Pla d’Ordenació Urbanística Municipal agost-2009 Programa de Participació CiutadanaDownload 71,5 Kb.
Sana26.02.2017
Hajmi71,5 Kb.
#3363

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

AGOST-2009

Programa de Participació Ciutadana

__________________________________________________________________________________________


1.- OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Aquest Programa de participació ciutadana s’emmarca dins de l’establert a l’article 8 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 21, 22 i 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Té com a objectiu garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2005, sobre publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanística I en aquest sentit ha d’expressar les mesures i actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, informació i de participació dels ciutadans.

2.- FONAMENT JURÍDIC DE LA FORMULACIÓ DEL PROGRAMA
El fonament legal que empara aquest document es basa en el que determina l’article 8 i l’article 59.3.a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme L’article 59 del Decret legislatiu 1/2005, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, per tal de garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article de l’esmentada normativa.
Tanmateix, els articles 21, 22, 23, 101, 105, 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme detalla el contingut i el tràmit d’aprovació i publicació.
Estableix que el Programa de participació ciutadana, expressarà les mesures i actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans. El programa de participació ciutadana pot abastar tant la fase prèvia a la redacció dels documents de les figures de planejament com el període de la seva formació i les fases posteriors, a partir de la convocatòria d’informació pública, amb la finalitat de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al.legacions, suggeriments o propostes alternatives al llarg de la preceptiva informació pública a convocar després de l’aprovació inicial.
L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al diari o butlletí oficial que correspongui i els seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat.
El present programa estableix tot el procés de participació en la revisió del Pla general d’ordenació urbana (en endavant, POUM) i relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.


3.- FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El present programa estableix les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, a través de les fases següents:


 • Fase d’avanç de pla.

 • Fase d’informació pública del POUM.

 • Fase posterior al període d’informació pública del POUM.
  1. Fase d’avanç de pla

L’objectiu d’aquesta fase és el de donar a conèixer a la població els treballs de formalització del POUM i la proposta de l’avanç de pla, amb els objectius i criteris d’ordenació previstos.
Això s’aconseguirà a través de les següents accions d’informació i comunicació i canals de recollida de dades:


 • Publicació de l’acord d’aprovació del d’aquest Programa de participació ciutadana al Butlletí Oficial de la Província.

 • Notificació porta a porta de l’endegament del procés de redacció del POUM i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, així com enquesta a la població.

 • Entrega porta a porta d’una còpia del present Programa de participació ciutadana.

 • Bústia de suggeriments, instal·lada al registre general de l’Ajuntament.

 • Creació, a la pàgina web de l’Ajuntament, www.cornudella.altanet.org d’un apartat dedicat al seguiment del procés de formulació del POUM, en què s’inclourà una bústia de suggeriments telemàtica a través de l’adreça electrònica: aj.cornudella@altanet.org

 • Presentació en un acte públic al local social, per part de l’equip redactor, de la proposta d’avanç de pla i de l’informe de sostenibilitat ambiental, de les estratègies seguides en la seva redacció per tal d’obtenir un desenvolupament sostenible i dels resultats. Les aportacions que es puguin realitzar en aquesta fase s’analitzaran i convenientment s’incorporaran al document.

 • Reunions de l’equip redactor amb els col·lectius socials del municipi en el mateix sentit de l’apartat anterior, aprofundint en els àmbits corresponents.

 • L’avanç de pla, aprovat per l’Ajuntament, se sotmetrà a informació pública juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, durant un termini de 45 dies, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 • L’avanç de pla es posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes al registre general de l’Ajuntament i a través de la seva pàgina web, www.cornudella.altanet.org.

 • Els suggeriments, alternatives o al legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública de l’avanç de pla seran analitzats i valorats amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament.

En la redacció del POUM s’inclourà un informe dels resultats i anàlisi de les aportacions recollides en tota aquesta fase de participació.

  1. Fase d’informació pública del POUM

El POUM es redactarà a partir de l’avanç de pla aprovat, les aportacions recollides en la participació ciutadana i el document de referència que haurà d’emetre l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, en relació a l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar.
Els mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes, així com la difusió sobre l’ordenació proposada pel POUM aprovat inicialment seran els següents:


 • El POUM es sotmetrà al tràmit d’informació pública per un termini de 45 dies, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província, dos dels diaris més difosos de la província i en la premsa comarcal.

 • Notificació porta a porta de l’aprovació inicial del POUM i de l’obertura d’aquest període d’informació pública.

 • Presentació en un acte públic al local social, per part de l’equip redactor, del POUM aprovat inicialment i dels mecanismes establerts per a la recollida d’al·legacions i propostes.

 • El POUM es posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes al registre general de l’Ajuntament i a través de la seva pàgina web, www.margalef.altanet.org.

 • Les al·legacions al POUM aprovat inicialment s’hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament, en les hores d’atenció al públic establertes, per correu certificat, en altres administracions superiors, o qualsevol dels sistemes previstos per la legislació.


  1. Fase posterior al període d’informació pública del POUM

Posteriorment al període d’informació pública es realitzarà un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del procediment d’elaboració del POUM.
El contingut de l’esmentat informe de valoració es farà públic a través del taulell de l’Ajuntament i de la seva pàgina web: www.cornudella.altanet.org.
Amb aquest document es donarà per finalitzat el procés de participació ciutadana. Un cop resoltes les al·legacions, l’Ajuntament aprovarà provisionalment el POUM i el trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva i la seva posterior publicació al DOGC.
Una vegada aprovat definitivament el Pla, l’Ajuntament ha d’exposar tota la documentació definitiva i publicar material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou POUM aprovats definitivament.

Per a aquesta difusió ha d’utilitzar tots els mitjans al seu abast (web, butlletí municipal i qualsevol altre mitjà que en garanteixi una difusió general).
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present document ha estat aprovat pel ple de la corporació, en sessió de data 17 d’agost de 2009.

Cornudella de Montsant, 19 d’agost de 2009.

En dóna fe,

La secretària,
ENQUESTA CIUTADANA DEL “POUM “
1. Quins creieu que són els principals problemes urbanístics i/o a quines zones hi cal especial protecció de Cornudella de Montsant? Assenyaleu-ne fins a un màxim de tres ordenant-los de més a menys important.
1..................................................................................................................................

2..................................................................................................................................

3..................................................................................................................................

 No sabeu/ no contesteu


2. Pensant en com us agradaria que fos Cornudella de Montsant d’aquí a 20 anys, que creieu que s’hauria de fer en relació al creixement de la població del municipi? Assenyaleu només una resposta.
 a. S’haurien de prendre mesures per evitar que Cornudella creixes més.

 b. S’hauria de permetre el creixement del municipi, però fins a un límit i

vigilar-lo.

 c. No s’haurien de posar límits al creixement de Cornudella de Montsant.

 d.No sabeu/ no contesteu.
3. Quina de les següents imatges us agradaria que projectés Cornudella de Montsant d’aquí a un temps? Assenyaleu només una resposta.
 a. M’agradaria que Cornudella tingués més aparença d’un poble gran, amb els avantatges en serveis que això comporta.

 b. M’agradaria que Cornudella tingués l’aspecte d’un poble petit amb els serveis bàsics, on fos possible portar una vida més assossegada que en un gran poble.

 c. No sabeu/ no contesteu.
4. Arreu l’espai és limitat i quan es tria un ús concret que haurà de tenir un terreny això, significa que no es podrà dedicar a altres usos. Tenint en compte això, ordeneu, si us plau, els següents usos de l’espai, segons el grau d’importància que penseu que han de tenir al municipi de Cornudella de Montsant.

Numereu les opcions següents de l’1 al 5, essent l’1 l’opció que creieu que és més important i el 5 la que ho és menys.
 a. Ús per habitatge.

 b. Ús per a equipaments (escola bressol, centre de dia -casals d’avis i de joves- etc).

 c. Ús per a la ubicació d’indústries (petita, mitjana, gran).

 d. Ús per a activitats agrícoles i ramaderes.

 e. Ús dedicat a espais naturals, oci i lleure.

 f. No sabeu/ no contesteu.


5. Si poguéssiu escollir el vostre lloc de residència ideal, quina de les següents opcions triaríeu? Assenyaleu només una resposta.

 a. Prefereixo viure en un poble petit amb els serveis bàsics.

 b. Prefereixo viure en una població més gran i comptar amb altres serveis bàsics encara que això suposés un entorn menys tranquil.

 c. No sabeu/ no contesteu.6. En relació amb el tipus d’habitatge què creieu que s’hauria de construir preferentment a Cornudella de Montsant, amb quina de les següents opcions esteu més d’acord? Assenyaleu, si s’escau, més d’una resposta.
 a.Crec que s’haurien de construir principalment cases de tipus unifamiliar perquè afavoreixen un estil de vida tranquil.

 b. Crec que s’haurien de construir edificis de pisos de planta i dos pisos (PB+2) perquè contribueixen a crear una imatge de poble compacte i sostenible.

 c. Crec que s’haurien de construir habitatges de promoció pública.

 d. Cases de segona residència tipus unifamiliar.

 e. No sabeu/ no contesteu.
7. Com valoreu la quantitat d’equipaments amb que compta Cornudella de Montsant?

Assenyaleu només una resposta.

a. N’hi a prou.

b. N’hi hauria d’haver més.

c. És suficient.

d. No sabeu/ no contesteu.
8. Quin dels següents usos de l’espai considereu que s’hauria de potenciar (P) i quins reduir (R). Assenyaleu una resposta per cada columna.
P R

  Ús per habitatge.

  Ús per a equipaments.

  Ús per a la ubicació de petites indústries, tallers artesanals i petits comerços.

  Ús per a la ubicació de mitjana i gran indústria.

  Ús per a activitats agrícoles i ramaderes.

  Ús dedicat a espais naturals, oci i lleure.

  No sabeu/ no contesteu.


9. Tenint en compte els diferents equipaments públics de que disposa el municipi, quins són els equipaments nous que creieu necessaris o convenients que es portin terme en els propers anys. Podeu assenyalar més d’una resposta amb un màxim de tres.

1..................................................................................................................................

2..................................................................................................................................

3..................................................................................................................................


10. Voldríem saber quines de les opcions considereu més interessants per el bon funcionament de la mobilitat per a Cornudella de Montsant? Podeu assenyalar més d’una resposta.
 Previsió d’una variant de la C-242 en el seu pas pel nucli de Cornudella

 Condicionament i millora de les Carreteres als pobles veïns.

 Condicionament i millora dels camins rurals.

 Manteniment de l’estat actual.


11. Per acabar, indiqueu quins aspectes considereu necessaris que ha de recollir el POUM i que no han estat indicats.

1..................................................................................................................................

2..................................................................................................................................

3..................................................................................................................................Dades
12. Sexe

 Home


 Dona
13. Edat

 De 18 a 19 anys De 50 a 59 anys

 De 20 a 29 anys De 60 a 69 anys

 De 30 a 39 anys De 70 a 79 anys

 De 40 a 49 anys De 80 o més
14. Vas néixer a Cornudella de Montsant?

 Si


 No
15. En el cas que no hàgiu nascut a Cornudella de Montsant, quans anys fa que hi viviu i des de quin any?

..................................................................................................................................


16. Nivell d’estudis

 Primaris inacabats

 Primaris

 Secundaris / ESO; BUP; COU; FP

 Universitaris
17. On viviu? (Encercleu una resposta)

 Nucli urbà de Cornudella de Montsant

 Nucli de Siurana

 Nucli d’Albarca Fora del Nucli urbà de Cornudella, Siurana, Albarca

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ


Pàg. de


Download 71,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti