1. Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c. Ularqandaykuchbilantortishadi?Download 24.82 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi24.82 Kb.
8-sinf I variant

Masalalar

1.Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c.Ularqandaykuchbilantortishadi?

2.Sig’imibirxilbo’lgan 3 ta kondensatoravvalketma-ket, so’ng parallel ulangandaularningumumiysig’imiqandayozgaradi?

3.Elektrmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2 martaortib, zaryadi 2 martakamaytirilsa, maydonkuchlanganligiqandayozgaradi?

4.Lampadan 5 minutda 300C zaryado’tganbo’lsa, lampadanqanchatoko’tadi?

5.Elektrzanjirdan 2 soat 4A toko’tsaqanchaelektrzaryado’tadi?

Testlar


Testlar

1.Elektrkuchlanishbirliklariniko’rsating.

1. J/C 2. V 3.A 4.ῼ 5. A* ῼ

A) 2,3,4 B)1,2,5 C1,2,4 D)2,4,5.

2.Ampermetrelektrzanjirigaqandayulanadi?

A) ketma-ket B)parallel C)teskari D) ixtiyoriy.

3. 9 km/soatnecha m/s bo’ladi?

A)2,5 B)25 C)9 D) 4,5

4.Ultratuvushqandaytovushlar

A)16 Hz dan past B)16-20000 Hz

C)20000 Hz danyuqori D) 20000 Hz dan past

5.Zanjirningbirqismidaoid Om qonuniifodasiniko’rsating

A)I=UR B)I=R/U C) I-qt D) I=U/R

6.Birligi k bo’lganpurjinaniteng 3ga bo’linadi. Birbo’laginingbikriligiqanday?

A)k B)3k C)k/3 D)2k/3

7. QuyidagiformulaningqaysibiriKulonqonuniifodasi?

A)F=G B)F= C)F=k D)F=-k*

8. ‘’Konveksiya’’ so’ziqandayma’nonianglatadi?

A)olibkelish B)o’rinalmashish C)issiquzatish D)nurlanish

9.Elektrofmashinazariyadlari …………

A)sezadi B)o’lchaydi C)yutadi D)hosilqiladi

10. 100 g massaliyukta’siridapurijina 2sm gacho’ziladi. Purjinabikrligibi toping (N/m)

A)50 b)200 c)0,2 D)5

11.Elektrmaydonkuchlanganligiqandaybirliklardao’lchanadi?

1.N/C 2.N*C 3.V/m 4.V*m

A)1,4 B)1,3 C)2,3 D)3,4

12.Sferamarkazidaelektrmaydonkuchlanganligiqandaybo’ladi?

A)E=0 B)E D)E=F/q

13.Suyuqliklardaelektrtokiqandayzarrahisobigao’tadi?

A)elektronlar B)ionlar C)ion vaelektronlar D)neytronlar

14. Yassikondensantrsig’iminianiqlashifodasiniko’rsating.

A)C=ES/d B)C= C) C= D)C=Ed

15.Botiqlinzadaqandaytasvirbo’ladi?

A)Mavhuntog’rikichiklashgan

B)Mavhunteskarikichiklashgan

C)mavhumtog’rikattalashgan

D)mavhumteskarikattalashgan

16.Elektrqarshiligio’tkazgichuzunligivako’ndalangkesimyuzasigaqandaybog’liq?

A)uzunlikkateskariyuzasigatog’ri

B)uzunlikkatog’riyuzasigateskari

C)uzunligigavayuzasigatog’ri

D)uzunligivayuzasigateskari

17.Solishtirmaelektrqarshiliginingbirligiqanday?

A)om B)om/m C)m/om D)A*V

18.Nuqtaviy 6C zaryadga 2,4 m/N kuchta’siretsa, elektrmaydonkuchlanganligini toping(kN/C)

A)4 B)1,44 C)0,4 C)2,5

19.Faradeysoniningqiymatiniyozing

20.Gazrazryadiningqandayturlaribor?

21.O’zgarmaselektrtokiishiningqandayifodalarinibilasiz?

22.Elektr tokening qandayta’sirlarimavjud?

23.Neytralzarradan +2 q zaryadajratibolinsa, qolganzarraqandaybo’ladi?

24.Reostatqandayvazifanibajaradi?

25.Metallarga elektrtokiqandayzarralarhisobiga o’tadi?

8-sinf II variant

Masalalar

1.Elektrzanjirdan 2 soat 4A toko’tsaqanchaelektrzaryado’tadi?

2.Lampadan 5 minutda 300C zaryado’tganbo’lsalampadanqanchatoko’tadi?

3.Elektrmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2 martaortibzaryadi 2 martakamaytirilsamaydonkuchlanganlagiqandayo’zgaradi?

4.Sig’imibirxilbo’lgan 3 ta kondensatoravvalketma-ketso’ng parallel ulangandaularningumumiysig’imiqandayo’zgaradi?

5.Bir-biridan 20 smmasofadaturgansharchalardanbiriningzaryadi 2*c, ikkinchinikiesa 2*cUlarqandaykuchbilantortishadi?

Testlar

1.Elementlarzaryadmiqdoriqancha?A)3,2* B)1,6* C)1,6* D)1,6*

2.Elektrometirningvazifasiqanday?

A)zaryadmiqdoriniolchaydi B)zaryadnihosilqiladi C)Zaryatnisaqlaydi D)Zaryadniuzatadi

3.JismHarakattezligio’zgarishiningshuo’zgarishyuzberganvaqtganisbatibilano’lchanadigankattalik … deyiladi.

A)Tezlik B)Kuch C)Tezlanish D)yo’l

4.Agarbuyumko’zguga 1m/s tezlikbilanyaqinlashsatasvirbuyumganisbatanqandaytezlikdayaqinlashadi?

A)2 B) 1 C)0,5 D)-1

5.+2q zaryadlitomchidan –q zaryadlitomchiajratildi. Qolgantomchiningzaryadini toping

A)-3q B)-q C)+2q D)+3q

6.Agar C sig’imliketma-ketulanganikkitakondensatorni parallel ulasaummumiysig’imqandayozgaradi?

A)2martaortadi B)2 martakamayadi C)o’zgarmaydi D)4 martaortadi

7.Qarshiligi 20 om bo’lgano’tkazgichdan 2 A tokotmoqda. Otkazgichningelektrquvvatini toping (W)

A)80 B)40 C)10 D)0,1

8.Jismniyergatortuvchikuch … deb ataladi.

A)Jismog’irligi B)og’irlikkuchi C)elastikkuch D)ishqalanishkuchi

9.Tokkuchiningbirliklarinikorsating

1.A 2.C/s 3.V/om 4.A/V

A)1 2 3 B)2 3 4 C)1 3 4 D)1 2 4

10.O’tkazgichningsolishtirmaqarshiligi son jihatdannimagateng?

A)Uzunligi 1m kesimi 1mBo’lganotkazgichningqarshiligiga

B)uzunligi 1m kesimyuzasi 1bolganotkazgichqarshiligiga

C)Kesimyuzasi 1muzunligiixtiyoriybo’lgano’tkazgichqarshiligiga

D)uzunligi 1m yuzasiixtiyoriybo’lganotkazgichqarshiligiga

11.Elektrzaryadlario’tkazgichsirtidaqandayjoylashadi?

A)hammajoyidatekis

B)tekissirtida kata uchlijoylaridakichik

C)tekisjoyidakamuchlijoyidako’p

D)sirtshakligabog’liqemas

12.Dielektriksingdiruchanlikikkimartaortirilsakondensatorsig’imiqandayo’zgaradi?

A)2martakamayadi

B)4ortadi

C)4martakamayadi

D)2martaortadi

13.Otkazgichdan 3 minutdavomida 20V kuchlanishostida 0,2A toko’tmoqda.O’zgarmastokningbajarganishini toping(J)

A)720 B)72 C)180 D)120

14.Linzaningoptikkuchiningolchashbirligi

A)m B)dptr C)mm D)N/m

15.Jism 20m/s tezlikbilan vertical yuqorigaotildi.Uqandaytezlikbilanqaytibtushadi?(m/s)

A)10 B)20 C)5 D)30

16.Elektrzaryadlarningtartibliharakatiga ……….. deyiladi.

A)kuchlaninsh B)tokkuchi C)qarshilik D)elektrtoki

17.Iste’molchilar parallel ulangandaharbiro’tkazgichuchlaridagikuchlanishqandaybo’ladi?

A)birxil B)harxil C)ortadi D)kamayadi

18.Ionizatorta’sirito’xtalishibilanto’xtaydiganrazryadqandayrazryaddeyiladi?

A)mustaqil B)rekombinatsiya C)nomustaqil D)dissotsiatsiya

19.Erkaklarchiqaradiganovoznomlariniyozing.

20.Elektrtokiningta’sirlarinikeltiring.

21.Elektrtokiningbajarganishiqandaybirliklardaolchanadi?

22.Kuchvajismimpulsiningformulalariniyozing.

23.Elektrolizdanfoydalanib, buyumlarningsirtiniqiyinoksidlanadiganmetallarbilanqoplashnimadeyiladi?

24.O’tkazgichdagikuchlanisho’zgarmasbo’lgandaqarshilikikkimartaoshsatokkuchiqandayo’zgaradi?

25.Elektrzanjiridatokningyo’nalishisifatidaqandayzaryadningyo’nalishiqabul qilingan?

8-sinf III variant

Masalalar

1.Zaryad -5* C bo’lgan nuqtaviy zaryadning 4sm masofada hosil qilgan elektir maydon kuchlanganligini toping.

2.Yuzalari 1ddanbo’lganyassikondensatorqoplamalariorasidagimasofa 2sm gateng .Kondensatorsig’imini toping.

3.Elektirmaydondaikkinuqtaviyzaryadorasidagimasofa 2marta orttirilib, zaryadi 2marta kamaytirilsamaydonkuchlanganligiqandayo’zgaradi?

4.Ketma-ket ulangan 2ta lampochkadan 0,2A to’ko’tmoqda .Istemolchilarningqarshiligi 5om va 10 om bo’lsaharbirlampochkadankuchlanishni ,zanjirdagiqarshiliknivato’liqkuchlanishni toping.

5.Ko’ndalangkesiminingyuzi 0,5 bo’lgan 2om qarshilikni spiral tayyorlashuchunqandayuzunlikdaninelinsimkerakboladi?

Testlar


1.Tabiatdanechaturelektrzaryadmavjud?

A)1 B)2 C)3 D)cheksizko’p

2.Birelektrlanganjisimboshqajisimganimaorqalita’sirko’rsatadi ?

A)havo B)elektirmaydon C)maginitmaydon D)suv

3.MetallJisimmanfiyzaryadlansa ,uningmassasiqandayo’zgaradi?

A)o’zgarmaydi B) oshadi C)kamayadi D)bog’liqemas

4.va sig’imi kondensatorlar parallel ulanganda uning umumiy sig’imi nechaga teng ?

A)c=+ B)C=C1C2/(C1+C2) C)C=C1/2 D)1/C=1/C1+1/C2

5.Yassikondensatoningelektirsig’imifo’rmulasiqandayifodalanadi ?

A)C=C1C2/(C1+C2) B)C=C1+C2 C)C=C0S/d D)C=q/U

6.Quyidagifo’rmulalardanqaysibiri KULON qonunniifodalaydi ?

A)F=Qe B)F=mg C)F=Gm1m2/ D)F=kq1q2/

7.Kulonqonunidagi k ningbirligiqandayifodalanadi?

A)N*/ B)N* C)N/C D)N*m/

8.Qaysizarramanfiyelementlarzaryadgateng?

A)proton B)elektron C)Neytron D)positron

9.Maydoniningbirornuqtasidagi 12 mCzaryadga 3 Mnkuchta’siretmoqda. Bu nuqtadagimaydonkuchlanganligini toping

A)250 N/C B)40 N/C C)25N/C D)36N/C

10.zaryadlari +5q -10q bo’lgan 2 ta birxilsuvtomchibirlashdi. Hosilbo’lgantomchiningzaryadiqandaybo’ladi

A)-15q B)-10q C)-5q D)+5q

11.Jismda 1,2 * ta ortiqcha electron borJismzayadini toping

A)1,92* B)4* C)1,2* D)1,6*

12.Chizmadakeltirilgansharlar qanday ishorada zaryadlangan?

A) B) C) D)

13.Kondensatorningbirqoplamasiningzaryadi 10nC, ikkinchisiniki -100Nc Kondensatorzaryadiqanchagayetadi?

A)100nC B)200nC C)0 D)1000Nc

14.Elektrzaryadiningbirliginimadaniborat?

A)N B)C C)F D)m

15.200 F necha faradga teng?

A)2* B)2* C)200F D)2000F

16.Uzunligi 6m kondalangkesimi 2m bo’lgan simning qarshiligi 60om.Uning solishtirma qarshiligini toping

A)2 B)1,6 C)40 D)4,5

17.Reostatlarnimagaxizmatqiladi?

A)kuchlanishnio’lchashga B)tokkuchinio’lchashga C)Qarshilikniolchasga D)zanjirningtokiniroslashga

18.Elektrkuchlanishqandaybirlikdaolchanadi?

A)joul B)Volt C)kulon D)om

19.Dielektriklardantayyorlanganbuyumlar

20.Zaryadlanganjismlarta’sirinimaorqalinamoyonbo’ladi.

21.Zaryadlanganjismlarnipayqovchiasbob.

22.Bittaelektronningmassasi.

23.Elektrzaryadlarnipayqovchiasbob

24.Zaryadi -5*C bo’lgan nuqtaviyzaryadning 3 smmasofadahosilqilganelektrmaydonkuchlanganligiqancha?

25.Kimyoviyenergiyaningelektrenergiyagaaylanishi.

8-sinf I variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

A

A

C

D

B

A

A

D

A

B

A

B

A

D

B

A

A

19.96 500

20.Millitilamauchqunli, yoyli.

21.A=Jut A=qu

22.Magnitissiqlikkimyoviy

23.-29

24.Tokmanbayinirostlash25. Erkinelektronlar

Masalalarjavobi

1.Berilgan

=2*c

=2*c

l=0,2m


Formula

F=k

F=9*=900*N

2.=.Ckk==

-?=9

3.4.t=300s q=300C J=

J-?

5.t=2soat=7soatJ=4A

q=J*t


q=4A*7200S=28800C

II variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

A

C

A

D

C

A

B

A

A

C

D

A

B

B

D

A

C

19.Baborton tenor

20.issiqlikkimyoviymodul

21.Joul

22.FT=m B=m23.Golvanizatsiya

24.2 martakamayadi

25.Musbatmanfatgaoqibo’tadi.

Masalalar

1.t=2 soat=7200s q=I*t

I=4A q=4A*7200S=28800C

q-?

2.t=300S I===1Aq=300C

I-?


3.

==8

=?

4.=.Ckk==

-?

5. FormulaF=k

r=0,2m F-9*=900*N.

F-?

k=9*III variant

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

B

B

B

D

C

D

A

B

A

C

A

B

A

B

A

A

D

B

19.IZOLYATOR

20.Elektroskop

21.Elektroskop

22.9,11*kg

23.Elektroskop

24.5*

25.Akkumulyator

Masalalar

1.q=-5*10 -8 c E=k

E=9*109*

R=4sm=4*10-2 m =2,8*105

E=?


2.S=1dm2=1*10-2m2c=

S=25m=0,02m=4,425*=4,425pF

Eo=8,858*10-12

C=?


3.

4.J=0,2A=J*

=

5+10=15 OM

5.S=0,5 m=0,5*R=S

R=2om l=

P=0,4* l=l-?

Download 24.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat