Qiyinlik darajasiDownload 311.73 Kb.
bet1/3
Sana24.04.2017
Hajmi311.73 Kb.
  1   2   3Qiyinlik darajasi

Kalit

Test matni

A javob varianti

B javob varianti

C javob varianti

D javob varianti

Manba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

B

Atom massalari haqidagi tushunchani fanga kiritgan olim kim?

Lomonosov M.V.

Dalton J.

Avogadro A.

Demokrat

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -4-bet

2

2

A

Gazlarning havoga nisbatan zichligi qaysi formuladan aniqlanadi

D=M/29

M=D*2

ρ=m/V

D=M/32

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -15-bet

3

1

D

Karbonat angidridda kislorodning miqdoriy tarkibi qanday?

22,27%

72,73%

44%

32%

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -13-bet

4

2

C

«Bir xil sharoitda turli gazlarning teng hajmlarida molekulalar soni bir xil buladi” qonunini kim kashf etgan

Lomonosov M.V.

Dalton J.

Avogadro A.

Demokrat

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -14-bet

5

3

A

250ml eritmada 3 g qandaydir uglevod eritilgan va bu eritmaning 12°S osmotik bosimi 83,14 kPa ga teng bo’lsa, bu uglevodning nisbiy molekulyar massasini aniqlang

342g/mol

42g/mol

34g/mol

180g/mol

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -64-bet

6

2

D

Qaysi dispers sistemani 2 usulda dispergirlash va kondensatlash usullari bilan olish mumkin

Molekulyar dispers sistema

Ion dispers sistema

Dagal dispers sistema

Kolloid dispers sistema

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -60-bet

7

1

B

Qonning muhit reaksiyasi qanday?

Kuchli kislotali

Kuchsiz ishkoriy

neytral

Kuchli ishkoriy

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -73-bet

8

3

C

N2O4+NaOH = reaksiyaning mahsulotlarini anorganik birikmalarning qaysi sinflariga kiradi

Kislota va tuz

Tuz va asos

Tuz va oksid

Oksid va kislota

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -97-bet

9

2

D

Yoy metodidan foydalanib, sanoatda qanday asosiy modda olinadi

Sirka kislota

Sulfat kislota

Silikat kislota

Nitrat kislota

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -98-bet

10

2

A

Yonaki kvant soni qaysi harf bilan belgilanadi

ɭ

n

m

p

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -37-bet

11

1

B

Massalar ta'siri qonunini kim kashf qilgan

Vant Goff

Guldberg K.

Mendeleev D.

Lomonosov M.

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -67-bet

12

3

B

O’yuvchi natriyning eritmasi inert elektroda elektroliz qilinganda katoda normal sharoitda o’lchangan 11,2 l vodorod ajralib chikdi. Bu vaktda anoda ajralib chiqqan kislorodning hajmini hisoblang

11,2 l

5,6 l

22,4 l

33,6 l

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -65 bet

13

2

D

Elektr tokini o’tkazmaydigan muhit bilan ta'sirlashish natijasida metallning yemirilishi korroziyaning qaysi turiga kiradi?

Elektro-kimyoviy

fizikaviy

ishkoriy

kimyoviy

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -57 bet

14

1

C

Sideritning formulasini aniqlang

Fe2O3

Fe3O4

FeCO3

FeS2

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -90 bet

15

2

A

Nemis olimi Vyoler 1827 yilda alyuminiyni kaysi usulda olgan

AlCl3+3K =3KCl+Al

Al2O3= elektroliz

Na3AlF6 suyuqlanma elektrolizi

AlCl3 ni elektroliz qilish

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -86 bet

16

3

B

FeSO4 kislotali muhitda kaliy permanganat bilan oksidlanganda temirning kaysi birikmasi xosil buladi

FeMnO4

Fe2(SO4)3

Fe2O3

Fe(OH)3

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -100 bet

17

2

A

Cho’yan tarkibida necha foiz uglerod bo’ladi

2-4,5%

0,1%

0,5-1%

0,4%

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -96 bet

18

3

C

Havoga nisbatan zichligi 1,52 bo’lgan gazning geliyga nisbatan zichligini aniqlang

22

5

11

33

Askarov I.R. 8-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -20 bet

19

2

D

50% kalsiy, 15%uglerod, 35% azot saqlagan birikmaning formulasini aniqlang

Ca(CN)2

CaC2N2

CaC2N

CaCN2

Askarov I.R. 8-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -20 bet

20

1

B

Murakkab moddalarni tanlang.

1)muz; 2)temir; 3)bo‘r; 4)azot; 5)ozon; 6)fosfin; 7)karbin; 8)olmos; 9)“quruq muz”; 10)bertole tuzi;2,4,5,8,10

1,3,6,9,10

2,4,5,7,8

1,3,5,7,9

Askarov I.R. 7-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -14 bet

21

2

D

O‘rta tuz hosil bo‘lishi uchun 28 g kaliy gidroksid bo‘lgan eritmaga necha gramm vodorod sulfid yutilishi kerak?

2,55

17

34

8,5

Askarov I.R. 8-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -145 bet

22

2

A

Laboratoriyada 5,6 l (n.sh.) xlor gazini olish uchun necha gramm kaliy permanganat sarflanadi?

15,8

22,4

31,6

11,2

Askarov I.R. 8-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -132 bet

23

3

C

Oltin shoh arog‘i bilan oksidlanganda 6,07 g oltin(III) xlorid hosil bo‘ldi. Reaksiya natijasida hosil bo‘lgan gazning massasini (g) toping.

0,448

0,9

0,6

0,8

Askarov I.R. 8-sinf Kimyo fani darsligi-2006y. -172 bet

24

3

B

Alyuminiy xlorid havosiz sharoitda kaliy bilan qizdirilganda 13,5g alyuminiy olindi. Ushbu reaksiyada qatnashgan kaliyga teng miqdorda olingan natriy metali suv bilan reaksiyaga kirishsa, necha litr (n.sh.) vodorodni siqib chiqaradi?

5,6

16,8

11,2

22,4

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -86 bet

25

1

D

Birinchi bo’lib tirik organizmdan olingan moddalarni organik birikmalar deb atashni taklif qilgan olimni toping.

1828y. Vyoler

1842y. Zinin

1814y. Butlerov

1807y. Berselius

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -103 bet

26

2

C

CH3J bilan C2H5J aralashmasiga natriy metalli ta'sir ettirilganda necha xil alkan hosil bo’ladi?

1 xil

2 xil

3 xil

4 xil

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -113 bet

27

2

B

CH3COONa ning suvdagi eritmasi elektroliz qilinganda qanday birikma hosil buladi.

metan

etan

propan

butan

Askarov I.R. 9-sinf Kimyo fani darsligi-2010y. -113 bet

28

3

C

Etanni quyosh nuri ta'sirida xlorlanganda undan necha xil xlorli hosila olish mumkin.

2 ta

3 ta

4 ta

5 ta

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -190-bet

29

1

D

Propanni oksidlash orqali necha xil kislorod tutgan organik birikmalar xosil kilish mumkin?

2 xil

3 xil

4 xil

6 xil;

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -192-bet

30

2

B

Pentan krekinglash bilan necha xil organik birikma hosil qilish mumkin?

2 xil;

3 xil;

4 xil;

5 xil;

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -192-bet

31

1

A

Izomeriya termini fanga kim tomonidan kiritilgan?

1830 y. Berselius;

1844 y. Butlerov;

1854 y. Nesmeyanov;

1820 y.Kucherov;

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -189-bet

32

2

B

Etilizopropiletilenni sistematik nomenklatura bo’yicha nomlang.

5-metilgeksen-3

2-metilgeksen-3

4-metigeksen-2

3-metilgeksen-4

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -198-bet

33

3

C

4,4-dimetilpenten–2 ni rasional nomenklatura buyicha nomlang.

Metilizopropiletilen

Etilizopropilpropilen

Metiluchlamchibutiletilen

Diizopropiletilen

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -199-bet

34

2

B

Alkenlarda izomeriyaning necha xili uchraydi?

2 xili

3 xili

4 xili

5 xili

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -199-bet

35

1

C

Uchlamchibutil spirt katalizator ishtirokida degidratlanganda qanday birikma xosil bo’ladi?

Metan

Etilen

Izobutilen

Butilen

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -201-bet

36

3

D

100 g butil yodidan 11,2 l (n.sh.) buten olindi. Bu reaksiyaning nazariy unumini necha foizini tashkil qiladi?

54,5%

68,7%

71,4%

91,8%

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -201-bet

37

2

A

Metiletilenga vodorod xlorid birikishidan qanday birikma hosil bo’ladi?

izopropilxlorid

butilxlorid

izobutilxlorid

pentilxlorid

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -202-bet

38

3

D

2-Buten kaliy permanganatni suvdagi eritmasi bilan oksidlanganda qanday birikma hosil bo’ladi.

etanol;

propanol;

butanol-2

2,3-butandiol

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -203-bet

39

1

B

Molekulasidagi kushboglarning bir-biriga nisbatan joylashishiga qarab dien uglevodorodlar necha turga bo’linadi.

2 turga;

3 turga;

4 turga;

5 turga;

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -208-bet

40

1

A

Etil spirt bug’ini katalizatorlar Al2O3 va ZnO ustidan o’tkazilganda qanday birikma hosil bo’ladi?

Butadien-1,3

Sirka aldegid;

Benzol

Sirka kislota

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -209-bet

41

2

C

Cu2Cl2 ning suvdagi eritmasidan atsetilen utkazilganda hosil bo’ladigan birikmaga HCl ta'sir ettirilsa qanday birikma hosil bo’ladi?

Xloroform;

Sirka kislotaning xlor angidridi;

Xlorpren

Uglerod(IV)-xlorid

Masharipov S. Kimyo. Akademik litsey va kasb xunar kollejlari uchun darslik, 2003. -207-betDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa