Acta de sessió del ple ordinari de 15 de maig de 2014 de l’ajuntament de sant martí de centelles identificació de la sessióDownload 47.5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi47.5 Kb.
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE 15 DE MAIG DE 2014 DE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES
Identificació de la sessió:
Sessió núm.: 6/2014

Dia: 15 de maig de 2014

Caràcter: ordinari

Lloc: Sala d’actes

Hora: 20:30- 21:00
Hi assisteixen:
Sr. Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió

Sra. Maria Sena i Sicart, primera tinent d’alcalde

Sr. Albert Sallés i Farràs, regidor

Sra. Núria Roca i Carrasco, tercera tinent d’alcalde

Sr. Jaume Roca i Carrasco, regidor

Sr. David Pujol Riera, regidor

Sr. Pere Sans i Tantiñà, regidor

Sr. Andreu Boix Marsal, regidor

Sr. Jose Manuel Garcia Reyes

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació


Excusen assistència:


ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació actes anteriors (3/14, 4/14 i 5/14)

2.- Festes locals 2015

3.- Declarar desert el concurs per a l’ adjudicació de la gestió del Punt d’Informació

4.- Xifres INE a 1-1 - 2014

5.- Decrets d’alcaldia i acta de la Junta de govern

6.- Mocions

7.- Precs i preguntes


1.APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (3/14, 4/14 i 5/14)

Vistes les actes anteriors, per unanimitat s’aproven2.FESTES LOCALS 2015
Vista l’Ordre EMO/133/2014,de 14 d’ abril, del Departament d’ Empresa i Ocupació de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.

Atès l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, disposa que de les 14 festes laborals, 2 han de ser locals.

Atès que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple en base l’establert a l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
El Ple per unanimitat ACORDÀ :
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, com a festes locals del municipi de Sant Martí de Centelles, per l’any 2015 :
Pasqua Granada o Pentecosta 25 de maig

Sant Martí 11 de novembreSegon. Trametre el precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació pel seu coneixement i publicació en el calendari laboral.

3. DECLARAR DESERT EL CONCURS PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL PUNT D’INFORMACIÓ
En la sessió plenària de data 24 de febrer de 2014 l’ajuntament va aprovar el Ple de clàusules administratives particulars que havien de regir el concurs per a la concessió de la gestió del servei públic del punt d’informació turística a les instal·lacions esportives de l’Oller i servei de bar.
L’ esmentada licitació va ser anunciada en el Butlletí oficial de la província de data 11 de març de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6578 de data 10 de març de 2014, a la web municipal i als taulers d’ anuncis de l’ ajuntament,
Per acord de data 10 d’abril de 2014 el Ple va aprovar ampliar el termini d’informació pública sobre el Plec de clàusules i licitació del contracte de gestió de servei públic, fins el dia 30 d’abril de 2014.
L’ampliació del termini de presentació d’ofertes va ser publicat en el BOP de data 17 d’abril de 2014 i el DOGC núm. 6604, de data 15 d’abril de 2014, així com en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i al web municipal.
Atès que durant el termini d’informació pública no ha presentat cap oferta o proposició.
El Ple per unanimitat, ACORDÀ :
Primer. Declarar desert el concurs convocat per l’adjudicació del concurs per l’adjudicació del contracte de gestió de servei públic, mitjançant concessió administrativa del servei municipal de Punt d’Informació turística i servei de bar a les instal·lacions esportives de l’Oller d’aquest municipi per manca de licitadors.
Segon. Publicar el precedent en el perfil del contractant i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
El regidor, senyor Sans, manifesta que el seu grup ja fa temps que no veu viable aquest projecte de punt d’informació/bar .
Primer era un punt d’informació i ara és un bar. Diu el Sr. Sans que no veu fàcil que algú agafi la seva gestió doncs durant la setmana no creu que hi vagi ningú. Els temps actuals són difícils. És pregunta el Sr. Sans a partir d’ara que passarà, si l’equipament queda abandonat, tenint en compte que s’hi ha abocat molts diners.
Considera el Sr. Sans que s’hauria d’haver pensat millor.
El seu grup sempre ho ha dit i sembla que el temps i els fets li han donat la raó.
L’alcalde, senyor Grau li contesta, que el Grup municipal que encapçala el Sr. Sans, té un gran desconeixement d’aquell sector del poble on es troba l’equipament esportiu.
El lloc on s’ha fet la pista poliesportiva era l’únic lloc possible per a la seva construcció. Està convençut que també serà un punt d’informació amb un bar.
En relació al cost de l’equipament , informa el Sr. Grau, que no ha passat entre totes les despeses , dels 750.000 €. Aquesta obra ha estat subvencionada pel Feder, pel PUOSC, tant per l’ obra de la pista com del punt d’ informació, i també per la Diputació de Barcelona. El cost per l’ajuntament ha estat mínim. També informa el Sr. Grau que quan es demana una subvenció al Feder ha de ser per temes específics com pot ser unes instal·lacions esportives.
Considera que, durant els anys 2007-2014, en plena crisis , l’expedient relatiu a aquest equipament, ha estat molt ben gestionat pels polítics i tècnics de l’ajuntament.
El Sr. Sans manifesta que el seu grup veuria molt millor que s’hagués construït una piscina amb un bar, creu que seria molt més rentable.
L’alcalde li contesta que la temporada de piscina és curta degut al clima i que era més necessari comptar amb una pista poliesportiva que es pot fer servir tot l’any. A part el manteniment d’ una piscina es molt mes car. Acaba dient el sr. Grau, que, quan es va començar a construir la pista a l’Oller , dels 51 municipis d’Osona, Sant Martí de Centelles, era l’únic, que no tenia pista poliesportiva.
El Sr. Sans manifesta que ja es veurà com va.
4. APROVACIÓ XIFRA PADRÓ D’HABITANTS 2014
Vist l’escrit de data d’entrada 27 de març de 2014 (RE núm. 150) del Registre General de l’Institut Nacional Estadística de Barcelona, de proposta de xifra de població a 1 de gener de 2014. de Sant Martí de Centelles de 1.093 habitants
Atès que d’acord amb el que estableix la Resolució de l’INE de 17 de novembre de 2005 per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal, els ajuntaments han d’aprovar cada any la revisió del Padró municipal amb referència a 1 de gener de cada any.

Atès l’establert a l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.


El Ple per unanimitat, ACORDÀ :
Primer. Aprovar la proposta de xifra de població, proposada per l’INE a 1 de gener de 2014, que per l’ajuntament de Sant Martí de Centelles, és de 1.093 habitants.
Segon. Trametre el present acord a l’INE i a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
5. DECRETS D’ALCALDIA I ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN (2/14 I 3/14)
L’Alcalde, senyor Grau, en compliment de l’establert a l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i de règim jurídic de les Entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, dóna compte de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió plenària ordinària, Decrets 26/14 a 52/14 (ambdós inclosos).
Les actes de les Juntes de Govern de data 24 de febrer i 31 de març, no donen lloc a cap comentari.
El Ple es dóna per assabentat


6. MOCIONS
6.1 RESOLUCIÓ SOBRE L’AFECTACIÓ DE L’LRSAL A LES POLÍTIQUES EDUCATIVES MUNICIPALS
ANTECEDENTS:


  • El compromís del món local amb les polítiques educatives del nostre país ha estat una constant en aquests 35 anys d’ajuntaments democràtics amb un ampli ventall d’actuacions educatives municipals, bona part executades a instàncies del Govern de Catalunya i del mateix Parlament.

  • L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat (LRSAL), el passat 31 de desembre, ha comportat una reordenació del sistema competencial dels governs locals que condiciona els serveis i les activitats que presten els ens locals.

  • En aquest sentit, més de 800 ajuntament de Catalunya han formalitzat la petició del dictamen del Consell de l’Estat com a pas previ per plantejar el conflicte contra l’LRSAL en defensa del principi d’autonomia local davant del Tribunal Constitucional.

  • L’FMC ha elaborat un primer estudi: “Valoració de l’impacte de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat sobre els serveis educatius dels ens locals de Catalunya”, que analitza l’afectació de l’LRSAL en l’àmbit de les polítiques educatives municipals.

  • D’aquest informe es desprèn la necessitat urgent d’una adequació dels actuals mecanismes i instruments de relació i col·laboració institucional entre el Departament d’Ensenyament i el món local.

El Ple per unanimitat, ACORDÀ .
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya l’actualització de tots els convenis vigents que tenen amb els ajuntaments del país d’acord amb el nou mac competencial.
Segon. Incorporar la clàusula de garantia del finançament l’art. 57. Bis de l’LRSAL,en els actuals i futurs convenis o acords de col·laboració i/o delegació entre la Generalitat i els ajuntaments.
Tercer. Reclamar l’actualització i signatura, dels següents ACORDS-MARC entre el Departament d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes, amb la finalitat de formalitzar-los; i així procedir a la signatura dels convenis bilaterals (entre Departament i ajuntament) abans finalitzi l’actual curs 2013-2014, pel que fa a :


  • Sosteniment de les escoles bressols municipals

  • Sosteniment de les Escoles de Música i Dansa municipals

  • En matèria de persones adultes

Quart. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incorpori a la Llei de Governs Locals, actualment en debat en el Parlament de Catalunya, la màxima cobertura competencial als serveis i activitats educatives que desenvolupen els ajuntaments com a part del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya.6.2 ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20,22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents - des de les viàries fins a les eductives i culturals.
En u període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del nostre país i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola de Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seriem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia al 1917:
No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anat més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades formes d’Estat”.
El Ple per unanimitat adopta els següents ACORDS :
Primer. ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.


7. PRECS I PREGUNTES
El senyor Sans pregunta a l’alcalde, senyor Grau, qui està arreglant la carretera de Can Miqueló. L’alcalde li contesta que Arenes Castellot.
El senyor Sans pregunta a la secretària si és legal adjudicar una obra sense pressupost. La secretària li contesta que en principi, no. El senyor Sans diu que vol que consti en acta.
I, no havent més assumptes a tractar l’alcalde aixecà la sessió a les 21 hores. En dono fe.
Katalog: acteca -> 822480001
acteca -> Sessió extraordinària de la corporació del dia 29 de gener de 2015 acta 1/2015
acteca -> Sessió extraordinària de la corporació del dia 29 D’abril de 2014 acta 3/2014
acteca -> Sessió extraordinària de la corporació del dia 28 D’abril de 2015 acta 3/2015
acteca -> Ajuntament de les valls de valira
acteca -> Número Acta: 1/2011 Caràcter: Extraordinari Lloc
822480001 -> Acta de sessió del ple extraordinari de 28 de setembre de 2015 de l’ajuntament de sant martí de centelles identificació de la sessió
822480001 -> Acta de sessió del ple extraordinari de 19 de novembre de 2015 de l’ajuntament de sant martí de centelles identificació de la sessió
822480001 -> Esborrany acta de sessió del ple ordinari del dia 19 de setembre de 2013 de l’ajuntament de sant martí de centelles
822480001 -> Acta de sessió del ple ordinari del dia 19 de gener de 2012 de l’ajuntament de sant martí de centelles

Download 47.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat