Sanat ve tasarim anasanat dali müzeciLİk yüksek lisans programi vizyonDownload 131,5 Kb.
Sana28.06.2017
Hajmi131,5 Kb.
#18993


SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI

MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Vizyon
Kültürel değerlerin kamusal alana taşınmasında önemli bir kurum olan müzelere, toplumu temsil edebilme vasfı kazandırmada yeni açılımlarla yön vermek.
Misyon
Müzelerin toplumla iletişim içinde, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak.
Türkiye´de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak.
Hedefler
— Türkiye´de müzecilik alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek.
— Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde uygulamalı çalışmalarla müzeciliği desteklemek.
— Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak.
— Müzelerde çalışan personelin programa katılımını sağlayarak müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak.
— Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamaktır.

— Türk müzeciliğinin, Dünya müzeciliği ve toplumun gelişimine katkıda bulunması ve ilerlemesi için çalışmalar yapmak.


Başvuru Koşulları

Dört yıllık lisans programlarından mezun ve lisans notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2,3 olan adaylar YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na internette (http://www.sbe.yildiz.edu.tr/) ilan edilen tarihler arasında başvururlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan ALES istenmemektedir.

Başvurularla ilgili olarak tarihler ve gerekli belgeler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.
Programa Öğrenci Kabulü
Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na öğrenci kabulünde
adayların başarı puanları, yürürlükteki YTÜ Senatosu kararına göre hesaplanır.

Yabancı Dil Sınavları ile bilgi (sınav yeri, saati ve uygulamaya ilişkin bilgiler)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (www.sbs.yildiz.edu.tr),

Yabancı Diller Yüksekokulu (www.ybd.yildiz.edu.tr) ve

YILDIZ SEM web sayfalarında ilan edilecektir.
Dosya

Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na başvuracak adaylardan kayıt sırasında,

aşağıda belirtilen içerikte bir dosya istenecektir.
Dosya İçerigi


Adayın;

1.Özgeçmişi


2. Daha önce yapmış olduğu Müzecilik ve/veya ilişkili çalışmalarını tanıtıcı bilgi


3. İlgilendiği Müzecilik problemini içeren, en fazla 500 kelimelik bir metin


4. İlgilendiği Müzecilik problemiyle ilişkili alanda yapılmış çalışmaların ulusal/uluslar arası hakemli/indeksli dergilerde taranarak en az 2 makalenin (konuyu ele alış yöntemi, vardığı sonuç, varsa önerdiği modelin getirdiği çözümler/sorunlar vb açılardan) değerlendirilmesi.

Makale taraması için bakınız; ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı için
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) vb.

(Web of Science) için http://scientific.thomson.com/mjl/

5. Olası yüksek lisans tezinden üretilecek bir makalenin, ulusal/uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayımlanma potansiyeli (hangi dergilerde
yayımlanabileceği)

Teslim Koşulları

Mülakat dosyaları 16-Ağustos-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında,

imza karşılığı teslim alınacaktır.

Dosya teslim tarihleri: 16-23 Ağustos 2012

Teslim yeri: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat Yönetimi Anabilim Dalı (B-2014)

Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 34220

Esenler-İSTANBUL

İletişim: Arş. Gör. Nesli Gül

E-posta: lionesli@yahoo.com


Tel: 0212 383 50 31
Öğretim Kadrosu

Tam Zamanlı


 • Prof. İlhan Özkeçeci
 • Yrd. Doç. Dr. Emine Önel Kurt
 • Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Yarı Zamanlı


 • Prof. Tomur Atagök
 • Prof. Dr. İlker Bıçakçı
 • Prof. Dr. Fethiye Erbay
 • Doç. Dr. Hülya Kılıç Sirel
 • Yrd. Doç. Dr. Nevra Ertürk
 • Öğr. Gör. Burçak Madran
 • Öğr. Gör. Mahir Polat
 • Öğr. Gör. Mehmet Fevzi Uğuryol


Dersler:
Zorunlu Dersler

1. Müze ve Müzecilik, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Kültür, sanat, kurumlar / Türkiye’de ve dünyada müzecilik tarihi / Müzecilik ve müze türleri / Müzelerin toplumun kültürel yaşamında işlevleri / Müzeler ve nesneler; müzeler ve toplum / Toplama ve araştırma / Koruma ve belgeleme / Koleksiyon yönetimi / İletişim ve sergileme / İletişim ve eğitim / Müze yönetimi; kadro ve bütçe / Müze yönetimi; yasalar ve yönetmelikler / Müze mimarisi

2. İletişim, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet

İletişim nedir? Tarihçesi? Neden iletişim kurarız? / İletişimin biçimleri / İletişimde insan faktörü / Müzelerde iletişim / Stratejik iletişim / Uygulama alanları, uygulama örnekleri üzerine çalışmalar / Hedef kitle araştırmaları / İstanbul’daki Müze Ziyaretçileri, verilerin değerlendirilmesi ve analizi / İletişim nasıl planlanır, iletişimde planlamanın önemi, araştırmaların plana katkısı, iletişim planı hazırlanması ve uygulama çalışmaları

3. Uygarlık ve Sanat Tarihi I, Öğr. Gör. Nevin Çakmakoğlu

Derste erken dönem uygarlıklarının düşünce ve sanat biçimlerindeki değişimler, mimari, resim ve heykel örnekleri üzerinden incelenecektir.

4. Müze Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Müzeoloji ve yönetim biliminin ilişkisi, müze yönetim biliminin gelişimi / Müze yönetiminin içeriği / Müze yönetim fonksiyonları / Müzecilik çalışmalarını yönlendiren etkenler / Müze yönetiminde etkin olan gruplar / Müze organizasyonunun yönetim yapısı, yönetimin rolü ve sorumlulukları / Müze yönetim metotları / Müze liderlik türleri / Etkili müze yönetimi / Müzelerde planlama sürecinin gelişimi, müzelerde uygulanan planlama çeşitleri, iyi bir planlamanın özellikleri / Müzelerde personel planlanması / Müze yönetiminde iş analizleri ve iş tanımları / Finansal kaynakların bulunması / Personel sorunları ve değişikliklere direnişlerin planlanması / Müze yönetiminde pazarlama stratejileri / Müze yönetiminde ekonomik, sosyal etkiler

5. Belgeleme Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet


Müzede bulunan nesnelerin belgelenmesi ile ilgili temel bilgiler ve müzelerde belgeleme sistemleri / Müzeye eser girişi ve giren eserlerin belgelenmesi / Eser Envanter kayıtları, kartoteks sistemleri, eser envanter fişleri ve konu fişleri ile belgeleme, müze repertuar defteri ve kayıtları / Müzedeki farklı koleksiyonlar arasındaki bağlantının sağlanmasına yönelik kayıtlar / Yapıt ve nesnelerin etiketlerinin hazırlanması / Görsel işitsel yöntemlerle belgeleme / Belgeleme sonrası eserlerin sunumu (sergileme, yayına hazırlama) / Bir nesnenin yayın ya da sergileme çalışmalarında kayıtların kullanımı ile ilgili yöntem / Envanter Uygulaması, nesne fişleri ve hazırlanması konusunda uygulama

6. Araştırma ve Yazma Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Tanım ve kavramlar: Araştırma, araştırma eğitiminin amaçları, bilgi, bilim, bilimsel yöntem ve raporlaştırma / Araştırma raporunda içerik ve biçim: İçerikte genel amaçlar, biçimde genel amaçlar, biçimin kuralları / Biçim: Harfli ve sayısal yöntem, bölümler ve içerikleri / Araştırma önerilerinin sunumu / Raporun yazılması: Outline hazırlanması, kaynak toplama, okuma-not alma / Araştırmada kütüphaneden yararlanma (Seçilen konuya ilişkin kütüphane taraması, Not kartları, Bibliyografya kartları) / Referans gösterme yöntemleri ve kaynakça biçimleri / Referans göstermede özel durumlar, dipnot yineleme bağlaçları / Rapor hazırlamada anlatım, dilin kullanımı, metin hazırlama / Araştırma Teknikleri: “Görsel Metinlerin Okunması”, “Anket Hazırlama ve Uygulama”, “Görüşme, Sözlü Tarih” / Proje hazırlama ve sunumu / Arşivleme ve arşiv malzemesinin dijital ortama geçirilmesi (File Maker Pro 5.0).
7. Müzeler ve Toplum, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet


Müzenin toplumsal rolü ve işlevleri / Müzecilikte etik konular: Bilgi yönetimi ve pazarlaması, iletişim ve erişilebilirlik, bilgi edinme hakkı, kullanıcı hakları; Bu haklar bağlamında müzelerin sorumlulukları, ulusal ve uluslararası uygulamalar / Kültürel paylaşım ortamı olarak müzenin rolü ve etkinlikleri / Müzelerde koleksiyonları bağlamında bilginin işlenmesi: Bilgi edinme hakkı; kültürel, fiziksel ve eğitsel farklılıklar / Çoklu kültürel ortam ve müzeler / Müzeler ve ziyaretçi ilişkileri: Toplumsal değişimin müzelerin ziyaretçi tanımında etkisi / Müzenin ziyaretçi tanımı kapsamında toplumsal sorumluluktan kaynaklanan yükümlülükleri / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Ziyaretçi araştırmalarında uygulanan yöntemler / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Farklı anket teknikleri ve hazırlama yöntemleri / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Müzelerde ziyaretçiye dönük pazarlama yöntemleri / Toplumsal paylaşım, müzelerde yönetişim: Yasal ve etik konular / Toplumsal paylaşım, müzelerde yönetişim: Kurullar, görev tanımları, oluşturulma yöntemleri

8. Halkla İlişkiler, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet

Halkla İlişkiler Nedir? Tarihçe ve tanımlar / Halkla ilişkilerde etik / Halkla ilişkilerin basamakları / PR kampanyaları / PR uygulamaları / Sanatta pazarlama iletişimi / Sergiler / Sponsorluk / Basın ilişkileri / Örnek vak’a analizleri
9. Uygarlık ve Sanat Tarihi II, Öğr. Gör. Nevin Çakmakoğlu

Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, Skolastik felsefe ve Ortaçağ / Romanesk Sanat / Gotik Sanat / Bizans Dönemi Sanatı / İslamiyet’in ortaya çıkışı, Tasavvuf ve İslamiyet. Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması ve Rönesans, Hümanizm ve sanatçının yeni konumu / Burjuvazi ve birey / 17. yüzyıl Aydınlanma felsefesi: akılcılık / 18.yüzyıl: bilimlerin yüzyılı / Sanayi devrimini hazırlayan koşullar. Maniyerizm, Barok / Rokoko, Neoklasik / 19. yüzyıl eklektik dönem / 20. yüzyıl ve Modernizm / Postmodernizm
10. Müze Mevzuatı, Uzm. Mahir Polat

Mevzuatın tanımı, eğitim süreci sonrası elde edilecek kazanımlar / Anayasamızın 63 maddesi bağlamında yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik yapan 3386 sayılı yasanın incelenmesi, aynı yasanın Müzelere ilişkin maddelerinin incelenmesi ve uygulama ile çakıştırılması / Yurtiçi ve yurtdışı sergiler ile ilgili hükümler, kararlar ve müzeler iç hizmetler yönetmeliğin incelenmesi / Müzecilikten sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilatı, organizasyonu ve hizmet sunmasına ilişkin bilgilendirme / Bilimsel kazı, kurtarma kazısı, bilirkişilik görevlerine ilişkin yönetmelik ve yönergeler / Satın alma komisyonu ve koleksiyoncu kontrolünde görev üstlenmeye ilişkin yönetmelikler / Özel müzelerin oluşumu ve denetlenmesine ilişkin yönetmelik / Doğal ve kültürel değerlerin korunması, fonksiyon kazanması ve tanıtılmasına yönelik uluslararası bağlamda sözleşme ve yasalar / ICOM, ICCROM / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Merkezi), ICOMOS’un / International Council on Monuments and Sites (Uluslar arası Anıtlar ve Siteler Konseyi) oluşumuna ait bilgiler ile ülkemizdeki komitelerin oluşumu ve sunduğu hizmetler / Ulusal ve uluslararası mevzuatların uygulama sorunları ve öneriler.
11. Müze Koleksiyonları ve Araştırma, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Toplama, toplamanın ana ilkeleri, nesnenin niteliği / Koleksiyon geliştirme: koleksiyon içeriği, toplama, çıkarma, değerlendirme / Koleksiyon türleri / Koleksiyonlarına göre müzedeki eserlerin değerlendirilmesi, araştırılması: arkeoloji müzeleri, etnografya müzeleri, sanat müzeleri, tarih müzeleri, askeri müzeler, sanayi müzeleri ile yeni müzecilik hareketi içinde değerlendirilebilecek ekomüzeler, ekonomüzeler gibi müzelerin koleksiyonların oluşumu ve gelişimi / Proje: Müzenin koleksiyon içeriği, koleksiyonun oluşturulması, geliştirilmesi ve araştırılması
12. Müzelerde Eğitim Etkinlikleri I, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet


Eğitimin anlamı, eğitim ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar, formal eğitim-informal eğitim / Eğitim kurumlarının işlevleri / Müze eğitiminin anlamı, önemi, tarihçesi / Müze-toplum ilişkisi / Müzelerde eğitim etkinlikleri türleri, müzeler için eğitim etkinlikleri hazırlama, etkinlik kapsamını belirleyen öğelerin irdelenmesi / Eğitim teorileri ve müze eğitimi / Eğitim teorileri ve müze eğitimi-müzede inceleme / Öğrenme-öğrenme teorileri: öğrenme ve müze eğitimi, izleyici ve öğrenme / Gelişim psikolojisi, gelişim psikolojisi ve müze eğitimi / Müzelerde eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi.

13. Bakım ve Koruma, Öğr. Gör. Mehmet F. Uğuryol


Restorasyon, konservasyon ve önleyici koruma kavramları / Organik, inorganik, bileşik malzemeli koleksiyonların tanımlanması ve bozulma nedenlerine giriş / Nemin koleksiyonlara bozucu etkisi, bağıl nemi ölçme yöntemleri ve denetimi, vitrin içinde nemin denetimi / Müzelerde koleksiyonlarının bozulmasında ısı etkisi / Işığın zararlı etkileri, görünür ve görünmeyen zararlı ışınımların denetimi / Havadaki gaz ve parçacık kirliliğinin koleksiyonlara bozucu etkisi ve önlemler / Müze koleksiyonlarının bozulmasında biyolojik etkenler ve önleyici uygulamalar / Organik malzemelerdeki biyolojik etkinliğe karşı müzelerde kullanılan tedavi yöntemleri / Vitrin ve raf malzemesinin koleksiyonlara bozucu etkisi, envanter numarası yazılırken kullanılan sağlıklı malzemeler / Çeşitli koleksiyon malzemelerinin depolanması / Koleksiyonların doğal afet riskine karşı korunması / Koleksiyonların güvenliği

14. Koleksiyon Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım


Koleksiyon Yönetimine giriş; kavramın doğuşu, değişen müzecilik anlayışı ve koleksiyon yönetimi ilişkisi, koleksiyon yönetiminin önemi ve gerekliliği; Koleksiyon yönetimi ve ilişkili kavramlar, koleksiyon yönetim politikası, mesleki etik, ulusal ve uluslararası meslek birlikleri (MA, AAM, ICOM) ve etik tüzükleri; Koleksiyon yönetim politikasının hazırlanmasında temel konular ve kaideler; Koleksiyon yönetim politikasının ana öğeleri; Koleksiyon yönetimi ile ilişkili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler; Farklı yönetsel yapı ve koleksiyon türlerine sahip müzelerde koleksiyon yönetimi ve Türkiye’den örnekler (TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeleri, Belediye Müzeleri, Özel Vakıf ve kişi müzeleri, Askeri Müzeler)


15. Müzelerde Eğitim Etkinlikleri II, Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet


Müzeler için eğitim politikası oluşturma / Müzelerde eğitim etkinlikleri türleri: müze içi-müze dışı / Müze için eğitim etkinlikleri hazırlama / Müze sergilerinin eğitim açısından sunumu / Müze metinlerinin hazırlanması, eğitim broşürü hazırlanması / Müzelerde örgün eğitim kurumlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması / Müzelerde eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

16. Aydınlatma ve Koruma, Doç. Dr. Hülya Kılıç Sirel


Aydınlatmada temel terimler, büyüklüklerle bu büyüklüklere ilişkin birim ve simgeler / Morötesi ve kızılötesi ışınımların zararları, bu zararlara karşı önlemler ve filtre kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar / Aydınlık kavramı ve aydınlık düzeyi, formüller ve basit hesapları / Aydınlık düzeyi ölçen aletin (lüksmetre) tanıtımı ve ölçümlerin değerlendirilmesi / Işınımsal aydınlık kavramı / Morötesi ışınımsal aydınlık hesabı ile müzeler için yapılmış bir morötesi ışınım ölçen aletin kullanımı, okunan sayıların değerlendirilmesi / Aydınlığın niteliğine giriş, ışığın doğrultusal yapısı / Gölge niteliği konusunun çizimlerle anlatılması / Nesnelerin yüzey özelliklerinin aydınlatma açısından önemi, yüzeylerin ışığı yansıtmada gösterdikleri 3 önemli karakter / Görsel algılamanın doğru ve eksiksiz olması için gereken ışık ve renk karşıtlığı ile aynalaşmaya ilişkin teknik bilgiler, aydınlatmada temel üç ana kural / Temel çizgileriyle müze nesnelerinden en sık karşılaşılanlarının aydınlatılması / Aydınlatmada günışığı ve lamba ışığının kullanımının günümüz teknik verileriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması

17. Koleksiyonlar ve Sergileme, Yrd. Doç. Dr. Nevra Ertürk


Müzede koleksiyonların tanımlanması / Müze sergilemesinde etik konular / Öğrenme çevresi olarak müzenin rolü ve etkinlikleri / Müzelerde koleksiyonları bağlamında bilginin işlenmesi: Yorum ve anlatı / Görsel kültür, alımlama, yorum / Müzelerde hedef kitlenin tanımı ve gereksinimlerinin saptanması / Ziyaretçi odaklı sergi hazırlamada kapsamın belirlenmesi ve kavramsal çerçevenin hazırlanması / Sergilerde kullanılacak dilin ve metinlerin oluşturulması / Müze sergilerini destekleyen yan etkinlikler ve ürünler / Müze sergilerinin pazarlanma stratejileri / Sergilenen koleksiyon üzerine, belirlenmiş bir ziyaretçi grubu için çözümlemeli anlatı oluşturulması
Seçmeli Dersler

1. Proje Yazma ve Yönetme Yöntemleri, Öğr. Gör. Burçak Madran

Müzelerde ve müzelere yönelik proje hazırlama yöntemleri / Müze içinde, kültürel, eğitsel ve bilimsel proje geliştirme / Kavramsal gelişim / Proje araştırması, hazırlığı / Proje yazım teknikleri, içerikleri, bölümleri / Proje yazımında kaynak araştırması, değerlendirmesi / Alan araştırması, uzman ve yetkililerle ilişkiler ve sunumlar / Proje uygulamaları, uygulama etapları ve yöntemleri / Sunum teknikleri ve tarzları / Bütçe ve iş planı hazırlama / Proje çıktıları değerlendirme / Ortak proje geliştirme ve proje iletişimi
2. Müzeler ve Küratörlük, Öğr. Gör. Levent Çalıkoğlu

Çağdaş sanat ortamında ve müzecilik disiplini içerisinde küratörlüğün yeri ve önemi, küratörün çalıştığı saha ve işbirliği içerisinde olduğu oluşumlar, küratör tipleri ve çalışma yöntemleri, küratörün sanatçı, galeriler, koleksiyonerler, mütevelli heyeti ve kültür kurumlarıyla ilişkisi.3. Müzelerde Risk Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Nevra Ertürk

Risk ve risk yönetiminin tanımı / Risk yönetiminin amacı ve hedefleri / Ulusal, uluslararası ve kurumsal politikalar / Deprem, yangın, sel, hatalı ısı, ışık, nem oranı, gaz ve parçacık kirliliği, küflenme, böceklenme, hırsızlık, ihmal, dikkatsizlik gibi fiziksel ve çevresel faktörlerden kaynaklanan riskler / Eserlerin paketlenmesi, taşınması, eserlerin sergi salonlarına veya depolara yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek riskler ve dikkat edilmesi gereken hususlar / Afete hazırlık çalışmaları, acil durum planlaması / Değer sistemleri, önceliklerin tespiti, risklere karşı alınabilecek önlemler ve risk analizi / Risk Yönetimi Projesi: Müzede risklerin tespiti, önceliklerin belirlenmesi, önlem geliştirme ve risk analizi
4. Sergileme Teknikleri, Öğr. Gör. Burçak Madran


Müzelerde sergileme tekniklerinin gelişimi / Geçmiş ile günümüz sergilemeleri arasındaki farklar / Sergi türlerine ve kavramlarına göre farklılaşan tasarım teknikleri / Müzelerde hazırlanan sürekli, süreli ve gezici sergilerin tasarım ihtiyaçları / Müzelerde sergi tasarımı için kullanılan yöntemler ve tarzlar / Çağdaş tasarım öğelerinin müzelere uyarlanması. Renk, çizgi, form, tonlama temel bilgileri ile bunların sergi tasarımlarına yansıması / Sergilerin niteliğine göre mekân ilişkileri, tanımları / Sergi mekânlarının "okunabilmesi" / Sergilemenin “ziyaretçi” odaklı kısıtları ve gereklilikleri / Sergileme tasarım kriterleri ve mantığı, kullanılan tasarım malzemeleri nitelikleri / Sergileme alanında yeni teknikler, yeni teknolojiler; görsel işitsel medya kullanımı, ortam canlandırmaları, simülasyonlar, hologramlar

YTÜ MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA HAZIRLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. BAYOĞLU, Belkıs Buket, Topkapı Sarayı Müzesi Hazinesinde Bulunan Neceflerin Kataloğu, 1992. Danışman: Prof. Dr. Özden Süslü

 1. BELEN, Fahire, İlk ve Orta Öğretimde Arkeoloji Müzelerinde Eğitim Sorumluluklarının Belirlenmesi Çözüm Üzerine Bir Deneme,1992. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök 1. KILIÇ, Füsun, Şehir Müzesi’nin Koleksiyon Açısından Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, 1992. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özden Süslü

 1. NİRVEN, Nur, Halkla İlişkiler Kuramlarının Türkiye’deki Sanat Müzelerinde Uygulanabilirliği, 1992. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. TOLUN, Veysel, Havacılık Müzesi ve Koleksiyonlarının Çağdaş Müzecilik Kapsamında Değerlendirilmesi ile Uçak Koleksiyonunun Kataloglanması, 1992. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. GÜVEN, Erman ,Eyüp Sultan Türbesindeki Eserlerin İncelenerek Sultan Reşat Türbesinde Sergilenmesi, 1992. Danışman: Prof. Dr. Özden Süslü
 1. AYDIN, Nurullah, Tarihsel Yerleşim Alanlarının Korunması ve Müze Olarak Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 1993. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. ÇAKMAKOĞLU, Nevin, Sanat Galerilerinin Çağdaş Türk Resmi Üzerine Katkılarının Belirlenmesi, 1993. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. ÇETİNKAYA, H. Haluk, İstanbul’da Orta Dönem Bizans Kiliselerinin Doğu Cepheleri, 1993. Danışman: Prof. Dr. Özden Süslü
 1. DAYIOĞLU, Server ,Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihanesi) ve Çağdaş Müzecilik Bağlamında Değerlendirilmesi, 1993. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. ERCAN, Ömer, 1940’dan Günümüze Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonuna Alınan Yapıtların ve Müze İle Mimar Sinan Üniversitesi’nde Açılan Sergilerin Türk Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, 1993. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. GENÇ, Gülseren, İstanbul Vakıf Müzeleri Sorunları ve Çözüm Önerileri, 1993. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu

 1. GÜÇ, Vedat, Ören Yerlerinde Kazı Sonrası Bakım, Onarım ve Sergileme Sorunlarının Karşılaştırılmalı Örnekler Üzerinde İncelenmesi, 1993. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. GÜL, Nurettin, Havacılık Müzesi Madalya, Nişan ve Bröve Kataloğu, 1993. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. ŞAHİN, Emine, Müze Olarak Kullanılan Tarihi Binalarda Sergileme ve Depolama Koşullarının MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Örneği Üzerinde İrdelenmesi, 1993. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu

 1. ADANIR (SAĞLIK), Hatice Dolmabahçe Saray-Müzesi’nde Sergileme ve Tanıtım Sorunlarının İrdelenmesi ve Çağdaş Müzecilik Bağlamında Çözüm Önerileri, 1994. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu

 1. ERKÜN, Zehra, Müze Sergilemesinde Görsel Kimlik ve Mekan-Yapıt-Grafik İlişkisi, 1994. Danışman: Doç. Dr. Tomur Atagök
 1. HARMANKAYA, Müjgan, Müze Olarak Kullanılan Eski Binaların Korunmasında Yangın Sistemlerinin Aya İrini Örneğinde İrdelenmesi, 1994. Danışman: Prof. Güner Yavuz
 1. SİMER, Funda Ziver, Müzelerde Tekstillerin Korunması, 1994. Danışman: Doç. Dr. Neslihan Sönmez
 1. TEZGEL, Nuran, Deniz Müzesi Koleksiyonunun Genel Bağlamda Değerlendirilerek Deniz Konulu Yağlıboya Tabloların Belgelenmesi, 1994. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. GÜVEN, Meltem, Türkiye’deki Sanat Müzelerinde Sergileme Malzemesi ve Düzeninin İrdelenmesi, 1995. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. PARLAK, Lütfü, Müze Mimarisinin Gelişimi ve Psikolojik Verilerin Etkisi, 1995. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. ÖZKASIM, Hale, T.C. Kültür Bakanlığı’na Bağlı Müzelerde Finansal Sorunlar ve Yeni Kaynak Önerileri, 1995. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. ÖZKAN, Erkan, 17. Yüzyıldan Günümüze Türk Müziği Sazlarının Tarihsel Gelişimi Bağlamında Aynalıkavak Kasrının Türk Müziği Müzesi Olarak Değerlendirilmesi, 1995. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. BALLIK, Emel, İzmit Müzesi Etnografya Koleksiyonlarının Müzecilik Açısından Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi, 1995, 1996. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. MADEN, Can, Sanat Bienallerinin Çağdaş Sanat Ortamına Katkısının Venedik Bienali Bağlamında İrdelenmesi, 1996. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. MISIRLI, Filiz, İstabl-ı Amire-i Ferhan Binalarının Kültür Merkezi Olarak Düzenlenmesi, 1996. Danışman: Yrd. Dç. Dr. Ülkü Altınoluk
 1. ADIYAMAN, Fulya, Tekirdağ Eski Vali Konağı Binasının Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Olarak Kullanımı, Gelişimi ve Öneriler, 1996. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ülkü Altınoluk
 1. ÇALDAĞ, Leyla, Yıldız Sarayı Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsündeki Binaların Duvar Resimlerinin Belgelenmesi, Mekan ve Resim İlişkisinin Değerlendirilmesi, 1996. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nihal Uluengin
 1. KİBİROĞLU, Enver, Askeri Müzeler Mevzuatı ve İşletmesinin Çağdaş Müzecilik Kapsamında Değerlendirilmesi, 1996. Danışman: Dr. Fethiye Erbay
 1. ÇÖTELİOĞLU, Aysel, İstanbul Askeri Müze Resim Koleksiyonu’nun Değerlendirilmesi, 1996. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. YILMAZ, Arzu, Müzelerde Çocuk Eğitiminin Müze Koleksiyonları Bağlamında Değerlendirilmesi Ve Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Örneğinde İrdelenmesi, 1996. Danışman: Prof. Dr. Lütfi Özbilgin
 1. ATASOY, Nazan, Müzelerde Uygulanan Eğitim Yöntemlerinin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Taş Eserler Bölümü Üzerinde Örneklenmesi, 1996. Danışman: Prof. Dr. Lütfi Özbilgin
 1. ÜNÜGÜR, Ayşe Yeşim, Müzelerin Hedef Kitlelerinin Müzeye Yönlendirilmesinde Koleksiyonun Önemi ve Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Örneği Üzerinde İncelenmesi, 1996. Danışman: Prof. Mehmet Bayhan
 1. GÖKMEN, Aynur Artar, Kocaeli İli Kozluk-Hacıhasan Mahallerinde Mevcut Tarihi Dokunun Açık Hava Müzesi Kapsamında Değerlendirilmesi, 1996. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. BAYRIL, Meral, Türkiye’de İlk Fotoğraf Müzesi’nin Oluşturulması İçin Ön Araştırma, 1996. Danışman: Prof. Mehmet Bayhan
 1. ATİK, Şeniz, Türkiye Müzelerinin Tanıtılmasında Görsel İşitsel Yöntemlerin Kullanılması, 1996. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök

 1. YUMRUKÇAĞLAR, İlksen, Dolmabahçe Sarayı’nın Saray-Müze Olarak Yeniden Düzenlenmesi Konusunda Öneriler, 1996. Danışman: Doç. Dr. Ülkü Altınoluk 1. DÖNMEZ, Nalan, Deniz Müzesi Koleksiyonlarından Madalya ve Nişanların Kataloglanması ve Sergilenmesi, 1997. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. TOKYÜREKLİ, Erkan, İstanbul Askeri Müzesinde Depolamanın Değerlendirilmesi ve Öneriler, 1997. Danışman: Dr. Sümer Atasoy
 1. AKIN, Esra, Türkiye’de Bir Kadın Müzesi İçin Program Oluşturma, 1998. Danışman: Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. SKARLATOU LEVİ, Amalia, Koleksiyon Politikasını Belirleyen Etkenlerin Sanat Müzeleri Bağlamında İrdelenmesi, 1998. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. KATİPOĞLU, Halenur, M.S.Ü. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Heykel Koleksiyonunun Değerlendirilmesi, 1998. Danışman: Prof. Dr. Semra Germaner
 1. KANTARCIOĞLU, Serda, Organik Malzemeli Müze Eserlerinin (Kağıt, Ahşap, Dokuma, Deri) Mikrobiyoloji Kökenli Etkenlerle Bozulması Ve Alınacak Önlemler, 1998. Danışman: Prof. Dr. Ayhan Yücel
 1. KARAÇİZMELİ, Şeyda, Yöresel Kültürün Sunumunda Kent Ölçeğinde Sergileme: Şanlıurfa Örneği, 1998. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. TEZCAN, Kadriye, Kabataş Erkek Lisesi’nin Türkiye’de Ortaöğretimin Gelişimi Bağlamında Okul-Müze Olarak Değerlendirilmesi, 1998. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. KILAVUZ, Aytekin, Rehberliğin Türk Müzeciliğinde Yeri ve Milli Saraylarda Uygulanması, 1999. Danışman: Dr. Sümer Atasoy
 1. ÖZKARAMAN, Ayşegül, Türkiye’de Müzayede Evlerinin Sanat Eserlerinin Değerlendirmesindeki Yerinin Belirlenmesi, 1999. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. PARMAKSIZ, Esma, İstanbul-Ankara-İzmir Resim Heykel Müzelerindeki 1914 Kuşağı Eserlerinin Değerlendirilmesi, 1999. Danışman: Prof. Kemal İskender

 1. KÜÇÜKOĞLU, Semra, Özürlülerin Topluma Katılımında Müzelerin Rolü, 2000. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. ANADOL, Yeşim, Kurulmakta Olan İstanbul Bilim Merkezi Eğitim Programlarının Çağdaş Müzecilik Bağlamında Planlanması, 2001. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. DOĞANYILMAZ, İsmail, Türkiye'de Sanat Müzelerinin Mimari Gereksinimleri Bağlamında İstanbul Modern Sanat Müzesi İçin Bir Öneri, 2001. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. ORHUN, M. Ömer, İstanbul, Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nin Opera Aperta (Açık Yapıt)-Açık Müze Olarak Değerlendirilmesi (İstiklal Caddesi Açık Müze), 2001. Danışman: Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian 1. YILDIZ, Engin, Türkiye'de Müze Yapılarında Uygulanmış Tip Projelerin Koleksiyonlar ve Coğrafi Farklılıklar Açısından İncelenmesi, 2001. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. AKDAĞ, Aysun, Tarihöncesi Dönem Açık Hava Müze Teşhirleri ve Kırklareli Aşağı Pınar Projesi’nde Uygulama Modeli, 2002. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. DENISENKO, Ayten, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Müzesi’nin Oluşturulması İçin Öneri, 2002. Danışman: Prof. Tomur Atagök

 1. ERTÜRK, Nevra, Arkeolojik Mirasın Korunmasında Ören Yeri Müzelerinin Rolü, 2002. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu 1. GÜLTEN, Zeynep, Havacılık Müzesi Koleksiyonu Sergilemesinin Çağdaş Müzecilik Anlayışı İçinde Yeniden Düzenlenmesi, 2002. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. MCMILLEN, Geyvan, Türkiye’de Kurulacak Bir Modern Sanat Müzesi İçin Cumhuriyet Sonrası Türk Dans Sanatı Bölümü Önerisi, 2002. Danışman: Prof. Tomur Atagök

 1. TÜMÖZ, Selin, Topkapı Sarayı Müzesi Giysi Koleksiyonunun Çağdaş Moda Tasarımında Kaynak Olarak Değerlendirilmesi, 2002. Danışman: Doç. Dr. Hülya Tezcan
 1. YENİGÜN, Şerife Nilüfer, Çağdaş Müzecilik Modeli Çerçevesinde Türkiye için Çocukluk Müzesi Önermesi, 2002. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Oya Abacı
 1. GÜNGÖR, Ali, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Koleksiyonlarının Yeniden Değerlendirilmesi, 2003. Danışman: Doç. Dr. Nur Urfalıoğlu
 1. AYDIN, Ceylan, Beylerbeyi Sarayı Ziyaretçi Profili ve Saray Müzelerde Ziyaretçiyi Katılımcı Boyuta Taşıma Konusunda Bir Eylem Planı Önerisi, 2004. Danışman: Prof. Tomur Atagök 1. ERGÜN, Nurten, Müzelerde Tanıtım Uygulamalarının Beylerbeyi Saray Müzesi Örneğinde Değerlendirilmesi, 2004. Danışman: Doç. Dr. Fethiye Erbay
 1. ZAREMBA ÖRKİ, Nalân, Müze-Toplum İletişimi: M.S.G.S.Ü. Resim ve Heykel Müzesi’nde Türk Resim Sanatı Üzerine Eğitim Programları Önerisi, 2005. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. BEŞİROĞLU, Esra, Yerellik Kavramı ve Müzeler, 2005. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. KİRAZ, Mine, Kültürel Miras Bilinci Oluşturulmasında Arkeoloji Müzeleri İçin Yöntem Geliştirilmesi, 2005. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. KINIK, Necla, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin Kuruluş Aşaması ve Müzecilik Açısından Fonksiyon Kazandırılması, 2005. Danışman: Doç. Dr. Fethiye Erbay
 1. KIZIK, M. Nilüfer, Yazma Eserlerin Müze ve Kütüphanelerde Korunma Yöntemleri, 2005. Danışman: Öğr. Gör. Sedat Göksu
 1. UĞURYOL, Mehmet F.,Arkeolojik Taban Mozaiklerinin Restorasyonu, Konservasyonu ve Sergilenmesi, 2005. Danışman: Prof. Dr. Sait Başaran
 1. KİLİMCİ, Çiğdem, Müzelerde Sponsorluk, 2005. Danışman: Doç. Dr. Fethiye Erbay
 1. ÇETİNDAĞ, Yeliz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Eğitim Müfredatı Doğrultusunda İlköğretin Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programı Hazırlama Projesi, 2005. Danışman: Öğr. Gör. Zerha Erkün Oruçoğlu

 1. AKSOY, Taner, Adliye Sarayının İzmit Arkeoloji Müzesi Olarak Değerlendirilmesi, 2006. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. COŞKUN, Ayşegül, Bir Finans Kuruluşu Olan Akbank’ın Sanat Eserleri Koleksiyonunun Yeniden Değerlendirilmesi için Koleksiyon Yönetim Politikası Önerisi, 2006. Danışman: Öğr. Gör. Nevin Barut
 1. GÜZEL, Emir Can, Türkiye’de 1950-1960 Arasında Kültür Politikaları ve Müzelere Etkileri, 2006. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. AYTOKMAK, Deniz E., İstanbul Kent Müzesi İçin Yeni Yaklaşımlar, 2006. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. URALMAN, Hanzade N., Bilgi Toplumunda Sanat Müzelerinin Rolü ve Türkiye’de Sanat Müzeleri İçin Öneriler, 2006. Danışman: Zehra Erkün Oruçoğlu
 1. ÇANKAYA, Esra, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzecilik Bağlamında Korunması, 2006. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. ERZİNCAN, Tuğba, Cumhuriyet’in Kuruluşundan 1950’ye Kadar Sergiler ve Müzeler İlişkisi, 2006. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. ÇALIKOĞLU, Levent, İstanbul Modern’in Resim Koleksiyonunun Oluşturulmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, 2006. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. MOLLAOĞLU, Neslihan, Bilgi Ortamı Olarak Müzelerde Kütüphanelerin Rolü ve Türkiye’de Müze Kütüphaneleri, 2007. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım
 1. BAYTAR, İlona, Gösteren-Gösterilen-Gören Bağlamında Dolmabahçe Sarayı Sergileme Politikasının İrdelenmesi, 2007. Danışman: Öğr. Gör. Zehra Erkün Oruçoğlu
 1. TOKGÖZ, Metehan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müzelerde İnsan Kaynakları Bölümünün Oluşturulması Önerisi (A.B.D. Örneği), 2007. Danışman: Doç. Dr. Fethiye Erbay
 1. KONUKÇU, İrem, Özel Koleksiyonların Müzelere Dönüştürülmesi, 2007. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. ÖZÇELİK TEZEL, Ceyda, Ulus-Devlet Yapısına Sahip Olan Singapur’un Ulusal Kimlik Oluşturmasına Müzelerin Katkısı, 2007. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. POLAT, Mahir, Türkiye’deki Özel Müzelerde Küratöryel Etkinliğin İncelenmesi, 2008. Danışman: Öğr. Gör. Levent Çalıkoğlu
 1. ÇOLAK, Cihan, Üniversite Eğitiminde Üniversite Müzeleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Müzesi Kurulması İçin Bir Ön Değerlendirme, 2008. Danışman: Yrd. Doç. Hale Özkasım
 1. BAYSALİNG, İlksen, Fotoğrafın Müzede Kullanım Şekilleri ve Koleksiyon Nesnesi Olma Kriterleri, 2008. Danışman: Öğr. Gör. Levent Çalıkoğlu
 1. DOĞAN, Evrim, Tüketim Toplumunda Müzelerde Yaşanan Değişimlerin Devlet Müzeleri ve Özel Müzeler Bağlamında Değerlendirilmesi, 2009. Danışman: Doç. Dr. İlker Bıçakçı
 1. GÜNEY, V. Armağan, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Olarak Müzelerin Sürdürülebilirliği İçin Stratejik Yaklaşımlar, 2009. Danışman: Doç. Dr. Fethiye Erbay
 1. ALBAYRAK, Neslihan, Avrupa Kültür Başkentliği ve Sürdürülebilir Kültür Odaklı Yenileme Deneyimleri Kapsamında 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Değerlendirmesi, 2009. Danışman: Prof. Tomur Atagök
 1. KOZ, Gül Fatma, Osmanlı Mutfak Kültürünün Saray-Müzelerde Sergilenmesi, 2009. Danışman: Öğr. Gör. Zehra Erkün Oruçoğlu
 1. ALTAYLI, Ş. Afşin, Müzenin Kentsel Planlama ve Toplumsal Dönüşümdeki Rolü, 2009. Danışman: Öğr. Gör. Zehra Erkün Oruçoğlu
 1. AĞAOĞULLARI, Mehmet, Sosyokültürel Hayata Yön Veren Teknolojik Gelişmeler Paralelinde 21. Yüzyıl Müzeciliği, 2009. Danışman: Prof. Dr. İlker Bıçakçı
 1. EKENER, İrem, Müzelerdeki İzleyici Araştırmalarının Sergi Geliştirmedeki Rolü, 2009 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet
 1. KARDEŞ, Fulya, Kurum Müzelerinin Kurum Kimliğine Katkısı, 2009. Danışman: Prof. Dr. İlker Bıçakçı
 1. KARTELER ÇINAR, Yeşim, Müzecilik Eğitiminde Yeni Eğilimler: Türkiye’de Müzecilik ve Mesleki Eğitim, 2009. Danışman: Yrd. Doç. Hale Özkasım
 1. YÜCEL, Derya, Dijital Sanat Pratiklerinin Müzeolojik Bağlamda Değerlendirilmesi, 2010. Danışman: Yrd. Doç. Hale Özkasım
 1. ÖZCAN, Feyzullah, Ulusal Müzeler ve Bazı Müzelerin Yerel Yönetimlere Devri, 2010. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım
 1. ASLAN ÖZCAN, Simizar, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kültür Politikaları Bağlamında Dolmabahçe Sarayı İletişim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 2010. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet
 1. UZ, Seden, Kişisel Mekanların Müzeleştirilmesi: Burgaz Ada Sait Faik Abasıyanık Evi İrdelenmesi, 2010. Danışman: Nuran Kara Pilehvarian
 1. BULDUK, Nurten, Evrensel Miras İçin Oluşturulan Evrensel Müze Tartışmaları, 2011. Danışman: Öğr. Gör. Zehra Erkün Oruçoğlu
 1. BOYRAZ, Burak, Müzelerde Sergileme Yöntemleri Bağlamında Teknoloji Kullanımı, 2011. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. KOÇAK, Elif, Müzelerde Marka Yönetimi, 2011. Danışman: Öğr. Gör. Burçak Madran
 1. VAROL AKÇE, Neslihan, Sanatçı Müzeleri: Müzeolojik Bağlamda Bir Değerlendirme ve Türkiye İçin Model Önerisi, 2011. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hale Özkasım

Download 131,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish