1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 434.33 Kb.
bet1/23
Sana29.01.2017
Hajmi434.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
1 Maxalliy suv ta'minotida JSN bosqichlari :

 1. Quduq suvlarini xlorlash*

 2. daryodagi suvlarni xlorlash

 3. ko‘l suvlarini xlorlash

 4. okean suvlarini xlorlash

 5. suv omborlari suvlarini xlorlash

2 Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish turlari:

 1. chuqurlashtirilgan va davriy*

 2. joriy va oraliq

 3. oraliq va ogohlantiruvchi

 4. davriy va oraliq

 5. OSN va JSN

3 Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish usullari

 1. Sanitar topografik*

 2. Sanitar gelmintologik

 3. Sanitar entomologik

 4. Sanitar texnologik

 5. Sanitar mexanik

4Suvdan sinama olishda qanday shartlarga rioya qilinishi zarur?

 1. sinama olish vaqti va joyi tasodifiy elementlardan xoli bo‘lishi zarur*

 2. tahlil boshlanguncha uzoq vaqt o‘tishi kerak

 3. tahlil ikki kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 4. tahlil to‘rt kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 5. tahlil bir haftadan so‘ng boshlanishi kerak

5To‘liq tahlil uchun qancha suv olinishi kerak:

 1. 5 l suv *

 2. 10 l suv

 3. 15 l suv

 4. 20 l suv

 5. 25 l suv

6 Qisqa tahlil uchun zarur suv miqdori:

 1. 2 l suv*

 2. 3 l suv

 3. 5 l suv

 4. 8 l suv

 5. 10 l suv

7 Qanday tahlillar uchun sinama shisha idishlarga olinadi?

 1. Fizik kimyoviy tahlillar uchun*

 2. Radiologik tahlillar uchun

 3. Mexanik tahlillar uchun

 4. texnologik tahlillar uchun

 5. entomologik tahlillar uchun

8 Qoldiq xlorni biriktirib olish uchun qanday eritmadan foydalaniladi?

 1. Tiosulfat natriy *

 2. Faol xlor

 3. Bog‘langan qoldiq xlor

 4. Ftor

 5. Ozon

9 Flambirlash bu…

 1. Kuydirish*

 2. Zararsizlantirish

 3. Tozalash

 4. Utilizatsiya

 5. Ozonlash

10Ochiq suv havzasidan qanday qurilma yordamida namuna olinadi?

 1. Batometr yordamida*

 2. FEK yordamida

 3. Yutuvchi muhit yordamida

 4. Lyuksmetr yordamida

 5. Psixrometr yordamida

11 Suvning baktereologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng boshlanishi kerak?

 1. namuna olingach ikki soatdan so‘ng*

 2. namuna olingach uch soatdan so‘ng

 3. namuna olingach to‘rt soatdan so‘ng

 4. namuna olingach ikki kundan so‘ng

 5. namuna olingach bir haftadan so‘ng

12 Qanday namunalar konservalanmaydi?

 1. Bakteriologik va organoleptik *

 2. Kimyoviy va fizikaviy

 3. Toksikologik va mexanik

 4. Radiologik va toksik

 5. Zaxarli va narkotik

13Konservalashda foydalaniladigan reagentlarga nimalar kiradi?

 1. Azot va sulfat kislota*

 2. Yod va ozon

 3. Kalsiy va ammiak

 4. Nitritlar va kuporos

 5. Xloroform vaozon

14 Organoleptik ko‘rsatkichlar nechta guruhga bo‘linadi?

 1. 2*

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 12

15 Sezgi organlari orqali aniqlanadigan organoleptik ko‘rsatkichlarga kiradi?

 1. 8*

 2. 3

 3. 2

 4. 6

 5. 12

16 Suvdagi loyqalik meyori?

 1. 1,5 mg/dm2*

 2. 2,5 mg/dm2

 3. 5 mg/dm2

 4. 10 mg/dm2

 5. 15 mg/dm2

17 Suvni ximiyaviy jihatdan havfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkachlariga kiradi?

 1. faol reaksiya*

 2. hid

 3. ta'mi

 4. rang ko‘rsatkich

 5. loyqalik

18 Suvdagi erkin qoldiq xlor miqdori:

 1. 0,3 -0,5 mg/l*

 2. 0,3 - 0,7 mg/l

 3. 0,3 - 1 mg/l

 4. 1,5- 2 mg/l

 5. 2 - 2,5 mg/l

19 Suvdagi bog‘langan qoldiq xlor miqdori:

 1. 0,8 1,2 mg/l*

 2. 1-2 mg/l

 3. 0,3 -0,5 mg/l

 4. 4 - 5 mg/l

 5. 6- 8 mg/l

20 Ichimlik suv tarkibidagi quruq qoldiq miqdori

 1. 1000 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 2000 mg/l dan ko‘p emas

 3. 3000 mg/l dan ko‘p emas

 4. 5000 mg/l dan ko‘p emas

 5. 7000 mg/l dan ko‘p emas

21 Yer osti suv ta'minoti manbalariga kiradi:

 1. bosimli va bosimsiz artezian suvlar*

 2. daryo va sizot suvlari

 3. ko‘l va grunt suvlari

 4. suv omborlari va sizot suvlari

 5. Kaptaj va daryolar

22 Suv ta'minoti manbalari necha sinfga bo‘linadi?

 1. 3 sinfga*

 2. 6 sinfga

 3. 7 sinfga

 4. 5 sinfga

 5. 10 sinfga

23 Suv ta'minoti manbalari qanday guruhlarga bo‘linadi?

 1. Ochiq va yopiq*

 2. yer osti va alanga osti

 3. Ochiq va yo‘nalishli

 4. yer osti va statsionar

 5. Statsionar va smenali

24 Mikrofiltrlash bu…

 1. Suvdan fito i zooplanktonlarni chetlashtirish*

 2. Suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

 3. Suvdan ftorni chetlashtirish

 4. Suvdan yodni chetlashtirish

 5. Suvdan xlorni chetlashtirish

25 Ichimlik suvini tozalashning asosiy usullariga kiradi?

 1. Tindirish va zararsizlantirish*

 2. Ftorlash va tindirish

 3. Temirsizlantirish va tindirish

 4. Chuchuklashtirish va tindirish

 5. Zararsizlantirish va ftorsizlantirish

26 Koagulyasiya turlarini ko‘rsating:

 1. Erkin xajmda ketuvchi va kontakt koagulyasiya*

 2. Erkin xajmda ketuvchi va aralash

 3. Kontakt va o‘rtacha smenali

 4. O‘rtacha yillik va o‘rtacha sutkalik

 5. Sutkalik va aralash

27 Ichimlik suvini zararsizlantirish usullarini ko‘rsating:

 1. Reagentli vareagentsiz*

 2. Reagentli va mexanik

 3. Fizik va topografik

 4. Ximik va sanitar

 5. Bakteriologik va toksikologik

28 Ikki oqimli filtr turlarini ko‘rsating:

 1. AKX va DDX*

 2. Tez va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 3. Bir marta va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 4. Bir bosqichli va ko‘p bosqichli

 5. Ko‘p martali va kaskadli

29Ichimlik suvini xlorlash usullari:

 1. ikki marta va giper xlorlash*

 2. koagulyasiya va giper xlorlash

 3. 3 ozonlash va oddiy xlorlash

 4. 4 oddiy va murakkab xlorlash

 5. 5 koagulyasiya va degazatsiya

30 Ichimlik suvini xlorlash uchun qanday moddalardan foydalaniladi?

 1. 1 gipoxlorid, suyuq xlor*

 2. azot ikki oksida, oltingugurt oksidi

 3. ammoniy sulfat, PAA

 4. kaliy, natriy

 5. tiosulfat, natriy, kalsiy

31Qoldiq ozon qaerda aniqlanadi?

 1. aralashish kamerasidan so‘ng*

 2. tindirgichdan so‘ng

 3. taqsimlovchi tarmoqda

 4. magistral liniyalarda

 5. aerotenlarda

32 Qaerda xlor reagenti suv bilan muloqatga kirishadi?

 1. toza suv saqlash rezervuarida*

 2. taqsimlovchi tarmoqda

 3. tindirgichlarda

 4. filtrlarda

 5. metantenlarda

33 Toza suv saqlash rezervuaridan so‘ng qoldiq xlor qaerda aniqlanadi?

 1. tarmoqqa berishdan oldin*

 2. sekin filtrlarda

 3. tezkor filtrlarda

 4. metantekda

 5. tindirgichda

34 Suvdagi xlorfenolning badbo‘y hidini yo‘qotish uchun qanday xlorlash usulidan foydalaniladi?

 1. preammonizatsiya*

 2. dexlorlash

 3. oddiy xlorlash

 4. superxlorlash

 5. dixlorlash

35 Suvni zararsizlantirish samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. umumiy mikroblar soni , qoldiq xlor*

 2. qoldiq PAA, alyuminiy

 3. qoldiq xlor, loyqalik

 4. qoldiq ftor, tiniqlik

 5. qoldiq PAA, rang ko‘rsatkich

36 Xlorli ohak saqlovchi omborlarga qanday talablar qo‘yiladi?

 1. quruq, qorong‘i, salqin*

 2. sovuq, nam, ochiq

 3. yorug‘, ochiq, nam

 4. ochiq, yaxshi shamollaydigan, qorong‘i

 5. germitik yopiq, yorug‘, katta

37 Ichimlik suvini superxlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

 1. muloqat vaqti ietarli bo‘lmaganda*

 2. ozonlash imkoni bo‘lmaganda

 3. suv xloramin bilan zararsizlantirilganda

 4. markazlashtirilmagan suv ta'minotida

 5. suvni koagulyasiyalash zarur bo‘lganda

38 Suvni dexlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

 1. Ortiqcha xlorni yo‘qotish zaruriyati bo‘lganda*

 2. suvda benzin paydo bo‘lganda

 3. suvda fenol paydo bo‘lganda

 4. suvda ozon paydo bo‘lganda

 5. mahalliy suv ta'minoti manbalarini zararsizlantirishda

39 Ortiqcha xlorni yo‘qotishda qanday reagentdan foydalaniladi?

 1. tiosulfat natriy*

 2. poliakrilamid

 3. Kraxmal

 4. fosfat ammoniy

 5. Alyuminiy sulfat

40 1 ml tiosulfat natriy qancha miqdordagi xlorni o‘ziga biriktirib oladi?

 1. 0,355 mg*

 2. 0,5 mg

 3. 0,7 mg

 4. 0,8 mg

 5. 1,2 mg

41Qoldiq xlorni aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?

 1. yodometrik va titrlash*

 2. laborator hayvonlari ustida tajriba orqali

 3. hisoblash va tajriba

 4. sinama o‘tkazish va tajriba

 5. kraxmal va qandli usul

42 Vodoprovod tarmog‘ida mikroorganizmlar rivojlanmasligi uchun qanday sharoit bo‘lishi kerak?

 1. qoldiq xlorni qoldirish*

 2. qoldiq ozonni qoldirish

 3. qoldiq ammoniyni qoldirish

 4. qoldiq natriyni qoldirish

 5. qoldiq kalsiyni qoldirish

43 Ichimlik suvini havfsizligini ta'minlovchi bilvosita ko‘rsatkichlar?

 1. 1 bog‘langan va erkin qoldiq xlor*

 2. ichak tayoqchalari miqdori

 3. ichburug‘ tayoqchalari miqdori

 4. loyqalik va rang ko‘rsatkich

 5. qattiqlik va rang ko‘rsatkich

44 Suv sifatini yaxshilashning maxsus usullari

 1. chuchuklashtirish va temirsizlantirish *

 2. zararsizlantirish va loyqalik

 3. tindirish va ftorsizlantirish

 4. filtrlash va ftorlash

 5. temirsizlantirish va filtrlash

45 Suvni tindirish deganda nimani tushunasiz?

 1. suvdan muallaq moddalarni yo‘qotish*

 2. suvdan temirni yo‘qotish

 3. suvdan ftorni yo‘qotish

 4. suvdan xlorli ohakni yo‘qotish

 5. suvdan radiaktiv moddalarni yo‘qotish

46 Suvni rangsizlantirish deganda nimani tushunasiz?

 1. suvdan bo‘yovchi kolloidlarni chetlashtirish*

 2. suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

 3. suvdan xlorni chetlashtirish

 4. suvdan ozonni chetlashtirish

 5. suvdan ftorni chetlashtirish

47Koagulyasiyaning vazifasi nimadan iborat?

 1. suvni tindirish*

 2. suvni zararsizlantirish

 3. suvni temirsizlantirish

 4. suvni chsuchuklashtirish

 5. giperfiltratsiya

48Amaliyotda qanday koagulyantlardan foydalaniladi?

 1. alyuminiy sulfat, temir sulfat*

 2. xlorli ohak, natriy

 3. biftorid natriy, kalsiy

 4. kalsiy karbonat, ozon

 5. gipoxlorid natriya, brom

49Koagulyasiyani samarali ketishi uchun zarur bo‘lgan sharoitga nimalar kiradi :

 1. Doza, vaqt, to‘liq aralashish*

 2. mikrobga to‘yinganligini aniqlash, tiniqlik

 3. tiniqlik, loyqalik, cho‘kma

 4. harorat, rang ko‘rsatkich, loyqalik

 5. quruq qoldiq, rN, alyuminiy

50 Koagulyasiga ta'sir etuvchi tabiiy omillarga kiradi:

 1. harorat, loyqalik, ishqoriylik*

 2. ta'mi, hidi, koagulyant dozasi

 3. harorat, rang ko‘rsatkich, dozator

 4. muloqat vaqti, aralashtirigich

 5. qoldiq alyuminiy, cho‘kma, quruq qoldiq

51 Koagulyantlar uchun qanday talablar qo‘yiladi?

 1. yuqori samaradorlik, xavfsizlik*

 2. turg‘unlik, zaharlilik

 3. yuqori samaradorlik, radiaktivlik

 4. arzon, ishqoriylik

 5. rang ko‘rsatkich, samaradorlik

52 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish usullariga nimalar kiradi?

 1. flokulyantlardan foydalanish*

 2. oldindan tindirish

 3. oldindan aeratsiyalash

 4. oldindan ozonlash

 5. suvni degelmintizatsiya qilish

53 Tindirgichning turlarini ko‘rsating:

 1. gorizontal va vertical*

 2. aerotenklar, aerofiltrlar

 3. metantenklar, aerotenklar

 4. Siklonlar, multitsiklonlar

 5. ikki yarusli tindirgich va radial tindirgich

54 Filtrlarning turlarini ko‘rsating:

 1. sekin va tez*

 2. sekin va aerotenklar

 3. aerofiltr va i biofiltr

 4. mikrofiltr va septik

 5. septik va ikki yarusli

55 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan foydalaniladi?

 1. poliakrilamid, kremniy kislota*

 2. alyuminiy sulfat, xlor

 3. xlor, ozon

 4. ozon, temir

 5. alyuminiy sulfat, PAA

56 Qoldiq poliakrilamidning yo‘l qo‘yiladigan miqdori?

 1. 2,0 mg/l*

 2. 0,2 mg/l

 3. 3 mg/l

 4. 5 mg/l

 5. 10 mg/l

57 Qoldiq alyuminiyning yo‘l qo‘yiladigan miqdori

 1. 0,5 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 0,3 mg/l dan ko‘p emas

 3. 0,5 mg/l dan kam emas

 4. 2,0 mg/l dan ko‘p emas

 5. 10 mg/l

58Qanday suvlarni koagulyasiya jarayonidan o‘tkazish shart hisoblanadi?

 1. tiniqligi past, yuqori rang ko‘rsatkichga ega bo‘lgan suvlar*

 2. baktereologik va virusologik ifloslangan suvlar

 3. loyqaligi past va quruq qoldtq

 4. yuqori tiniqlik, past rang ko‘rsatkich

 5. tarkibida zaharli va radiaktiv moddalar mavjudligi

59 Koagulyasiya samaradarligi qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. rang ko‘rsatkich, loyqalik*

 2. rang ko‘rsatkich, koli indeks

 3. loyqalik, umumiy mikroblar soni

 4. loyqalik, viruslar soni

 5. koli indeks, umumiy mikroblar soni

60 Flokulyantlarga qo‘yiladigan gigienik talablar?

 1. kam zaharlilik, suvda yaxshi eruvchanlik*

 2. bakterial tarkib, suvda yaxshi erimaslik

 3. bakteriotsidlik, suvda yaxshi erimaslik

 4. suvni organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi, suvda yaxshi eriydi

 5. tiniqlik, loyqalik

61 Koagulyasiya samaradorligi nimalarga bog‘liq?

 1. suvning haroratiga, muloqat vaqtiga, aralashish darajasiga*

 2. mikroorganizmlar soniga, loyqalikka, haroratga

 3. muloqat vaqtiga, suvning ta'miga, xloridlar miqdoriga

 4. hidga, ta'mga, suvning haroratiga

 5. sulfatlar, xloridlar, PAA

62 Koagulyasiya tarkibiga qanday zaharli moddalar kirishi mumkin?

 1. simob, ftor*

 2. xlor, kalsiy

 3. xlor, ftor

 4. kalsiy, stronsiy

 5. kadmiy, kalsiy

63 Suvda temir elementi miqdorining ortishi uning qanday xususiyatlariga ta'sir ko‘rsatadi?

 1. suvning organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi*

 2. suvda pag‘a hosil qiladi

 3. suvning sanitar holatini o‘zgartiradi

 4. suvning sanitar rejimini o‘zgartiradi

 5. suvning toksikologik xususiyatini o‘zgartiradi

64 Qanday hollarda suvda koagulyasiya o‘tkazish uchun maxsus tayyorgarlik ko‘riladi?

 1. suvning ishqoriyligi past bo‘lganda*

 2. suvda bakteriya miqdori yuqori bo‘lganda

 3. suvda maxsus hid bo‘lganda

 4. koli indeks 1000 ga teng bo‘lganda

 5. koli indeks 200 ga teng bo‘lganda

65 Koagulyasiya nima uchun o‘tkaziladi?

 1. suvni tindirish va rangsizlantirish uchun*

 2. maxsus hidni yo‘qotish uchun

 3. suvni zararsizlantirish uchun

 4. viruslarni yo‘qotish uchun

 5. suvni dezinfeksiya qilish uchun

66 Suvni temirsizlantirish usullari

 1. reagentli va aeratsiya usuli*

 2. filtrli va vakuumli

 3. ftorlash, xlorlash

 4. tindirgiya, gradirnaya

 5. septik, qum tutkich

67 Tezkor filtrlarga nimalar kiradi?

 1. AKX, DDF*

 2. biofiltrlar, aerofiltrlar

 3. septik, metantenk

 4. biofiltr, septik

 5. aerofiltrlar, AKX

68 Suvdan sinama olganda qanday hujjat to‘ldiriladi?

 1. kuzatuv xati*

 2. sanitar bayonnoma

 3. to‘liq programma

 4. dalolatnoma

 5. bayonnoma

69 Suvning bakteriologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng o‘tkazilishi zarur?

 1. 1 sinama olingach 2 soatdan so‘ng*

 2. sinama olingach 10 sutkadan so‘ng

 3. sinama olingach 5 sutkadan so‘ng

 4. sinama olingach 2 sutkadan so‘ng

 5. sinama olingach 2 3 sutkadan so‘ng

70 Sinama olish qanday reja asosida o‘tkaziladi?

 1. to‘liq va qisqa tahlil*

 2. qisqartirilgan va to‘liq tahlil

 3. maxsus va umumiy tahlil

 4. umumiy va qo‘shimcha tahlil

 5. qisqartirilgan va qo‘shimcha tahlil

71 Suvning ximiyaviy ko‘rsatkichlariga kiradi:

 1. oksidlanish, qattiqlik, quruq qoldiq*

 2. loyqalik, cho‘kma, plenka

 3. tiniqlik, ishqoriylik, plenka

 4. koli indeks, umumiy mikroblar soni

 5. suv jonivorlari, koli titr

72 Suvning loyqaligiga qanday omillar ta'sir ko‘rsatadi?

 1. fitoplankton*

 2. suspenziya

 3. temir

 4. mikroorganizmlar

 5. viruslar

73 Suvning qattiq turlari?

 1. karbonatli, doimiy, yo‘qotsa bo‘ladigan*

 2. xlorli, ftorli, alyuminli

 3. yumshoq, qattiq, mustahkam

 4. ftorli, tuzli, yumshoq

 5. doimiy, doimiy bo‘lmagan, natriyli

74 Suvning qattiqligi yuqori bo‘lganda organizmda qanday o‘xgarishlar sodir bo‘ladi?

 1. buyrak tosh kasalligi*

 2. yiringli yaralar paydo bo‘lishi *

 3. gepatit kasalligini paydo bo‘lishi

 4. yurak qon tomir kasalligini paydo bo‘lishi

 5. ko‘p miqdorda temir moddasini yig‘ilishi

75 Ichimlik suv tarkibidagi qattiqlikning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

 1. 7 mmol/l*

 2. 20 mmol/l

 3. 0,1 mmol/l

 4. 9 mmol/l

 5. 10 mmol/l

76 Ichimlik suvi tarkibida xloridlarning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

 1. 350 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 400 mg/l dan kam emas

 3. 500 mg/l

 4. 1000 mg/l

 5. 2000 mg/l

77 Ichimlik suv tarkibida xloridlarning me'yordan ortiq bo‘lishi organizmda qanday o‘zgarishlarga olib keladi?

 1. me'da sekretsiyasini pasaytiradi*

 2. me'dada toshlar hosil qiladi

 3. ichaklar peristaltikasini oshiradi

 4. ovqat hazm qilishni buzadi

 5. ichaklar sekretsiyasini oshiradi

78 Suvda azot ammoniy miqdorini yuqori bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

 1. suvni yangi ifloslanganligidan*

 2. mineralizatsiya jarayoni ketayotganligidan

 3. nitrofikatsiya jarayoni ketayotganligidan

 4. suvni ancha oldin ifloslanganligidan

 5. suvning tozaligidan

79Suvda nitratlarning mavjudligi nimadan dalolat beradi?

 1. suvni uzoq vaqt oldin ifloslanganligidan*

 2. suvda ftor moddasi mavjudligidan

 3. nitrofikatsiya jarayonidan

 4. suvni umumiy ifloslanganligidan

 5. suvdagi ammonizatsiya jarayonidan

80 Suvda nitratlarning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

 1. 45 mg/l*

 2. 55 mg/l

 3. 70 mg/l

 4. 0,5 mg/l

 5. 5 mg/l

81 Suvda ftorning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

 1. 0,7 - 1,5 mg/l*

 2. 3 mg/l

 3. 5 mg/l

 4. 7 mg/l

 5. 0,1 -0,5 mg/l

82 Ichimlik suvini ftorsizlantirish usullarini ko‘rsating?

 1. reagentli va filtratsion*

 2. reagentsiz va septik

 3. tindirgich va aerofiltr

 4. qumtutkich va biofiltr

 5. metantenk va siklon

83Ichimlik suvini chuchuklashtirishning eng ko‘p qo‘llaniladigan usulini ko‘rsating?

 1. ion almashinuv, elektroliz*

 2. tindirish, filtratsiya

 3. septik va emsher

 4. metantenk, elektrodializ

 5. biofiltratsiya, septic

84 Ochiq suv manbalarini temirsizlantirish usullari

 1. reagentli*

 2. dezinfeksiya

 3. ftorlash


  Download 434.33 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat