46. «Sinf» sistematik birligiga mos keluvchi javobni aniqlangDownload 91,07 Kb.
Sana20.06.2022
Hajmi91,07 Kb.
#680961
Bog'liq
BIOLOGIYA blok


BIOLOGIYA 6.02.2021
46. «Sinf» sistematik birligiga mos keluvchi javobni aniqlang.
A) xivchinlilar, lolasimonlar
B) bir pallalilar, yassi chuvalchanglar
C) sporalilar, xordalilar
D) korall poliplar, bo‘shliqichlilar
47. Orqa oyoq kamari toq (a) va juft (b) suyakdan iborat hayvonlarni ko`rsating?
1) triton; 2) kalxat; 3) korsak; 4) taqaburin; 5) salamandra;
6) nandu;7) gereford; 8) forel;
A) a-1,5; b-2,3,4,6,7 B) a-1,2,5,6; b-3,7
C) a-1,5,8; b-2,4,6 D) a-2,6; b-3,4,7
48. Meyozning metafaza I holati uchun mos bo’lmagan javobni belgilang.
1)kanyugatsiyalashgan xromosomalar ekvator tekislida joylashadi 2)xromosomaning xramatidlari birlamchi belbog’ bilan birikkan 3)xromosomalar kutblarda to’planadi 4)xromosomalar kuchli spirallashgan holatda bo’ladi 5)xromosomalarning gaploid to’plami
A) 4,5 B)1,3,5 C)1,2,4 D) 3,5
49. Oqsillarning tuzilish strukturalariga mos ravishda ularga xos xususiyatlarni juftlab ko’rsating.a) birlamchi b) ikkilamchi c) uchlamchi d) to’rtlamchi
1. polipeptid zanjirining spiral shakli bilan belgilanadi 2. oqsil molekulasida aminokislotalarning navbat bilan joylashish tartibida belgilanadi. 3. spiral shakldagi polipeptid globula shaklini hosil qilish bilan belgilanadi.
4.bir nechta globula shaklidagi polipeptid molekulalarini birikishi bilan belgilanadi.
A. a-1, b-2, c-3, d-4 B. a-3, b-4, c-1, d-2 C. a-2, b-1, c-3, d-4 D. a-4, b-1, c-3, d-2
50. Salamandra(a) va kutora(b) qon aylanish tizimining qaysi qismlarida kislorodga to`yingan qon uchraydi? 1.yurakning chap bo`lmachasi 2.yurak chap qorinchasi 3.arteriyalar 4.yurak o`ng bo`lmasi 5.o`pka venasi 6.aorta
A) a-3,4 b-1,2,6 B)a-1,3,6 b-1,2,6 C)a-1,6 b-3,6 D) a-1 b-5

51. Quyidagi rasmdan pulpa(a)va dentin(b)tasvirlangan raqamlarni tanlang.

A)a-1,b-2 B)a-2,b-3 C)a-3,b-2 D)a-3,b-4
52. Beluga (a) va forel (b) ning skeletini tashkil etuvchi suyaklar qaysi javobda to’g’ri berilgan?
1) tog’aydan tashkil topgan miya qutisi 2) suyak bilan qoplangan bosh qutisi 3) o’q skeleti xorda 4) asosan tog’aydan iborat tana skeleti 5) qisman suyakka aylangan bosh va o’q skeleti
A) a-3,5 b-2,3,4 B) a-2,3,4 b-5
C) a-1,3,4 b-5 D) a-1,4 b-3,5

53.Xemosintez xodisasini kim kashf etgan?


A)Timiryazev B)Vinogratskiy C)Shvan D)Virxov
54. Perlavitsiya hujayrasida kechuvchi jarayonlarni ko`rsating.
1-ribosoma shakllanishi 2-xromasoma spirallashuvi 3-transkiripsiya jarayoni 4-tranlatsiya 5-lipid sintezi 6-reduplikatsi
a-golji majmuasi, b-sitoplazma c-endoplazmatikto`r d-yadro e-hujayra markazi
A)1-d,2-d,3-b,4-e,5-c B) 1-d,2-b,3-d,4-b,5-c
C)1-a,2-b,3-d,4-c,5c D)1-d,2-b,3-d,4-a,5-e

55. Lansetnikka xos bo'lmagan belgilarni aniqlang. 1) nerv naychasi ektodermaning orqa tomonidan hosil bo'ladi; 2) nerv naychasi ektodermaning yon tomonidan hosil bo'ladi; 3) ayirish sistemasi a'zolari mezodermadan hosil bo'ladi; 4) limfa sistemasi a'zolari mezodermadan hosil boladi; 5) gaz almashinuvi jabralarda amalga oshadi; 6) bosh miyasi sodda tuzilgan


A) 2,6 B) 1,3,5 C) 1,3,4,5 D) 2,3,5,6

56. Nokning tosh hujayralari (1), tut novdasining eng ustki qavati (2), gilos bargining et qavati (3), qovunning asal shiraga boy mevasi (4)ning qaysi to’qimaga mansubligi bilan juftlang. A-mexanik to’qima, b-qoplovchi to’qima, c-xlorenxima, d-jamg’aruvchi to’qima, e-meristema


A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B)1-d, 2-b, 3-e, 4-d C) 1-b, 2-e, 3-a, 4-c D)1-c, 2-a, 3-d, 4-e

57. Na’matakning soxta mevasi uchun xos belgilarni toping 1.to`q sariq 2. etdor 3. to`q qizil 4.etsiz 5.uzunchoq 6. tuxumsimon 7.uzunligi 2-3 sm 8.uzunligi 3-4 sm 9. darmondori, limon kislota, oshlovchi moddalarga boy A 1,2,5,6,8,9 B 2,3,5,6,7,9 C 1,4,6,7,9 D 2,3,6,8,9


58. Blastamerlar soni 512 ga yetishi uchun necha marta meridial va necha marta ekvatarial bo`linishi kerak?
A) 4:5 B) 5:6 C) 3:4 D) 5:4

59. Og'izga ovqat tushganida nerv impulslari o‘tadigan yo'lni tartib bilan ko‘rsating:


A – harakalantiruvchi nerv, В - uzunchoq miyadagi ovqatlanish markazi, D - sezuvchi nerv, E - so‘lak va oshqozon bezlari, F - ta’m bilish retseptorlari.
A) F,D,B,E B) F,D,A,E C)F,D,B,A,E D)F,B,D,A,E
60. Tarkibida zahira oziq modda sifatida polifosfatlar to’playdigan organizmlarni hujayra qobig’i nimadan iborat?
A) pektin B) murein C) xitin D) kletchatka

61. Og'zaki(a) va yozma(b) nutqning markazlarini aniqlang. 1) bosh miya po'stlog'ining ensa qismida; 2) bosh miya po'stlog'ining chakka qismida; 3) bosh miya po'stlog'ining tepa qismida; 4) bosh miya po'stlog'ining peshona qismida;


A) a -2; b-1 B) a-3; b-4 C) a-1; b-3 D) a-4; b-1

62. Odam siydik ayirish sistemasi va faoliyatiga xos bo'lgan xususiyatlami aniqlang.


1) buyraklar birinchi va ikkinchi bel umurtqasining ikki yonida joylashgan; 2) buyraklaming yallig'lanish kasalligi nefrit deyiladi; 3) ADG buyrak kanalchalariga ta'sir etib, reabsorbsiya jarayonini sekinlashtiradi; 4) parasimpatik nerv sistemasi buyrak qon tomirlarini kengaytiradi; 5) reabsorbsiya jarayonida birlamchi siydik hosil boladi
A) 1,2 B)1,5 C)1,3 D)3,4

63. Afsonak o`simligiga xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang. 1.guli qiyshiq bir jinsli 2.bargi yon bargchali poyada qarama-qarshi o`rnashgan 3.dorivor 4.murtagi poyacha ildizcha 2ta bargchadan iborat 5.poyasidagi o`tkazuvchi sistemasi o`lik naylardan iborat 6.nish unib chiqqanda urug`palla barglari yer ostida qoladi


A)3,4,5 B)1,2 C)1,3,6 D)2,4,5

64. To`pgullari turlicha uzunlikdagi gulbandli gullari kalta gulpoyada navbat bilan joylashgan o`simlik navlari berilgan to`gri javobni aniqlang.


A) Toshkent-1, Toshkent-2 B) Targ`il, Farhod C)Samarqand, Samarqand-3 D)Buxoro-9, Buxoro-102

65. Na`matak bilan bir oilaga(a) va sinfga(b) kiradigan o`simliklarni to`g`ri juftlang.


A) a-beda, sebarga b-olma, na`matak
B)a-yeryong`oq, olma b-qulupnay, maymunjon
C)a-zira,petrushka b-sabzi, kashnich
D) a-kamxastak, tobulg`i b-tuxumak, karrak

66. O'simliklarnihg qaysi oila vakillarida hayoliy shakli daraxtbo'lgan o'simliklar uchramaydi?


A) loladoshlar, ituzumdoshlar B) qoqio'tdoshlar, burchoqdoshlar
C) piyozdoshlar, tokdoshlar D) sho'radoshlar, gulxayridoshlar
67. Tuzilishiga ko’ra eng sodda oqsilni belgilang. A)gemoglobin B)mioglobin C)kollagen D)insulin

68. Prokariod(a) va eukariod(b) organizm hujayrasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni juftlang.


1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bo`lib uglevod sintez qilishda qatnashadi
3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bo`lishi 4.bo`linish urchug`ini hujayra markazi hosil qilishi 5.yog`ni silliq endoplazmatikto`rda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bo`lishi
A)a-1,2,6 b-3,4,5 B)a-3,6,2 b-1,4,5
C)a-4,5,6 b-1,2,3 D)a-1,2,5 b-3,4,6

69. Butli o`rgimchak oyoq paypaslagichlariga xos bo`lmagan xususiyatlarni aniqlang.


1.xitin po`st bilan qoplanmagan 2.asosiy bo`g`imlari pastki jag`lar vazifasini bajaradi 3.sezgir tukchalar bilan qoplangan 4.hid bilishda ishtirok etadi 5.yurish oyoqlariga nisbatan kalta 6.tuyg`u organi hisoblanadi
A)2,3,6 B)1,3,5,6 C)3,4,5 D)1,4

70. Mg haqidagi to’g’ri fikrlarni toping. 1)xlorofill molekulasi tarkibiga kiradi; 2)energiyaning bir turdan boshqa turga o’tishida ishtirok etadi; 3)koferment bo’la oladi; 4)nerv impulslarini o’tkazishda ishtirok etmaydi;5)DNK sintezini faollashtirishda ishtirok etadi.; 6)barcha organic birikmalar arkibiga kiradi A)1,2 B)3,6 C)4,5 D)2,4


71. Galaktoza va laktoza haqidagi umumiy bo’lmagan ma’lumotni toping.
A)suvda eruvchanligi B)tarkibida C bo’lishi C)sut tarkibida uchrashi D)energiya berishi
72. Quyidagi oqsillarning uchrash zonasini aniqlang.
1.kollagen, 2. keratin 3. elastin, 4. gemoglobin, 5. mioglobin, 6. trombin.
a- biriktiruvchi to’qimqda, b- jun, tirnoq, patlar tarkibida, c- pay, qon tomirlar devorida, d-qon tarkibida, e-plazmada, f- muskul to’qimasida
A.1-a, 2- b, 3-c, 4-d, 5- f, 6-e
B. 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-f, 6-e
C. 1-f, 2-a, 3-c, 4-b, 5-e, 6-d
D. 1-a, 2-b, 3-c. 4-d, 5-e, 6-d

73. Postembranal davri to`gri kechuvchi organizmlarni ko`rsating.


1.pashsha lichinkasida boshi va oyoqlarini bo`lmasligi 2.chayonni tuxum qo`yishi
3.bronza qo`ng`izini qurti chirigan yog`och qoldiqlari bilan oziqlanishi 4.kulbuqani patlarini rangi qamishlarni rangiga o`xshashligi 5.kapalakni qurtida 5 juft soxta oyoqlarni bo`lishi 6.kakkuni boshqa qushla uyasiga tuxum qo`yishi
A)1,2,3 B)1,3,5 C)2,4,6 D)6,2,1
74. AaBBCcDDEe va AABbDdEE gametalar soni
nisbtini aniqlang.
A)3:2 B)3:1 C)2:1 D)1:1
75. Zog’ora baliqning embrional rivojlanish jarayonida zigota 4 marta meridian yo’nalishida bo’lingan bo’lsa, hosil bo’lgan blastomenlardagi umumiy xromasomalar sonini aniqlang
A) 3328 B) 6656 C) 9984 D) 3264

Download 91,07 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish