2 (1) dnk reduplikatsiyasi kuzatiladi: 1) Sintetik davrda 2) Interfazaning postsintetik davrda 3) Interfazaning presintetik davrda 4) Mitozning profazasida 5) Metafazasida №3Download 198.27 Kb.
bet1/2
Sana15.05.2021
Hajmi198.27 Kb.
  1   2

(1) Interfazaning sintetik davrida sintezlanadi:

*1) DNK va oqsil

2) DNK

3) Oqsil


4) RNK va DNK

5) RNK


2 (1) DNK reduplikatsiyasi kuzatiladi:

*1) Sintetik davrda

2) Interfazaning postsintetik davrda

3) Interfazaning presintetik davrda

4) Mitozning profazasida

5) Metafazasida

3 (1) Prokariot organizmlar - bu:

*1) YAdrosi shakllanmagan xujayralardan tuzilgan

2) Xujayra boskichiga etmagan

3) Bir xujayrali

4) Kup xujayrali

5) Viruslar

4 (1) Amitoz bulinish kuzatiladi:

*1) Prokariotlarda

2) Virus, tuban usimliklarda

3) Eukariotlarda

4) Bakteriofaglarda

5) Bir xujayrali organizmlarda

5 (1) Mitoz yuli bilan kupayadigan organizmlar:

*1) Sodda xayvonlar

2) Viruslar

3) Bakteriyalar

4) Bakteriofaglar

5) Prokariotlar

6 (1) Xujayrada yog sintezlanadi

*1) Sillik endoplazmatik turda

2) Ribosomada

3) Donador endoplazmatik turda

4) Mitoxondriyada

5) Mezosomalarda

7 (1) Xujayra markazining funksiyasi:

*1) Xujayra bulinishida ishtirok etadi

2) Fermentlar sintezida katnashadi

3) Xujayra siklini boshkaradi

4) Modda almashinuvida ishtirok etadi

5) Oksil sintezida ishtirok etadi

8 (1) Etilgan jinsiy xujayradagi xromosoma va DNK soni:

*1) n, C


2) n, 2C

3) 2n, C


4) 2n, 2C

5) 2n, 4C

9 (1) Nuklein kislota monomeri -

*1) Nukleotidlar

2) Genlar

3) Aminokislotalar

4) Nukleozidlar

5) Uglevodlar

10 (1) i-RNK funksiyasi

*1) Oksil strukturasi tugrisidagi axborotni DNK molekulasidan oksil tuzilishiga utkazadi

2) Oksil sintezi utayotgan joyga aminokislotalarni tashiydi

3) Oksil strukturasi tugrisidagi informatsiyani sitoplazmadan yadroga utkazadi

4) Ribosomalarni xosil kiladi

5) YOglar sintezida katnashadi

11 (1) Mitozning telofazasida xromosomadagi xromatidani soni:

*1) 1


2) 2

3) 3


4) 4

5) 5


12 (1) Xujayraning yarim avtonom organoidlariga kiradi:

*1) Mitoxondriya va plastida

2) Mitoxondriya va vakuola

3) Mitoxondriya va Goldji apparati

4) Mitoxondriya va lizosoma

5) Lizosoma, ribosoma

13 (1) Trofik kiritmalarga kiradi:

*1) Ozik moddaning zapasi

2) Melanin

3) Gemoglobin

4) Insulin

5) Tirozin

14 (1) Ribosoma tuzilgan:

*1) Oksil va rRNK

2) Oksil va iRNK

3) Oksil va tRNK

4) Oksil va barcha turdagi RNK

5) Oksil,uglevod

15

(1) YAdrochaning funksiyasi:

*1) Ribosoma va ribonukleinproteid zarrachalarining sintezi

2) Oksil sintezi

3) Oksil, yog, uglevod sintezi

4) Xromosomalarni xosil kilishi

5) YOg, uglevodlar sintezi

16 (1) Prokariotlarda buladi:

*1) Nukleoid

2) Sentriola

3) Mitoxondriya

4) Goldji apparati

5) SHakillangan yadro

17

(1) Oksil biosintezi boradi:

*1) Interfazaning xamma boskichida

2) Sintetik davrida

3) Presintetik davrda

4) Postsintetik davrda

5) Mitozning profazasida

18

(1) Krossingover kuzatiladi:

*1) Meyozning 1-profazasida

2) Meyozning 2-profazasida

3) Mitoz va meyozda

4) Amitozda

5) Meyozning 2- metafazasida

19

(1) Membrana orkali moddalarning passiv transporti:

*1) Diffuziya, osonllashgan diffuziya, osmos

2) Osonllashgan diffuziya va fagotsitoz

3) Diffuziya va pinotsitoz

4) Osmos, gradient konsentratsiyasiga karshi utish

5) Pinotsitoz, fagotsitoz

20

(1) Membrana orkali moddalarning aktiv transporti:

*1) Pinotsitoz, fagotsitoz va gradient konsentratsiyasiga karshi

2) Diffuziya, osonllashgan diffuziya, osmos

3) Diffuziya va pinotsitoz

4) Osonllashgan diffuziya va fagotsitoz

5) Diffuziya, osmos

21

(1) Jinsiy xujayralar etiladi kuyidagi yul bilan:

*1) Meyoz

2) Amitoz

3) Mitoz


4) Endomitoz

5) Amitoz va mitoz

22

(1) Spermatogenezda kaysi stadiya kuzatilmaydi?

*1) Diktiotena

2) Diakinez

3) Leptonema

4) Zigonema

5) Ookinez

23

(1) Gametogenezning kaysi davrida reduksion bulinish kuzatiladi?

*1) Etilish

2) Kupayish

3) Usish


4) SHakllanish

5) Barchasi tugri

24

(1) Ovogenezning boshlangich xujayrasi:

*1) Ovogoniyalar

2) 1-tartibli ovotsitlar

3) Ovotsitlar

4) 2-tartibli ovotsitlar

5) 3-tartibli ovotsitlar

25

(1) Dominant belgi xisoblanadi, agarda . . . .

*1) Gomozigota organizmlar mono,-di-va poliduragay chatishtirganda birinchi avlodda yuzaga chikadigan belgi

2) Birinchi avlodda yuzaga chikmaydigan

3) YAshirin xolda saklanadigan

4) Geterozigota organizmlar chatishtirilganda yuzaga chikadigan belgilar

5) Birinchi avlodda yuzaga chiksa va yashirin xolda saklanadigan

26

(1) Genealogik usul yordamida aniklash mumkin:

*1) Belgini irsiyligini, dominant va retsessisligini, jinsga birikkanligini

2) SHajaradagi barcha shaxslar genotipini

3) Genlarning birikishini

4) Tashki muxit va genotipni belgini yuzaga chikish rolini

5) Krossingover sonini

27

(1) Sitogenetik usul yordamida aniklanadi:

*1) Xromosomalarning mikroskopik tuzilishi, soni, shakli

2) Genlar faolligi

3) Egizaklarda genotip va fenotipi

4) Populyasiyada genlar populyasiyasi

5) Populyasiyada egzaklar soni

28

(1) Konkordantlik - bu:

*1) Egizaklarda belgi buyicha uxshashligi

2) Belgini yuzaga chikish darajasi

3) Genning mikdoriy kursatkichi

4) Egizaklarning birida taxlil kilingan belgini bulmasligi

5) Egzaklarda belgi buyicha farki

29

(1) N.I.Vavilovning irsiy uzgaruvchanlikning gomologik katorlar konuni kuyidagi usullarga asos buldi:

*1) Modellashtirish

2) Genealogik

3) Biokimyo

4) Egizaklar

5) Dermatoglifika

30

(1) Jinsni aniklash uchun kullaniladigan asosiy usul:

*1) Sitogenetik, jinsiy X-xromatinni mikdorini aniklash

2) Genealogik metod

3) Biokimyo usuli

4) Egizaklar usuli

5) Populyasion statistik usul

31

(1) Normada erkak organizmda somatik xujayralarida jinsiy X-xromatinni mikdori:

*1) 2-5%


2) 20-40%

3) 10-20%

4) 50-60%

5) 15-30%

32

(1) Moddalar almashinuvini buzilishi bilan boradigan irsiy kasalliklarni aniklanadigan usul:

*1) Biokimyoviy

2) Egizaklar

3) Duragaylash

4) Modellashtirish usuli

5) Dermatoglifika

33

(1) Dominant mutatsiyalar yuzaga chikadi:

*1) Xam geterozigota, xam gomozigota xolatda

2) Dizigota xolatda

3) Fakat gomozigota xolatda

4) Fakat gemirozigota xolatda

5) Gomozigota retsessiv xolda

34

(1) Poliploidiyada kuzatiladi:

*1) Diploid xromosomalar tuplamini bir nechta gaploid tuplamga kupayishi

2) Xromosoma tuplamini 1 yoki 2 taga xromosomaga uzgarishi

3) Gaploid tuplamli xromosomaning karraga kamayishi

4) Xromosomalar sonining 1 yoki 2 taga kamayishi

5) Genda nukleotidlar almashinishi

35

(1) Xromosoma abberatsiyalarini kelib chikish mexanizmlari:

*1) Xromosoma strukturasining uzgarishi

2) Krossingover

3) Meyozda xromosomalarning notugri taksimlanishi

4) Mitozda xromosomalarning notugri taksimlanishi

5) Meyozda ota-ona xromosomalarning xar xil kombinatsiyaga xosil kilib ikki kutbga taksimlanishi

36

(1) Gen mutatsiyalarning kelib chikishi mexanizmlari:

*1) Gen tuzilishidagi uzgarishlar

2) Fenotipdagi uzgarish

3) Xromosomadagi uzgarishlar

4) Genomdagi uzgarish

5) Xromosomalar sonini 2 karra oshishi

37

(1) Monogen kasalliklar

*1) Alkaptonuriya

2) Edvars sindromi

3) Patau sindromi

4) Daun sindromi

5) Klaynfeltr

38

(1) Fermentopatiyaga kiradi:

*1) Fenilketonuriya

2) Kandli diabet

3) Talassemiya

4) Uroksimon anemiya

5) Daun sindromi

39

(1) Gemoglobinopatiyalarga kiradigan kasallik:

*1) Talassemiya

2) Galaktozemiya

3) Oligofreniya

4) Albinizm

5) Kandli diabet

40

(1) Eritrotsitlarning shakli uzgarishi bilan boradigan gen kasalligi:

*1) Uroksimon anemiya

2) Lesh-Nayana sindromi

3) Alkaptonuriya

4) Teya-Saks sindromi

5) Patau sindromi

41

(1) Monosomiya tufayli kelib chikkan kasallik:

*1) Terner-SHerishevskiy sindromi

2) Daun sindromi

3) Patau sindromi

4) Edvars sindromi

5) Lesh-Nayana sindromi

42

(1) Edvars sindromi:

*1) 47 XU18+

2) 46, XX, 5+

3) 47, XU, 21+

4) 45, XO

5) 45,XX

43

(1) Daun sindromiga xos bulgan kariotip:

*1) 47, XX, 21+;

2) 45, XO

3) 46, XU, 5+

4) 47, XXXU

5) 45,XX


44

(1) Klaynfelter sindromiga xos bulgan kariotip:

*1) 47, XXU; 47,XXXU

2) 47, XXU, 21+

3) 46, XU, 5+

4) 45, XO

5) 45,XX

45

(1) Terner-SHerishevskiy sindromiga xos bulgan kariotip:

*1) 45 XO

2) 47 XX

3) 46 XX 5-

4) 47 XU18+

5) 46 XX


46

(1) Patau sindromiga xos bulgan kariotip:

*1) 47, XU, 13+

2) 47, XX, 13+

3) 47, XU, 21+

4) 45, XO

5) 48, XU

47

(1) Jinsiy xromosomalar trisomiyasi tufayli kelib chikkan kasallik:

*1) Jinsiy X- xromosomaning trisomiyasi

2) Daun sindromi

3) Patau sindromi

4) "Mushuk chinkirigi" sindromi

5) Edvards sindromi

48

(1) Xujayrada Barr tanachasining soni 2 ta, uning kariotipi bulishi mumkin:

*1) 47, XXX; 48 XXXU

2) 47, XX, 21+

3) 46, XX, 5r-

4) 47, XXU

5) 45, X0

49

(1) Xujayrada Barr tanachasi aniklanmagan, uning kariotipini bulishi mumkin:

*1) 45, XO; 46, XU

2) 47, XX, 21+

3) 47, XXX

4) 47, XXU

5) 48, XX

50

(1) Komplementarlik ta’sirida 2 ta digeterozigota organizmlarni chatishtirganda belgini ajralish nisbati kuyidagicha buladi:

*1) 9:3:3:1, 9:6:1, 9:3:4, 9:7

2) 9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3

3) 9:4:3, 12:3:1, 13:3

4) 15:1, 1:4:6:4:1

5) 15:1,13:3

51

(1) Epistatik ta’sirida 2 ta digeterozigota organizmni chatishtirganda belgini ajralish nisbati buladi:

*1) 9:4:3, 12:3:1, 13:3

2) 9:3:4, 9:7, 15:1

3) 15:1, 1:4:6:4:1

4) 9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3

5) 15:1,13:3

52

(1) Polimeriya ta’sirida 2 ta digeterozigota organizmni chatishtirganda belgini ajralish nisbati buladi:

*1) 15:1, 1:4:6:4:1

2) 9:4:3, 12:3:1, 13:3

3) 9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3

4) 9:3:4, 9:7, 15:1

5) 13:3, 12:3:1

53

(1) Fenotip va genotip buyicha ajralish 1:2:1 bulsa, kanday genetik xodisa kuzatiladi?

*1) CHala dominantlik, uta dominantlik

2) Pleyotropiya, komplementarlik

3) Tulik dominantlik, polimeriya

4) Epistaz, chala dominantlik

5) Epistaz, polimeriya

54

(1) Somatik xujayralarda jinsiy X-xromatin kuyidagi shaxslarda aniklanmaydi:

*1) Erkaklarda

2) Kandli diabetda

3) Patau sindromli ayollarda

4) Daun sindromli ayollarda

5) Edvars sindromli ayollarda

55

(1) Daun sindromini rivojlanishi kaysi mutatsiyalar tufayli kelib chikadi?

*1) 21 juft xromosomaning trisomiyasi

2) 13 juft xromosomaning trisomiyasi

3) 18 juft xromosomaning trisomiyasi

4) Monosomiya

5) 20 juft xromasomasining trisomiyasi

56

(1) Geteroploidiya - bu:

*1) Xromosomalarning diploid tuplamini 1,2,3 .. . va xokazoga uzgarishi

2) Xromosoma strukturasining uzgarishi

3) Genlar sonining uzgarishi

4) Genlar strukturasining uzgarishi

5) Xromosomalr sonini bir nechta genomga kupayishi

57

(1) Reaksiya normasini ifodalanadi . . . bilan:

*1) Genotip va tashki muxit

2) Fakat tashki muxit

3) Fakat genotip

4) Organizmning ichki muxiti

5) Spontan mutatsiyalar

58

(1) Xromosoma kasalliklariga tashxis kuyishda albatta kullaniladigan usul:

*1) Kariotipni tuzish

2) Biokimyo

3) Genealogik

4) Egizaklar

5) Biokimyoviy va egzaklar usuli

59

(1) Klaynfelter sindromida-. . . . buladi:

*1) Erkaklar kariotipida 1 ta ortikcha jinsiy X-xromosoma

2) Ayollar kariotipida 1 ta ortikcha jinsiy X-xromosoma

3) Erkaklar kariotipida 1 ta ortikcha autosoma

4) Ayollar kariotipida 1 ta ortikcha autosoma

5) Aelarda 21 juft xromasomasining trisomiyasi

60

(1) 2 ta kul rang otlar uzaro chatishtirilganda avlodda 12 ta kulrangli, 3 ta kora va 1 ta malla otlar xosil buldi. Bu kanday genetik xodisa?

*1) Dominant epistaz

2) Retsessiv epistaz

3) Komplementarlik

4) Polimeriya

5) CHaladominantlik

61

(1) Geterozigota ok tovuk va xuroz uzaro chatishtirilganda 13 ta ok, 3 ta rangli tovuk va xurozlar xosil buldi. kanday genetik xodisa?

*1) Dominant epistaz

2) Komplementarlik

3) Retsessiv epistaz

4) Polimeriya

5) CHaladominantlik

62

(1) Xushbuy xidli kizil nuxotlar uzaro chatishtirilganda, 9 ta kizil va 7 ta ok nuxotlar xosil buldi, kanday izoxlash mumkin?

*1) Komplementarlik

2) Dominant epistaz

3) Retsessiv epistaz

4) Polimeriya

5) CHala dominantlik

63

(1) Autosom-dominant nasllanishda kuzatiladi:

*1) Kasal bolani ota-onasidan biri albatta kasal bulib, belgilar avloddan-avlodga utadi, ugil-kizlar bir xil chastotada kasallanadi

2) Sog ota-onalardan kasal bolalar tugiladi

3) Kasal ota-onalardan sog bolalar tugiladi

4) Belgilar otadan fakat kizga utadi

5) Belgi onadan fakat kiziga utadi

64

(1) Terner - SHerishevskiy sindromida:

*1) Ayollar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma bulmaydi

2) Ayollar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma ortikcha

3) Erkaklar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma ortikcha

4) Erkaklar kariotipida 1 ta ortikcha autosoma

5) 18 juft xromosoma trisomiyasi

65

(1) sindromi:

*1) 5-juft xromosoma kalta elkasi deletsiyaga uchraydi

2) 21-juft xromosomani 13-15 juft xromosomaga translokatsiyasi kuzatiladi

3) 21-juft xromosomani bitta xromosomaga kupayishi

4) Jinsiy X-xromosomani inversiyasi kuzatiladi

5) 21 juft xromosoma trisomiyasi

66

(1) Egizaklar usulida keng kullaniladi - ?.

*1) Xolsinger formulasi

2) Xardi-Vaynberg formulasi

3) N.I.Vavilovning uzgaruvchanlikni gomologik katorlar konuni

4) Gekkel va Myullerning biogenetik konuni

5) Bekross chatishtirish

67

(1) Daktiloskopiya- bu?.

*1) Barmok uchi terisidagi chiziklar tasviri

2) Kaft terisidagi nakshlar

3) Tovon terisidagi nakshlar

4) Kuzning kamalak pardasidagi nakshlar

5) Kulok suprasi terisidagi chiziklar tasviri

68

(1) Pleyotropiya - bu .....

*1) Bitta genning bir nechta belgini ifodalashi

2) Bitta belgini bir nechta gennlar bilar ifodalashi

3) Ikkita alleldan kuprok genlarning bulishi

4) Genning yuzga chikish chastotasi

5) DNK molekulasidan irsiy informatsiyaning RNKga kuchirilishi

69

(1) Proband - bu....

*1) SHu shaxsga nisbatan shajaraning tuzilishi

2) Vrachga murojat kilgan bemor

3) Vrachga murojat kilgan soglom kishi

4) Bemorning akasi yoki opasi

5) Bemorning atasi yoki onasi

70

(1) Sibslar - bu...

*1) Bitta ota-onaning bolalari

2) Probandning soglom karindoshlari

3) Probandning kasal karindoshlari

4) Vrach tomondan shaxsan tekshirilgan bemor

5) YAkin karindosh bulgan ota-ona

71

(1) Irsiy kasalliklarga xos emas

*1) Tez boshlanishi va tez davolanishi

2) Kupincha belgilari erta namoyon buladi

3) Kullanilayotgan dori-darmonlarga rezistentlik kuzatiladi

4) Juda kup organ va sistemalarda patologik jarayonlar kuzatiladi

5) Kasallik belgilari borgan sari avj oladi

72

(1) Gen kasalliklarning kelib chikishi kuyidagi omillarga boglik:

*1) Bitta yoki bir nechta genning mutatsiyasi tufayli

2) Xromosomaning deletsiyasi

3) Xromosomaning duplikatsiyasi

4) Poliploidiya

5) Aneuploidiya

73

(1) Poliploidiyayaga - bu...

*1) Xromosomalarning diploid sonini bir necha gaploid tuplamga kupaishi

2) Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kamaishi

3) Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kupayishi

4) Xromosomalarning diploid tuplamini 1, 2, 3...ga uzgarishi

5) Xromosomalarning gaploid tuplamini 1, 2, 3...ga uzgarishi

74

(1) Geteroploidiya - bu...

*1) Xromosomalarning diploid tuplamini 1, 2, 3...ga uzgarishi

2) Xromosomalarning diploid sonini bir necha gaploid tuplamga kupaishi

3) Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kamaishi

4) Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kupayishi

5) Xromosomalarning gaploid tuplamini 1, 2, 3...ga uzgarishi

75

(1) Kanday kariotipning uzgarishi ulimga olib keladi

*1) Autosomalar buyicha monosomiya

2) Autosomalarda bir juvt xromosomalarning bulmasligi

3) Erkak organizmlarda X-xromosomaning bulmasligi

4) Ayollarda jinsiy xromosomalar buyicha monosomiya

5) Erkak organizmlarda U-xromosomaning bulmasligi

76

(1) Xujayra markazi mavjud:

*1) Xayvon va usimliklar xujayrasida

2) Xayvon xujayrasida

3) Ba’zi suv utlarda

4) Ba’zi zamburuglarda

5) Prakorot xujayralarda

78

(1) Gen mutatsiyalari tufayli kelib chikkan irsiy kasalliklar

*1) albinizm

2) Daun sindromi

3) gaploidiya

4) geteroploidiya

5) monosomiya

79

(1) Xromosoma kasalliklari

*1) Klaynfelter sindromi

2) pleotropiya

3) gemofiliya

4) fenilketonuriya

5) Morfan sindromi

80

(1) Epistazda degeterozigotalarning uzaro chatishtirganda belgilarni apjralishi kuydagi nisbatda kuzatiladi

*1) 13:3

2) 9:5:1


3) 9:3:5

4) 9:3:3:1

5) 15:1

81

(1) Somatik mutatsiyalarga misollar:

*1) teridagi xollar

2) chap va ung kuzning bir xil bulishi

3) oltibarmoklik

4) albinizm

5) mikrotsefaliya

82

(1) Gen mutatsiya tufayli kelib chikkan irsiy kasalliklar

*1) gemofiliya

2) klaynfelter sindromi

3) daun sindromi

4) Terner - SHereshevskiy sindromi

5) "mushuklar kichkirish" sindromi

83

(1) Fakat tashki muxitga boglik uzgaruvchanlik

*1) modifikatsion

2) rekombinativ

3) irsiy bulgan

4) genotipik

5) kombinativ

84

(1) Egizaklarning tugilishi - kanday belgi bulib xisoblanadi?

*1) retsessiv jins bilan birikkan

2) ugillara otadan utadi

3) dominant

4) ugillarga onadan utadi

5) modifikatsion

85

(1) Klaynfelter sindromining kariotipi

*1) 47,XXU

2) 48,XU

3) 46 XU


4) 45,XO

5) 46,XXO

86

(1) Gomozigota organizmlar:

*1) bir xil gametalar xosil kiladi

2) uzaro chatishganda belgilari ajraladi

3) allel genlari bitta belgini xar xil fenotipi kurinishini yuzaga keltiradi

4) xar xil gametalar xosil kiladi

5) Uzaro chatishtirilganda belgilar ajraladi

87

(1) Geterozigota organizmlar:

*1) xar xil gametalar xosil kiladi

2) allel genlari bitta belgini bir xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

3) uzaro chatishganda belgilar ajralmaydi

4) gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan allel genlari bitta belgini bir xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

5) bir xil gametalar xosil kiladi

88

(1) Jinsning shakillanishi kuzatiladi

*1) otalanish davrida

2) samatik xujayralarining xosil bulishida

4) genotipik aniklanishida

5) bolani maktabga chikishidan boshlab

89

(1) Jinsning shakillanishi kuzatiladi

*1) otalanish davrida

2) samatik xujayralarining xosil bulishida

3) genotipik aniklanishida

4) bolani maktabga chikishidan boshlab

5) kaysi kasbni tanlashidan boshlab

90

(1) Krossingoverning mikdorini bilish mumkin

*1) genlarning orasidagi masofasidan

2) krossingoverga uchramagan individlarning mikdoridan

3) krossover bulmagan individlarning mikdoridan

4) krossingoverga uchramagan gametalarning mikdoridan

5) EXM erdamida

91

(1) Krossingoverning mikdori kullaniladi

*1) genlar orasidagi masofani aniklashda

2) xromosomalarning ketma ket joylashishini aniklashda

3) xromosomalarning strukturasini aniklashda

4) organizmning xromosomalar sonini aniklashda

5) egzaklarning mono- va dizogatlikligini aniklanadi

92

(1) Xromosomalarning sonini uzgarishi kuyidagi jarayonlar natijasida kuzatiladi

*1) mitoz yoki meyozda xromosomalarning notugri taksimlanishi tufayli

2) barchasi tugri

3) xromosoma aberratsiyalar tufayli

4) DNK reparatsiyasining buzilishi tufayli

5) shizogoniya

93

(1) Poliploidiyaning kariotipi

*1) 2p+p

2) 2p-2p


3) 2p-3p

4) 2p+-1, 2, 3

5) 2p-p

94

(1) Aminokislotalar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chikkan kasalliklar

*1) fenilketonuriya

2) ter bezlarning bulmasligi

3) galaktozimiya

4) progeriya

5) talassemiya

95

(1) Autosomalar sonini uzgarishi tufayli kelib chikkan kasalliklar

*1) Patau sindromi

2) Klayn-felter sindromi

3) Lesh - Nayan sindromi

4) Marfan sindromi

5) SHershevskogo - Terner sindromi

96

(1) Polimeriyaga asoslangan xolda odamning kaysi belgilari nasllanadi

*1) buyi


2) istedodi

3) kon guruxlar

4) kobiliyati

5) xarakteri

97

(1) Polimeriyaga asoslangan xolda odamning kaysi belgilari nasllanadi

*1) buyi

2) istedodi

3) kon guruxlar

4) kobiliyati

5) xarakteri

98

(1) Gen xossalari

*1) genlar - irsiy omillar bolib xizmat kiladi

2) genlar uzgarshi mumkin emas

3) gen biri biri bilan almashmaydi

4) genlar uzgarmaydi

5) gen - bulinmaydigan irsiy belgi

99

(1) Krossingover kuzatiladi:

*1) meyozda paxinemada va diplonemada

2) lizosoma buladi

3) mitozda

4) mitozning profazasida

5) 2 profazada

100

(1) Membranali organioidlar

*1) EPS


2) YAdro

3) Ribosoma

4) Sentriola

5) Mikronaychalar

101

(1) Xujayra nazariyasining yaratilishida uz xissasini kushgan olimlar va kachon?

*1) M. SHleyden, 1839

2) T. Pavlov, 1839

3) K. Linney, 1831

4) Sechenov, Botkin, Pavlov

5) Zyuss 1927

102

(1) Odam xromosoma kasalliklarni aniklashda albatta kuyidagi usullar kullanilishi zarur:

*1) sitogenetik

2) gemofiliya

3) genealogik

4) biokimyoviy

5) populyasion statistik usul

103

(1) Xardi-Vaynberg konuni kuzatiladi:

*1) ideal populyasiyalarda

2) xar xil populyasiyalarda

3) demlarda

4) izolyatlarda

5) kichik populyasiyalarda

104

(1) Viruslarda irsiy informatsiya saklanadi:

*1) DNK eki RNKda

2) fakat RNKda

3) fakat DNKda

4) oksilda

5) nukleoproteitda

105

(1) Xujayrada energiya almashinuvining etaplari:

*1) anaerob, aerob

2) anaerob, tayyorlov

3) aerob, tayyorlov

4) plastik, aerob

5) plastik, anaerob

106

(1) Dissimilyasiyaning kislorodsiz etapi:

*1) energiya ajraladi

2) energiya yutiladi

3) yukori molekulali birikmalarni sintezi

4) neorganik moddalardan organik moddalarni sintezlanishi

5) barchasi tugri

107

(1) DNK reduplikatsiyasi interfazaning kuyidagi davridakuzatiladi:

*1) sintetik davrda

2) presintetik davrda

3) postsintetik davrda

4) mitozning profazasida

5) amitozda

108

(1) Prokariot organizmlar:

*1) xujayra shakllangan yadroga ega bulmagan

2) xujayra stadiyasigacha shakllangan, yadroga ega bulmagan

3) bir xujayrali

4) kup xujayrali

5) xujayra shakllangan yadroga ega bulgan

109

(1) Amitoz bulinish kuzatiladi:

*1) prokariotlarda

2) tuban usimliklarda

3) eukariotlarda

4) bir xujayrali organizmlarda

5) zamburuglarda

110

(1) Mitoz yuli bilan kupayadi:

*1) sodda xayvonlar

2) bakteriyalar

3) viruslar

4) prokariotlar

5) kuk-yashil suv utlar

111

(1) Xujayrada yog sintezlanadi

*1) sillik endoplazmatik turda

2) donador endoplazmatik turda

3) mitoxondriyada

4) ribosomada

5) goldji apparatida

112

(1) Xujayra markazining funksiyasi:

*1) xujayra bulinishida ishtirok etadi

2) fermentlar sintezida katnashadi

3) xujayra siklini boshkaradi

4) modda almashinuvida ishtirok etadi

5) energiya manbai

113

(1) Etilgan jinsiy xujayradagi xromosoma va dnk soni:

*1) n, c

2) n, 2c


3) 2n, c

4) 2n, 2c

5) 2n, 4c

114

(1) Nuklein kislotaning monomeri ?

*1) nukleotidlar

2) aminokislotalar

3) nukleozidlar

4) genlar

5) azotli asoslar

115

(1) i-RNK funksiyasi

1) oksil sintezi tugrisidagi axborotni dnkdan oksilga utkazadi

2) oksil sintezi utayotgan joyga aminokislotalarni tashiydi

3) oksil strukturasi tugrisidagi axborotni sitoplazmadan yadroga utkazadi

4) ribosomalarni shakllantiradi

5) xujayra sitoskeletini tarkibiga kiradi

116

(1) Mitozning telofazasida xromosomadagi xromatindaning soni:

*1) 1

2) 2


3) 3

4) 4


5) 5

117

(1) Xujayraning yarim avtonom organoidlari:

*1) mitoxondriya va plastida

2) goldji apparati, sentriolalar

3) lizosoma, ribosomalar

4) xujayra markazi va yadro

5) mikronaychalar va mikrotanachalar

118

(1) Trofik kiritmalarga kiradi:

*1) ozik moddalarning zaxirasi

2) gemoglobin

3) melanin

4) insulin

5) pepsin

119

(1) Ribosomalarning kimeviy tarkibi:

*1) oksil va rrnk

2) oksil va irnk

3) oksil va trnk

4) oksil va barcha turdagi rnk

5) barchasi tugri

120

(1) YAdrochaning funksiyasi:

*1) ribosomalar va ribonukleinproteid zarrachalarning sintezi

2) oksil sintezi

3) yog, uglevod sintezi

4) xromosomalar tarkibiga kiradi

5) nuklein kislotalarning reduplikatsiyasi

121

(1) Prokariotlarda buladi:

*1) nukleoid

2) mitoxondriya

3) sentriola

4) goldji apparati

5) endoplazmatik tur

122

(1) Krossingover kuzatiladi:

*1) meyozning 1-profazasida

2) meyozning 2-profazasida

3) mitozning profazasida

4) amitozda

5) endomitozda

123

(1) Jinsiy xujayralar etiladi kuyidagi jaraen tufayli:

*1) meyoz

2) mitoz

3) amitoz

4) endomitoz

5) endogoniya

124

(1) Spermatogenezda kaysi stadiya kuzatilmaydi?

*1) diktiotena

2) diakinez

3) leptonema

4) zigonema

5) paxinema

125

(1) Gametogenezning kaysi davrida reduksion bulinish kuzatiladi?

*1) etilish

2) kupayish

3) usish


4) shakllanish

5) otalanish

126

(1) Ovogenezning boshlangich xujayralari canalada:

*1) ovogoniyalar

2) ovotsitlar

3) 1-tartibli ovotsitlar

4) 2-tartibli ovotsitlar

5) ovotida

127

(1) Spontan mutatsiyalarga olib keladi:

*1) sabablari noanik

2) radiatsiya nurlari

3) bakteriyalar

4) zamburuglar

5) zaxarli moddalar

128

(1) Allel genlar:

*1) gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan

2) gomologik xromosomalarning xar xil lokuslarida joylashgan

3) gomologik bulmagan xromosomalarda joylashgan

4) xar xil juft xromosomalarda joylashgan

5) autosomalarda joylashgan

129

(2) Rudimentlar-bu:

*1) evolyusiya jarayonida uz axamiyatini yukotgan a’zolar bulib, koldik shaklida saklangan

*2) odamlarda dumgaza, akl tishlarning bulishi

3) ajdodlarda kuzatilgan ayrim belgilarning individlarda kuzatilishi

4) dumli bolaning tugilishi

130

(2) Spermatogoniyalar ontogenezning kuyidagi davrlarida xosil buladi

*1) embrional

*2) postembrional

3) kupayish

4) usish

131

(2) Meyozning Ichi profazasida xromosomalar soni va DNK mikdori

*1) 2p


*2) 4S

3) 2S


4) 3

132

(2) Lizosomalardagi fermentlarning etishmasligi tufayli kelib chikadigan kasalliklar

*1) semizlik

*2) ateroskleroz

3) kand diabeti

4) fenilketonuriya

133

(2) Gametogenezning dastlabki xujayralari bulib xizmat kiladi

*1) ovogoniyalar

*2) spermatogoniyalar

3) spermatidlar

4) I-lamchi tartibli spermatotsitlar

134

(2) Endoplazmatik turning vazifalari

*1) moddalar endoplazmatik tur orkali xarakatlanadi

*2) oksil, uglevod va eglarni sintezida ishtirok etadi

3) oksil biosintezida katnaщshadi

4) xujayrada sintez bulgan moddalarni shakllantiradi

135

(2) Donador endoplazmatik tur katnashadi

*1) oksillarning sintezida

*2) xujayrada sintezlangan moddalarni transportida

3) uglerod va eglarni sintezida

4) nuklein kislotalarni sintezida


Download 198.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat