1. Kichik guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadiDownload 74,5 Kb.
Sana30.12.2021
Hajmi74,5 Kb.
#97524
Bog'liq
2 5348222667163961669
PDFTCMSourcemw-y0, 10-Мавзу И.ч. воситалари, 11-12, 2 5262539323739210573, Якуний билет, Калбаев Нурлан мустакил, Калбаев Нурлан мустакил, Coursework 17.68 Sh. Yuldashev, 189805, 1, 2 5348493344592889317, dialektika, ELEKTR 34, kte amaliy 3-4, tarix amaliy

1.Kichik guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi.

a) 3-4


b) 4-5

c) 5-6


d) 6-7

2.O’rta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi.

a) 4-5

b) 5-6


c) 6-7

d) 3-4


3.Katta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi

a) 5-6


b) 6-7

c) 3-4


d) 4-5

4.Maktabga tayyorlov guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi

a) 6-7

b) 3-4


c) 4-5

d) 5-6


5.Kichikguruhdamashg’ulotdavomiyligiqanchavaqtdavometadi?

a) 10-15 daqiqa

b) 20 daqiqa

c) 25 daqiqa

d) 30 daqiqa

6.O’rta guruhdamashg’ulotdavomiyligiqanchavaqtdavometadi?

a) 15-20 daqiqa

b) 25 daqiqa

c) 30 daqiqa

d) 10-15 daqiqa

7.Katta guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?

a) 20-25 daqiqa

b) 30 daqiqa

c) 10-15 daqiqa

d) 20 daqiqa

8.Tayyorlovguruhdamashg’ulotdavomiyligiqanchavaqtdavometadi?

a) 25-30 daqiqa

b) 10-15 daqiqa

c) 20 daqiqa

d) 25 daqiqa

9 .Kichik guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?

a) 36


b) 40

c) 45


d) 60

10 O’rta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?

a) 36

b) 38


c) 40

d) 72


11.Katta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?

a) 36


b) 38

c) 40


d) 70

12.Tayyorlov guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?

a) 72

b) 74


c) 82

d) 76


13.Kichikguruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?

a) 3


b) 5

c) 6


d) 7

14.O’rta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?

a) 5

b) 6


c) 7

d) 8


15.Katta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?

a) 10


b) 15

c) 18


d) 20

16.Matematika mashg'ulotlarda tarbiyachilar qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a) Amaliy, og'zaki, ko'rsatmali

b) Tasvirlash

c) Hikoya qilish

d) Aniq - buyumlami ko'rsatish

17.O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishi kerak?

a) Kenglik, bolandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni ilg'ob olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.

b) Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni

c) Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish

d) Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

18.4 yoshli bolalarga miqdor va sanoq haqida qanday bilimlarini berish kerak?

a) 5 gacha bo'lgan sonlarni sanaydi

b) 9 gacha bolgan sonlami sanaydi

c) Sonlami katta, kichikligini farqlash o rgatiladi

d) Masalalar tuzishga o'rgatiladi

19.To'plam va uning qismlarni qaysi guruhlarda o’rgatiladi?

a) kichik guruhdan boshlab

b) O’rta guruhdan boshlab

c) Kattta guruhdan boshlab

d) Tayyorlov guruhdan boshlab

20.Maktabgacha tayyorlov guruhlarida mashg'ulotlar haftasiga necha marta o'tkaziladi?

a) 2

b) 1


c) 3

d) 4


21.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo'yiladi?

a) Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos bo'lishi

b) Aniqlik, go'zallik

c) Mantiqiy izchillik

d) izchillik

22.Geometrik tushunchalar berilgan qatorni toping?

a)Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b) To'plam

c) fikr

d) Kvadrat, aylana, fikr, kub

23.Bolalaming ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatdan foydalanish kerak

a) O’yin


b) Rasm chizish

c) Loy ishi, qurish - yasash

d) Hammasi to'g'ri

24.Katta guruhdagi bolalarga matematika mashg'ulotlarini haftasiga necha marta o'tiladi?

a) 1

b) 3


c)4

d) 5


25.Matematik tasavvurlarni shakllantirish fanining vazifalari?

a)Sanash, olchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish, fazoda mo'ljal olish vaqt haqida

tasavvurlarini shakllantirish

b)hisoblash ko'nikmalarini

c) fazoda mo'ljal olish

d)vaqt haqida tasavvurlarini shakllantirish

26.Maktabgacha tayyorlov guruhda matematik amashg’uloti davomiyligi qancha vaqt davom etadi?

a) 30 daqiqa

b) 10-15 daqiqa

c) 20 daqiqa

d) 25 daqiqa

27.Matematik mashg'ulotlarda o'qituvchi qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a)Amaliy og'zaki, ko'rsatmali

b)Tasvirlash

c) Hikoya qiiish

d) Aniq - buyumlami ko'rsatish

28.O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalami bilishlari kerak?

a) Uzunlik, kenglik, bolandlikbo'yichaarzimas kichikfarqlami ilg'ob olishga, har xil kattadagi 2tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.

b) Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni

c) Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish

d) Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

29.Kichik guruhlarda fazoni, tevarak atrofni bilishga nimalar о' rgatiIadi ?

a) Chapga, o’ngga, yuqoriga, pastga oldinga, orqaga,

b) Ustida, ostida, yuqorisida

c) Doira, kvadrat, ichiga

d) Bayroqga, sharcha, o'ngga

30.Juftini top”, “O'z uyingni top”, “Xaltada nimabor” kabi o'yinlardan bolalarga nimani o’rgatish uchun foydalanish mumkin?

a) Matik tasavvurlarni shakllantirishda Geometrik figuralar va shakllarni tushuntirishda

b) Miqdor va sanoqni o'rgatish uchun

c) Kattaliklar bilan tanishtirish

d) Fazoda mo' ljal olishga o' rgatishda

31.“Aytilgan narsalarni faqat rasmlardagina emas, balki real voqealikda ham ko'rsatish juda foydaliroqdir” - ushbu fikr kimniki?

a) Komenskiy

b) A.Avloniy

c) Al Beruniy

d) Al Xorazmiy

32.Matematik tasavvurlarni shakllantirish da amaliy usulning harakterli xususiyatlari qaysilar?

a) Eng elementar usulda s an ash, o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish

b) Aqliy faolyait uchun asos bo'ladigan har xil amaliy ishlaming bajarish

c) Didaktik materialardan keng foydalanish

d) O’ lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish

33.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo’yiladi?

a) Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos

b) Aniqlik, go zallik

c) Mantiqiy izchillik

d) Bolalaming yoshlariga mos bolishi

34.Maktabga borish oldidan bolalar qanday geometrik figuralaming asosiy xosslari va belgilarini bilishlari va nomlarini aytishlari shart?

a) Doira, shar, to'rtburehak, kub, uchburchak,oval, silindr, to'g'ri to'rtburchak

b) Doira to'rtburchak uchburchak

c) Shar, kub, silindir

d) To'g'ri to'rtburchak, shar

35.Rasmda qanday shakllardan foydalanilgan?a) Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat

b) Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak,

c) to’g’ri to’rtburchak, kvadrat shar

d)Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat, slindr

36.5-6 yashar bolalar bilan ishlashga ta'limning qanday shaklining roli ortadi?

a) Og'zaki

b) Ko'rsatmali, amaliy

c) Ko'rsatmali

d) Amaliy

37.O’rta guruhda nechtagacha doirachalarga ega bolgan sonli figuralardan foydalaniladi?

a) 5 tagacha

b) 7 tagacha

c) 6 tagacha

d) 4 tagacha

38.Har xil predmetdan tuzilgan guruxni toping?

a) Ayiq,shar,o’yinchoq, qoshiq,kub

b) Qizil ko’k yashil sariq

c) Stol stul tumba

d) Qoshiq vilka kosa tovoq

39.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalarni tasvirlagan qatorni toping?

a) Kitob qalam ruchka daftar

b) Shkaf qalamdon shar

c) Kub shar to’rtburchak shkaf

d) Sumka shar qalam shkaf

40.Kichik guruhda bolalar vatq haqida qanday tasawurga ega bo'ladilar?

a) Ertalab, kechqurun, kunduzi, kechasi

b) Ertalab, kechasi

c) Kechqurun, kunduzi

d) Indinga, kechasi, kunduzi

41.Vaqtni his etishni o'rgatish bolalarda nimaga yordam beradi?

a) Vaqtni qadriga etish,uyushqoqlik, intizomli bo'lish

b) Vaqt qdriga yetish, do'stini hurmat qilish

c) Intizomli bo'lish

d) Do'stini hurmat qilish

42.Bolalarga vaqtni bilishga o'rgatishda qanday so'z o'yinlaridan foydalanish mumkin?

a) “Hafta kunlari”, “Davom ettir”, “Aksincha”

b) “Hafta kunlari”

c) “Davom ettir”, “Bog'cha”

d) “Aksincha”

43.Bolalar bog- chasida tarbiya va ta'lim dasturi “Fazoda mo' ljal olish” bo' limi nechanchi guruhdan boshlab orgatiladi?

a) Kichik guruhda

b) Tayyorlovda

c) Katta guruhda

d) O’rta guruxda

44.Kichik guruhdagi bolaga matematika mashg'ulotlari haftasida necha marta o'tiladi?

a) 1


b) 2

c) 3


d) 4

45.Matematik tasavvurlarni shakllantirish fani qanday bo'limlardan iborat?

a) Kattalik,geometrikfiguralar,son-sanoq,vaqt,fazo

b) giometrik figuralar

c) son-sanoq

d) vaqt


46.5, yoshga qadam qo'ygan bolalar buyumlar orasidagi fazoviy munosabatlaming qanday yo’nalishlarini bilib oladilar?

a) Orqasida, yuqorisida, pastida, oldida, ustida, ostida

b) Ustida, ostida, orqasida

c) Orqasida, pastida

d) Yuqorida, oldida

47.Geometrik tushuncha berilgan qatomi toping?

a) Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b) Kub, fikr doira

c) To'plam, doira, uchburchak

d) Kvadrat, aylana, fikr, kub

48.Doira va oval shaklidagi figuralari farklash kaysi guruxda urgatiladi

a) O’rta


b) Katta

c) Kichik

d) Tayyorlov

49.Predmetlarni qiyoslashga bola necha

yoshda o’rganadi?

a) 4


b) 5

c) 6


d) 7

50.Vaqt bilan tanishtirishda kichik guruda bolalarga qanday so’zlar bilan tushuntiriladi?

a) Kecha, bugun.ertaga

b) Kechasi, kunduzi. tushlik

c) Vaqt va o’z vaqtida

d) Indin, keyingi kun

51.Shakl xaqida bilimlami mustahkamlash va sistemaga solish qaysi guruhda amalga oshiriladi?

a) Tayyorlov

b) Katta guruh

c) Kichik

d) O’rta

52.Bolalar qaysi vaqtdan boshlab geometrik figuralarni xis eta boshlaydi?

a) 2-3 yoshdan

b) 3-4 yoshdan

c) 5-6 yoshdan

d) 4-5 yoshdan

53.Bolalar to'plam haqida, mashg'ulotda tenglik va tengsizlik tushunchasini necha yoshdan o'zlashtirish kerak?

a) 3 yoshdan

b) 4 yoshdan

c) 5 yoshdan

d) 6 yoshdan

54.Kichik guruhda tarbiyachi bolalarga buyumlaming qanday xususiyatlarini farqlashga o’rgatib boradi.

a) Ko’p, bitta

b) Uzunligi, kengligi, balandligi

c) Miqdori, kattaligi

d) Kattakichikligi

55.Maktabgacha yosh bolalarda “matematik tasavurlami shakllantirish” metodikasi kursi nimani o’rgatadi?

a) Sonsanoq, miqdor, geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar, vaqt tasavvurlarini shakllantirish

b) Yozishni, sonsanoq, miqdor

c) Geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar. Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

d) Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

56.Kichik guruhdagi bolalar gcometrik figuralarni qaysi birlari haqida bilib oladilar?

a) Doira, kvadrat,kub, uchburchak

b) Uchburchak, kvadrat

c) Uchburchak, to'rtburchak

d) Doira, aylana.

57.Bolalar predmet o’lchamlarining o'zgarishini ko'rishni, ularni 3 o'lcham: uzunlik, kenglik,

balandligi haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?

a) O’rta guruhda

b) kichikda guruhda

c) Tayyorlov guruhda

d) Kattada guruhda

58.Kichik guruhda bolalarni dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldan foydalaniladi

a) Buyumlarni ustiga qo’yib

b) Buyumlarni yoniga qo’yib

c) Uzunligi, kengligi bo’yicha

d) Balandligi bo’yicha

59.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalami ko’rsating.

a) Buyumlaming uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash

b) Buyumlaming balandliklari bo’yicha taqqoslash

c) Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasavvurlami shakllantirish

d) Barcha javoblar to’g’ri

60.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq

qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.

a) Uzun, qisqa, keng, tor

b) Katta va kichik

c) Baland, uzun, keng

d) Qalin, ortiq, kam, teng

61.Umumiy aqliy rivojlanish borasida birinchilardan fikr bildirgan ruxshunos olim kim?

a) S.A.Rubinshteyn

b) Davidov

c) Galanin

d) Beruniy

62.“Faoliyat” “Harakat” tushunchalarini qaysi olimning ishlarida yoritilgan?

a) A.N.Leontev

b) S.A.Rubinshteyn

c) Davidov

d) Galanin

63.Obyektlar qanday xossalariga ega?

a) Muxim va muxim bo’lmagan xossalar

b) Muxim bo’lmagan xossalar

c) Muxim bo’lgan xossalar

d) Aniq va aniq bo’lmagan xossalar

64.MTTda tarbiyalanuvchilar nechta guruhga ajratiladi?

a) 4

b) 5


c) 6

d) 3


65.MTTda tarbiyalanuvchilar guruhlar qanday nomlanadi?

a) Barcha javoblar to’g’ri

b) Kichik, o’rta

c) katta


d) tayyorlov

66.Matematika mashg'ulotlarda tarbiyachilar qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a) Amaliy og'zaki, ko'rsatmali

b) Tasvirlash

c) Hikoya qilish

d) Aniq - buyumlami ko'rsatish

67.O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishi kerak?

a) Uzunlik Kenglik, balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni ilg'ab olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.

b) Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni

c) Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish

d) Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

68.Maklabgacha yoshdagi bolalar uchun matematikaga oid ta’lim tarbiya mazmunining asosini nimalar tashkil etadi?

a) Tevarakatrofdagi narsa va buyumlarni sanash, takkoslash, ulchash jixatdan qiyoslash,

shakllardan yangi shakllar yasash

b) Mehnat qilish, nisbat tushunchasini bilish

c) Taqqoslash, kattakichik, balandpast tushunchalarini egallash

d) Sanash va o’lchash

69.Maktabgacha yosh bolalarda “ matematik tasavurlani shakllantirish” metodikasi kursi nimani o’rgatadi?

a) Son sanoq, miqdor, geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar, vaqt tasavvurlarini shakllantirish

b) Yozishni, son sanoq, miqdor

c) Geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar. Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

d) Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

70.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirilishi kerak bo’lgan vazifalarni ko’rsating.

a) Buyumlaming kengligi, balandligi, va uzunligi bo’yicha vazifalar.

b) Buyumlaming balandligi bo’yicha vazifalar

c) Kattalitkning nisbiyligi

d) Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasawurlarni shakllantirish

71.O’rta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping.

a) 1dan 5gacha BOLGAN BUYUMLARNI ORTIB BORISH TARTIBIDA TAQOSLASHGA ORGATILADI

b) Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c) Buyumlaming ortib borishi.

d) Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

72.Katta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping

a) Ko’z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish ,Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

b)Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c) Buyumlaming ortib borishi

d) Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

73.Qaysi yosh guruhdan boshlab bolalarni shartli o’lchovlar yordamida buyumlaming uzunliklari.kengliklari va balandliklarini o’lchash hamda taqqoslashga o’rgatib boriladi,

a) Tayyorlov guruhdan

b) O’rta guruhdan

c) Katta guruhdan

d) Kichik guruhdan

74.Kichik guruhda shakl haqidagi tasavvurlarini mustaxkamlovchi o’yin qatorini toping.

a) «Shakl bo’yicha o’xshashlarini tanla», «Juftini top»

b) 1 DAN 5 GACHA SASH

c) «Ajoyib xaltacha»

d) «Sana hato qilma»

75.Katta guruhda bolalar qanday shakllar haqida tasavvurga ega bo’ladilar

a) Doira va uchburchak, turtburchak, to’g’ri to’rtburchak, ko’p burchak kub

b) Oval va doira.

c) Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak

d) Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak

76.To'plam va uni qismlarga ajratish qaysi guruhlarda o’rgatiladi?

a) Kichik guruhdan boshlab

b) O’rta guruhdan boshlab

c) Kattta guruhdan boshlab

d) Tayyorlov guruhdan boshlab

77.Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda o'yin turlari necha xil bo'ladi?

a) Ijodiy o'yinlar, qoidali o'yinlar, Didaktik o'yinlar

b) Sodda o'yinlar,

c) Didaktik o'yinlar,

d) Ijodiy o'yinlar,

78.“Bolalar tarbiyasida ota-ona namunasi muhimdir” - ushbu fikr kimga tegishli?

a) Komenskiy

b) A.Avloniy

c) Al Beruniy

d) Al Xorazmiy

79.Matematik tasavvurlarni shakllantirish da amaliy usulning xarakterli jixatlarini ko’rsating?

a) Quyidagilarning barchasi to'g'ri

b) Aqliy faolyait uchun asos bo’ladigan har xil amaliy ishlaming bajarish

c) Didaktik materialardan keng foydalanish

d) Eng elementar usulda sanash, o lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish

80.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo'yiladi?

a) Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos bo'lishi

b) Aniqlik, go'zallik

c) Mantiqiy izchillik

d) izchillik

81.Necha yoshda tevarak atrofdan bitta va ko’p o’xshash narsalami ajrata oladi

a) 3-4

b) 4-5


c) 5-6

d) 6-7


82.Geometrik tushunchalar berilgan qatorni toping?

a) Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b) To'plam, doira, uchburchak

c) Kub, fikr doira

d) Kvadrat, aylana, fikr, kub

83.Bolalaming ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatdan foydalanish kerak

a) O’yin

b) Rasm chizish

c) Loy ishi, qurish - yasash

d) Hammasi to'g'ri

84.Kattalikning qanday xossalari bor?

a) 3ta, ya’ni tenglik. tengsizlik, nisbiylik

b) 3ta,ya’ni nisbiylik, kam, ko’plik

c) 2ta,ya’ni nisbiylik va tenglik.

d) lta, ya’ni nisbiylik

85.Kichik guruhda bolalami dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldan foydalaniladi.

a) Buyumlarni ustiga qo’yib, yoniga qo’yib.

b) Buyumlami sanab

c) Uzunligi, kengligi bo’yicha

d) Balandligi bo’yicha

86.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalami ko’rsating

a) Buyumlaming uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash

b) Buyumlaming balandliklari bo’yicha taqqoslash

c) Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasawurlami shakllantirish

d) Barcha javoblar to’g’ri

87.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.

a) Uzun, qisqa, keng, tor

b) Katta va kichik

c) Baland, uzun, keng

d) Qalin, ortiq, kam, teng

88.Masala yechish necha yoshdan boshlab o’rgatiladi

a) 6-7 yosh

b) 4-5yosh

c) 3-4 yosh

d) 7yosh

89.Kichik guruhda sanoq faoliyatini rivojlantirish uchun qaysi tushuncha muxim

a) To’plamlami tushunchasi

b) Kichkinadan, kattaga qarab sanash

c) Kamdan, ko’pga tomon hisoblash

d) Tartib bilan sanash

90.Maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarning o’zidan iborat ekanligi aniqlaydi

a) To’liq va ongli o’zlashtirish

b) Tengliktengsizlik

c) Qismanbutun o’zlashtirish

d) Son va sanoq

91.Fazoda mo’ljalga olish» tushunchasiga berilgan to’g’ri ta’rifhi belgilang

a) Birovga nisbatan mo’ljalga olish,o’ziga nisbatan,buyumlarga nisbatan mo’ljalga olish.

b) Joyda mo’ljalga olish

c) «Turish nuqtasi»

d) Buyumlar orasidagi munosabat

92.Fazoda mo’ljalga olish nimalarga bog’liq

a) Xarakat va yo’nalishni tanlash

b) Xarakatni tanlash

c) Maqsad (nima)ni aniqlash

d) Turgan nuqtaga

93.«Turish nuqtasi» nima

a) Sub’ektni o’rab olgan ob’ektlarga nisbatan makonini aniqlash

b) Joyda mo’ljalga olish

c) Fazoviy tushuncha

d) Joyda mo’ljalga olish

94.Qanday o'quv materialni kichik guruhdagi bolalar yaxshi o'zlashtiradilar.

a) O’yin shaklida berilgan o'quv materialini

b) Jismoniy mashqlar asosida berilgan ma'lumotlami

c) Tasviriy materiallar asosida berilgan ma'lumotlami

d) Turli matematik shakllar asosida berilgan ma'lumotlami

95.Kichik guruhlarda fazoni, bilishga nimalar o’rgatiladi?

a) Oldida, orqada, pastga, o'ngga, chapga

b) Ustida, ostida, yuqorisida kvadrat

c) Doira, kvadrat, ichiga

d) Bayroqga, sharcha, o'ngga

96.Maktabgacha yoshdagi bolalar vaqtni idrok qilish bo’yicha qanday vazifalarni bilishi lozim

a) Vaqtni idrok qilishga o’rgatib boorish, vaqtga oid tasawurlarni shakllantirish

b) Tahlil qilish asosida

c) Doira, kvadrat, ichiga

d) Bayroqga, sharcha, o'ngga

97.Maktabgacha tarbiya tashkilotlarida matematika o'qitish nima asosida qurilgan?

a) To`plamlar va taqqoslash asosida

b) Tahlil qilish asosida

c) Tafakkur qilish asosida

d) Talim olish asosida

98.Qaysi guruhd abolalarni 1 dan 5 gacha bo'lgan sanoq tartib ibilan tanishtiriladi

a) O’rta guruh

b) Kichik guruh

c) Tayyorlov guruh

d) Katta guruh

99.Kattalik bo’yicha berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang.

a) O’lchamlar ob’ekti va o’zgaruvchanlik

b) Buyumlarni birbiridan taqqoslay olish

c) Har xil buyumlami har xil miqdorda bo’lishi

d) Barcha javoblar to’g’ri

100.Bolalarga elementar matematika tasavvurlarini shakllantirish mashg'ulotlarini asosiy maqsadi, nimalardan iborat?

a) Umum ta’lim, amaliy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlar

b) amaliy maqsadlar

c) Amaliy maksadlardad) rivojlantiruvchi maqsadlar
Download 74,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi