San’at mo’jizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san’at vositasidagina kirish mumkinDownload 30.9 Kb.
Sana03.02.2017
Hajmi30.9 Kb.
San’at estetikasi
“ San’at – mo’jizadir . Yurak va miyaning

shunday xilvat joylari borki , unga faqat

san’at vositasidagina kirish mumkin “

Ibn Sino
San’at – ijtimoiy ong shakllaridan biri bo’lib , manaviy madaniyatning tarkibiy qismi , dunyoni manaviy anglashning maxsus turidir . San’atning turli ko’rinishlari voqelikning , undagi hodisa , narsa va holatlarni o’zlariga hos usullar yordamida aks ettiradi ( masalan , musiqada – tovushlar ularning o’zaro bog’lanishi , uyg’unligi orqali , badiiy adabiyotda – so’z , obrazlar orqali ) . Lekin shu bilan birga , ular o’rtasida ma’lum umumiylik mavjud . Bu umumiylik shundan iboratki , ularing hammasida voqelik badiiy – badiiy obrazlik tarzda aks ettiriladi .

San’atni tushunish , uning kishilar hayotidagi ro’lini aniqlash masalasi butun madaniyat tarixi davomida keskin baxs , tortishuvlarga sabab bo’lib kelgan .

Masalan , ba’zi san’atkor va san’atshunoslar uni “ tabiayning taqlidi “ yo “ voqelikning aks ettirilishi “ deb hisoblashsalar , boshqalari san’atni “ san’atkorning sof shaxsiy ijodiy mahsuli “ , “ o’z – o’zini ishor etishi “ dir, deb bilganlar . Bu san’at predmetning murakkabligi , uning hususiyatlari va shakllari , mujassamlashtirish usullarining xilma – xilligi hamda turli davrda san’at nazariyatchilarining sinfiy va g’oyaviy fikrlari o’rtasidagi tafovutlar bilan izohlanadi .

San’atda go’zallik kategoriyasi muhim ahamiyat kasb etadi . Estetika fani – go’zallik san’atning zarur sharti ekanligini , go’zalliksiz san’atning yo’qligi va bo’lishi muhim emasligini uqtiradi . San’atning o’ziga hos hususiyati uning voqelikni ilg’or g’oyaviy nuqtai nazardan turib badiiy obrazlarda aks ettirishdir . San’atning badiiy shakli til , uslub , obraz kabilar bo’lib , ular mazmunini ifodalash uchun hizmat qiladi .

Insonni badiiy – ijodiy faoliyati rang – barang bo’lib , u san’at turlari yoki janrlarda namoyon bo’ladi . Ular o’z navbatida qator ko’rinishlarga ega bo’lishi mumkin . Umuman olganda san’at dunyoni badiiy – obrazli anglashning turli , ya’ni umumiy va o’ziga hos hususiyatiga ega bo’lgan usullar majmuasidan iborat tarixiy tizimdir .

San’at juda qadimiy tarixga ega . U jamiyat taraqqioytining ilk

bosqichlarida mehnat jarayoni bilan , kishilar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bog’liq holda vujudga kela boshlagan .

San’atshunoslik – keng ma’noda jamiyatning badiiy madaniyatini , umuman , san’atni o’rganish , tatqiq etish bilan shug’ullanuvchi ijtimoiy fanlar majmuidir . Bu majmuaga kiruvchi adabiyotshunoslik ( filologiya fanlari sirasiga ham kiradi ) , musiqashunoslik , teatrshunoslik , kinoshunoslik va tor ma’nodagi san’atshunoslikdan iborat . Tor ma’nodagi san’atshunoslik tasviriy san’at , amaliy bezak san’ati va me’morchilikni tatqiq etish bilan shug’ullanadigan ijtimoiy fan bo’lib , san’atshunoslik deganda , ko’pincha uning shu ma’nosi ko’zda tutiladi va keng ishlatiladi .

Shu ma’nodagi san’at bir – biri bilan uzviy bog’liq bo’lgan uch tarmoq :

a)san’at nazariyasi ; b) san’at tarixi ; d) badiiy tanqitdan iborat .

San’atshunoslik , umuman , ana shu tarmoqlar doirasida san’atning borliqga munosabati , uning tarixiy taraqqiyoti , ijtimoiy roli , jamiyat tarixiy taraqqiyoti obyektiv qonunlari bilan bog’liqligi , ujtimoiy tizim va ishlab chiqarish kuchlari darajasining san’at va me’morchilikka ta’siri , san’atning mazmuni va shakllari bilan bog’liq masalalarni o’rganadi . San’atkorning ijodiy yo’llarini tavsiflaydi , san’at asarlarini tahlil etadi , ommalashtiradi va tag’rib qiladi

San’at va mafkura

Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida san’at alohida o’rin tutadi . Shuningdek san’at inson manaviy dunyoqarashini kengaytiruvchi , uni shaxs sifatida tarbiyalovchi vositlardan biridir . san’at insoniyatning ezgulik tomon harakati uchun zarur bo’lgan o’zaro muloqatlar vositasi bo’lib turli qit’alar va davlatlarni o’zaro bog’laydi . San’at odamlarning his – tuyg’ularini tafakkurini mavhum tarzda emas , balki jonli badiiy qiyofalarda aks ettiradi , chunki u o’ziga hos his – tuyg’ular hazinasidir .

San’at badiiy qiyofa obraz vositasida to’la namoyon bo’ladi . Badiiy qiyofa san’atkor o’zlashtirib olgan tashqi dunyo bilan uning ichki dunyosi birligida ko’rinadi . Iste’dodli aktyorlar haqqoniy hayot manzarasini yaratib

o’z his – tuyg’ulari va kechinmalari bilan zavqlantirib o’zligini to’la namioyon qila olishi mumkin . San’atkorning ichki kechinmalari bilan sug’orilgan badiiy qiyofaga hech narsa teng kela olmaydi .

Teatr , musiqa , kino “ oynai jahon “ kabi talqiniy san’at turlarida badiiy qiyofa o’sha qiyofa timsolini talqin qilish jarayoniga bog’liq . Bu yerda yozuvchi yoki bastakor ijodi mahsuli ular yaratgan badiiy qiyofalar talqini san’atkor mahorati tufayli yuzaga chiqadi . Masalan : Abror Hidoyatov , Sora Eshoto’rayeva , Hamza Umarov , Razoq Hamroyev , Olim Xo’jayev , Zaynab Sadriyeva , Nabi Rahimox kabi ijodkorlar ijrosida “Navoiy” , “Jaloliddin Manguberdi” , “Atello“ , “Hamlet” , “Qirol Lir” , “Nurxon” , “ Qaynona “ , “ Ota “ kabi asarlardagi badiiy qiyofalar bunga misol bo’ladi . San’atkorni dunyoqarashi qanchalik keng va aqliy tajribasi qanchalik boy bo’lsa uning ijodi ham shunchalik samarali va mazmundor bo’ladi . San’atni idrok etish insonga hamma vaqt o’zini yaxshi anglashga imkoniyat yaratadi , badiiy asar individual ijod mahuslidir .

San’at asarlari yaratilishi ikki narsani , ya’ni badiiy obrazli tafakkur qilshni hamda uni amalda ifoda eta olish malakasini o’z ichiga oladi . San’at ilohiyatning tuhfasi , ijodiy mehnat mahsulidir . Agar badiiy obrazli fikr yuritish voqelikni badiiy o’zlashitirish badiiy imkonni tug’dir bo’sa faqat ijodiy mehnatgina uning voqelikka aylanishiga asos bo’la oladi .

Hayotni kuzatish san’atkorga ham , olimga ham juda zarur . San’atda voqelik badiiy to’qimasiz , to’qima esa voqea narsalarsiz aks etmaydi . Voqelik hayol tasavvur hosil qiladi . San’at voqelikni obrazli aks ettiruvchi shaklidir . Badiiy qiyofa mazmuni uning shakli yaratishlish jarayonida o’zgarib ketishi ba’zan uni qayta mushoxada qilish sodir bo’lishi mumkin

San’atda mazmun va shakl birligi

San’atda badiiy qiyofa uni mazmuni va shakli tushunchalari orqali yorqinroq anglashiladi . San’at mazmuni va shakl masalasi estetik nazariyada muhim o’qin tutadi . San’atda mazmun va shakl asarni badiiy idrok hususiyatlari mahorat masalalari kabi badiiy madaniyat nazariyasi hamda amaliyotning asosiy masalalari bilan chambarchas bog’lanib ketgandir . San’at mazmun va shakl bir – birini izohlaydi . Shakl muayyan bir mazmunni ifodalasa , mazmun ham muayyan shakllda namoyon bo’ladi

Har bir narsaning o’zgarishi avvalo mazmun o’zfarishdan boshlanadi . Mazmunga bo’y sunadigan shakl , birligda mazmun yetakchilik qiladi . Mazmunga bo’y sunadigan shakl ham nisbiy mustaqillikka egadir . San’atning barcha turlari badiiy shakllarga ega bo’lib u ko’proq asar tuzilishi ( kompozitsiya) bilan bog’liq . Asar tuzilishi tomoshabin yoki o’quvchi diqqat et’iborini g’oyaviy muddaoga qaratish imkoni beradi .

San’at turlarida qo’llaniladigan ijodiy uslub yoki san’at uslubi ham jiddiy ahamiyatga egadir . San’at mahorati faqat texnika bilan o’lchanmasa ham , uni egallamay turib mohir usta bo’lib yetishish mumkin emas . Barcha san’at turlari yuksak ifodalik qonuniga bo’y sunadi . Demak san’at turlarida badiiy tuzilma (kompozitsiya) vazn , tasviriy ifodaviy va moddiy vositalar majmuiy san’at shaklini tashkil etadi .

Shakl hamma vaqt muayyan mazmunini ifodalaydi . San’at asarlarida mavzu , syujet yordamida oydinlashadi . Syujet asarda ko’rsatilmoqchi bo’lgan hodisa yoki hodisalar yig’indisi bo’lib , u o’z navbatida asar personajlarini bir – biriga bog’lab turadi .

G’oya asar mazmuni asosini tashkil qiladi . Asarning g’oyaviyligi uning mazmundorligidan darak beradi . Shunday qilib san’at asarlarini mazmunini badiiy g’oya asar mavzusi , asar syujeti hamda san’atkor tomonidan hayot hodisalarini yig’indisini tashkil qiladi . Badiiy shakl tarkibiy qismlarning asosini kompozitsiya tashkil qiladi .

Kompozitsiya o’zi anglatgan ma’noga ko’ra , syujetga yaqin turadi . Agar badiiy asarni syujeti voqealar rivoji bo’lsa kompozitsiya ularni bir – biri bilan bog’laydi . U asar mazmunini ifodolvchi qismlarning yaxlitligini ta’minlaydi . Ko’rinib turibdiki san’at asarlarining shakli , tuzilishi jihatdan xilma – hildir , mazmun va shakl elementlarining uzviy bog’liqligi san’at asarlarida badiiy usul deb ham yuritiladi . Demak , mazmub birlamchi va belgilovchi , shakl esa ikkilamchi . Shakl mazmuniga bo’y sunadi

San’at turlari

San’at turlari – san’at mavjudligini tarixan tarkib topgan barqaror shakllaridir . Biz endi san’at voqelikni inson tomonidan aks ettirishning alohida shakli ijtimoiy ongning alohida shakli ekanligi bilib oldik . San’atning umumiy qonunlari va hususiyatlari bilan tanishdik . Uning voqelikni badiiy obrazlarda aks ettirishni bildik . San’atning ijtimoiy vazifasi , uning boshqa hususiyatlari o’ziga hosligi haqida tasavvur qildik . Endi san’atning o’z ichida mavjud bo’lgan hilma – hilliklarni qarab chiqaylik . San’at badiiy adabiyot , me’morchilik , haykaltoroshlik , tasviriy san’at , grafika , musiqa , teatr , kinomatagrafiya , horeografiya (raqs san’ati) dekarativ amaliy san’at va boshqa turlarga bo’linadi . San’atning turlari ko’pligiga sabab , insonning san’at qondirishi lozim bo’lgan estetik ehtiyojlari har – xil ekanligida tashqi dunyoning ko’p qirraliligida inson idrokining o’ziga hos hususiyatlariga ega ekanligida voqelikni o’zi hilma – hil va rang baranglikdadir . Ulardan har bir hayotning biron muayyan tomoninigina bir – biriga nisbatan yaxshiroq aks ettira olishi mumkin . Ba’zan hayotdagi ayni bir hodisa san’atning har – hil turlarida aks ettiriladigan bo’lishi mumkin . Ammo bu bir – birini takrorolash emas chunki san’atning har bir turi ayni bir hodisani o’ziga hosligidan kelib chiqib aks ettiradi . Masalan , ikkinchi jahon urishi haqida ko’plab roman va she’rlar yozildi , drama va kinofilmlar yaratildi , rasmlar chizildi , haykallar qad ko’tardi .

Lekin har bir san’at turi o’zini takrorlanmas hususiyatlari bilan ajralib turadi . V.G Belinskiy aytganidek : “ Har qanday san’atning mazmuni , voqelikdir , binobarin u huddi voqealikning o’zidek tuganmasdir “ demakki uning voqelik singari rang – barang va turli – tuman bo’lishi tabiiydir . Chunki ularning har biri aloiha san’at turiga munosibdir . San’at turlari esa bir – biridan doimo farqlanib turadi . Masalan musiqada tovush , tasviriy san’atda rang va chizig’ , adabiyotda so’z , musiqa eshitish vositasida , kinofilm va spektaklni esa ayni vaqtda ham eshitish ham ko’rish yo’li bilan idrok etiladi . Bundan tashqari san’atning turlariga bo’linishning sababi ulardan voqelikni badiiy aks ettirish usuli va soitalarinig har hilligi idrok etish usuli va badiiy obraz yaratishda foydalanilgan materiallarning rang – barangligidadir , shuningdek har bir san’atning o’ziga hos obrazlar tizimi o’zini ifodali vositalari bor .

San’atning paydo bo’lishi

San’atshunoslik alohida fan sifatida XVI – XIX asrlar mobaynida shakllanadi . San’atga doir ma’lumotlar dastlab Yunonistonda qadimdan o’rganila boshlangani ma’lum . Aristotel , Platon kabi o’sha davrning yirik faylasuflari Yunonistonda san’at tarixi bilan ham shug’ullanganligi to’g’risida ma’lumotlar saqlangan . Qadimgi Rimda yunon san’atiga katta e’tibor bilan qaralgan . Milodiy dastlabki asrlarda O’rta Osiyo mamlakatlarida me’morchilik va san’atga oid risolalar yaratilgan . Ular mazmuni jihatdan hammabop bo’lib , ham metodik qo’llanma , ham o’qish kitobi sifatida xizmat qilar , kitobxon e’tiboriga tarix , hikoyat , nasihat va mushohadalar havola qilinardi . O’rta asrlarda Yevropada san’at ilohiyat ( teologiya ) ning bir qismi bo’lib qoldi . O’rta asr san’atshunoslari san’atni narigi dunyoning bu dunyodagi moddiy obrazi deb baholardilar . Uyg’onish davri san’at rivojida muhim davr bo’lib tarizga kirdi . XIV – XVI asrlarda insonparvarlik va realism g’oyalari bilan bir qatorda san’atni cherkov ta’siridan ajratishga intilish kuchaydi va uni ilmiy tavsiflash yo’lida muhim qadam qo’yildi . Bu davrda yaratilgan ko’p risolalarda rassom , haykaltaroshlarga asosiy yo’l – yo’riqlar ko’rsatildi , umuman , san’at , uning nazarariyasi va tarixi bo’yicha qimmatli asarlar vujudga keldi. Leonardo da Vinchi kabi rassom va me’morlar rassomlik ,uning ilmiy asoslari va imkoniyatlari , tasviriy san’atda inson manaviy hayotining aks ettirilishi kabi muhim ahamiyatga ega bo’lgan fikrlarni bayon etdilar . XVI asrda Olmoniyada A. Dyurerning proporsialar haqidagi ilmiy fikrlari , Venesiyada P.Aretinoning borliqni to’g’ri aks ettirish bo’yicha rassomlar oldiga qo’ygan talablari san’atga muhim hissa bo’lib qo’shildi . XVII asrda risola , qo’llanma , Yevropa san’atiga bag’ishlangan sharxlar , Italiyaga doir yo’l ko’rsatkichlar , rassomlarning hayoti va ijodiy faoliyati , badiiy hayot tarziga oid adabiyotlar yaratildi . San’atning XVIII asrdan boshlab mustaqil fan sifatida shakllanishi shu asr oxiridagi fransuz burjua revolutsiyasini tayyorlash va uni amalgam oshirish davrida eski tartiblar hamda feodalizmga qarshi g’oyalarning krashi bilan bog’liq bo’ldi . Ijtimoiy – tanqidiy tafakkur rivoji oqibatida tanqidiy etyud janri shakllandi , san’atda g’oyaviylik va realism uchun kurash avj oldi .

Me’morchilik

Me’morchilik keng ma’noda inson mehnatining muayyan sohasi sifatida juda qadim zamonlarda paydo bo’lib , kishilarning eng zarur turmush ehtiyojlari – uy – joyga bo’lgan ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan edi . U insonning turli – tuman amaliy – foydali , ijtimoiy – siyosiy , moddiy , diniy , va boshqa ehtiyojlarini qondita oladi . Me’morchilik jamiyatining amaliy – foydali ehtiyojlarini qondirishni o’zining zarur vazifasi va maqsadi qilib olgan . Bundan 2000 yil avval qadimgi Rim ,e’,ori Vitruviy ifodalab bergan “ triada “ yoki uchlik qoidasi shu kungacha o’z ahamiyatini saqlab qolmoqda . U me’morchilikda uchta asosiy element bo’lishi , ya’ni , har qanday inshoot 1) foydali ; 2) mustahkam ; 3) go’zal bo’lishi shart , degan edi . Bu uch yo’nalish musulmon sharqi me’morchiligida ham ma’lum edi . Bu haqda Abu Ali ibn Sino shunday deydi : “ O’ziga yashash joyi tanlaydigan kishi , tuproqning qanday ekanligini va yerning qanchalik baland va past etanligini , suvning tashqariga chiqishini va uning yuqori yoki past joylashganligini , shuningdek , qanday dengizlar , botqoqliklar , tog’lar va ruda konlari …. Qabristonlar va hokazolar borligini bilishi lozim” . Ibn Sinoning me’morchilikdagi bu “inson va muhit” nazariyasiga Mikelanjelo hamda Leonardo da Vinchilar ham keng to’xtalib o’tadi .

Tasviriy san’at

Nafis san’at , rang – tasvir (jivopis) – tasviriy san’at turi bo’lib , u bo’yoq yordamida yaratiladi . Badiiy asar sifatida insoniyat uchun ta’lim – tarbiya , estetik zavq berish vazifasini o’taydi , ayrim namunalari esa ma’rifiy ma’lumotlar qimmatiga ega . Ijodning bu turi bilan shug’ullanuvchi san’atkor – rassom ranglar vositasida tabiatni , muhitni (uning ma’lum bir qismini , ma’lum bir daqiqadagi holatini ) gavdalantirish bilan birga , ro’y berayotgan voqea , hodisa mohiyatini , kishilarning ichki dunyosini va ma’lum bir q’oyani aks ettiradi . Vazifasi va obrazlari xarakteriga ko’ra rassomlik san’atingng me’moriy bezak bo’lib ham xizmat qiladigan monumental dekorativ , devoriy rasmlar (panmo) , teatr va kinofilmlar uchun tayyoelanadigan dekoratsiya , panorama , kichik hajmli miniature xillari ham bor . Bo’yoq hili va tasvir hosil qilishdagi texnologik usullariga ko’ra mo’ybo’yoq rassom rassomligi , freska , keramika bo’yoqlari rassomligi , silikar rassomligi va h.k.z turlarga bo’linadi .

Amaliy bezak san’ati

Xalqimizning amaliy san’ati boy an’analarga va uzoq tarixga ega . Dunyodagi boshqa zalqlar qatori o’zbek xalqi ham o’z madaniy merosini o’zi vujudga keltirgan . Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan badiiy ijod namunalari xalq amaliy san’atining tarixi tosh asriga borib taqalishini ko’rsatadi .

Bezakli amaliy san’at turi tasviriy san’atga yaqinroq turadi . U amaliy maqsadlarga mo’ljallangan bo’ladi . Bezakli amaliy san’at asosan , maishiy turmush ehtiyojlariga xizmat qiladigan narsa buyumlar yaratadi . O’zbekiston amaliy bezakli san’ati dastgohi tasvir shakllaridan farq qilib , xalq tarixi bilan bog’liq holda murakkab va ko’p asrli rivojlanish yo’lini bosib o’tgan .

Mavzu: San’at estetikasi


Bajardi:__________Tekshirdi:________

HKM-STUDIO!


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa