Sant esteve de la sargaDownload 2,6 Mb.
Sana10.05.2017
Hajmi2,6 Mb.
#8678


AJUNTAMENT

DE

SANT ESTEVE DE LA SARGA
Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària

Dia: Dilluns, 30 de gener de 2012

Hora: De 19:00 a 19:25

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

Sessió: 1/2012
Hi assisteixen:

Alcalde: Jaume Montanuy i Baró

Regidors/es: Jordi Navarra Torres

Josep Maria Castells Belart

Francisco Mirabet Castells
Secretari: Xavier Pascual i Santisteve

Absents: Manel Consola Palau
Ordre del dia:


 1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 24 d’octubre de 2011 i extraordinària de 29 de desembre de 2011)

 2. Decrets d’Alcaldia

 3. Informes d’alcaldia

 4. Expedient de contractació, per a l’execució de l’obra de l’obra “pavimentació dels accessos a Moror”, per procediment negociat sense publicitat. Aprovació.

 5. Certificació 1/contractista i final de l’obra “Fossa sèptica depuradora a Sant Esteve”. Aprovació.

 6. Pla d’aprofitaments forestals any 2012. Aprovació

 7. Mocions, precs i preguntes


Desenvolupament de la sessió
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia i els acords següents:
1.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 24 d’octubre de 2011 i extraordinària de 29 de desembre de 2011)
Es dóna compte de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors, ordinària de 24 d’octubre i extraordinària de 29 de desembre de 2011, trameses prèviament a la convocatòria.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si tenen alguna observació a fer-hi. No es formulen al·legacions i, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda aprovar les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Per indicació de la Presidència, el Sr. secretari informa dels Decrets que s’han dictat des de la passada sessió ordinària del Ple municipal.


Número

Data

Extra. Decret


42/2011

24-10-2011

Sol·licitud d’ajut per a la festió forestal sostenible

43/2011

31-10-2011

Relació de factures, justificants i pagaments ordinaris de desembre de 2010

44/2011

31-10-2011

Aclarida de millora, estassada i desembosc de la biomassa al rodal A1a del Montsec de Moror

45/2011

31-10-2011

Aclarida de millora, estassada i desembosc de la biomassa al rodal A1b del Montsec de Moror.

46/2011

31-10-2011

Aclarida de millora, estassada i desembosc de la biomassa al rodal A2b del Montsec de Moror

47/2011

31-10-2011

Provació de la certificació de l’actuació “poda de qualitat als rodals A1a, A1b, A2b del Montsec de Moror

48/2011

28-11-2011

Delegació en el Consell Comarcal de la sol·licitud de contractació del servei d’Ocupació de Catalunya

49/2011

12-12-2011

Certificació única/contractista de l’obra “Abastament d’aigua en alta a la localitat d’Alsina

50/2011

22-12-2011

Liquidació del pressupost 2010

51/2011

22-12-2011

Certificació de destinació del Fons de Cooperació Supramunicipal de Catalunya

52/2011

29-12-2011

Padrons fiscals municipals i llistes cobratòries 2011

53/2011

29-12-2011

Concessió de permís per adopció a la Sra. Núria Albert Calderó, funcionària de l’Ajuntament.

54/2011

29-12-2011

Contractació per màxima urgència de personal laboral no permanent per substitució per permís d’adopció.


3.- Informes d’alcaldia
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:


 • L’alcalde informa que s’ha delegat en el Consell Comarcal la contractació d’una persona dins d’un pla d’ocupació extraordinari que ha sortit, doncs estava previst que es podessin fer tres contractacions a la comarca: una l’ajuntament de Tremp, l’altra l’Ajuntament de la Pobla, i l’altra per la resta de municipis, i per això era millor delegar-ho en el consell.

 • També informa que va tenir una reunió amb els veïns de Beniure, on es va acordar que els serveis tècnics calcularien el que val una nova fossa per a 60 persones.


4.- Expedient de contractació, per a l’execució de l’obra de l’obra “pavimentació dels accessos a Moror”, per procediment negociat sense publicitat. Aprovació.
L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga‚ té aprovat definitivament el projecte de l’obra titulat "pavimentació dels accessos a Moror", redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 76.570,97 €.
En el projecte de Pressupost de l'administració general de l'entitat per a l'exercici de 2011, hi ha consignació de crèdit per a atendre aquesta inversió a la partida 45.619, que inicialment estarà finançada mitjançant una subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2011 amb 68.584,04 €, i la resta amb aportació municipal i contribucions especials.
Les obres definides en el projecte consisteixen en la urbanització d’un dels diversos accessos al nucli de Moror el qual actualment està sense urbanitzar i sense disposar dels serveis bàsics.
Posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2011, aprovat definitivament determina la competència del Ple en vista a l’aprovació d’aquest projecte, vist el que disposa l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb les bases de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al quadrienni 2008-2012
Vist el corresponent Plec de clàusules administratives particulars de l'obra en què es determina la tramitació d'expedient ordinari de contractació, per procediment negociat sense publicitat.

Vist que mitjançant provisió de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2012 es va iniciar l'expedient per contractar l'obra esmentada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 


Vist l’informe de la Secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vistos els documents que integren l'expedient de contractació de l'esmentada obra, i particularment el Plec de clàusules administratives particulars redactats per a aquest cas concret.
D'acord amb el que estableix l'art. 22.2.n de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, i d'acord amb el que preveu de conformitat amb el que preveu Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra de “Pavimentació d’accessos a Moror”, per procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost màxim de 76.570,97 € (iva inclòs).
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, convidant empreses qualificades per realitzar l’obra, en un nombre mínim de tres per tal que, en el termini de quinze dies presentin les seves ofertes, les quals han de versar sobre els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Clàusules administratives.
Tercer.- Autoritzar, en quantia de 76.570,97 € (iva inclòs), la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres.
Quart.- Delegar en l' alcalde les següents atribucions:


 1. L'adjudicació del contracte, prèvia proposta de la mesa de contractació i la seva formalització.

 2. La realització de tots els actes conduents a la seva execució, "

En aquest punt no s’han produït intervencions.


5.- Certificació 1/contractista i final de l’obra “Fossa sèptica depuradora a Sant Esteve”. Aprovació
Examinada la documentació que es detalla, referent a l’obra “Fossa sèptica depuradora a Sant Esteve”, i fent ús de les atribucions que l’article 52.2.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen al Ple de la corporació.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer: Aprovar la certificació número 1/contractista, per un import de 39.449,81 €
Segon: Trametre còpia de la certificació aprovada a les entitats que col·laboren en el finançament de l’actuació.”
En aquest punt no s’han produït intervencions.
6.- Pla d’aprofitaments forestals any 2012. Aprovació
Vist que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d'aprofitaments forestals i de pastures corresponent a l'exercici 2012, dins del qual s'hi inclouen els aprofitaments de pastures i llenyes als comunals de Sant Esteve de la Sarga següents:


 • CUP 207 Montsec

 • CUP 208 Montsec

 • CUP 209 Montsec

 • CUP 210 Montsec

 • CUP 211 Montsec

D'acord amb el que preveu el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i el sistema d'aprofitaments que des de temps immemorial es ve fent dels monts esmentats.


El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Distribuir entre els veïns dels nuclis corresponents els aprofitaments de les pastures de les forests del CUP següents:


 • CUP 207 Montsec (Alsamora) a Jordi Navarra Ardiaca per import de 174,60 €

 • CUP 208 Montsec (Alsina) a Francesc Mirabet Castells per import de 112,75 €

 • CUP 209 Montsec (Castellnou) a Josep Ma Martí Garcia per import de 98,90 €

 • CUP 210 Montsec (Moror) a Francesc Mirabet Castells per import de 144,00 €

 • CUP 211 Montsec (Sant Esteve) a Jordi Navarra Ardiaca per import de 20,21 €


Segon.- Establir, que els adjudicataris pagaran el 15% dels imports esmentats d’acord amb els plecs de condicions elaborades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, i que regulen els aprofitaments, que els preus dels aprofitaments són els indicats, condicionant la vigència i execució d'aquest acord a què els sol·licitants realitzin l'ingrés dels preus dels aprofitaments, afectant la quantitat al fons de millores.
Tercer.- Ordenar l’emissió dels certificats d’aquests aprofitaments als interessats.
En aquest punt no s’han produït les següents intervencions:


 • L’alcalde informa que es proposen els mateixos aprofitaments que els anys anteriors, i no es varia el preu d’adjudicació, que es manté com en els darrers anys.


7.- Mocions, precs i preguntes
No s’ha presentat cap moció, ni s’ha produït cap prec ni pregunta.
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 19:25 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari L’alcalde

CASA CONSISTORIAL. 25632 SANT ESTEVE DE LA SARGA. Telf. 973-653377 Fax. 973-653378

ajuntament@santesteve.ddl.net
Download 2,6 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
respublikasi axborot
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti