Sanoat tarmoqlarini boshqarish


-jadvaldamarketingevolyusiyasiilmsifatidakeltirilgan  1.1.1-jadvalDownload 1,22 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/32
Sana19.06.2021
Hajmi1,22 Mb.
#71244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Bog'liq
iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mashinasozlik korxonalarida inn
nemis tili 12, 8-topshiriq(1-u), foydalanilgan adabiyotlar, foydalanilgan adabiyotlar, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mashinasozlik korxonalarida inn, asm 6, Shirinova Dilshoda Kompyuter lingvistikasi 2, Shirinova Dilshoda Kompyuter lingvistikasi 2, 1-SINF Texnologiya-конвертирован, 5-SINF Biologiya, avtokredit-shartnoma, avtokredit-shartnoma, ingliz 5 2, Poytaxt
1.1.1-jadvaldamarketingevolyusiyasiilmsifatidakeltirilgan 

1.1.1-jadval 

Marketingevolyusiyasiilmsifatida 

Yillar 

Nazariyasoslari 

Uslublari 

Qo‘llashsohasi 

1900-


1950 

Tovarhaqidao‘rganish, 

taqsimlashgamo‘ljalolis

h, 


sotishvaeksportnazariya

si 


Kuzatish,  

haridnivasotishnitahli

lqilish,extimollarnihis

oblash, iste’molpaneli 

Ommaviy 

tovar 


ishlabchiqarish, 

qishloqxo‘jaligitarm

og‘i 

1960 


Sotishhaqidao‘rganish, 

tovarga, 

sotishhajmigamo‘ljaloli

sh, 


dis-

Motivlartahlili, 

faoliyatnitadqiqqilish, 

modellashtirish 

Iste’molvositalariist

e’molchilari 
 

 

11 tribyuterliknazariyasi 

1970 


Qarorqabulqilishvaxulq-

atvorniilmiyasoslari 

Faktoring, 

discriminant 

tahlil, 

matematikuslublar, 

marketingmodellari 

Ishlabchiqarishvo-

sitalarivaiste’molvos

italariiste’molchilari 

1980-

1990 


Holatlitahlil, 

menedj-


mentfunksiyasisifati-

damarketinghaqidao‘rga

nish, 

raqobatnitahlilnazariyasi,ekologiyaasoslar,strate

gic marketing 

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, iste’mol- 

chilartipologiyasi,eks

pertiza,sababoqibatta

hlili 

Iste’molvositalari, ishlabchiqarishvosit

alari,  xizmatsohasi, 

foydako‘rmaydigant

ashkilotlariste’molc

hilari 

1990 


yildan  

Shudav


rgacha 

Tadbirkorlikqurolivafun

ksiyasisifatimar-

ketinghaqidao‘rganish, 

bozortarmoqlarinazari-

yasi, 


kommunikatsiyavao‘zar

ota’sirnazariyasi, 

ijtimoiyvaekologiksama

ragamo‘ljalolish 

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, 

iste’-

molchilartipologiyasi, raqobatchilarvaiste’m

olchilarnixulq-

atvorimodellari, 

benchmarketing, 

o‘yinnazariyasi 

Ishlabchiqarishvo-

sitalari, 

iste’molvositalari, 

xizmatsohasi, 

foydako‘r-

maydigantashki-

lotlar, 


davlattad-

birkorligisoxa-

sidagiiste’molchilar  

 

12  

Pozitsiyalashtirish, 

klastertahlil, 

iste’molchilartipologiyasi, 

raqobatchilarvaiste’molchilarnixulq-atvorimodellari, 

benchmarketing, 

o‘yinnazariyasiuslublarihamrivojtopdi. 

Ishlabchiqarishvositalari, 

iste’molvositalari, 

xizmatsohasi, 

foydako‘rmaydigantashkilotlar, 

davlattadbirkorligisohasidagiiste’molchilarqo‘llashsohasibundanmustasnoemas. 

Iqtisodiyotimizninginqirozlivaziyati, 

qondirilmagantalab, 

turmushdarajasiningpastligi, 

iqtisodiyvaijtimoiysohadagimuvozanatningyo‘qligiuchun, 

birqarashdamarketingdanfoydalanishmumkinemasdektuyuladi. 

Ammo 


masalaning  tub  mohiyati  shundaki,  marketing  mana  shu  kamchi-liklarni 

tugatishga yordam qiladi. Shuning uchun bizning iqtisodiyotimizda marketingdan 

foydalanish mumkin bo‘lib qolmasdan, balki zaruriyatdir. 

Marketingkorxonalarningbozordaishlashuslubi, bozormetodologiyasibo‘lib, 

iste’molchilarvaularningtalabistaklarinio‘rganish, 

ulargamostovarlaryaratish, 

narxbelgilash, 

tovarlarniyetkazibberish, 

taqdimetish, 

sotish, 


xizmatko‘rsatishniuyushtirishusullari, 

vositalari, 

tartib-

qoidalarimajmuihisoblanadi. 

Bularninghammasibirinchiasosiymaqsadgatalabbilantaklifnio‘zaromuvofiqlashtiri

shgaxizmatqiladi. 

Marketingniishlabchiqarishni, 

xizmatko‘rsatishniboshqarishvabozoryo‘nalishidagisavdo-

sotiqningyagonabirtizimisifatidaikkijihatdanqarabchiqishzarur. 

Birinchijihati 

– 

Marketingtadqiqotlaritadbirkorlikfaoliyatiniboshqarishdagimuayyantafakkurtarzidaniborat, 

uningo‘zigaxostomonishundaniboratki, 

tadbirkorbozoryo‘nalishidafaoliyatolibboradi, 

ya’nian’anaviybo‘libqolgansotishtalablarigamoslashishdanbozortalablarigamoslas

hishgao‘tadi. 

Buesaboshqaruvchilar 

(menejerlar) 

vaumumantad-
 

 

13 birkorlikfaoliyatidagiyanadayuqoriroqbosqichbo‘lib, 

tadbirkoryangiilg‘ortexnologiyagaasoslanganholda, 

texnologiyatalablaribilanginachek-lanibqolmay, 

pirovardmaqsad 

– 

bozortalablarigamoskeladi, buesaboshqaruvsohasidaqarorlarqabulqilishtarziniko‘pjihatdano‘zgartiribyuboradi

Ishlabchiqariladiganmahsulotningtexnikaviyko‘rsatkichlaribi-lanbirqatordauningiste’molsifatlarinitakomillashtirishgakattae’tiborberiladi. 

Ikkinchi  jihat  –  bu  marketing  bozorida  to‘g‘ridan  to‘g‘ri  olib  boriladigan 

faoliyat  deb  yuritiladi.  Agar  marketing  mahsulotlarni  sotish,  ishlab  chiqarishni 

boshqarish tizimi sifatida tadbirkorning ishonchli tayanchi hisoblansa, bozordagi 

bevosita faoliyatdan iborat bo‘lgan marketing tadqiqotlari tadbirkorning faoliyat 

yuritishini shakllantiradi, marketingning turli usul va vositalaridan tashkil topadi 

va jamlanib, marketing – “mix”ni vujudga keltiradi.  

Quydagi1.1.1-rasmdamarketing5Pkeltirilgan 

 

 

  


Download 1,22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa