xarakterning maqsadliligi; xarakter xislatlari. xarakterning qat’iyligi; xarakter kuchi;

 1. Obrazli xotira qaysi maxsus qobiliyatlarda muhim ahamiyatga ega?

tasviriy qobiliyatlarda.

musiqaga oid qobiliyatlarda;

matematikaga oid qobiliyatlarda;

2 va 3-javoblar to‘g‘ri. 1. Ijodiy xayol qaysi maxsus qobiliyatlarda muhim ahamiyatga ega?

tasviriy qobiliyatlarda;

texnik qobiliyatlarda; 1. va 2-javoblar to‘g‘ri.

musiqaga oid qobiliyatlarda;

 1. Intellekt tushunchasi nimani anglatadi?

intellekt «yangi vaziyatga ongli moslashuv qobiliyati» sifatidagi maqsadni anglatadi;

barcha javoblar to‘g‘ri.

intellekt «o‘qish, o‘rganish qobiliyati» sifatidagi maqsadni anglatadi;

intellekt «maqsad vositalariga moslashuv qobiliyati»ni anglatadi; 1. Intellektni baholashning eng ommaviy usuli...

IQ;

testlar;


savolnomalar; barcha javoblar to‘g‘ri.

 1. Kishining xarakter xususiyatlariga nimalar kiradi?

yo‘nalganligi.

qobiliyatlari;

barqaror, o‘ziga xos tomonlari;

qiziquvchanligi; 1. Aniq ifodalangan jestikulyatsiya va mimikaga ega kishilar qaysi tipga kiradi?

distim tipga;

gipertim tipga;

sikloid tipga;

barcha javoblar to‘g‘ri. 1. Noaniq ifodalangan jestikulyatsiya va mimikaga ega kishilar qaysi tipga kiradi?

sikloid tipga;

barcha javoblar to‘g‘ri.

gipertim tipga;

distim tipga; 1. Sababsiz tarzda kayfiyatning o‘zgarib turishi qaysi tip vakiliga xos?

barcha javoblar to‘g‘ri.

gipertim tipga;

distim tipga;

sikloid tipga; 1. Pedantik, namoyishkor, ekstravertlashgan, introvertlashgan tiplar ...

xarakter tipiga xos;

individual xususiyatlarga xos;

barcha javoblar to‘g‘ri. temperament tipiga xos;


 1. Konform, fikrlovchi va hissiyotli tiplar ...

temperament tipiga xos;

xarakter tipiga xos;

barcha javoblar to‘g‘ri.

individual xususiyatlarga xos; 1. Ishchanlik sifatlarini belgilovchi xususiyatlar bolalarda qaysi faoliyat orqali shakllanadi?

intellektual o‘yinlar orqali;

musobaqa sharoitida;

rolli o‘yinlar orqali;

bolalar o‘yinlari orqali. 1. Ijtimoiy ta’sirni aks ettiruvchi xarakter mazmuni...

shaxsning hayotiy yo‘nalganligidir;

faoliyatda o‘zini namoyon etishidir;

uning guruhga integratsiyalashuvidir;

tashqi ta’sirga tez beriluvchanligidir. 1. Xarakterning yaxlitligi, birligi va kuchi asosida ... yotadi.

shaxsning individualligi; shaxsning e’tiqodi; shaxsning yo‘nalganligi; shaxsning faolligi.

 1. Xarakterdagi har qanday xislat yoki qirra ...

motivatsiyaning namoyon etilishidir.

ustuvor qiziqishlardir;

rivojlangan qobiliyatlar namunasidir;

hatti - harakatning barqaror stereotipidir; 1. Faoliyat turlari qaysi bo‘limida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

sezgi, idrok, tafakkur

o‘yin, o‘qish, mehnat

muloqot, nutq

dars, mashg‘ulot, o‘yin 1. Inson xulq-atvorining ichki barqarorligi, harakatga undovchi tushuncha nima deyiladi?

mehnat faoliyati

sezgi


temperament

motiv


 1. Xulq-atvorning psixologik va fiziologik boshqarishning dinamik jarayoniga nima deyilidi?

xarakter

tafakkur


faoliyat

motivatsiya 1. Maqsad deb nimaga aytilidi?

muvaffaqityali harakatlar usuli

mashq qilish natijasida yuzaga keladigan natijalar

o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi munosabat

faoliyatdan kutiladigan natija 1. Mashq qilish natijasida yuzaga keladigan xatti- harakatlarning avtomatlashgan usuli nima?

ko‘nikma

o‘qish


ta’lim tarbiya odat

 1. Sensor ko‘nikmalarga nimalar kiradi?

o‘lchov yorug‘lik, ovoz va simvolik ma’lumotlar

kuzatish, savol-javob usullari

barchasi to‘g‘ri

og‘zaki va yozma hisob- kitobni ishlab chiqish 1. Odatlar deb nimaga aytiladi?

muvaffaqiyatli harakatlar usuli

xatti-harakatlarning o‘z- o‘zidan avtomatik tarzda yuz berishi

yaxlit tashqil qilingan bilimlar tizimi

har bir bolaning harakatlarini nazorat qilish 1. Aqliy ko‘nikma va malakalarga nimalar kiradi?

sezgi va idrok odatlar

yorug‘lik, ovoz va simvolik ma’lumotlar

kuzatish usullari, og‘zaki va yozma hisob kitobni ishlab chiqarish va h.k.


 1. O‘quv jarayonining boshqarilishi asosiy maqsadlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

topshiriqlarni yechishda o‘z- o‘zini baholash

o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashqill etish va o‘quvchilar qiziqishi va ehtiyojlarini qondira olish.

o‘z oldiga maqsad qo‘ya olish

ko‘nikmalar va malakalarni shakllantirish 1. O‘ qituvchi muammoni belgilaydi, vazifalarni aniqlaydi va muammoni yechib beradigan usul qaysi usul?

savol-javob suhbat diskursiya an’naviy usul

 1. Shaxsning ijtimoiy, ma’naviy va ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlash maqsadida uning ma’naviy jismoniy kamolotiga muntazam ravishda ta’sir ko‘rsatish jarayoni nima?

odob-axloq

mehnat


tarbiya

ta’lim


 1. Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar qaysilar?

irsiyat

gazeta va jurnallar

irsiyat, muhit va ta’lim- tarbiya

tevarak atrof 1. Tarbiyaning etnopsixologik tomonlari nimalarni o‘z ichiga oladi:

milliy ruhiyat, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar

xulq-atvorni nazorat qilish

ommaviy axborot vositalari.

ilmiy-amaliy, uslubiy qo‘llanmalar 1. Qobiliyat deb nimaga aytiladi?

shaxsning sotsial ahamiyatga ega bo‘lgan barcha sifatlari

shaxsning integral va generalizatsiyalangan xususiyatlari

antogenez va filogenezda rivojlanishi

ishning biror faoliyatga yaroqliligi va shu faoliyatni muvafaqiyatli amalga oshirishdir. 1. Kishining pedagogik faoliyatga yaroqlililini va shu faoliyat bilan muvafaqqiyatli shug‘ullana olish qanday qobiliyat turi hisoblanadi?

boshqaruvchanlik qobiliyati liderlik qobiliyati pedagogik qobiliyat tadbirkorlik qobiliyati

 1. Matematika, fizika, biologiya, ona tili va adabiyot, tarix va boshqa fanlar sohasiga xos qobiliyatlar qaysi bandda ko‘rstilgan?

akademik qobiliyat

didaktik qobiliyat

nutq qobiliyati

tashqilotchilik qobiliyati 1. Kishining his- tuyg‘ularini muomala yordamida, mimika va

pontomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatiga nima deyiladi?

akademik qobiliyat

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

kommunikativ qobiliyat nutq qobiliyati 1. O‘quvchilar jamoasini uyushtira bilish, jamoani jipslashtira olish va o‘zini shaxsiy ishini to‘g‘ri tashqil qila olish qobiliyati qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

tashkilotchilik qobiliyatlar

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

akademik qobiliyat pedagogika ham


 1. O‘quvchilarga bevosita emotsional-irodaviy ta’sir etib, ularga obro‘ ortira bilishdan iborat qobiliyat nima:

nutq qobiliyati

avtoritar qobiliyat

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

tashqilotchilik qobiliyati 1. Bolalar bilan muloqotda bo‘lish, o‘quvchilarga yondashish uchun to‘g‘ri yo‘l topa bilishga, ular bilan pedagogik nutqtai-nazardan aloqa bog‘lansa pedagogik taktning mavjudligi nima?

pedagogik holl

didaktik qobiliyatlar

kommunikativ qobiliyat

akademik qobiliyatlar 1. Kishining o‘quvchilar shaxsini tarbiyaviy tomomndan

loyihalashtirishda o‘z ish harakatlarining natijasini oldindan ko‘ra bilish qanday qobiliyat?

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

didiktik qobiliyat

tashqilotchilik qobiliyat

pedagogik hayol


 1. Bir vaqtning o‘zida diqqatni bir qancha faoliyatga qarata olishda namoyon bo‘ladigan qobiliyat turi qaysi?

akademik qobiliyat

kommunikativ qobiliyat

tashqilotchilik qobiliyati

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati 1. Bolalarni yaxshi ko‘rish, sevish, mehnatsevarlik, odamiylik, dilkashlik... o‘qituvchining qaysi xislatlariga kiradi?

kasbga xos bilim

tashqilotchilik malakasi

o‘qituvchining shaxsiy xislatlari

kommunikativ malakalari 1. Pedagogik maktab, nutqni emotsional ifodalanishi, pedagogik fantaziyaning rivojlanishi kuzatuvchanlik qanday xislatlarga kiradi?

tashqilotchilik malakasi

gnostik malakalar

o‘z kasbiga xos xislatlar

ijodiy xislatlar 1. Bolalarning asab psixik taraqqiyoti darajasini aniqlay bilish,

o‘ qituvchilarning tajribalarini o‘rganib, nazariy va amaliy tomondan to‘g‘ri xulosalar chiqarish qanday xislatlar kiradi?

gnostik malakalar

shaxsiy-pedagogik

uddaburonlik

ijodiy xislatlar

komunikativ malakalar 1. Pedagogik mahoratni takomillashtirishga intilishi, tarbiyalash dasturini ishlab chiqish va uni amalga oshirish qobiliyati qanday hislarga kiradi?

kommunikativ malakalar

shaxsiy hislatlar

gnostik malakalar

ijodiy hislatlar 1. Inson shaxsi va uning barcha xususiyatlari nasliy xususiyatlari negizida maydonga keladigan narsa, biologik omillarga bog‘liqligini aytib o‘tgan oqim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

idealistik oqim

materialistek oqim

sotsiogenetik oqim

biogenetik konsepsiya 1. Biogenetik oqim vakillari qaysi banda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

E.Torndayk, K.Byuler, DJ. D’yuri, Z.Freyd

K.Galvetsiy, Dj. Lak

Ibn Sino, Beruniy, Farobiy

Galton, Bine, Anastaziy, 1. Inson shaxsini tarkib toptirishda faqat, tevarak atrofdagi muhitning ta’sirini ilgari surgan qaysi banda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

idealistik oqim

biogentik oqim

materalistik oqim

sotsiogenetik oqim 1. Sotsiogenetik oqim vakillari qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

N.I.Novikov, V.N.Tatishev

barchasi to‘g‘ri

Freyd, Dj.D’yuri

G.Gelvetsiy, Djon Lokk 1. “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo sadoqa - yo falokat masalasidir” muallifi kim:?

Cho‘lpon

A.Avloniy

Fitrat

G‘.G‘ulom 1. “Eskini o‘zlashtirgan va yangini tushunishgan qodir insongina tarbiyachi bo‘la oladi” - deb kim aytgan?

Konfusiy

Epikur


K. Marks

Arimtotel 1. Ontogenez nima?

Psixik rivojlanishning to‘xtashi

evolyusion taraqqiyot

indivodning paydo bo‘lishidan umrining oxirigacha psixik rivojlanish davri

nutqning rivojlanishi 1. Filogenez nima?

erda hayot boshlangandan keyingi evolyusion taraqqiyot j arayoni

aqliy faoliyat va iste’dod muammolari

qarilik davri psixologiyasi psixik rivojlaning davrlari


 1. Metod qaysi so‘zdan olingan va ma’nosi nima?

yunoncha shaxs-individ

lotincha ta’lim-tarbiya

yunoncha tadqiqot, tekshirish - degani

lotincha jon, ruh so‘zingi anglatadi 1. Jonli mavjudotning hayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uni vujudga keltiruvchi holat nima?

o‘qish

mehnat


ehtiyoj

faoilyat


 1. Tabiiy ehtiyojlarga misollar qaysi banda ko‘rsatilgan?

gazeta, jurnallar, kitob o‘qish, kino ko‘rish

kiyinishga, uy joyga, maishiy turmush- ashyolariga

ovqatlarnishga, suv ichishga, sovuq va issiqdan saqlanishga

barchasi to‘g‘ri 1. Ma’naviy ehtiyojlar qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

kiyinish, uy -joyga, mashinaga,

kitob va jurnallar o‘qishga

ovqatlanishga, suv ichishga, uxlashga

kishida uning tarbiyasiga va xulq-atvorining hamda udum bo‘lgan odatlari 1. Kishining anglanilgan maqsad bilan boshqarilib turiladigan ichki va tashqi faolligi nima deyiladi?

ehtiyoj

xarakter


faoliyat

o‘yin va o‘qish 1. Interiorizatsiya deb nimaga aytiladi?

ichki harakatning tashqi real harakatga o‘tish jarayoni

fae’l-atvorni u yoki bu ta’surotlarga o‘zgarishi

tarshqi, real harakatlardan, ichki timsoliy harakatga o‘tish jarayoni

to‘g‘risi yo‘q 1. Eksteriorizatsiya deb nimaga aytiladi?

tashqi, real harakatdan ichki timsoliy harakatgan aylanishi

miyada faoliyatning bo‘lajak natijasi

ichki harakatniing tashqi harakatga aylanishi

narsalar bilan bajariladigan ishlar natijasi 1. Kishi faoliyat jarayonida harakatlarni ijro etishda nazorat qilish va boshqarib turishda foydalanadigan yo‘l- yo‘riqlar nima deyiladi?

faoliyat maqsadi

faoliyat va faollik

faoliyat usullari

faoliyat turlari 1. Kishida maqsadga muvofiq tarzdagi hatti- harkatlarni ijro etish va boshqarishning qisman avtomatlashuviga nima deyiladi?

malaka

yo‘nalganlik

o‘qish faoliyati

faollik


 1. Motiv deb nimaga aytiladi?

shaxsning ma’naviy, jismoniy kamolotiga muntazam ta’sir ko‘rsatish jarayoni

inson xulq-atvorining ichki barqarorligi, harakatga undovchi tushuncha

hatti-harakatlarning o‘zi- o‘zidan avtomatik tarzda ro‘y berishi

barcha javoblar to‘g‘ri 1. B.G.Ananev psixikani o‘rganish metodlarini necha guruhga ajratadi?

 1. guruhga

 1. guruhga

8 guruhga

 1. guruhga

 1. Ibn Sinoning «Odob haqida»gi risolasi nima haqida?

Inson shaxsini shakllantirish Ta’lim Inson hayoti Odob axloq

 1. Ijtimoiy akseleratsiya nazariyasining mohiyati?

Qishloqdan shaharga ko‘chishning kuchayishi

Ozuqa dori darmon miqdorining oshishi

Er yuzida rentgen qurilmalarining ko‘payishi

Ommaviy axborot vositalarining kengayishi 1. Illyuziya nimani anglatadi?

Alahsirash

Tush ko‘rish

Narsa va hodisalarni noto‘g‘ri idrok qilish

Xotiraning zaifligi 1. Involyusiya so‘zi nimani anglatadi?

O‘sish

O‘sishdan orqaga qaytish

Taraqqiyot

Rivojlanish 1. Inson va uning psixikasi haqidagi axloqiy- falsafiy mazmundagi quyidagi asarlar «Ideal shahar aholisining fikrlari» «Masalalar mohiyati» «Aql ma’nolari» kim tomonidan yozilgan?

Ibn Sino

Abu Nosir Forobiy Bobur

Abu Rayxon Beruniy


 1. Qonunni buzish darajasiga ko‘ra tarbiyasi qiyin o‘smirlar qaysi guruhlarga ajratiladi?

Jinoiy qonunbuzar, oddiy qoidabuzar (tartibbuzar)

Tafakkuri yaxshi rivojlanmagan o‘smirlar, tartibbuzarlar

Biologik o‘sishdan orqada qolgan o‘smirlar, jinoiy qonunbuzarlar

Aqliy nuqsoni bor o‘smirlar, qonunbuzarlar 1. Tajriba metodi necha turga bo‘linadi?

4

3

52

 1. Test metodi kimlar tomonidan qo‘llanila boshlandi?

Bine va Simon

Vigotskiy va Balanskiy

Freyd va Shtern

Shtern va Levin 1. Eksperiment metodi kim tomonidan nechanchi yilda asos solingan?

 1. Andreyeva 1980 y

A.Vigotskiy 1900 y

V .Petrovskiy 1917 y

A.Lazurskiy 1910 y


 1. Metod so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan

Biror narsaga borish yo‘li

Uslub


Qo‘llanilish uslubi

Uslub biror narsaga borish yo‘li 1. Tabiiy eksperiment metodiga birinchi bo‘lib kim asos solgan?

Kettel

A.Simon


A.Lazurskiy

A.Bine


 1. Axloqiy, diniy, huquqiy urf-odatlarga oid. Bu nimaning turlari?

Axloqiy me’yor

Huquqiy me’yor

Deviant xulq-atvor

Ijtimoiy me’yor 1. Ijtimoiy me’yorni kim o‘rnatadi?

Oila

Mahalla


Jamiyat

Hokimiyat 1. Tajovuzkorlikning bir muncha adabiy ko‘rinishlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni belgilang?

Ajralish, so‘kinish, majburlash

Janjalkashlik, majburlash, achchiq so‘z, tahdid, jismoniy kuch ishlatish

So‘kinish, kuch ishlatish, rad qilish

Tahdid, qurol ishlatish, majburlash 1. A.Lazurskiy qaysi metodga birinchi bo‘lib asos solgan?

Test metodi

Tabiiy eksperiment

Eksperiment

Kuzatish metodi 1. Z.Freyd qaysi nazariyaning asoschisi?

Bixeviorizm Neobixeviorizm Ong ostiga ta’sir Freydizm

 1. Fanning predmeti to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni belgilang?

Shaxsdagi og‘ishlar xulq- atvoridagi buzilishlar xulqi va muomalasidagi nuqsonlar

O‘quvchilarga berilayotgan ta’lim tarbiya jarayoni

Korreksiya qilish jarayoni

Shaxsdagi og‘ishlarni aniqlab ularni korreksiya qilish jarayoni 1. Individuallik nima?

Diqqat, sezgi, xotira, tafakkur, idrok

Etuk, barkamol shaxs xususiyatlari

Shaxsning uni boshqalarga o‘xshamaydigan o‘ziga xos xususiyatlari

Faoliyat davomida shakllanadigan xususiyat 1. Muayyan extiyojlarni kondirish bilan bog‘lik bo‘lgan faoliyatga undovchi sabab nimaligi kaysi bandda tug‘ri ko‘rsatilgan ?

Motiv

Motivatsiya

Introversiya

Ekstroversiya 1. Intellektni baholashning eng ommaviy usuli...

IQ;

testlar;


savolnomalar;

Sorovnoma 1. Kishining xarakter xususiyatlariga nimalar kiradi?

qobiliyatlari;

qiziquvchanligi;

barqaror, o‘ziga xos tomonlari;

yo‘nalganligi. 1. Pedagogik jarayonning tuzilishiga nimalar kiradi?

Maqsad, vosita, qo‘llanma

Usul,vosita

Maqsad tamoyili mazmun metodi

O‘qituvchi talaba munosabati 1. Pedagogik psixologiya bu

Ba’zan o‘quvchilarni psixologik qo‘llab- quvvatlaydi, o‘quvchilar bilan suhbat va test o‘tkazadi

Kishilarning o‘zaro ta’siridan paydo bo‘ladi

Miya g‘oyalar assotsiatsiyalari asosida izlaydi

Bizning xulqimizni ko‘pincha siquvga olingan intizomlar boshqaradi 1. Dars tiplari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Ko‘nikma va malakalarni shakllantirish darsi

Yangi bilimlarni beruvchi, aralash noan’anaviy dars

Bilimlarni mustaxkamlash, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish darsi

Umumlashtirish va tushuntirish darsi, bilish maxorat va ko‘nikmalarni nazorat qilish hamda tuzatish darsi 1. Pedagog va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sir etish usullari yig‘indisi

Muloqot

Pedagogik muloqot Hamkorlik

Faollikka kirishish


 1. «Tarbiya xaqidagi fikrlar» kitobida yangi tug‘ilgan bolani toza taxtaga o‘xshatishadi - bu nazariyaning asoschisi kim?

E.Gekkel

Darvin


D.Lokk

Stenli Xoll 1. Hozirgi zamon psixologiya fanining predmeti quyidagi qoidalarning qaysi birida to‘g‘ri aks ettirilgan?

psixologiya psixik faktlarni, ularning qonuniyatlarini, mexanizmlarini o‘rganuvchi fandir.

psixologiya kishining hatti- harakati, xulq-atvorini o‘rganuvchi fandir.

psixologiya kishining ongini o‘rganuvchi fandir

psixologiya ruh, jon haqidagi fandir 1. 2300 yil ilgari psixologiyaga qanday ta’rif berilgan?

ruh haqidagi fan

ong haqidagi fan

inson xulq-atvorini o‘rganuvchi fan

psixikaning qonuniyatlarini, mexanizmlari va faktlarni o‘rganuvchi fan 1. Empirik psixologiyaning asoschisi kim?

Leybnis

Gartli


Jon Lokk

Didro


 1. Bosh miya katta yarim sharlari faoliyatining umumiy qonuniyatlarini kashf etgan olimni aniqlang?

B.M.Bexterev

P.K.Anoxin

I.P.Pavlov

I.M.Sechenov 1. Jon va tananing birligi haqidagi g‘oya birinchi bo‘lib kim tomonidan taklif etilgan?

Aristotel

Demokrit


Epikur

B.Spinoza 1. “Psixologiya” terminini fanga olib kirgan olim kim?

X.Volf

Aristotel

G.Leybnis

R.Dekart


 1. Psixik aks ettirish

voqelikni to‘g‘ridan-to‘g‘ri aks ettiradi

tabiiy xarakterda bo‘ladi

tanlovchilik xarakterida bo‘ladi

mustaqil rivojlanadi 1. Psixik hodisalarni o‘zgarishi va harakatlanuvchi jihatdan o‘rganishni talab qiluvchi prinsipni toping?

Ob’ektivlik

Sub’ektivlik

Taraqqiyot

Determenizm 1. Psixologiya ong haqidagi fan sifatida qachon rivojlandi?

 1. asrda

 1. asrda

 1. asrda XV asrda

 1. Dastlabki psixika haqidagi tasavvurlar nima bilan bog‘liq edi?

animizm

neyropsixizm

panpsixizm

biopsixizm 1. Psixik hodisalarga nimalar kiradi?

ehtiyoj, temperament, qobiliyat

psixik funksiyalar, xususiyatlar, jarayonlar, holatlar

kayfiyat, xarakter, tafakkur sezgilar, idrok, xotira


 1. “Psixika” termini qaysi so‘zdan olingan?

inglizcha

yunoncha


nemischa

grekcha


 1. Ilmiy psixologiya nima?

psixik hayotning konkret faktlari

psixik j arayonlari individual xususiyatlari idrok qilish jarayoni 1. “Jon to‘g‘risida” asarining muallifi kim?

Plotin

Erazistrat

Gerofil

Arastu


 1. Birinchi bo‘lib “ruh va jon tananing ajralmas ekanligi” g‘oyasini kim ilgari surdi?

Plotin

Platon


Gerofil

Arastu


 1. Reflekis termini qaysi so‘zdan olingan?

lotincha “refleks” so‘zi aks ettirish ma’nosini anglatadi

yunoncha “refleks” so‘zi sinash tekshirish ma’nosini anglatadi

lotincha “refleks” tamg‘a, o‘zgarmas degan ma’nosini anglatadi

yunoncha “refleks” takrorlash ma’nosini anglatadi 1. Ongning ta’rifi?

ong-insonga tug‘ma beriladi

ong-individual

ong-qaytarilmas shaxsdir

ong ijtimoiy mahsul bo‘lib, faqat odamlarga xosdir 1. Psixikaning quyi darjasi-

muvaffaqiyatsizlik

muvozanatlashgan

anglanganlik

ongsizlik 1. Psixikaning oliy darajasi

ruhiyat

tafakkur


ong

psixika


 1. Tormozlanish nima?

Ayrim harakatlardan o‘zini to‘xtata olishi

Shaxsni o‘rganuvchi taraqqiyot bosqichi

Bosh miyaning markaziy bo‘limlaridagi nerv hujayralari to‘plami

Qo‘zg‘alish protsessining aksi bo‘lgan protsess 1. Tormozlanish qaysi bosqichdan boshlanadi.

ob’ektiv va sub’ektiv

uzoq va yaqin ichki va tashqi qattiq va yumshoq 1. Dinamik stereotip nima?

organizmning takrorlanib turadigan bir xil tashqi ta’sirlarga moslashishi

shaxsni o‘rganuvchi taraqqiyot bosqichi

bosh miyaning markaziy bo‘limlaridagi nerv hujayralari to‘plami

ayrim harakatlardan o‘zini to‘xtata olishi 1. Shartli tormozlanish nima?

shaxsni o‘rganuvchi taraqqiyot bosqichi

bosh miyaning markaziy bo‘limlaridan nerv hujayralari to‘plami

organizmning takrorlanib turadigan bir xil tashqi ta’sirlarga moslashishi

ayrim harakatlardan o‘zini to‘xtata olish 1. Tashqi va ichki taassurotlarni qabul qiluvchi apparat nomini aniqlang

ong

refleks


reseptor

psixika


 1. Organizmning tashqi muhit ta’siriga nerv sistemasi orqali beradigan javob reaksiyasiga?

ong

reseptor


psixika

refleks


 1. Retikulyar formatsiya nima?

ayrim harakatlardan o‘zini to‘xtata olish shaxsni o‘rganuvchi taraqqiyot bosqichi

bosh miyaning markaziy bo‘limlaridagi nerv hujayralari to‘plami

bosh miyaning markaziy bo‘limlaridagi nerv hujayralari to‘plami


 1. Metodologiya nima?

Siyosiy, iqtisodiy bilimlarni aniqlaydi

Bilimlar tuzilishi usullarini aniqlaydi

Shaxs taraqqiyotiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash

Ta’lim va tarbiya jarayonini o‘rganadi 1. Psixologiya fanining prinsiplari qaysilar?

Ong va faoliyat birligi, monizm kuzatish

Taraqqiyot, qarama- qarshilik kurashi

Determinizm, ong va faoliyat birligi, psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi

Ong va faoliyat birligi, shaxs taraqqiyoti 1. Inson psixikasini materialistik nuqtai nazaridan aniqlangan olim kim?

Platon

Plotin


Avgustin

Aristotel 1. Psixik hodisalarning o‘ zgaruvchanligini, harakatlanuvchanligini o‘rganuvchi prinsipni aniqlang?

Ong va faoliyat birligi, shaxs taraqqiyoti

Monizm


Psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi ong va faoliyat birligi

Determinizm 1. Bixeoviorizm yo‘nalishi asoschilarini aniqlang?

 1. Torndayk, D.Uotson A.R.Luriya, S.S.Korsakov S.P.Botkin, Ch.Darvin V.A.Vanger, V.M.Bexterev

 1. XX asrda paydo bo‘lgan G‘arb psixologiyasi psixoanaliz yo‘nalishining asoschisi kim?

S.Xoll

P.Jane


Z.Freyd

D.Uotson


 1. Pedagogik psixologiya fani nimani o‘rganadi?

Ta’lim va tarbiya jarayonining psixologik qonuniyatlarini

Taraqqiyot, qarama- qarshilik kurashi

Ong va faoliyat birligi, monizm kuzatish

Ong va faoliyat birligi, shaxs taraqqiyoti 1. Tibbiyot psixologiyasi fani nimani o‘rganadi?

Sport psixologiya fanini

Vrach faoliyati va bemor xulq-atvorining psixologik jihatlarini

Yuridik psixologiya fanini Harbiy psixologiyani


 1. Yuridik psixologiya fani nimani o‘rganadi?

Qonunni

Jinoyatchilar ruhiyatini

Konstitutsiyani

Jinoiy jarayon ishtirokchilarining xulq- atvori psixik xususiyatlarini o‘rganadi. 1. Sport psixologiyasi fani nimani o‘rganadi?

Sportchilar shaxsi va faoliyatining psixologik xususiyatlarini

Yosh psixologiyasi

Qiyosiy psixologiyani

Harbiy psixologiyani 1. Yosh psixologiyasi nimani o‘rganadi?

Harbiy harakat sharoitidagi xulq-atvorni, boshliqlar va xodimlarning psixologik xususiyatlarini

Kayfiyat, ruhlanish, ehtiros

Turli yoshdagi kishilarning psixik jarayonlarining psixologik qonuniyatlarini

Temperament, xarakter, qobiliyat 1. Qiyosiy psixologiya fani nimani o‘rganadi?

Siyosiy, iqtisodiy bilimlarni aniqlaydi

Hayvon va odam psixikasi qiyoslanadi, ularning farq va o‘xshashlik tomonlari aniqlanadi

Shaxs taraqqiyotiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash

Ta’lim va tarbiya jarayonini o‘rganadi 1. Psixik j arayonlarni aniqlang?

Hissiyot, psixik holat, diqqat

Kayfiyat, ruhlanish, ehtiros

Sezgi, idrok tafakkur, xayol, xotira

Temperament, xarakter, qobiliyat 1. Psixik holatlarni aniqlang?

Hissiyot, psixik holat, diqqat O‘z-o‘zini, sirtdan kuzatish Kayfiyat, ruhlanish, ehtiros

Temperament, xarakter, qobiliyat 1. Eksperement metodining turlari qaysilar?

Dala sharoitida

Standart laboratoriya sharoitida

Tabiiy va laboratoriya Laboratoriyada


 1. Tabiiy ekperriment birinchi marta qaysi olim tomnidan qo‘llanilgan?

1950 yilda S.P.Botkin

1910 yilda A.F.Lazurskiy 1. yilda V.M.Bexterev

1960 yilda Korsakov S.S.

 1. Test deb nimaga aytiladi?

Hayot davomida orttirilgan harakatlar

Standartlashgan psixik sinov bo‘lib, uning natijasida shaxsning bilimi qisqa vaqtda aniqlanadi

Psixikani o‘rganish usullari va yo‘llari yig‘indisi

Psixologiyada psixikaning fiziologik negizi haqidagi tasavvurlar 1. Metod deb nimaga aytiladi?

Kayfiyat, ruhlanish, ehtiros

Psixikani o‘rganish usullari va yo‘llari yig‘indisi

Hissiyot, psixik holat, diqqat

Temperament, xarakter, qobiliyat 1. Rossiyada birinchi eksperimental psixologik laboratoriyani kim ochgan?

I.M.Sechenov

I.P.Pavlov

P.I.Telpanov

V.M.Bexterov 1. Ilk bor laboratoriya eksperimenti kim tomonidan o‘tkazilgan?

X.Volf

I.P.Pavlov

V.Vund

G.Ebbingauz 1. Kishilarning psixik xususiyatlarini standart laboratoriya sharoitida o‘rganish metodini toping?

Kuzatish

Anketa


Eksperiment

Test


 1. Kishining aqliy rivojlanish darajasini aniqlaydigan testlarni toping?

Proektiv testlar Rasmli testlar Shaxsni kuzatish testlari Intellektual testlar

 1. Savollar va ularning javob variantlari berilgan anketalar qanday nomlanadi?

Ochiq tipdagi

Yopiq tipdagi

Test tipidagi

Sotsiologik tipdagi 1. Longityud metodining vazifasini aniqlang?

Hatti-harakatlarni

Hayot davomida orttirilgan harakatlar

Bola shaxsini maxsus ta’lim berish sharoitida uzoq muddat o‘rganish

Insonni faoliyatga undovchi harakatlar 1. I.P.Pavlov “Signallar signali” deb nimani nazarda tutgan?

So‘zlarni

Hatti-harakatlarni Imo-ishoralarni Yozma axborotlarni 1. Bosh miya katta yarim sharlari faoliyatining umumiy qonuniyatlarini kashf etgan olimni aniqlang?

Alfred bine

P.K.Anoxin

I.P.Pavlov

I.M.Sechenov 1. Shaxsni uning mavjud hujjatlari asosida o‘rganiladigan metodni aniqlang?

Biografik

Kuzatish


Empirik

Genetik


 1. Instinkt deb nimaga aytiladi?

Murakkab tug‘ma harakat bo‘lib, u asosda hayvonlar o‘z ehtiyojlarini qondiradilar

Insonni faoliyatga undovchi harakatlar

Ongli bajarilgan ishlar

Hayot davomida orttirilgan harakatlar 1. Qanday me’yorlarga in’ikosning biologik shakllari xos?

Jonli

Moddiy


Ma’naviy

Jonsiz


 1. Taxminan 2 milliard yil ilgari atmosferada erkin kislarot ajralib chiqib organik moddalarda fotoximyaviy reaksiyaning va fotosintezning yuz berishiga olib keldi. Bu gipoteza kimga tegishli?

A.Oparin Myuller Z. Fritd

M.G.Daveyshin 1. Jonli organizmning yorug‘lik ta’siri ostida xarakatlanish tendensiyasi nima deyiladi ?

Fototropizm

Termotropizm

Potropizm

Taksizlar 1. Xemotropizm nima ?

Mexanik usul bilan qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida xarakatlanish

Issiqlik ta’siri oyida xarakatlanish tendensiyasi

O‘ziga xos xarakatlar bilan javob berish usullari

Muayyan fizikaviy- kimyoviy muxitni tanlash tendensiyasi 1. Termotropizm nima ?

Muayyan fizikaviy - kimyoviy muxitni tanlash tendensiyasi

Issiqlik ta’siri oyida xarakatlanish tendensiyasi

Mexanik usul bilan qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida xarakatlanish

Organizm ta’sirida mo‘ljal olish 1. Qanday bog‘lanishlar faqat fe’l atvorning instinktiv hatti -harakatlar programmalari doirasida hosil bo‘ladi?

Shartli

Shartsiz


Bilvosita

Bevosita


 1. Hatti - harakatning bevosita variantini tashkil etish natijasida ro‘y

beradigan qaysi turkumdagi xayvonlarda uchraydi?

Umurtkasizlar

Sut emizuvchilar

Sudralib yuruvchilar

Suvda yaovchilar


 1. Aks ettirishning shakillanishini ko‘rsating

Insting malaka

Tiropizmlar instinkt malakalar hatti-harakatlar

Ko‘zg‘aluvchanlik insting taqlitchanlik

Taklitchanlik 1. ... yuksak darajada tashkil topgan materi, ya’ni miyaning xossasi bulib, bu xossa ob’ektiv borlikni, sub’ektiv aks ettirishdan iborat. Nuktalar o‘rniga kerakli so‘zni ko‘ying?

Ong

Faoliyat


Xulk-atvor

Psixika


 1. 6 bu individlar

muloqotda nafaqat bilish va g‘oyalar balki harakatlar bo‘yicha ham o‘zaro ta’sirini tashkil etishdan iborat

refleksiya

introaktiv

perseptiv

kommunikativ


 1. 7 bu

muloqotdagi individlarni o‘zaro ma’lumot almashinishidir

kommunikativ

perseptiv

intraktiv

refleksiya


 1. 8 odamlar

o‘rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib

chiqadigan bog‘lanishlar ri- vojlanishning ko‘p qirrali jarayonidir

kommunikatsiya

muloqot


hamkorlik

munosabat 1. 9 psixika

taraqqiyot mahsuli va faoliyat natijasi deb qaralsa uni to‘g‘ri tushunish mumkin.

Ongni faoliyatda rivojlanishi

Psixika

Determinizm

Ong va faoliyat birligi


 1. 0 tirik

organizmlarning biologik ahamiyatga ega bo‘lgan ta’sirlarga javob qaytarishi qobiliyatidir.

instinkt


tropizm

seskanuvchanlik

sezuvchanlik


 1. 1 faoliyatni

tashkil etish shakli bo‘lib ma’lum kishilar guruhi birgalikda bitta va turli bir- biri bilan bog‘liq faoliyat jarayonida ishtirok etishi

konkurensiya

empatiya

apatiya


kooperatsiya

 1. 2 biz ayni bir

vaqtda diqqatmizning ikki uch narsaga qaratilishiga aytiladi.

Diqqatning konsentratsiyasi

Diqqatning kuchi va barqarorligi

Diqqatning ko‘lami

Diqqatning bo‘linuvchanligi


 1. 3 deb oldindan

belgilangan qat’iy bir maqsad asosida va ongli ravishda diqqatimizni malum narsa hamda hodisalarga qaratilishiga aytiladi.

Bo‘linuvchanlik

Ixtiyorsiz

Ixtiyoriydan keyingi diqqat Ixtiyoriy 1. 4 shunday bir

tafakkur operatsiyasidirki narsa va hodisalarning ongimizda bo‘lingan, ajralgan ayrim qismlarini bo‘laklarini fikran yoki amaliy ravishda birlashtirib butun holga keltiradi.

Sintez


Klassifikatsiya

Analiz


Taqqoslash

 1. 5 psixika

yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o‘zgarishi bilan o‘zgaradi.

Ong va faoliyat birligi

Ongni faoliyatda usishi

Determinizm

Ongni faoliyatda rivojlanishi


 1. 6 ayni bir

vaqtda odamning idrokiga sig‘ishi mumkin bo‘lgan narsalar miqdori bilan belgilanadi.

Diqqatning kuchi va barqarorligi

Dikkatning bo‘linuvchanligi Diqqatning konsentratsiyasi Diqqatning ko‘lami


 1. 7 deb odam

o‘z diqqatini biror narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida muttasil qaratib tura olishiga aytiladi.

Diqqatning konsentratsiyasi

Diqqatning kuchi va barqarorligi

Diqqatning bo‘linuvchanligi Diqqatning ko‘lami 1. 8 ong va

faoliyat bir-biriga qarama- qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.

Ongni faoliyatda rivojlanishi

Psixika

Ong va faoliyat birligi Determinizm 1. 9 inson

mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilinishining psixologik tamoyillarini o‘rganadi.

Aviatsiya

Kosmik psixologiya Mehnat psixologiyasi Muhandislik


 1. Ayni paytda analizatorlarga ta’sir etmayotgan predmetlar qiyofalarini barcha tafsilotlari bilan ongda gavdalantira olish qobiliyati:

Eydetizm.

Eksteriorizatsiya.

Eyforiya.

Egotsentrizm. 1. Analiz tuzilishi : reseptor-olib boruvchi yo‘l-

effektor

qayta afferentatsiya

miya qobig‘i v amiya qobig‘i osti bo‘limlari

reflektor yo‘l 1. B.G.Ananevning “Insonning individlik xususiyatlari” sxemasiga

kirmagan komponentni aniqlang?

Temperament

Individual-tipik xususiyatlar Qobiliyatlar

Yosh-jinsiy xususiyatlari 1. Berilgan axborotni qabul qiluvchi inson

axborot uzatuvchi

kommunikator

afferent

resepient 1. Biogenetik konsepsiyaning turi bo‘lgan «konstitutsion psixologiyasi» nazariyasini namoyondasini ko‘rsating

F.Myuller

E.Krechmer

V.Shtern

S.Xoll


 1. Biologik omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish usullariga deb ataladi.

sezuvchanlik

seskanuvchanlik

instinkt

tropizm


 1. Bir sezgi analizatori hususiyatlarida boshqa sezgi analizatori hususiyatini paydo bo‘lishi.

appersepsiya

adaptatsiya

sensibilizatsiya

sinesteziya 1. Birinchi turkum sezgilariga nimalar kiradi.

Nerv sistemasi, ko‘rish,

Ko‘rish, eshitish, hid bilish, ta’m bilish, teri tuyush.

Teri orqali sezish.

Ta’m bilish, harakat sezgilari. 1. Biron bir sohada to‘g‘ri muljalga olishda, yangi faktlar bilan tanishishga voqelikni ancha to‘la va chuqur aks ettirishga yordam beradigan motiv qanday nomlanadi?

Istak-xoxish

Qiziqish


E’tiqod

Dunyoqarash 1. Bolalar uyquga yotgan jim-jit xonaga qamalib qolgan arining g‘ing‘illab uchishi va deraza oynasiga urilishi hali uxlayotgan

bolalarning diqqatini

ravishda o‘ziga jalb etadi.

Bo‘linuvchanlik

Ixtiyoriy

Ixtiyorsiz

Ixtiyoriydan so‘nggi diqqat 1. Bolalarning ruhiy jihatdan rivojlanishi qonuniyatlarini psixologiya fanining qaysi tarmog‘i o‘rganadi.

Pedagogik psixologiya Yosh psixologiyasi Ijtimoiy psixologiya Mehnat psixologiyasi

 1. Boshqa kishiga axborot beruvchi kishi bu

axborot uzatuvchi

afferent


resepent

kommunikator 1. Bu bosqich uchun xarakterli xususiyati shundan iboratki bu bosqichda organizm narsalarning o‘zini emas balki alohida xususiyatlarini aks ettiradi

tropizm

sensor bosqich instinkt

seskanuvchanlik


 1. Bu individning o‘zi haqidagi nisbatan barqaror, ko‘prok yoki ozroq darajada anglanmagan sistemasidirki, individ boshqalar bilan o‘zaro birgalikda harakat qilishda ana shunga asoslanadi. Bunga kishining o‘ziga nisbatan munosabati ham kushiladi. Izohlarga ko‘ra gap nima haqida bormoqda?

Shaxsning yo‘nalganligi Shaxsning tuzilishi «Men»ning siymosi Shaxsning faolligi

 1. Bu operatsiya yordami bilan moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning muhim xususiyatlarini farqlab olib, ana shu xususiyatlardan narsa va hodisalarning muhim bo‘lmagan ikkinchi darajali xususiyatlarini fikran ajratib tashlanadi. Mazkur fikr qaysi fikrlash operatsiyasiga tegishli.

Taqqoslash

Abstraksiyalash

Analiz

Klassifikatsiya 1. Bunda faoliyat motivlari yuzaga keladi va chamalab chiqiladi, irodaviy qabul qilinadi, xarakatlarning bajarishning qanday borishi hisobga olinadi, unga tegishli tuzatishlar kiritiladi. Bu bilan inson o‘zini ongli maqsadini amalga oshiradi. Yuqoridagi izohlar onginng qaysi ta’rifini bildiradi?

ong orqali sub’ekt bilan ob’ekt o‘rtasidagi aniq farqlash yuzaga keladi

ong orqali ijtimoiy munosabatlar boshqariladi

ong odamning maqsad ko‘zlovchi faoliyatini ta’minlaydi

ong anglash demakdir 1. Vestibulyator sezgirlik aparati qaysi sezgi jarayoni bilan bog‘liq.

hid bilish, ta’m bilish.

Teri- tuyush.

Ko‘rish.

Eshitish. 1. Vibratsiya sezgilar qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

hidlash, teri sezgilari.

Payqash, maza- ta’m

Payqash.

Ko‘rish, eshitish. 1. Gumanistik yondashuv

odamning atrof-muxitga moslashish g‘oyasi

individ imkoniyatlarini

rivojlantirishga

yo‘naltirilgan

qulay xulq-atvor shakllarini o‘rganishga asoslangan

deterministik xarakterga ega 1. Guruh a’zolarining har biri niyatlari, qiziqishlari, harakat me’yorlari, g‘oya va fikrga erishishiga tayyor bo‘ladi, harakatlaridan andoza oladi, ularga taqlid qiladi. Bunday guruh psixologiyada qanday guruh deyiladi.

referent

shartli


olamon

real


 1. Guruhdagi psixologik moslik degani nima?

guruh a’zolarini o‘zini yaxshi his qilishi

guruh a’zolari sifatlari va qarashlarining aynanligi emas, balki ularni ayrim

sifatlarini mos kelishi, kolganlarini tafovut qilishi nazarda tutiladi

guruh a’zolarining sifat va qarashlarini aynanligi

guruhda yagona karor chiqara olishligi


 1. Diqqat tushunchasini ustanovka bilan bog‘lagan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

S.L.Rubinshteyn

P.P.Blonskiy

D.B.Elkonin

D.N.Uznadze 1. Diqqatda qanday psixologik j arayonlar ishtirok etadi.

Sezgi, idrok qilish, xotira, xayol.

Xayol, idrok kilish, nutq.

Tafakkur, hissiyot, iroda.

Barcha psixologik jarayonlarda ishtirok etadi. 1. Diqqatni rivojlanishi shaxsda qanday xususiyatlarni shakllantiradi.

qiziquvchanlik.

Irodaviy zo‘r berish xususiyatini.

E’tiborlilik.

Vazifani qabul qilish xususiyati. 1. Diqqatning kengligi nima bilan bog‘liq.

Barqarorligiga.

Hajmiga taqsimlanishiga.

Taqsimlanishiga.

Intensivligiga. 1. Diqqatning kuchli va barqaror bo‘lishi ko‘proq nimalarga bog‘liq.

Nerv sistemasining ayrim xususiyatlariga va odamning ayni chog‘dagi holatiga

Diqqatimiz qaratilgan narsa bilan amalga oshiriladigan faoliyatimizga

Diqqatimiz qaratilgan narsaning xususiyatlari, ahamiyatiga va diqqatimiz qaratilgan narsa bilan amalga oshiriladigan faoliyatimizga bog‘liq

Diqqatimiz qaratilgan narsaning xususiyatlari va ahamiyatiga 1. Diqqatning ko‘lami qaysi asbob yordamida o‘lchanadi.

Varometr

Sekundamer

Taxistoskop

Manometr


 1. Diqqatning nerv fiziologik asosi qaysi olimlar tomonidan o‘rganilgan.

I.P.Pavlov, A.A.Uxtomskiy

I.P.Pavlov, A.R.Luriya

A.A.Uxtomskiy,

I.M.Sechenov

I.P.Pavlov, I.M.Sechenov


 1. Diqqatning organik va madaniy rivojlanishi tushunchasini yoritib bergan madaniy-tarixiy konsepsiya kimga tegishli?

A.A.Uxtomskiy.

S.L.Rubinshteyn

N.N.Dobrinin

L.S.Vigotskiy 1. Differensiallashmagan, yetarli darajada aniq anglanilmagan ehtiyojdan iborat bo‘lgan faoliyatga undovchi omil, moti bu-

qiziqish

e’tiqod


dunyoqarash

mayl


 1. Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

A.R.Luriya

A.A. Uxtomskiy

I.M.Sechenov

I.P.Pavlov 1. Y ozma nutq - turlari: ichki nutq

dialogik nutq monologik nutq imo-ishorali nutq

 1. Jonli mavjudotning hayot kechirishining konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi holat bu. . .

Faoliyat

Motiv


Qiziqish

Ehtiyoj


 1. Jonli organizmning yorug‘lik ta’siri ostida xarakatlanish tendensiyasi tropizmning qaysi turiga kiradi?

termotropizm

topotropizm

fototropizm

xemotropizm 1. I.Myuller nazariyasi qanday nomlanadi?

tafakkurni assotsiativ nazariyasi

Sezgi organlarini maxsus energiyalari nazariyasi

nerv quzg‘alishlar nazariyasi

o‘xshashlik nazariyasi 1. I.P.Pavlovning takidlashicha diqqatning nerv fiziologik asosini nima tashkil qiladi.

Shartli reflekslar

Shartsiz reflekslar

Refleksiya

Nerv j arayonlarining induksiyasi 1. Idrok bu ...

Shaxs tevarak-atrofidagi voqealarni aks etishi

Sezgi a’zolariga bevosita ta’sir etib turgan narsa va hodisalarning obrazlarining kishi ongida bir butun holda aks ettirilishidir

Bor narsani noto‘g‘ri anglash

Yo‘q narsani his qilish 1. Idrok konstantaligi bu...

Narsalar sharoiti o‘zgarsada obrazi o‘zgarmasligi

Shaxsning idrok qilish qobiliyati

Idrokning shaxs va uning tajribasiga bog‘liqligi

Vaqtni idrok qilish 1. Idrok xususiyatlari: 1) yaxlitlik; 2) anglanganlik; 3) predmetlilik; 4)

xarakatlarni idrok kilinishi

konstantlik

mos tushmaslik

illyuziya 1. Ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning mahsuli, ongli faoliyatning sub’ekti bo‘lish individ bu. . .

Individuallik

Yo‘nalganlik

Individ

Shaxs


 1. Ijtimoiy psixologik muhit deganda nimani tushunasiz?

O‘sha guruhning a’zolar, fikrlari, hissiyotlari, Dunyoqarash, ustanovkalar va o‘zaro munosabatlardan iborat bo‘lgan emotsional- intellektual holat

Guruh a’zolarni huquq va burchlarini tushunib yetishi

Guruhning hamkorlikdagi faoliyati

Guruhda qabul qilingan me’yorlarga bo‘ysunish darajsi 1. Ikki yoki undan ortiq kishilar o‘rtasidagi axborot ayriboshlash o‘zaro ta’sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon bu

muloqot

kommunikatsiya

refleksiya

afaziya


 1. Ikki yoki undan ortiq kishilar o‘rtasidagi axborot ayriboshlash o‘zaro ta’sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon bu

kommunikatsiya

muloqot


afaziya

refleksiya 1. Illyuziya bu...

Bor narsani noto‘g‘ri, yanglishib idrok qilish

Shaxsning idrok qilish qobiliyati

Idrokning shaxsga bog‘liqligi

Bir nimani his qilib anglash 1. Individ tomonidan muloqot va faoliyatda ijtimoiy tajribani o‘zlashtirish va faol amalga oshirish natijasi va jarayoni nima deb ataladi?

O‘rganish

Ijtimoiylashish

Tarbiya

Ijtimoiy moslashuv 1. Insayt-bu

Yangi narsani xis etish

Muammoni xal etishning anglanishiga olib keluvchi muhim munosabatlar va vaziyat sturukturasini oldingi tajribalardan kelib chiqmagan va kutilmagan holda tushunish

Turli yangiliklarni yaratish va tadbiq etish.

Idrokning oldingi tajribalar va psixik faoliyatning umumiy mazmuniga va odamning individual xususiyatlariga bog‘liqligi 1. Inson ongining tashkil etuvchi sodda elmentlarni ajratib olishdan iborat maqsadning qo‘yilishi asosida psixologiyada qaysi yo‘nalishga asos solindi?

Strukturalizm

Geshtalpt psixologiyasi

Freydizm

Bixeveorizm 1. Inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash va hayot faoliyat jarayonida uni faol tarzda o‘zlashtirish jarayoniga nima deyiladi?

refleksiya

steroitiplar

ijtimoiylashuv

kauzal atrebutsiya 1. Inson faoliyati natijalarini oldindan ko‘ra bilish sifatida maqsadnigina emas, balki ana shu maqsadni ahamiyatli ob’ektda amalga oshirilishining realligini ham anglasa unday paytda bunga nima deb qaraladi?

Tajovuskorlik

Frustratsiya

Shaxs istiqboli

Ehtiyoj


 1. Inson xulq-atvori, uning bog‘lanishi, yo‘nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmui nima deyiladi?

Motivatsiya

Ehtiyoj


Faoliyat

Malaka


 1. Insonni boshqa tomonidan tushunilishining o‘ziga xos xususiyati bu

steriotipizatsiya

empatiya


refleksiya

identifikatsiya 1. Insonning tevarak atrofdan moddiy voqelik to‘g‘risida ongida qay miqdorda (ko‘lamd muloxazalar, muhokamalar, fikrlar, muammolar, tushunchalar joy olganligi nima deb ataladi.

Mazmundorligi

Samaradorlik

Mustahkamligi

Epchillik 1. Instinktlar qaysi yo‘l bilan hosil qilinadi

mashq qilish

shartsiz reflekslar asosida biologik irsiyat o‘rganish 1. Irodaviy harakat

Ongli harakat hisoblanadi

maqsadga yo‘naltirilgan harakat hisoblanadi

barcha javoblar to‘g‘ri

insonda mehnat jarayonida shakllangan 1. Ixtiyoriy diqqat asosini nima tashkil qiladi.

Ikkinchi signal sistemasi Faoliyat.

Shaxsni qiziqishni namoyon qiluvchi dominantasi.

Birinchi signal sistemasi


 1. Ixtiyoriy diqqat qaysi jarayon bilan bog‘liq.

Xayol.

Iroda.


Tafakkur.

Idrok.


 1. Ixtiyoriy diqqatning asosiy tavsifnomasi qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

Maqsadga yo‘nalganligiga.

Shaxsni faoliyatida namoyon bo‘lishi.

Vazifaga asosan yo‘nalganligiga.

To‘g‘ri javob yo‘q. 1. Ixtiyoriydan keyingi diqqat tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan.

A.A.Uxtomskiy

N.F.Dobrinin

I.M. Sechenov

I.P.Pavlov 1. Ixtiyorsiz diqqatning nerv fiziologik asosini nima tashkil qiladi.

Orientirovka refleksi

Tekshirish refleksi

Bu nima refleksi

Orientirovka yoki tekshirish refleksi 1. Ichki harakatlarning tashqi rejaga o‘tish jarayoni

ko‘nikma

malaka


interiorizatsiya

eksteriorizatsiya 1. Yo‘q narsalarni idrok qilish bu ...

Illyuziya

Xayol


Idrok

Gallyusinatsiya 1. Qaysi qatorda dastlabki psixologiya to‘g‘risidagi ilk tasavvur ko‘rsatilgan

animizm

dualizam


ideyalar tug‘ma bo‘ladi afaziya

 1. Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to‘g‘ri tarif berilgan.

Ongimizning muayyan obektga yo‘naltirilishi va unda to‘planishidan iborat psixik holat

Insonning amaliy faoliyatiga kiritilgan bo‘lib, ularning muvaffaqiyatini taminlaydi

Ma’lum obektga uzoq vaqt davomida mutassil qaratilishi

Bir vaqtda bir necha obektga yoki faoliyatga taqsimlanishi 1. Qaysi qatorda tafakkur tushunchasiga to‘g‘ri ta’rif berilgan

Barcha javoblar to‘g‘ri

Muammoli vaziyatni hal qilishga qaratilgan fikrlash faoliyati.

. Insonning fikrlash faoliyati bo‘lib atrof-hodisalarni to‘la anglashga yordam beradi.

Narsa va hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik munosabat va farqli jihatlarini ongda aks ettirilishi 1. Qaysi ehtiyojlar insonning ijtimoiy tabiatini, uning ijtimoiylashuvini aks ettiradi?

nevrotik

ruhiy tabiiy

psixogen


 1. Kasbiy faoliyatning ijtimoiy qadr-qimmaimni aniqlochi motivlar:

Xususiy kasbiy

Moddiy


O‘zini rivojlantirish, o‘zini kamol toptirish

O‘zini-o‘zi himoya qilish, o‘zini-o‘zi saqlash 1. Kishi his qilishi chog‘ida o‘zini o‘zi to‘g‘risidagi tasavvuri tarzida his etilishi «Men - siymo»ning qaysi ko‘rinishini ifodalaydi?

«Ideal Men»

«Real tarzdagi Men»

Kognitiv

«Xayoliy Men» 1. Kishida maqsadga muvofiq tarzdagi saoi- harakatlarni ijro etish va boshqarishning avtomatlashtiruviga nima deyiladi?

Malaka

Motiv


Ko‘nikma

Mashq


 1. Kishilarning tadqiqotchi tomonidan ma’lum belgilarga asoslangan ajratib olish yo‘li bilan birlashtirilgan guruh qanday nomlanadi?

real

shartli


rasmiy

referent


 1. Kishining ijtimoiy ong mahsuliga, tobeligida ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

madaniy ehtiyoj

tabiiy ehtiyoj ma’naviy ehtiyoj moddiy ehtiyoj 1. Kishining moddiy madaniyat predmetlariga qaramligi ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

tabiiy ehtiyoj

moddiy ehtiyoj

ma’naviy ehtiyoj

madaniy ehtiyoj 1. Kishining ongiga mukarrar ravishda his tuyg‘ular okimi kirib keladi.Unda murakkab ob’ektiv va eng avvalo odamning o‘zi ham jalb etilgan ijtimoiy munosabatlar o‘z aksini topadi. Yuqorida keltirilgan tushunchalar ongining qaysi ta’rifida o‘z ifodasini topadi?

to‘rtinchi ta’rifi-ongning tarkibiga muayyan munosabatning kirganligi

ikkinchi ta’rifi- unda sub’ekti bilan ob’ekt o‘rtasida aniq farqlashda ifodasini topishda

uchinsi ta’rifi-odamning maqsad qo‘zg‘oluvchi faoliyatini ta’minlashda

birinchi ta’rifi-ongli anglash demakdir 1. Kishining tabiat va ijtimoiy hayot xodisalar haqidagi qarashlari va tasavvurlari, tushunchalari uyushgan sistemasi bu shaxsning. . .. sifatida talqin qiladi

Istak-xoxish

E’tiqod


Qiziqish

Dunyoqarash 1. Kishining tevarak- atrofda munosabat birgalikdagi faoliyat va ijodiy ish jarayonida

namoyon bo‘ladigan ijtimoiy ahamiyatga molik o‘zgarishlar qilish layoqati shaxsning. . . sifatida tushuniladi

Hayotiy pozisiyasi

Himoya mexanizmi

Yo‘naltirilganligi

Faolligi


 1. Kishining o‘ziga xosligini, uning boshqa odamlardan farqini aks ettiruvchi psixologik fazilatlar birkmasi. . . deyiladi

Individuallik

Shaxs


Yo‘nalganlik

Individ


 1. Kishining faollik kasb etayotgan faoliyati, uning hayoti va uning avlodi hayotini saqlash hamda qo‘llab-quvvatlash uchun zarur bo‘lgan shart- sharoitlarga bo‘ysunganlikda ifodalangan ehtiyoj turi qaysi?

tabiiy ehtiyoj ma’naviy ehtiyoj madaniy ehtiyoj moddiy ehtiyoj

 1. Konvergensiya bu- moslashish

ko‘z gavhari harakatlarining o‘zgarish qobiliyatlarida

ko‘rish, o‘qish, qayd qilayotgan narsaga yo‘naltirish

sinezteziya


 1. Konfusiy bilim va psixik sifvtni ... deb xisoblaydi.

tug‘ma

biri tug‘ma boshqasi o‘zlashtiriladi

tug‘ma va o‘zgarmas o‘zlashtiriladi


 1. Kuzatish metodining turlari qaysi bandda to‘g‘ri sanab o‘tilgan?

Ilmiy kuzatish, oddiy kuzatish

Og‘zaki kuzatish, yozma kuzatish

Ob’ektiv kuzatish va sub’ektiv kuzatish

Oddiy kuzatish, murakkab kuzatish 1. Kuzatuvchanlik bu ...

Shaxsning vaqtni idrok qilishi

Shaxsning idrok qilish qobiliyati

Idrokning shaxsga bog‘liqligi

qo‘zg‘atuvchilar ko‘pligi 1. Quyida keltirilgan olimlardan kim hayvonlarda ong kurtaklari faoliyati borligini birinchi bo‘lib tan olgan?

M.Sechenov

I.P.Pavlov

P.K.Anoxin

Ch.Darvin 1. Mavjud obrazlar yordamida yangilarini yaratish bu

Xissiyot

Xayol


Tafakkur

Tasavvur


 1. Mazkur bosqichga mansub hayvonlar atrof- muhitining ayrim xususiyatlarini emas balki ularni butun narsalar sifatida aks ettiradi

instinkt

perseptiv

seskanuvchanlik tropizm


 1. Ma’lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyatga moyillik, ya’ni harakatga undovchi kuch bu-

Motiv

Ish-harakat

Malaka

Faoliyat


 1. Metod so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan.

Uslub

qo‘llanilish uslubi

Uslub, biror bir faoliyatni amalga oshirish

Biror narsaga borish yo‘li 1. Motivatsiyaning bixevioristik nazariyasida xulq atvorning dinamik shart sharoiti nima?

maqsad qo‘yish

organizmning reaktivligi

maqsadga intilish

ehtiyojlar 1. Muloqotning maqsadi bu

jamiyatning ijtimoiy formulasini aks ettiradi

kishilarning birgalikdagi faoliyatiga ehtiyojini aks ettiradi

shaxslararo o‘zaro ta’sir sifatida namoyon bo‘ladi

birgalikdagi ijtimoiy sharoitda yuzaga chiqadi 1. Mustaqil tafakkur quyidagilarning qaysi biri bilan xarakterlanadi?

Vazifalarni yechishning optimal yo‘llarini topa olish, yo‘naltirilgan yo‘llarni agar ular noto‘g‘ri bo‘lsa o‘zgartira olish qobiliyati bilan

Boshqalarni, o‘zini va aniq bir materialni ob’ektiv baholash bilan

Analiz qilish va solishtirish qobiliyati bilan

Umumiy tajribani o‘z fikrlaridan va atrofdagilar fikrlaridan farqli holda mahsuldor va ijodiy tarzda qo‘llay olish va yangi muammoni ko‘ra olish va uni yecha olish qobiliyati bilan xarakterlanadi 1. Narsalarning sharoiti o‘zgarsada obrazining o‘zgarmasligi bu...

Idrok

Xotira


Gallyusinatsiya Idrok konstantaligi

 1. Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan.

I.P.Pavlov

A.R.Luriya 1. A.Uxtomskiy I.M.Sechenov

 1. Odamning faol faoliyati insoniyat madaniyatining mahsuliga bog‘liq ekanligi ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

ma’naviy ehtiyoj tabiiy ehtiyoj moddiy ehtiyoj madaniy ehtiyoj

 1. Oliy nerv faoliyati tiplari ta’limoti kimga taalluqli

V.D.Nebo‘lisin

 1. M.Teplov P.Pavlov Ya.Strelyau

 1. Oliy psixik funksiyalar xarakterlanadi...

anglanganlik

inson va hayvonlar uchun umumiylik

ixtiyorsizlik

biologik shartga bog‘liqligi 1. Ong bilan faoliyat bir- biriga qarama-qarshi emas, lekin ular bir-biriga aynan o‘xshash ham emas, ammo birlikni tashkil etadi. Bu psixologiya fanning qaysi prinsipini ifodalaydi?

Determnizm prinsipi

Ong va faoliyat birligi

Psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi

Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o‘rganishdir 1. Ong bu...

tevarak atrofimizdagi olam haqidagi bilimlarimiz mahsulidir

psixikaning oliy, uni yaxlit bir holatga keltirib turuchi shakli bo‘lib, odamlarning mehnat faoliyati va o‘zaro munosabatlari jarayonida shakllagan

odamning borliqni bilishga yo‘naltirgan faolligidir

bizning bilimlarimiz, fikr- muloxazalarimiz, tushunchalarimiz, o‘z- o‘zimizga baho berishimizdir 1. Optimal faollashtirish nazariyasi quyidagilarni tushuntirish imkonini beradi:

faollashtirishning umumiy maromini

uning yo‘nalganligini

xulq-atvor shaklini tanlashni

u yoki bu xulq-atvor sababini 1. Organizmning tashki ta’ siriga konuniy j avob reaksiyasi bu...

Tormozlanish

Qo‘zgalish

Induksiya

Refleks


 1. Parishonxotirlik bu-

Diqqat barqarorligining susayishi.

Odamning hech narsaga diqqatini qarata olmasligi diqqat barqarorligining susayishi

Odamning hech narsaga diqqatini qarata olmasligi.

Ongli faoliyatning susayishi. 1. Pedagog va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sir etish usullari yig‘indisi

o‘zaro tushunish faollikka kirishish pedagogik muloqot hamkorlik

 1. Psixik jarayonlar va shaxsning individual psixologik xususiyatlari, umumiy qonuniyatlari, namoyon bo‘lish mexanizmlari va faqatlarini psixologiyaning qaysi tarmog‘i o‘rganadi?

yosh davrlar psixologiyasi

umumiy psixologiya

ijtimoiy psixologiya

pedagogik psixologiya 1. Psixik faktlar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan

ruhiy holatlar yoki shaxsning xissiy irodaviy sohasi hissiyot iroda

bilish faoliyatlari diqqat nutq faoliyat, bilish jarayonlari sezgi, idrok xotira, tafakkur va xayol

ruhiy xususiyatlar yoki individual psixologik xususiyatlar temperament xarakter qobiliyat

barcha j avoblar to‘g‘ri 1. Psixika agar faoliyat samarasi va rivojlanishi mahsuli sifatida qaraladigan bo‘lsagina, u to‘g‘ri tushunilishi mumkin. Bunda psixologiya fanining qaysi prinsipi nazarda tutilyapti?

Psixika va ongning faoliyatda taraqqiy etishi

Determnizm prinsipi

Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o‘rganishdir

Ong va faoliyat birligi 1. Psixika turmush tarzi bilan belgilanishi va turmush tarzi o‘zgarishlariga qarab o‘zgarishi psixologiya fanining qaysi prinsipiga xos?

Ong va faoliyat birligi

Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o‘rganishdir

Determnizm prinsipi

Psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi 1. Psixikaning asosiy formalari qaysilar?

qobiliyatlar, malaka, odat, ko‘nikma

psixik jarayonlar, psixik holatlar, psixologik xususiyatlar

odam psixikasini tashkil etuvchi sifatlar

sezgilar, fikrlar va ruhiy holatlar 1. Psixologik ma’lumotlarga ko‘ra gavdaning fazodagi holati, qaysi sezgilar orqali seziladi.

Nospesifik.

Statik sezgilar.

Ekstroreseptiv sezgilar.

Interotseptiv. 1. Psixologiya nuqtai nazaridan “shaxs” tushunchasini ifodalovchi ta’rifni toping?

Shaxs - bu tarbiya jarayonida shakllanvchi ijtimoiy mavjudot

Shaxs bu- shaxslararo munosabatlar, muloqotlar hamda turli

Shaxs - bu o‘z tabiiy instinktlarini boshqaruvchi biologik mavjudot

Shaxs - bu qat’iy xarakterga ega bo‘lgan inson 1. Psixologiya fani nimani o‘rganadi

jon va ruh haqidagi talimot

psixik faktlar va uning mexanizmlari qonuniyatlari haqidagi fan

ruxiy jarayonlar bilish faoliyatlari, indvidual psxologik xususiyatlarni

idrok qilish shakllarini 1. Psixologiyada narsa va hodisalardagi xossa belgi xususiyat alomatlarini topish va shu umumiylik asosida birlashtirish tushuniladi. Mazkur fikr qaysi fikrlash operatsiyasiga tegishli.

Klassifikatsiyalash

Umumlashtirish

Konkretlashtirish

Abstraksiyalash 1. Psixologiyada shaxsning u yoki bu ehtiyoji qondirilishiga yordam berishi mumkin bo‘lgan faoliyatga tayyorligining, moyilligini o‘zi tomonidan anglanilmaydigan holatini belgilanishi nima deyiladi?

Qiziqish

Yo‘l-yo‘riqlari

Dunyoqarash

E’tiqod


 1. Psixologiyaning alohida fan sifatida ajralib chiqishiga nima asos soldi?

Arestotel tomonidan «Jon haqida»gi asarining yaratilishi

 1. asrda fransuz olimlari tomonidan psixika miyaning funksiyasi ekanligi haqidagi ta’limotning yuzaga kelishi

 2. asroxirda Bixeviorizm okimining paydo bo‘lishi

1879 yilda nems olimi Vilgelm Vunt Leybnis universitetida eksperimental psixologik laborotoriyaga asos solishi

 1. Psixologiyaning predmeti qaysi bandda to‘g‘ri keltirilgan?

shaxsning jamiyatdagi xulq- atvori va turli ichki kechinmalari

aniq bir shaxs uning jamiyatdagi xulq-atvori va turli ichki kechinmalari amallari va faoliyatlariini o‘ziga xos tarzda ongi tomondan aks ettirilishi

shaxs amal va faoliyatlariini o‘ziga xos tarzda ongi tomondan aks ettirilishi

aniq bir shaxs 1. Psxik aks ettirishning oliy shakli faqat insonlarga xos bu...

o‘z-o‘zini anglash

xotira


onglilik

iroda


 1. Sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib turib, ongimizda bir butun holda aks etishiga ... deyiladi

Sezgi

Xayol


Idrok

Xotira


 1. Sezgi jarayonini faol (aktiv) ligini tan oluvchi nazariya qanday nom bilan ataladi.

Sub’ektiv nazariya. Getroziya nazariya. Reflektor nazariya Evolyusion nazariya.

 1. Sezgi organlarimizga ta’sir qilib turgan predmet va hodisalarni ayrim belgi va xusiyatlarini aks etishi:

sezgi

tafakkur


xotira

idrok


 1. Sezgilar klassifikatsiyasi dastlabki kim tomonidan ishlab chiqilgan.

Ch.Sherrington

A.R.Luriya

A.Orbeli

I.Pavlov. 1. Simultan anglash nimani bildiradi?

taniqlilikni birdaniga tanish

taniqlilikni tez idrok qilish

tanish insonni sekinlik bilan tanish borish

notanish insonni tezda idrok qilish 1. Sinesteziya- bu

Sezgirlikni oshib ketishi

Insonning u bilan bo‘layotgan hodisalarga nisbatan o‘ta

sezgirchanligida namoyon buluvchi xarakterologik xususiyati

sezgi organiga ta’sir etuvchi qandaydir qo‘zg‘ovchi aynan mana shu organga tegishli sezgini emas, balki bir vaqtning o‘zida boshqa sezgi organlariga xos

bo‘lgan sezgilarni ham yuzaga keltiruvchi hodisa

Oliy umurtqalilarda o‘rganishning maxsus shakli 1. Stress quyidagilar bilan bog‘liq...

har qanday odamning tavakkalchilik qilish qobiliyati bilan

yosh xususiyatlarining o‘zgarishi bilan

kutilmagan va og‘ir vaziyatdan

organizm zahiralarining charchashidan 1. Sub’ektning u bilan munosabatga kirishgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etishini anglab yetishi deb ataladi

muloqot

refleksiya

kommunikatsiya

identifikatsiya 1. So‘zlovchining nutqi qanday nutq hisoblanadi

passiv nutq

monologik nutq

faol nutq

ichki nutq 1. Tanqidiy tafakkur bu:

Analiz qilish va solishtirish qobiliyati bilan

Umumiy tajribani o‘z fikrlaridan va atrofdagilar fikrlaridan farqli holda mahsuldor va ijodiy tarzda qo‘llay olish va yangi muammoni ko‘ra olish va uni yecha olish qobiliyati bilan xarakterlanadi

Boshqalarni, o‘zini va aniq bir materialni ob’ektiv baholash bilan

Vazifalarni yechishning optimal yo‘llarini topa olish, yo‘naltirilgan yo‘llarni agar ular noto‘g‘ri bo‘lsa o‘zgartira olish qobiliyati bilan 1. Tashqi olamdagi narsalarning holatini yoki xususiyatlarini o‘zgartirishga qaratilgan harakatlar nima deb ataladi?

Harakat

Ish


Malaka

Motiv


 1. Tashqi ta’sirlar natijasida sezgi organlardagi sezgirlikni (ortishi, kamayishi yoki yo‘qolishi) o‘zgarishi.

sinesteziya

sensibilizatsiya

appersepsiya

adaptatsiya 1. Tashqi harakatlarning ichki rejaga o‘tishi

interiorizatsiya

eksteriorizatsiya

malaka

bilim


 1. Temperament haqidagi ta’limot bilan nomi bog‘liq bo‘lgan qadimgi Grek vrachi va mutafakkiri

Gobbs

Fales


Gippokrat

Spinoza


 1. Testning ko‘rinishlari qaysi bandda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

test-so‘ rov, test-topshiriq, proektiv test

og‘zaki test, yozma test, erkin test

standartlashgan test, tashqi test, ichki test

tabiiy test, maxsus test, so‘rov testi 1. Til yoki boshqa belgilar vositasida axborot berish bu

kommunikatsiya

refleksiya

muloqot

identifikatsiya 1. Tinglovchining nutqi esa hisoblanadi

monolog

faol


passiv

ichki


 1. Topshiriq xarakteriga ko‘ra tafakkur turlari qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

Ko‘rgazmali-harakatli, ko‘ rgazmali -obrazli

Reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy

Amaliy, nazariy, ixtiyoriy- ixtiyorsiz

Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv 1. Umuman ma’lumki makon va zamonda mavjud bo‘lgan, hamda real munosabatlar yo‘li bilan umumiy maqsadlar asosida birlashgan kishilar guruhi qanday nomlanadi?

Rasmiy

Shartli


Referent

Real


 1. Ushbu nazariya psixologiyada qaysi yo‘nalishga tegishli: har qanday psixologik protsesslarning bosh mohiyati ularni sezgilariga o‘xshash alohida elementlar emas, balki konfiguratsiya, formalarni yaxlit yaratilishidan iborat.

Kognitivizm

Geshtalt psixologiyasi

Bixeveorizm Freydizm yo‘nalishi


 1. O‘zini boshqa kishi o‘rniga qo‘yish orqali unga o‘zini tenglashtirish bu

muloqot

kommunikatsiya

refleksiya

identifikatsiya 1. O‘zini hurmat qilishi o‘ziga tanqidiy nuqtai nazardan yondoshish o‘zinigina sevishi, o‘zini yerga urish kabilar «Men»ning siymosini qaysi tarkibiy qismiga kiradi?

Hissiy baholash tarkibiy qismi

Xulq-atvor tarkibiy qismi Kognitiv tarkibiy qismi «Xayoliy Men»i 1. Faqat birgina narsaga qaratilgan diqqat xususiyati nima deb ataladi.

Konsentratsiyalashgan.

Konsentratsiyalashgan

to‘plangan.

Taqsimlanganligi

To‘plangan.


 1. Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir obektdan ikkinchi obektga ko‘chirilishiga aytiladi.

Diqqatning ko‘lami

Diqqatning bo‘linuvchanligi

Diqqatning konsentratsiyasi

Diqqatning kuchi va barqarorligi 1. Faoliyat jarayonida ichki timsoliy harakatdan tashqi real harakatga o‘tish jarayoni qanday nomlanadi?

interiorizatsiya

teskari afferentatsiya hissiy orientarlarini o‘zlashtirish

eksteriorizatsiya


 1. Faoliyat jarayonida tashqi real harakatdan ichki timsoliy harakatga o‘tish jarayoni qanday nomlanadi?

teskari afferentatsiya

interiorizatsiya

eksteriorizatsiya

hissiy orientarlarini o‘zlashtirish 1. Faoliyatning yolg‘iz bitta oddiy joriy vazfani bajarishga yo‘naltirilgan nisbatan tugallangan har bir shunday qismi nima deb ataladi?

malaka

ish


motiv

harakat


 1. Fikr yoyiqligiga ko‘ra tafakkur turlari qaysi qatorda ko‘rsatilgan.

Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv

Reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy

Amaliy, nazariy, ixtiyoriy- ixtiyorsiz

Ko‘rgazmali-harakatli,

ko‘rgazmali-obrazli


 1. Hayvonlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish asosida amalga oshiriladigan tug‘ma xarakatlari qanday nomlanadi?

shartli refleks

ongli xatti-harakatlar

instinktlar

ko‘nikmalar 1. hayvonlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan tug‘ma murakkab harakatlari deb ataladi tropizm

seskanuvchanlik

perseptiv

instinkt


 1. Hayvonlarning shartli reflekslar asosida yuzaga kelgan xatti-harakatlari qanday nomlanadi?

instinktlar

hayotda orttirilgan xatti- harakatlar

ongli xatti-harakatlar tug‘ma xatti-harakatlar


 1. Hozirgi zamon psixologiyasini asosiy prinsiplari qaysilar?

ongning rivojlanishi, odamning borliqni bilishga yo‘nalganligi

tarixiylik, sub’ekt va ob’ekt birligi

determnizm, ong va faoliyatning borligi, faoliyatda ongning rivojlanishi

bixiveorizm, freydizm prinsiplari 1. Xulq-atvor shakllarini tasniflash va ularni hozirgacha ma’lum va mashhur deb sanalgan ya’ni ijtimoiy qoliplarga mos keladigan hodisalar jumlasiga kiritish yo‘li bilan ularning sabablarini izohlash deb ataladi

muloqot

steriotiplashtirish

refleksiya

identifikatsiya 1. Xulq-atvorning quyida keltirilgan qaysi shakllari instinktiv emas?

yo‘naltirish

qurol-yarog‘ yordamida

himoya

oziqlanish 1. Chaqaloqning inson zotiga mansubligini tasdiqlaydigan faqat qanday tushuncha bilan nomlanadi?

Individ

Individuallik

Yo‘nalganlik

Shaxs


 1. Shakliga ko‘ra tafakkur qanday turlarga ajratiladi.

Barcha javoblar to‘g‘ri

Ko‘rgazmali-harakatli, ko‘ rgazmali -obrazli

Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv

Amaliy, nazariy, ixtiyoriy- ixtiyorsiz 1. Shaxs xulq-atvorini ichkaridan, ichki psixologik sabablar tufayli boshqarish nima deb ataladi?

Shaxsiy dispozisiya

Faoliyat


Malaka

Ehtiyoj


 1. Shaxslararo shaxsiy guruhiy ommaviy kommunikatsiyalar muloqotning qaysi jarayonini ifodalaydi

tomonlari

operatsiyalari

turlari

funksiyalari 1. Shaxsni o‘z qarashlariga, prinsiplariga, Dunyoqarashga muvofiq tarzda ish ko‘rishga daovat etadigan motivlar sistemasi qanday ataladi?

Qiziqish

E’tiqod


Istak-xoxish

Dunyoqarash 1. Shaxsni shakllanishida biogenetik qonunni kashf

etgan namoyondalarni ko‘rsating

E.Titchener 1. Torndayk va D.Uotson

 2. Myuller va E.Gekkel K.Levin

 1. Shaxsning aynan o‘ziga o‘xshash odamlar obrazi orqali o‘zi to‘g‘risidagi obrazni shakllantirish, ya’ni o‘zgalarga qarab, o‘zini oynada ko‘rgandek tasavvur qilish jarayoni qanday nomlanadi?

ustanovka

refleksiya

o‘z-o‘zini baholash

ijtimoiylashuv 1. Shaxsning biologik ehtiyoji stimul bo‘lganida motiv rivojlanishining birinchi etapi, bu-

ichki qidiruvchi faollik

qidiruv faolligi

dastlabki(abstrakt) motivning shakllanishi

tashqi qidiruvchi faollik 1. Shaxsning rivojlanishidagi harakatlantiruvchi kuchlarni ko‘rsating?

Sotsial olimlar

Ichki qarama-qarshiliklar

Biologik olimlar, sotsial olimlar, ichki qarama- qarshiliklar

Biologik olimlar 1. Eksperiment metodining turlari qaysi bandda to‘g‘ri berilgan?

individual va guruhiy eksperiment

laboratoriya eksperimenti

tabiiy va laboratoriya eksperiment tabiiy eksperiment


 1. Yuridik jihatdan qayd etilgan mavqega ega bo‘lmagan, ammo tarkib topgan shaxslararo munosabatlar (xayrixohlik, do‘stlik. . .) tizimi bilan ifodalanadigan guruh qanday guruh deyiladi?

Norasmiy

Birlashgan

Katta

Rasmiy


 1. Sotsial psixologiya fani nimani o’rganadi?

Guruxlarning dinamik rivojlanishini

SHaxslarning guruxlarda rivojlanishi

SHaxslararo munosabalarni

Muomala jarayoni va birgalikdagi faoliyatni 1. Ijtimoiy xulq-atvor instinktlari nazariyasi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

G.Lebon

S.Sigele


U.Makdugall

 1. Ross

 1. Kognitivizm nazariyasining muallifi.

T.Sarbin

K.Levin


G.Xaymen

 1. Goffman

 1. «Hujjatlarni o’rganish metodi» qaysi fandan kirib kelgan?

Falsafa

Pedagogika

Sotsiologiya

Filologiya 1. Laboratoriya sharoitida dastlabki ijtimoiy- psixologik eksperimentni o’tkazgan olim.

Bexterev

Myasishev

Merlin

Kuz’min


 1. Quyidagilarning qaysi biri proektiv usulga mansub?

«tugallanmagan hikoyalar» usuli

«rasmli assotsiatsiyalar» usuli

«siyoh dog’lari» testi «kontent tahlil» usuli


 1. Rorshaxning «Siyoh dog’lari» testi nechanchi yilda yaratilgan?

1918 y.

1924 y.


 1. y.

 2. y.

 1. Ma’lum bilimlar sohasida qo’llaniladigan metodologik tamoyillar majmuasi qanday ataladi?

Nazariya;

Xususiy metodologiya; Kontseptsiya.

Metod;


 1. Hujjatlarni o’rganish metodi qanday ataladi?

Anketa

Kontent-tahlil

Proektiv metod

Longityud tadqiqot 1. Keng tarqalgan so’rov metodlariga qaysilar kiradi?

Kuzatish va kontent-tahlil

Suhbat va kuzatish

Interv’yu va anketa

Kuzatish va anketa 1. Millatning tarixiy tarkib topgan tafakkur darajasi qanday ataladi?

Neytralitet

Ijtimoiylashuv

Avtoritet

Mentalitet 1. Har bir inson psixikasining takrorlanmas o’ziga xosligi.

Referentlik

Individuallik

Impul’sivlik

Inertlik


 1. Sotsiometriya metodining muallifi?

G.Zimmel’

G.Ayzenk


E.Byorn

J.Moreno


 1. guruh bu -

umumiy faoliyat asosida birlashgan kishilar uyushmasi

umumiy muloqot hamda umumiy maqsad asosida birlashgan kishilar uyushmasi

umumiy belgilar asosida birlashgan kishilar uyushmasi, umumiy faoliyat asosida birlashgan kishilar uyushmasi, umumiy muloqot hamda umumiy maqsad asosida birlashgan kishilar uyushmasi

umumiy belgilar asosida birlashgan kishilar uyushmasi 1. Guruh fikriga qo’shilmasdan, o’z nuqtai nazarini himoya qilish qanday ataladi?

Konformizm

Harakatlar dinamikasi farqini

Infantilizm

Negativizm 1. Rasmiy hujjatlar asosida tuziladigan guruh qanday ataladi?

Referent guruh

Norasmiy guruh

SHartli guruh

Rasmiy guruh 1. Umumiy fazo va makonda mavjud bo’lgan ko’p sonli kishilar uyushmasi qanday ataladi?

Kichik guruh

Diffuz guruh

Real guruh

Katta guruh 1. Diffuz guruh bu -

Endi shakllanayotgan guruh

YAgona maqsad asosida to’planmoqchi bo’lgan guruh

Biror bir sabab bilan ko’ chada to’ plangan odamlar guruhi

Taraqqiyotning yuksak pog’onasiga ko’tarila olgan guruh 1. Kichik guruh soni J.Moreno klassifikatsiyasi bo’yicha necha kishidan iborat?

30-40

10-20


7-9

20-30


 1. O’zbekistonda tadqiqot olib borgan psixolog kimligini aniqlang?

G.Xaymen

A.R.Luriya

E.Meyo

K.Levin


 1. Muloqot bu:

Insonlarni nutk faoliyati

SHaxsning muxim extiyojlari

Kishining boshka odam bilan uzaro munosabatda bulish jarayoni

Ikki yoki undan ortik kishilarning axborot almashishiga uzaro ta’siri 1. B.F.Lomov tomonidan muloqotning nechta funktsiyasi ajratib ko’rsatilgan?

 1. ta

 1. ta 2 ta

 2. ta

 1. Muloqot jarayoniga odamlarni psixologik jihatdan xozirlash, ularda zarur kommunikativ malakalarni maxsus dasturlar doirasida qisqa fursatda shakllantirishda qaysi metoddan foydalaniladi?

Amaliy o’yinlardan

Munozaradan, amaliy o’yinlardan, rolli o’yinlardan

Munozaradan

Rolli o’yinlardan 1. Muloqot jarayonida boshqalardan sira past kelishni xoxlamaydi, savolga xohlasa javob beradi, u suhbatga ta’sir ko’rsatishni, uning bo’ysunishini xoxlaydi. Bu qaysi tipga kiradi?

Rigid

Dominant


Ekstrovert

Introvert 1. Muloqot jarayonida muammoli sub’ektlarining o’zaro bir-biri bilan axborot, hissiyot kechinmalar va fikr almashinuvini taominlovchi tomoni qaysi?

Interaktiv tomoni

Kommunikativ tomoni Identifikatsiya tomoni Pertseptiv tomoni 1. G.M.Andreeva talqini bo’yicha odam yuz ifodasi va ko’z qar ashlarining necha xil ko’rinishi bor?

100 ga yaqin

1000 ga yaqin

500 ga yaqin

2000 ga yaqin 1. Muloqot jarayonida suhbatdosh pozitsiyasidan turib, uni tasavvur etish qanday ataladi?

Koaktsiya

Stereotipizatsiya

Negativizm

Refleksiya 1. Muloqot jarayonida xodimlarga nisbatan do’q- po’pisa, keskin ta’qiqlash, boshqalar fikrini nazarga ilmaslik bilan namoyon etiladigan rahbarlik uslubi

Parisipativlik

Demokratik uslub

Avtoritar uslub

Liberal uslub 1. Aloqa vositasi sifatida nutqning turlarini aniqlang?

Monologik va dialogik

Ichki va og’zaki

Yozma va og’zaki

Yozma va tashqi 1. Og’zaki nutq turlarini aniqlang?

Ichki va og’zaki

Monologik va dialogik

Yozma va tashqi

Yozma va og’zaki 1. Muloqotga kirishuvchilar o’rtasidagi o’zaro ta’sir jarayoni qanday ataladi?

Interaktsiya

Ijtimoiy pertseptsiya

Kommunikatsiya

Intentsiya 1. Muloqotda axborot almashuv qanday ataladi?

Interaktsiya

Kommunikatsiya

Ijtimoiy pertseptsiya

Intentsiya 1. Muloqotda shaxslararo axborot, bilim, g’oya va fikrlar almashuvi jarayoni qanday ataladi?

Muloqotning ikkinchi tomoni

Muloqotning kommunikativ tomoni

Muloqotning interaktiv tomoni

Muloqotning pertseptiv tomoni 1. Muloqotning ta’rifini aniqlang:

insonlarning nutq faoliyati

ikki yoki undan ortiq kishilarning axborot almashinishida uzaro ta’siri muxim ehtiyoji

kishining boshka odamlar bilan uzaro munosabatda bulish jarayoni

Shaxsning muxim ehtiyoji 1. Noverbal kommunikatsiyada nechta asosiy belgilar sistemasi mavjud?

To’rtta

Ikkita


Uchta

Beshta


 1. Nutqsiz

komunnikatsiya vositalariga nimalar kiradi: paralingvistik ta’sir

badiiy ilmiy adabiyot kabi ukuv kullanmalar

keng kullanuvchi texnik vositalar/ radio, televizor/

kul, barmok, yuz xarakatlari imo-ishora, oxang, kulgi kabilar 1. Ovoz sifati, diapazoni, ohang, gapirish tempi, pauza, yig’i, kulgi va ovoz tonalligini o’zgartirish orqali so’zlab muloqotga kirishish jarayoni qanday ataladi?

Vizual kontakt

Kommunikativ j arayonda vaqt va makon

Optiko-kinetik sistema

Para va ekstralingvistik sistema 1. Odamlar ongida muloqot mobaynida shakllanib, o’rnashib qolgan obrazlardan me’yor sifatida foydalanish qanday ataladi?

Refleksiya

Stereotipizatsiya

Negativizm

Koaktsiya 1. Oila a’zolarining uzaro aloqalarini tashkil qilish: ommaviy axborot vositalari bilan oila a’zolari orasidagi aloqani ta’minlash tabiatni ijtimoiy muhitni idrok qilishga oilaning ta’siri qanday vazifa turiga kiradi:

kommunikativ faoliyat

dam olish faoliyati

iqtisodiy xo’jalik faoliyati

o’z-o’zini boshqarish faoliyati 1. Rus yozuvchisi L.Tolstoy tomonidan odamlar kulgusining nechta turi aniqlangan?

105 ta

50 ta 32 ta 97 ta 1. Simpatiya, do’stlik va sevgi-muhabbat tuyg’ulari qaysi atama tarkibiga kiradi?

Refleksiya

Attraktsiya

Identifikatsiya

Kooperatsiya

458.

Empatiya bu -Birovlarning sirlaridan boxabar bo’lish

O’ziga birovning ko’zi bilan qarash

Birovlarning his kechinmalarini tushuna olish qobiliyati

O’z o’rniga o’zgani qo’yib ko’ra olish qobiliyati 1. Etnopsixologiya fani borasidagi dastlabki tadqiqotlarni qaysi olim boshlab bergan?

A.S.Rubinshteyn

Abay


A.R.Luriya

V.Vunt


 1. Muloqot psixologiyasida axborot uzatuvchi qanday ataladi?

Respondent

Kommunikator

Retsipient

Korrespondent 1. Muloqotda axborot almashuv qanday ataladi?

Kommunikatsiya

Intentsiya

Interaktsiya

Ijtimoiy pertseptsiya 1. Muloqotga kirishuvchilar o’rtasidagi o’zaro ta’sir jarayoni qanday ataladi?

Intentsiya

Kommunikatsiya

Ijtimoiy pertseptsiya

Interaktsiya 1. Noverbal kommunikatsiyada nechta asosiy belgilar sistemasi mavjud?

Ikkita

Uchta


To’rtta

Beshta


 1. Amerikalik psixolog

 1. Xoll klassifikatsiyasi bo’yicha muloqotga kirishishning ommaviy masofasi qancha?

120-400 sm

45 - 120 sm

400-750 sm

0-45 sm


 1. Amerikalik psixolog

 1. Xoll klassifikatsiyasi bo’yicha muloqotga kirishishdagi ijtimoiy masofa qancha?

120 - 400 sm

400 - 750 sm

45 - 120 sm

0 - 45 sm 1. Ijtimoiy psixologiyada vaqt va makon ko’rsatkichlarini o’rganuvchi maxsus soha qanday ataladi?

Kinesika

Pantomimika

Mimika

Proksemika 1. Ko’z harakatlari orqali uzatiladigan axborot yordamida muloqotga kirishish qanday ataladi?

Para va ekstralingvistik sistema

Optiko-kinetik sistema

Vizual kontakt

Kommunikativ j arayonda vaqt va makon 1. Transakt tahlil nazariyasining muallifi kim?

T.Parsons

M.Argayl


E.Byorn

M.Veber


 1. SHaxsning muloqotga kirishayotgan kishini o’z o’rniga qo’yib, uni idrok etishi qanday ataladi?

Refleksiya

Koaktsiya

Identifikatsiya

Fatsilitatsiya 1. Shaxs o’zining boshqa kishi tomonidan qanday idrok etilishini anglashi jarayoni qanday ataladi?

Fasilitatsiya

Koaktsiya

Refleksiya

Identifikatsiya 1. Simpatiya, do’stlik va sevgi-muhabbat tuyg’ulari qaysi atama tarkibiga kiradi?

Identifikatsiya

Attraktsiya

Refleksiya

Kooperatsiya 1. Insonning boshqa insonlar kechinmalarini emotsional aks ettirish qobiliyati.

Simpatiya

Empatiya


Perseveratsiya

Pantomimika

473.

Stressga olib keluvchi qo’zg’atuvchilar qanday ataladi?Analizatorlar

Afferent


Retseptorlar

Stressorlar 1. Boshqaruv uslublari asosan nechaga bo’linadi?

To’rtga

Uchga


Beshga

Ikkiga


 1. Suhbatdoshlar bir- birlarini to’g’riroq idrok qilishlari uchun o’zlarini bir-birlarining o’rniga qo’yib ko’rishiga harakat qiladilar. YA’ni o’zidagi bilimlar, tasavvurlar, hislatlar orqali boshqa birovni tushunishga harakat qilish o’zini birov bilan solishtirish bu-

Reflektsiya

Steriotipizatsiya

Atributtsiya

Identifikatsiya 1. Suhbatdoshning qarashlariga moslashadi, doimo yon berishga tayyor, shuning uchun kam janjallashadi. Bu qaysi shaxs tipi?

Ekstrovert

Rigid


Tobe

Introvert 1. Talabalar guruhiga turlicha qiyofali shaxslarning fotosuratlarini ko’rsatib, tadqiqot o’tkazgan olimni aniqlang?

A.A.Badalev

L.S.Rubinshteyn

G.M.Andreeva

A.N.Leontev 1. Refleksiya bu -

Boshqa odamning idrokiga taalluqli bo’lib, o’ziga birovning ko’zi bilan qarashga intilish

Suhbatdoshning pozitsiyasidan turib, o’zini tasavvur qilish, qotib qolgan ong shakllari

Kotib qolgan ong shakllari

Suhbatdoshning pozitsiyasidan turib, o’zini tasavvur qilish 1. S.S.Rozentsveygning rasmli assotsiatsiyalar usuli qaysi metodga misol bo’la oladi?

Kontent-analiz

Proektiv


Anketa

Test


 1. Stereotipizatsiya bu -

Birovlarning his kechinmalarini tushunish

Odamlar ongida, muloqotlar mobaynida shakllanib, o’rnashib qolgan obrazlardan shablon sifatida foydalanish

Muloqot davomida bir- birlariga ta’sir ko’rsatish

Ichki muloqot 1. Taraqqiyotning yuksak pog’onasiga ko’tarilgan guruhning nomi qanday ataladi?

Uyushgan

Diffuz


Kollektiv

Jamoa


 1. Test metodi qachon va kim tomonidan fanga kiritilgan?

1900 y V.YAdov

1905 y E.Meyo

1910 y Kettell

1905 y Bine, Simon 1. Tirik mavjudotning barcha xulq atvori bevosita unga ta’sir etayotgan stimullar -

ko’zgatuvchilarga bog’liq bo’lib, u ko’plab «sinovlar» va «xatolar» orqali vaziyatlarga moslashadi, hamda guyoki «maqsadga muvofik» harakat qiladi, - bu qaysi oqimning asosi

Psixoanaliz

Kognitivizm

Bixeviorizm

Neofreydizm


 1. Tugallanmagan fikr va xikoyalarni davomi yozilib, tugatilishi taklif etiladigan metod qaysi metod?

Anketa

Kontent analiz

Proektiv

Test


 1. U o’z ichki kechinmalari olamida yashaydi. Shuning uchun ham uning «men»i, xotirasi va xayol jarayonlari rivojlangan bo’ladi. Bu qaysi shaxs tipiga xos

Moyil

Ekstrovert

Introvert

Rigid


 1. O’ta muloqotga kirishuvchan o’zini odamlar guruhisiz tasavvur qila olmaydigan shaxs bu -

Introvert

Moyil


Rigid

Ekstrovert 1. Ushbu uslubda ishlaydigan rahbarning kayfiyatini ishga munosabatini, ishdan mamnun yoki mamnun emasligini bilish qiyin.

Unda taoqiqlash, po’pisa bo’lmaydi, uning o’rniga ko’pincha ishning oxirgi oqibati bilan tanishish bilan cheklanadi, xolos. Qaysi rahbarlik tipi haqida gapirilmokda?

Demokratik

Avtokratik

Liberal


Avtoritar

 1. Stereotipizatsiya bu -

Birovlarning his kechinmalarini tushunish

Muloqot davomida bir- birlariga ta’sir ko’rsatish

Odamlar ongida, muloqotlar mobaynida shakllanib, o’rnashib qolgan obrazlardan shablon sifatida foydalanish

Ichki muloqot 1. Hamma lider bo’la olmaydi. Ayrim shaxslarda shunday sifatlar yigindisi tug’ma mavjud-ki ular uni guruhida lider bo’lishni taominlaydi. Bu erda qanday nazariya haqida gap ketyapti?

Boshlik sifatlari

Liderlik sifatlari

Rahbarlik sifatlari

Xarizmatik nazariya 1. SHaxs

sotsializatsiyasining qaysi sohasida individdan bilim, ko’nikma, malaka va maxsus fazilatlar talab qilinadi?

Faoliyat


O’z-o’zini anglash

Harakat


Muloqot

 1. SHaxs

sotsializatsiyasining qaysi sohasida «men» obrazining yil sayin o’zgarishi kuzatiladi?

O’z-o’zini anglash

Faoliyat

Faoliyat, o’z-o’zini anglash Muloqot 1. SHaxs sotsializatsiyasi qanday sohalarda amalga oshiriladi?

Faoliyat

Faoliyat, muloqot, o’z- o’zini anglash

Ustanovka, stereotip, muloqot

O’z-o’zini tanqid, harakter, munosabat 1. SHaxs

sotsializatsiyasining qaysi sohasida individdan bilim, ko’nikma, malaka va maxsus fazilatlar talab qilinadi?

Faoliyat


Harakat

Muloqot


O’z-o’zini anglash

 1. SHaxs

sotsializatsiyasining qaysi sohasida «men» obrazining yil sayin o’zgarishi kuzatiladi?

Faoliyat, o’z-o’zini anglash O’z-o’zini anglash Faoliyat Muloqot 1. SHaxs sotsializatsiyasi qanday sohalarda amalga oshiriladi?

Faoliyat, muloqot, o’z- o’zini anglash

O’z-o’zini tanqid, harakter, munosabat

Ustanovka, stereotip, muloqot

Faoliyat


 1. Har bir inson psixikasining takrorlanmas o’ziga xosligi

Impul’sivlik

Individuallik

Inertlik

Referentlik 1. Oila psixologiyasi fanining maqsadi nimadan iborat?

Oilani muxofaza qilish

Oilani boshqarish

Oilaviy shaxsning shakllanishidagi roli haqida yoshlarga tasavvur berish

Oila psixologiyastga oid eng muxim bilimlarni berish va ular asosida malakalar ko‘nikmalarini shakllantirish yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash 1. O’qituvchi va o’quvchi orasida do’stona munosabat o’rnatilishi qaysi uslubga kiradi?

liberal

demokratik

avtoritar

imperativ 1. A.Donish qaysi kitobida qaynona - kelin nizolari haqida yozadi?

Siyosat

Navodir - ul vaqoe

Donishnoma

Oila


 1. Gyugoning oila va nikoh haqidagi fikrlarini toping?

Oila jamiyatning duru gavhari

Oila jamiyatning shoh asari

Qarindoshlar

Oila jamiyatning negizi 1. Konsititutsiyaning nechanchi bobi maxsus oilaga bag‘ishlanadi?

14

 1. 12 13

 1. Motiv iborasi qanday ma’noni bildiradi?

Ma’lum bir hulq faoliyatining yuzaga kelishiga asos bo‘lgan kuch, turtki, manba

Modus


Motiv - harakatga undovchi kuch

Bosh miyada yaxlit aks ettirish 1. Nechanchi yilda oila ilmiy amaliy markazi tashkil topdi?

2000

1998


1999

1997


 1. Nechanchi yili Oila yili deb e’lon qilindi?


 1. “Ta’lim to’g’risi”dagi qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” qachon qabul qilingan?

1997 y

 1. y 1995 y 1991 y

 1. Maqsad deb nimaga aytiladi?

o’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi munosabat

mashq qilish natijasida Yuzaga keladigan natijalar

muvaffaqityali harakatlar usuli

faoliyatdan kutiladigan natija 1. Mashq qilish natijasida yuzaga keladigan xatti- harakatlarning avtomatlashgan usuli nima?

odat

ta’lim tarbiya

ko’nikma

o’qish


 1. Sensor ko’nikmalarga nimalar kiradi?

o’lchov yorug’lik, ovoz va simvolik ma’lumotlar

barchasi to’g’ri

kuzatish, savol-javob usullari

og’zaki va yozma hisob- kitobni ishlab chiqish 1. Odatlar deb nimaga aytiladi?

xatti-harakatlarning o’z- o’zidan avtomatik tarzda Yuz berishi

har bir bolaning harakatlarini nazorat qilish

muvaffaqiyatli harakatlar usuli

yaxlit tashqil qilingan bilimlar tizimi 1. Aqliy ko’nikma va malakalarga nimalar kiradi?

yorug’lik, ovoz va simvolik ma’lumotlar

sezgi va idrok

kuzatish usullari, og’zaki va yozma hisob kitobni ishlab chiqarish va h.k.

odatlar


 1. O’qituvchi muammoni belgilaydi, vazifalarni aniqlaydi va muammoni echib beradigan usul qaysi usul?

savol-javob

suhbat


an’naviy usul diskursiya

 1. SHaxsning ijtimoiy, ma’naviy va ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlash maqsadida uning ma’naviy jismoniy kamolotiga muntazam ravishda ta’sir ko’ rsatish j arayoni nima?

odob-axloq

mehnat


tarbiya

ta’lim


 1. Tarbiyaning etnopsixologik tomonlari nimalarni o’z ichiga oladi:

xulq-atvorni nazorat qilish

ommaviy axborot vositalari.

milliy ruhiyat, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar

ilmiy-amaliy, uslubiy qo’llanmalar 1. Matematika, fizika, biologiya, ona tili va adabiyot, tarix va boshqa fanlar sohasiga xos qobiliyatlar qaysi bandda ko’rstilgan?

tashqilotchilik qobiliyati didaktik qobiliyat nutq qobiliyati akademik qobiliyat

 1. Kishining his- tuyg’ularini muomala yordamida, mimika va pontomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatiga nima deyiladi?

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

nutq qobiliyati

kommunikativ qobiliyat

akademik qobiliyat 1. O’ quvchilar j amoasini uYushtira bilish, jamoani jipslashtira olish va o’zini shaxsiy ishini to’g’ri tashqil qila olish qobiliyati qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

tashkilotchilik qobiliyatlar

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

pedagogika ham

akademik qobiliyat 1. O’quvchilarga bevosita emotsional-irodaviy ta’sir etib, ularga obro’ ortira bilishdan iborat qobiliyat nima:

avtoritar qobiliyat

tashqilotchilik qobiliyati

nutq qobiliyati

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati 1. Bolalar bilan muloqotda bo’lish, o’quvchilarga yondashish uchun to’g’ri yo’l topa bilishga, ular bilan pedagogik nutqtai-nazardan aloqa bog’lansa pedagogik taktning mavjudligi nima?

didaktik qobiliyatlar

akademik qobiliyatlar

kommunikativ qobiliyat

pedagogik holl 1. Kishining o’quvchilar shaxsini tarbiyaviy tomomndan

loyihalashtirishda o’z ish harakatlarining natijasini oldindan ko’ra bilish qanday qobiliyat?

pedagogik hayol

didiktik qobiliyat diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

tashqilotchilik qobiliyat 1. Bir vaqtning o’zida diqqatni bir qancha faoliyatga qarata olishda namoyon bo’ladigan qobiliyat turi qaysi?

kommunikativ qobiliyat

diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

akademik qobiliyat tashqilotchilik qobiliyati


 1. Bolalarni yaxshi ko’rish, sevish, mehnatsevarlik, odamiylik, dilkashlik... o’qituvchining qaysi xislatlariga kiradi?

kasbga xos bilim

kommunikativ malakalari

tashqilotchilik malakasi

o’qituvchining shaxsiy xislatlari 1. Pedagogik maktab, nutqni emotsional ifodalanishi, pedagogik fantaziyaning rivojlanishi kuzatuvchanlik qanday xislatlarga kiradi?

tashqilotchilik malakasi

ijodiy xislatlar

gnostik malakalar

o’z kasbiga xos xislatlar 1. Bolalarning asab psixik taraqqiyoti darajasini aniqlay bilish,

o’ qituvchilarning tajribalarini o’rganib, nazariy va amaliy tomondan to’g’ri xulosalar chiqarish qanday xislatlar kiradi?

komunikativ malakalar

ijodiy xislatlar

shaxsiy-pedagogik

uddaburonlik

gnostik malakalar 1. Pedagogik mahoratni takomillashtirishga intilishi, tarbiyalash dasturini ishlab chiqish va uni amalga oshirish qobiliyati qanday hislarga kiradi?

gnostik malakalar

shaxsiy hislatlar

kommunikativ malakalar

ijodiy hislatlar 1. Inson shaxsi va uning barcha xususiyatlari nasliy xususiyatlari negizida maydonga keladigan narsa, biologik omillarga bog’liqligini aytib o’tgan oqim qaysi qatorda ko’rsatilgan?

biogenetik konseptsiya

sotsiogenetik oqim

materialistek oqim

idealistik oqim 1. Psixologiya instituti kim tomonidan tashkil qilingan

 1. yilda N. YA. Grot tomonidan

1915 yilda A.N.Leont’ev tomonidan

1912 yilda G.I.CHelpanov tomonidan 1. yilda V.YA.Lyadus tomonidan

 1. “O’qitishda yodlatish emas, balki tushunish mantiqiy fikrlash, xulosalar chiqarish yo’liga amal qilish lozimligi” qaysi alloma tomonidan aytilganligini toping?

Abu Ali Ibn Sino Davoniy Al Xorazmiy Abu Rayxon Beruniy

 1. - bu bolalarga o’quv materiallarni aniq va ravshan tushuntirib, oson qilib etkazib berish, bolalarda fanga qiziqish uyg’otib, ularda mustaqil

faol fikrlashni uyg’ota oladigan qobiliyatlardir

Pertseptiv qobiliyatlar

Akademik qobiliyatlar

Nutq qobiliyati

Didaktik qobiliyatlar


 1. Matematika, fizika, biologiya, ona tili, adabiyot, tarix va boshqa shu kabi fanlar sohasiga xos qobiliyatlar

Akademik qobiliyatlar

Pertseptiv qobiliyatlar

Didaktik qobiliyatlar

Nutq qobiliyati

530 — kishining o’z

tuyg’u-hislarini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatidir.

Pertseptiv qobiliyatlar

Akademik qobiliyatlar

Nutq qobiliyati

Tashkilotchilik qobiliyati 1. - bu birinchidan, o’ quvchilar j amoasini uyushtira bilish, bunda jamoani jipslashtira olish va ikkinchidan, o’zining shaxsiy ishini to’g’ri tashkil qila olish qobiliyatidir.

Nutq qobiliyati

Akademik qobiliyatlar

Pertseptiv qobiliyatlar

Tashkilotchilik qobiliyati 1. Darsning psixologik tuzilishi nechta qismdan iborat

Bilim olish sabablari Keskinlik

Idrok etish jarayonlari Bilimlarni mustahkamlash 1. - bu o’quvchilarga bevosita emotsional

irodaviy ta’sir etib, ularda obro’ orttira bilishdan iborat qobiliyatdir.

Pertseptiv qobiliyatlar

Akademik qobiliyatlar

Nutq qobiliyati

Avtoritar qobiliyati


 1. Dars tiplari qaysi qatorda to’g’ri ko’ rsatilgan.

Umumlashtirish va tushuntirish darsi, bilish maxorat va ko’nikmalarni nazorat qilish hamda tuzatish darsi

YAngi bilimlarni beruvchi, aralash noan’anaviy dars

Ko’nikma va malakalarni shakllantirish darsi

Bilimlarni mustaxkamlash, ko’nikma va malakalarni shakllantirish darsi 1. D.B.El’konin — Davidov g’oyaviy tizimida o’qitish natijalari tavsifnomasi o’z ichiga qanday ko’rsatkichlarni oladi?

Bilim olish sabablari

YAngi bilimlarni beruvchi

Bilimlarni mustaxkamlash, ko’nikma va malakalarni shakllantirish

O’qish faoliyatining shakllanganlik darajasi; 1. - bu bolalar bilan muloqotda bo’lishga, o’quvchilarga yondashish uchun to’g’ri yo’l topa bilishga, ular bilan pedagogik nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq o’zaro aloqa bog’lashga pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir.

Pertseptiv qobiliyatlar

Akademik qobiliyatlar

Nutq qobiliyati

Kommunikativ qobiliyati 1. — bu qobiliyat bir vaqtning o’zida diqqatni bir qancha faoliyatga qarata olishda namoyon bo’lib, o’qituvchi ishida g’oyat muhim ahamiyatga egadir.

Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati

Nutq qobiliyati

Akademik qobiliyatlar

Pertseptiv qobiliyatlar 1. — bu kishining o’quvchilar shaxsini tarbiyaviy tomondan loyihalashtirishda o’z ish- harakatlarining natijasini oldindan ko’ra bilishda namoyon bo’ladigan qobiliyatdir.

Tashkilotchilik qobiliyat Nutq qobiliyati Akademik qobiliyatlar Pedagogik xayol

 1. D.B.El’konin — Davidov g’oyaviy tizimida o’qitish natijalari tavsifnomasi o’z ichiga qanday ko’rsatkichlarni oladi?

Bilim olish sabablari

YAngi bilimlarni beruvchi

O’quvchilar jamoasining va shaxsni rivojlanish darajasini;

Bilimlarni mustaxkamlash, ko’nikma va malakalarni shakllantirish 1. Dars samarasini oshirish uchun tanaffuslarning foydasi, vaqti-vaqti bilan mashg’ulot turlarini almashtirishning foydalari to’g’risida qaysi olim o’z fikrini aytgan.

Ushinskiy

F.F.Dobrinin

Bine va Simon

V.A.Tokareva 1. Ma’ruza o’qishga qanday talablar qo’yilgan.

Ifoda etilayotgan ma’lumotlarning Yuksak ilmiy darajadaligi odatdagidek dunyoqarash axamiyatiga ega ekanligi

O’qitish shakli

Bildirayotgan fikr muloxazalarni isbotlanganligi va asoslanganligi

Keltiriladigan ishonchli isbotlar misollar tekstlar va xujj atlarningetarlichabo ’lish 1. Maxsus tanlab olingan va jamiyat tomonidan tan olingan ma’lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat uchun o’zlashtirilshi zarur bo’lgan insoniyatning ob’ektiv tajribasi elementlari bu . ...

Mavzuni bayon etish

Ta’lim maqsadi

O’qitish shakli

Ta’lim mazmuni 1. Mazkur dars fanni to’liq o’zlashtirish uchun muxim axamiyatga ega bo’lgan dasturning asosiy masalalari bo’yicha o’quv materialning katta qismlarini tizimli takrorlashga qaratilgan. Mazkur darsni tipi qaysi qatorda to’gri ko’rsatilgan.

Ko’nikmalarni nazorat qilish xamda tuzatish darsi

Umumlashtirish va tizimlashtirish

Bilim, mahorat va ko’nikmalarni nazorat qilish xamda tuzatish darsi

Bilimlarni mustaxkamlash ko’nikma va malakalarni shakllantirish 1. Metodik uslubning tarkibiy qismi nimadan iborat

Mantiqiy, tashkiliy texnik

Hikoya qilish tashkiliy asosiy

Texnik so’zli, ko’rgazmali Tashkiliy mantiqiy


 1. Metodika qonuniyatini aniqlang

Bilimlarni o’zlashtirish

Tarbiyalovchi o’qitish jarayonini boshqarish

O’quv materiali ning asosiy roli dars berishning shakl va usullarini unga mos kelishi

O’quv predmetining xususiyati bilim olish usuli ko’rsatilganligi 1. Mehnat psixologik emas balki «ijtimoiy kategoriya» psixologiya esa «mehnat faoliyatining psixologik jabhalarini tadqiq etadi». Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko’rsatilgan

A.K.Anoxin

A.N.Leont’ev

S.L.Rubinshteyn

I.M.Sechenov 1. Metodologiya so’zining ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

Bilish

Tadqiq qilish Bilish tadqiq qilish Izlanish yo’li 1. Ma’ruzaning tuzilishi asosini nima tashkil etadi.

Mavzuni bayon etish

Rejani va mustaqil ishlash uchun tavsiya etiladigan adabiyotlarni ko’rsatish

Ko’rsatilgan ishning rejasiga qat’iy amal qilish

Fikr muloxazalarni isbotlanganligi va asoslanganligi 1. Mazkur dars odatda katta sinf o’quvchilarini o’qitishda qo’llaniladi.

Yuqoridagi fikr qaysi dars xususida ketayapti.

Yangi materiallarni o’rganish darsi

Noan’anaviy dars

An’anaviy dars

Nazorat qilish xamda tuzatish darsi


 1. Odamning o’z maqsadiga ko’ra batamom o’rganish va o’zlashtirishdan iborat bo’lgan maxsus faoliyati bu deyiladi.

Malaka

Mehnat


Ko’nikma

Ichki nutq 1. Psixologiya fanini fanlar tizimidagi o’rni qaysi qatorda ko’rsatilgan

Falsafiy fanlar tarkibida

Gumanitar fanlar tarkibida

Tabiiy fanlar tarkibida

Gumanitar, Falsafiy fanlar tarkibida 1. Psixologiya metodikasida tarbiyalovchi o’qitishning tizimiga nimalar kiradi

O’quv ishlarin shaklini tuzish

Psixologik tushunchalar tizimi

O’qitish usullari tizimi Fan hajmi, tuzilish usullari


 1. Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va

avtomatlashuvi deb

ataladi.


Malaka

Ko’nikma


Ekstreorizatsiya

Uslub


 1. Psixologik tuzilish qanday komponentlardan iborat.

Jismoniy va nerv-psixik kuchaytirish ishchanlik qobiliyati va toliqishning oldini olish.

Idrok etish, fikrlash, anglash, ma’lumotlarni o’zlashtirish jarayonlari.

O’quv ishlarin shaklini tuzish

O’quvchilarning ishtiyoqlari hissiyot komponentlari dinamikasi. 1. Psixik faoliyatning yo’naltirish tushunchasiga berilgan ta’rif qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

SHaxs uchun muhim ahamiyatga ega bo’lgan ob’ekt ustida to’planishidir

Ortiqcha ma’lumotlar bilan band bo’lmay muhim ilmiy ma’lumotlar beriladi.

Mazkur faoliyatga butunlay berilish

Ana shu faoliyatning tanlashgina tushunilib qolmay, balki ana shu tanlanganini saqlab va qo’llab quvvatlash tushuniladi 1. Psixik faoliyatning yo’naltirish tushunchasiga berilgan ta’rif qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

Mazkur faoliyatga butunlay berilish

Ortiqcha ma’lumotlar bilan band bo’lmay muhim ilmiy ma’lumotlar beriladi.

Ana shu faoliyatning tanlashgina tushunilib qolmay, balki ana shu tanlanganini saqlab va qo’llab quvvatlash tushuniladi

SHaxs uchun muhim ahamiyatga ega bo’lgan ob’ekt ustida to’planishidir 1. Pedagog va o’quvchilarning o’zaro ta’sir etish usullari yig’indisi?

Faollikka kirishish

Pedagogik muloqot

O’zaro tushunish

Hamkorlik 1. Tarbiya jarayonlarining psixologik qonuniyatlarini o’rganuvchi pedagogik psixologiya bo’limi?

YOsh psixologiya

O’qitish psixologiyasi

Tarbiya psixologiyasi

Kognitiv psixologiya 1. O’quv materiallarini faktlarni tahlil qilish va xulosalar asosida ifoda etib isbotlash asosida aniq bayon etish bu

Savol-javob

Xukm


Tushuntirish Xulosa chiqarish

 1. O’qituvchi faoliyati mahsuldorligining shartlari to’g’ri berilgan qatorni toping?

Ijobiy xarakter hislatlari, talabchanlik

Pedagogik va tashqilotchilik qobiliyatlari, pedagogik faoliyat j arayonida talablariga mos temperamentni namoyon qilish

SHaxsiy shart-sharoitlar va vaziyatga bog’liq shart- sharoitlar

O’qituvchi shaxsining ijobiy yo’nalganligi, maqsadga erishishiga undaydigan kuchli vaziyatli motivlar 1. Kasblar va ularning bir-biridan farqlanuvchi ixtisoslar tomonidan inson oldiga qo’yiladigan talablarni bayon qilish majmuasi bu

Kasbiy faoliyat Kasblar olami Protsessiogramma Profkonsul ’tatsiya

 1. Bolalarni yaxshi ko’rish, sevish, mehnatsevarlik, odamiylik, dilkashlik... o’qituvchining qaysi xislatlariga kiradi?

kommunikativ malakalari

kasbga xos bilim

o’qituvchining shaxsiy xislatlari

tashqilotchilik malakasi 1. O’qituvchi muammoni belgilaydi, vazifalarni aniqlaydi va muammoni echib beradigan usul qaysi usul?

diskursiya

an’naviy usul

savol-javob

suhbat


 1. Pedagogik maktab, nutqni emotsional ifodalanishi, pedagogik fantaziyaning rivojlanishi kuzatuvchanlik qanday xislatlarga kiradi?

o’z kasbiga xos xislatlar

gnostik malakalar

ijodiy xislatlar

tashqilotchilik malakasi 1. Bolalarning asab psixik taraqqiyoti darajasini aniqlay bilish,

o’ qituvchilarning tajribalarini o’rganib, nazariy va amaliy tomondan to’g’ri xulosalar chiqarish qanday xislatlar kiradi?

komunikativ malakalar

shaxsiy-pedagogik

uddaburonlik

ijodiy xislatlar

gnostik malakalar 1. Pedagogik mahoratni takomillashtirishga intilishi, tarbiyalash dasturini ishlab chiqish va uni amalga oshirish qobiliyati qanday hislarga kiradi?

ijodiy hislatlar

gnostik malakalar

kommunikativ malakalar

shaxsiy hislatlar 1. Avtoritar uslub...

o’quvchida o’qituvchiga nisbatan muhabbat hissi kuzatiladi

o’quvchida o’qituvchiga nisbatan qo’rquv hissi kuzatiladi

o’qituvchi o’quvchi bilan munosabatda qattiqqo’l bo’lib, o’quvchilarni o’ziga bo’ysunishlarini, ko’rsatmalarni so’zsiz bajarishlarini talab etadi

o’quvchi bilan o’qituvchi do’stona munosabatda bo’ladi 1. An’anaviy jihatdan olganda bolaning maktabga tayyorgarligi qaysi aspektlarda ko’riladi?

Emotsional etuklik, ijtimoiy etuklik

Intellektual, emotsional, ijtimoiy

Intellektual etuklik, biologik etuklik

Intellektual, biologik, ijtimoiy 1. Bu faoliyatning nisbatan tugallangan elementi bo’lib u motivga bo’ysungan oraliq maqsadga erishishni nazarda tutadi.

Xatti-harakat

Ish-harakat

Malaka

Sa’i -harakat 1. Bu ma’ruzani ikki o’qituvchi suhbati shaklida o’qish to’gri xisoblanadi, ya’ni ikki maktab vakillari sifatida yoki olim va amaliyotchi o’qituvchi va talaba o’rtasida va boshqalar

Binar ma’ruza

Ma’ruza viziual aloqa

Ma’ruza konferentsiya

Ma’ruza


 1. Trening usulini darslarda kam qo’llanilishining asosiy sabablari ...

Bunday mashg’ulotlarni tayyorlash qiyin va ko’p vaqtni talab qiladi

O’quv amaliyotida yangi va to’la oqlamagan usuldir.

Har doim o’qituvchi ijtimoiy nazariyaning qaysi muammolari guruhiy treninga olib kelishini bilmaydi

mashg’ulotlarni tayyorlash qiyin 1. B.G.Anan’ev psixikani o’rganish metodlarini necha guruhga ajratadi?

 1. guruhga

 1. guruhga

8 guruhga

 1. guruhga

 1. Bilimlarni o’zlashtirish nima?

Bilim, iqtidor, malakalarni xosil qilish

Bilimga bo’lgan qiziqishni shakllantirish

Ilmiy dunyoqarashni vujudga keltirishdir

Bilish faoliyatidir bu faoliyat bilimlarni iqtidorni va malakalarni egallashga qaratilgan muhim jarayondir 1. Dars jarayonini to’g’ri tashqil eta olmaydigan, kasbiy layoqati yo’q bo’lgan o’qituvchilarga xos bo’lgan uslub avtoritar

liberal

demokratik

imperativ


 1. SHaxsning bilish (aqliy) jarayoniga, uning muvaffaqiyatliligi va muvaffaqiyatsizlikka munosabatini aks ettiradigan xis tuyg’ular qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

ehtiros

intelektual hislar ma’naviy hislar estetik xislar 1. Kishini tez chulg’ab oladigan va shiddat bilan o’tib ketadigan jarayon bu

emotsiya

motiv


affekt

kayfiyat


 1. Birdaniga katta emotsional kuch sarf qilinganligi uchun ham, bu holat shaxsda qisqa muddat davom etadi.

affekt

tafakkur


iroda

diqqat


 1. Ta’lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o’rganadigan psixologiya tarmog’i:

YOsh davrlar psixologiyasi Mehnat psixologiyasi Ijtimoiy psixologiya Pedagogik psixologiya

 1. Odamlarning jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyati natijasida ularda hosil bo’ladigan fikrlar, e’tiqodlar, hissiy kechinmalar va xulq- atvorlarini o’rganadigan psixologiya tarmog’i:

Ijtimoiy psixologiya

Mehnat psixologiyasi

Pedogogik psixologiya

Yosh davrlar psixologiyasi 1. SHaxsdagi shunday individual turg’un sifatlarni uning odamning turli xil faoliyatdagi ko’rsatgichlar, yutuqlar va qiyinchiliklar sabablarni tushuntirib beradi.

Harakter

Temperament

Qobiliyat

Irodaviy sifatlar 1. N.A.Brenshteyn tomonidan qanday tushuncha fanga kiritilgan?

Muskul faoliyati

Tafakkurning faol shakli

Fiziologik faolligi

Miya faoliyati 1. N.D.Levitov tomonidan ishlab chiqilgan o’zlashtirish komponentlari to’g’ri berilgan qatorni aniqlang

Qiziquvchanlik, o’quv materialini anglash tushunish

O’qishga ijobiy munosabat- hissiy tanishish, materialni faol qayta ishlash

Tafakkur tanqidiyligi, bilish faolligi, o’qishga nisbatan ijobiy munosabat

Diqqatning barqarorligi, kuzatuvchanlik qiziqishning chuqurligi 1. Muammoli ta’lim nima uchun qo’llaniladi?

Berilgan materialni yoritib berish uchun

Bilimga qiziqish, fikrlash

Bu holatda bolalar materialni eslab qoladi, mustaqil echimni izlaydi

Oldin o’tilgan mavzularni o’zlashtirish 1. Pedagogik faoliyat ob’ekti nima?

O’quvchi inson

Inson


Aql, his idrok O’z-o’zini anglash

Download 99,09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi