O’zbekiston respublikasi oliy vao’rta maxsus ta’lim vazirligiDownload 2.64 Mb.
bet2/13
Sana19.03.2017
Hajmi2.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1-mavzu. Falsafaning predmeti va asosiy mavzulari. Falsafiy dunyoqarash. Falsafaning asosiy yo’nalishlari, fanlar tizimidagi o’rni va vazifalari. Mustaqillik va falsafiy dunyoqarashning yangilanish zarurati.

"Falsafa" atamasining mohiyati va mazmuni, uning tarixiy va zamonaviy talqinlari.

Falsafaning bahs mavzulari va ularning xilma-xil talqinlari. Abadiy va o’tkinchi muammolar. Falsafiy mavzularni ilmiy-nazariy o’rganish va tadqiq etish masalalari.Falsafiy bilimlar negizida tibbiy bilimlarning ishtiroki.

Falsafada milliylik va umuminsoniylik. Jahon falsafasi taraqqiyotida milliy falsafiy maktablarning o’rni. Islom Karimov — istiqlol falsafasining asoschisi.

Dunyoqarash tushunchasi, uning moxiyati, mazmuni. Afsona va rivoyatlar — mifologik dunyoqarashning g’oyaviy ildizi. Diniy dunyoqarash, uning asosiy qadriyatlari va tamoyillari.

Falsafa — dunyoqarash sifatida. Uni dunyoqarashning boshqa shakllari bilan o’zaro bog’liqligi. Falsafiy dunyoqarashning umuminsoniy va milliy xususiyatlarini o’rganishning ahamiyati.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimida falsafaning o’rni va mavqei. Falsafaning boshqa fanlarga ta’siri, O’zbekistonda ijtimoiy fanlar tizimidagi zamonaviy o’zgarishlar jarayoni. I.Karimov ijtimoiy-falsafiy bilimlarning yangi mazmundagi tizimini yaratish zaruriyati haqida.

Falsafaning asosiy funksiyalari. Yosh avlodni ma’naviy komillik, istiqlolga sodiqlik ruhida tarbiyalashda falsafaning ahamiyati.

Tarixiy rivojlanish, ijtimoiy taraqqiyot va falsafiy tafakqurning aloqadorligi. Insoniyat falsafiy dunyoqarashining o’zgarish dialektikasi, uning tarixiy va ijtimoiy jarayonlarga bog’liqligi.

Istiqlol va falsafiy dunyoqarashning o’zgarishi zarurati. Mustaqillik — falsafiy tafakkur o’zgarishining asosi va shart-sharoiti. Mafkuraviy bo’shliq va uni yangi mafkura bilan to’ldirishning falsafiy vazifalari. Mustaqillikni mustahkamlash, yangi tafakkurni shakllantirishda falsafa­ning o’rni va ahamiyati.

Falsafiy dunyoqarash o’zgarishida ta’lim-tarbiyaning ahamiyati. Mustaqillik davrida ijtimoiy-falsafiy fanlarni o’qitish talablarining o’zgarishi. Falsafiy dunyoqarash o’zgarishi va yoshlar kamoloti. Yoshlar ongida yangicha dunyoqarashni shakllantirish vazifalari.

IKKINChI BO’LIM

Falsafa tarixi va tarix falsafasi

2-mavzu. Qadimgi Sharq va Antik dunyo falsafasi

Sharq — jahon sivilizatsiyasining markazlaridan biri. Qadimiy Sharq, Misr va Bobildagi falsafiy va tibbiy bilimlarning rivoji. Hind falsafasi: vedalar va upanishadalar, jaynizm, xinduizm va buddizm, qadimgi Xitoy fal­safasi: konfutsiylik va daosizm g’oyalari.

Antik dunyo falsafasi. Antik dunyo va Yunoniston falsafasining klassik davri. Milet va Eley maktablari. Gerak­lit, Pifagor va pifagorchilar.

Sofistlar falsafasi. Suqrot va Aflotun falsafasi. Platonning g’oyalar dunyosi va soyalar dunyosi to’g’risidagi ta’limoti. Yunonistonlik atomistlar: Levkipp, Demokrit va boshkalar. Aristotelning hayoti, faoliyati va asarlari.

Ellinizm davri va stoiklar falsafasi. qadimgi Rimda falsafiy fikrlar. Xristianlikning shakllanishi, tarqalishi va g’arb falsafa fikrlariga ta’siri.

3-mavzu. Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar, uning jahon

madaniyatida tutgan o’rni

Markaziy Osiyodagi eng qadimgi falsafiy qarashlar. Qadamgi Xorazm, So’g’diyona, Afrosiyob, Shosh madaniyati, uning milliy istiqlol mafkurasi shakllanishidagi ahamiyati.

"Avesto" va zardushtiylik g’oyalari. Avesto — mamlakatimiz sivilizatsiyasi va xalqlarimiz ijtimoiy fikri tarixining qadimgi namunasi. Makedoniyalik Iskandar istilosi, Baqtriya va Kushon davlati davridagi g’oyaviy qarashlar, Mar­kaziy Osiyoda buddaviylik.

Moniy va Mazdakning falsafiy qarashlari. Ularning tarixiy taqdiri va xalqlarimiz ma’naviy taraqqiyotiga ta’siri. Markaziy Osiyoning arablar tomonidan bosib olinishi. Mustamlakachilikka qarshi kurash — ozodlik va mustaqillik g’oyasi timsoli. Ilk o’rta asrlarda Vatanimizning jahondagi yirik madaniyat markazlaridan biriga aylanishi. Sivilizatsiyamizning Sharq xalqlari madaniyatiga ta’siri.

Imom al-Buxoriy va Imom at-Termiziy buyuk hadisshunos olimlar. "Al jome’ as-saxix" asari, Imom ul-A’zam Abu Hanifa, imom Moturidiy va Burhoniddin al-Marg’inoniy qarashlari, "Al-Hidoya" asari. Al-Xorazmiy, al-Farg’oniy, Forobiy, Beruniy va Ibn Sinoning ilmiy-falsafiy qarashlari. Tasavvuf va uning tariqatlari.

Mo’g’ul bosqini: ijtimoiy-siyosiy va madaniy-falsafiy tafakkur tanazzuli. Bosqinchilarga qarshi kurash - mustaqillik g’oyalari va harakati timsoli. Markaziy Osiyo uyg’onish davrining bosqichi, ular o’rtasidagi uzviy aloqadorlik masalalari.

Ilk o’rta asrlardagi Vatanimiz madaniyatining sharq va jahon sivilizatsiyasiga ta’sirini o’rganish muammolari. "Alloh qalbimizda, yuragimizda" tamoyili va ilk o’rta asrlardagi diniy fikrlarni falsafa o’rganishning hozirgi davrdagi ahamiyati.

Mo’g’ul bosqini oqibatlari va markazlashgan davlat g’oyasi. Amir Temur va temuriylar davlati uning ijtimoiy-siyosiy hayoti. "Temur tuzuklari" va milliy g’oyalar rivoji.

Ulug’bek — o’rta asr madaniyatining atoqli vakili. Ulug’bek akademiyasi. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi. Bobur va boburiylar davri — Temur davri milliy g’oyalarining Sharq va Xindistonga tarqalish jarayoni sifatida "Boburnoma" va uning g’oyalari. Mirza Bedil va Bobo-raxim Mashrabning ijtimoiy-falsafiy qarashlari.

Temuriylar davridan keyingi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar. Shayboniy va shayboniylar davrida falsafiy fikrlar. Yagona milliy g’oyaviy tamoyillar tizimining umumetnik xususiyatini yo’qotishi. Dunyoviylikning zaiflashuvi. Milliy g’oyalar tizimi­ning umumiy tanazzuli. XVII-XVIII asrlarda mamlakatning xonlik va amirliklarga bo’linib ketishi. Ulardagi ijtimoiy-siyosiy ahvol va madaniy jarayonlar. Ogaxiy va Axmad Donish faoliyati.

Millatning g’oyaviy tarqoqligi va mafkuraviy zaiflik oqibati. Chorizm istilosi va falsafiy fikr taqdiri. Maf­kuraviy maydonda istilochilar g’oyalarining ustivorligi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida falsafiy fikrlar. Jadidlar harakati. Jadidlik — milliy g’oyalar uchun kurash falsafasi. Behbudiy, Munavvarqori, Fitrat, Cho’lpon, Abdulla qodiriy, Abdulla Avloniy — jadidlik falsafasining namoyandalari.

Sobiq ittifoq va totalitarizm davri, mustabidchilik mafkurasi asoratlari: falsafiy xulosa va saboqlar. Mar­ksizm: uni qadrlanish va qadrsizlanish sabablari.

4-mavzu. O’rta asrlar va yangi davr Ovrupadagi falsafiy fikrlar

Rim imperiyasining qulashi va Ovrupada yagona milliy mafkuraning tanazzuli. O’rta asrlarda Ovrupa madaniyati. Nomina­lizm va realizm, apologetika, patristika va sxolastika g’oyalari.

Renessans davri falsafiy tafakkuri. Ovrupada XV-XVII asrlardagi ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar va yangi zamon fal­safiy tafakkurining shakllanishi. Rim falsafasi: J.Bruno, N.Kopernik, F.Bekon, T.Gobbs qarashlari.

XVII asr Ovrupa falsafasidagi ratsionalizm. XVIII asr ma’-rifatchiligi: Volter, Russo, Lametri, Didro, Gelvetsiy, Golbax.

I.Kant — nemis falsafasining namoyandasi. Kantning dunyoni falsafiy anglash haqidagi ta’limoti. V.Gegel — ne­mis falsafasining yirik namoyandasi. Gegeldan keyingi falsafiy oqim va g’oyaviy jarayonlar.

O’rta va yangi davr Ovrupa falsafasini o’rganishning hrzirgi davrdagi ahamiyati.

5-mavzu. Hozirgi zamon jahon falsafasi va uning

asosiy oqimlari

Hozirgi zamon falsafasidagi vorislik va yangilanish, Zamonaviy xorijiy Sharq mamlakatlarida falsafiy fikrlar, oqim va maktablar.

Pozitivizm falsafasi. O.Kont, D.S.Mill, G.Spenserning qarashlari. Neopozitivizm va postpozitivizm g’oyalari. Empiriokrititsizm falsafasi. F.Nitsshening falsa­fiy qarashlari.

Hayot falsafasi — hozirgi demokratik mamlakatlarida inson yashashining tamoyili sifatida. A.Bergson va O.Shpengler falsafiy ta’limoti. Pragmatizm falsafasi. Ch.Pirs, U.Jeyms, JDyuining falsafiy qarashlari. "Amerikacha yashash modeli" g’oyasi va uning amalga oshirilishi.

Ekzistensializm falsafasi. Kyerkegor — inson falsafa­sining asoschisi. Inson qadri va haq-huquqlari muammosi.

Farb mamlakatlarida jamiyat falsafasi. Industrial va postindustirial jamiyat nazariyasi. K.Popper va uning "Ochiq jamiyat" nazariyasi. "Ziddiyatlar nazariyasi" — konfliktologiya va uning asosiy tamoyillari. A.3yemmel, R.Darendorf, A.Kozer va T.Parsons qarashlari.

UChINChI BO’LIM

Ontologiya: borliq xaqida falsafiy qarashlar

6-mavzu. Olam va odam: falsafiy talqin. Borliq falsafasi.

Tabiat falsafasi

Olam va fanning paydo bo’lishi va evolyutsiyasi haqida hozirgi zamon falsafasi fikrlari.Salomatlik va kasalliklarning inson borlig’ining integrativ shakllari sifatidagi mohiyati.

Olam va odamning mavjudligi, yashashi va salomatligi bilan bog’liq muammolar — falsafaning asosiy masalasi, olam to’g’risidagi monistik, dualistik va plyuralistik qarashlar hamda ularning bugungi kundagi ahamiyati.

Olam tushunchasi. Olamning diniy, ilmiy va falsafiy manzarasi. Olamning namoyon bo’lish shakllari: moddiy, ma’naviy, tabiiy, ijtimoiy, individual va boshqalar.

Odam va olam, ularning dunyoviy, diniy va falsafiy talqinlari. Borliq tushunchasining mohiyati va ma’nosi. Borliq, yo’qlik, mavjudlik, moddiylik va ruhiylik tushunchalari. Ularning dunyoviy, diniy va falsafaiy talqinlari. Borliq haqidagi tarixiy konsepsiyalar.

Ob’yektiv va sub’yektiv borliq tushunchalari. Borliqning anorganik, organik va ijtimoiy shakllari. Mikrodunyo, makrodunyo, megadunyo va ularning namoyon bo’lish xususiyatlari. Borliq va vujudga kelish. Abadiylik, azaliylik, mangulik, o’tkinchilik, tug’ilish va o’lim, "bu dunyo" va "u dunyo" to’g’risidagi mushohadalar.

Voqelik (reallik) tushunchasi. Materiya kategoriyasi. Uning xususiyatlari va namoyon bo’lish shakllari haqida zamonaviy qarashlar. Materiyaning butunlik tamoyili va uning qismlarga bo’linganligi. Materiyaning ko’rinishi.

Harakat tushunchasi. Harakatning asosiy shakllari va ular o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik. Harakatning abadiyligi, uzluksizligi va tinchlikning nisbiyligi tamoyili.

Borliqning fazo va vaqtda mavjud bo’lish tamoyili. Ma­kon va zamon tushunchalari, ularning o’zaro bog’liqligi. Fazo — vaqt o’lchamlari va ularning cheksizligi muammosi. Makon va zamonning abadiyligi va uzluksizligi tamoyili. Ijtimoiy makon va zamon, uning taraqqiyot tamoyillari.

Borliq va uning mavjudlik usullarini falsafiy o’rganishning yoshlar ma’naviy kamolotidagi ahamiyati.


TO’RTINChI BO’LIM

Falsafiy qonunlar va kategoriyalar

7-mavzu. Falsafiy qonunlar va kategoriyalar

Taraqkiyot jarayonida takrorlanish tamoyili. qonun va qonuniyat tushunchalari. Qonunlarning ob’yektivligi. Tabiat va jamiyat qonunlari. Falsafiy krnunlar va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

Voqelik va o’zgarish jarayonida ayniyat va ziddiyat dialektikasi. Ayniyat, tafovut, qarama-qarshilik va ziddiyat tushunchalari. Ular o’rtasidagi aloqadorlik. Ayniyat va ziddiyat dalektikasining tabiat va jamiyat uchun axamiyati. I.Karimov o’zgarishlarning ziddiyatli xarakteri, uni yechish yo’llari, imkoniyatlari to’g’risida. Mustaqillik va jamiyatning tadrijiy taraqqiyoti.

Olamning mavjudligi — mikdor va sifat voqeligi tarzida. Miqdor va sifat tushunchalari. Me’yorning buzilishi va yangi sifatga o’tish. Taraqqiyotning tadrijiy o’zgarish usuli va uning hozirgi O’zbekistonda namoyon bo’lish xususiyatlari.

O’zgarish va rivojlanish jarayonida o’z-o’zini inkor etish tamoyili. Inkor tushunchasi. Inkorni inkor dialektikasi. Vorislik — eskining inkori va yangilikning shakllanishi sifatida. Yangilikda eskilik elementlarining saqlanishi va barham topishi muammolari. Yangini qurmasdan - eskisini buzmaslik tamoy­ili. Mustaqillikni mustaxkamlash jarayonida vorislik va yangilanishning o’ziga xos xususiyatlari. Bu jarayonning istiqlol mafkurasini shakllantirish va komil inson tarbiyasi uchun ahamiyati.

Olam mavjudligi va o’zaro aloqadorligining alohida, xususiy va umumiy jihatlari. Butun va bo’lak, sistema struktura va element — olam tuzilishining namoyon bo’lish shakllari sifatida. Ayrimlik xususiylik va umumiylik, butun va qism—kategoriyalari.

Moxiyat va hodisa voqelikdagi o’zaro bog’liqlikning ko’rinishlari sifatida. Mohiyat va hodisa kategoriyalari. Ularning ta­biat va jamiyatda namoyon bo’lishi. O’zbekistonning istiqloli va mustaqillikni mustahkamlashning tub moxiyati. Bu boradagi amaliy qadamlar - o’zgarishlar jarayonining hodisalari tarzida.

Voqelikda mazmun va shaklning namoyon bo’lish xususiyatlari. Mazmun va shakl kategoriyalari, ularning tabiat va inson hayotida namoyon bo’lish xususiyatlari. O’zbekistonning istiqloli: islohotlarning amalga oshish jarayonida mazmun va shaklning birligi.

O’zgarish va o’zaro aloqadorlik jarayonidagi sababiy bog’lanishlar. Sabab va oqibat kategoriyalari. Voqea va hodisalar o’zaro aloqadorligining sabab va oqibat bog’lanishi tarzida amalga oshishi.

Voqeliqdagi zaruriy va tasodifiy jarayonlar. Zaruriyat va tasodif kategoriyalari, ularning o’zaro aloqasi va bir-birini taqozo etish tamoyili. Zaruriyat va tasodifning na­moyon bo’lish xususiyatlari.

O’zgarishlar va taraqqiyot jarayonida imkoniyat va voqelik. Imkoniyat va voqelik kategoriyalari, ularning mohiyati va mazmuni. O’zbekistonning mustaqilligini mustahkamlashda imkoniyat va voqelikning uyg’unligi.


BEShINChI BO’LIM

Gnoseologiya: bilish falsafasi

8-mavzu. Ong va ruhiyat. Bilish falsafasi

Ong va ruhiyatni shakllanishi va rivojlanishi haqidagi tabiiy ilmiy tasavvurlar va qarashlar. Falsafada ong va ruhiyat muammosi.

Inson ongining tabiiy-ijtimoiy jihatlari. Ong va in’ikos. In’ikosning mohiyati, asosiy shakllari. In’ikos jarayoni.

Hissiyot va tasavvur. Iroda va tafakkur. O’z — o’zini anglash.Onglilikk va ongsizlik muammolari. Ong, til va nutq.

Ong va xotira. Gipnoz va parapsixologik hodisalar.

Ijtimoiy va individual ong. Bilim va bilish falsafiy tahlil mavzui sifatida. Bilish — gnoseologiyaning asosiy kategoriyasi. Bilim — bilishning maqsadi hamda asosiy natijasi. Bilish ob’yekti va sub’yekti. Sub’yektning aktivligi va bilimning ob’yektivligi.

Inson bilishining asosiy bosqichlari: Hissiy va aqliy bi­lish. Sezish, idrok, tasavvur, tushuncha, hukm va xulosa.

Ilmiy bilishning mohiyati va uslublari. Metod, nazariya va metodologiya. Umumiy va maxsus ilmiy uslublar. Bilishda empirizm va ratsionalizim. Amaliy va nazariy tadqiqotning uslublari va vositalari.

Haqiqat tushunchasi. Hakiqatga erishish - bilishning asosiy maqsadi. Hakikatning turli shakllari: mutloq, nisbiy va sarob xaqiqatlar. Haqiqatning aniq-ravshan (konkretliligi) haqiqat mezoni.


OLTINChI BO’LIM

Ijtimoiy falsafa

9-mavzu. Jamiyat va inson falsafasi. Jamiyat falsafiy taxlil ob’yekti.

"Jamiyat" tushunchasi, uning mohiyati, mavjudligi va taraqqiyoti qonunlari. Jamiyat — insoniyatning umumiy oilasi. Ja­miyat mavjudligining moddiy va ma’naviy omillari. Jamiyat taraqqiyoti hakida turli xil nazariyalari. Jamiyat rivojida tadrijiylik va vorislik. Jamiyat tarixi va taraqqiyotiga sinfiy qarash hamda ijtimoiy ziddiyatlarni mutlaqlashtirishning zarari.

Inson olamning tarkibiy qismi. Odam, inson, individ va shaxs tushunchalari. Inson tarixning yaratuvchisi va eng ulug’ ijtimoiy qadriyat. Antropologiya — inson to’g’risidagi fan. Insonning jamiyatdagi o’rnini zamonaviy talqinlari.

Insonning tabiati va mohiyati. Inson mavjudligi: (jism) va ruh (ma’naviyat) uyg’unligi. Inson borligi: tabiiy jonzot, biologik zot, ijtimoiy vujud. Insonning ma’naviy-ruhiy olami. Shaxsning tabiiy, ijtimoiy va ma’naviy-psixologik xususiyatlari. Maqsad va manfaatlar inson borlig’ining tamoyillari sifatida.

Jamiyat hayotida barqarorlik va beqarorlik. Barqaror rivojlanish — tinchlik va tadrijiy taraqqiyot garovi. Insoniyatning xavfsiz rivojlanish imkoniyatlari va muammolari. Jamiyat taraqqiyotida tolerantlik tamoyili.

Jahonning milliy davlatchilik taraqqiyoti. Taraqqiyotda o’ziga xoslik va moslik tamoyili. O’zbekistonning milliy istiqloli. Mustaqillikni mustahkamlash, ozod va obod Vatan bunyod qilish jarayoni.

Taraqqiyotning o’zbek modeli — jamiyat rivojining tadri­jiy rivojlanish konsepsiyasi.

Jamiyat va oila. Sog’lom avlod tarbiyasi — jamiyat kelajagi uchun harakat. Ona va ayolning muqaddasligi - o’zbekona qadriyat. Ona tili — millat ruxi. O’zbekistonda jamoa, tashkilot va uyushmalar faoliyati. Jamiyat taraqqiyotida davlat. Islohotlar siyosati va davlatning islohotchi ekanligi.

10-mavzu. Global muammolar falsafasi. Jaxon sivilizatsiyasi va taraqqiyotning o’zbek modeli


Insoniyat istiqbolini belgilovchi eng ustuvor yo’nalish, jarayon va muammolar. Jahon taraqqiyotining yaqin va uzoq, kelajagini ilmiy bashorat qilish imkoniyatlari. Ilmiy bashorat kilish usullari. Ilmiy gipoteza va taxminlar, ularning ahamiyati. I.Karimov tomonidan asoslangan "O’zbekiston — kelajagi buyuk davlat" g’oyasi ilmiy bashorat namunasi. Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi davr va uning o’ziga xos xususiyatlari. Xalqaro integratsiya jarayonlari va universal texnologiyalar. Umumbashariy muammo­lar, ularning asosiy yo’nalish va namoyon bo’lish xususiyatlari. Umumbashariy muammolarini xal qilish yo’llari va imkoniyatlari.

Jahon va O’zbekiston XXI asrda: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqkiyot kafolatlari. XXI asr boshlarida O’zbekiston taraqkiyotining asosiy yo’nalish va xususiyatlari.Respublikamiz tabiati va uni asrab-avaylash muammolari. Orol bo’yi ekologiyasi va mamlakatimiz tabiatini asrashda inson mas’uliyati. Sog’lom avlod uchun xarakat va O’zbekiston inson salomatligiga e’tibor. Ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash vazifalari.O’zbekistonda inson salomatligiga e’tibor.


4.

FALSAFA” FANIDAN MUSTAQIL TA’LIM UChUN

REFERAT MAVZULARI 1. milliy falsafiy tafakkur, uning o’tmishi va zamonaviy rivojlanishi.

 2. falsafani o’rganish jarayonida milliy g’oya va istiqlol mafkurasining nazariy asoslarini egallash zarurati.

 3. falsafiy dunyoqarash, uning xususiyatlari va asosiy tamoyillari.

 4. mifologik dunyoqarashning genezisi va falsafiy-tarixiy ahamiyati.

 5. diniy dunyoqarash, uning asosiy qadriyatlari va tamoyillari.

 6. hozirgi davrda o’zbekistonda yangi falsafiy dunyoqaashni shakllantirish va komil insonni tarbiyalash vazifalari.

 7. falsafiy bilimlar tizimi, uning o’ziga xosligi, tarixiy o’zgarishi va mazmunan boyib borishi.

 8. falsafaning ijtimoiy taraqqiyotning muayyan bosqichlaridagi o’rni muammosi.

 9. i.karimov ijtimoiy-falsafiy bilimlarning yangi mazmundagi tizimini yaratish zarurati xaqida.

 10. ilm-fan yutuqlari va ularning falsafada aks etishi.

 11. o’zbekistonning mustaqilligi davrida falsafiy bilimlarning asosiy yo’nalishlarini o’rganish va o’rgatish vazifalari.

 12. yosh avlodni ma’naviy komillik, istiqlolga sodiqlik ruhida tarbiyalashda falsafaning ahamiyati.

 13. mustaqillikni mustahkamlash, istiqlol mafkurasining g’oyalarini targ’ib va tashviq etishda falsafaning ahamiyati va o’rni.

 14. falsafiy meros va milliy g’oya.

 15. vatanimiz madaniyati va falsafasining jahon sivilizatsiyasiga ta’siri.

 16. diniy barikenglik va dunyoviy bilimlar takomili, ular o’rtasidagi bog’liqlik va aloqadorlik.

 17. temuriylar davri va o’rta asrlar falsafasi.

 18. “temur tuzuklari” va milliy g’oyalar rivoji.

 19. ulug’bek va ulug’bek akademiyasining madaniyat rivojidagi o’rni hamda jahon fani taraqqiyotiga ta’siri.

 20. alisher navoiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari.

 21. bobur va boburiylar davri falsafasi.

 22. yevropada xv-xvii asrlardagi ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar va yangi zamon falsafiy tafakkurining shakllanishi.

 23. xvii asr yevropa falsafasidagi ratsionalizm.

 24. xviii asr fransuz falsafasi va ma’rifatchiligi.

 25. nemis milliy falsafasi, uning tarixiy ildizlari.

 26. mirza bedilning ijtimoiy falsafiy qarashlari.

 27. mashrabning falsafiy qarashlari. mashrab va tasavvuf.

 28. chorizm istilosi va falsafiy fikr taqdiri.

 29. xix asr oxiri xx asr boshlarida falsafiy fikrlar.

 30. jadidchilik-milliy g’oyalar uchun kurash falsafasi.

 31. hozirgi zamon falsafasidagi vorislik va yangilanish, uning xix asrdagi ildizlari.

 32. i.karimov – o’zbekistonda istiqlol davri falsafasining asoschisi.

 33. pozitivizm falsafasi.

 34. hayotfalsafasi-hozirgi zamon demokratik mamlakatlarda inson yashashining tamoyili sifatida.

 35. pragmatizm falsafasi.

 36. ekzistensionalizm falsafasi.

 37. g’arb mamlakatlarida jamiyat falsafasi.

 38. rivojlanish va o’zaro aloqadorlikning umumiy qonuniyatlari. falsafiy qonunlar.

 39. mavjudlik, o’zgarish, bog’liqlikning asosiy shakllari. falsafiy kategoriyalar.

 40. hozirgi davrda bilish va haqiqat muammosi, uni o’rganish zarurati.

 41. jamiyat hayotida barqarorlik va beqarorlik.

 42. jamiyat falsafasi va taraqqiyotning o’zbek modeli.

 43. mustaqil o’zbekistonda demokratik jamiyat qurish, inson qadri va erkinliklari.

 44. qadimgi sharq va markaziy osiyo mamlakatlarida falsafiy fikrlarning paydo bo’lishi va rivoji.

 45. qadimgi yunon va rim falsafasi.

 46. o’rta asrlar musulmon sharqi falsafiy tafakkuri.

 47. islom falsafasi.

 48. tasavvuf falsafasi.

 49. markaziy osiyoda ilk renessans davri falsafiy fikrlar rivoji. (ix-xii asrlar).

 50. markaziy osiyoda so’nggi renessans davri falsafiy tafakkuri taraqqiyoti (xiv-xv asrlar).

 51. yevropada o’rta asrlar va yangi davr falsafasi.

 52. markaziy osiyoda so’nggi feodalizm davri falsafasi (xvi-xix asrlar)

 53. yevropada xix asr falsafasi.

 54. xx asrfalsafasi, uning asosiy oqimlari va g’oyaviy yo’nalishlari.

 55. borliq va uning falsafiy tahlili.

 56. taraqqiyot falsafasi.

 57. falsafada ong muammosi.

 58. ijtimoiy ong shakllari.

 59. bilish nazariyasi.

 60. haqiqat tushunchasi. nisbiy va absolyut haqiqat.

 61. tabiatning falsafiy tahlili.

 62. jamiyat va uning falsafiy tahlili.

 63. falsafada inson muammosi.

 64. jamiyat va shaxs.

 65. madaniyat va sivilizatsiya.

 66. jamiyatning ma’naviy hayoti.

 67. hozirgi zamon umumbashariy muammolar va ularning oqibatlarini oldindan ko’ra bilish.

 68. bozor iqtisodiyotining falsafiy muammolari.

 69. hozirgizamon demografiyasining falsafiy tahlili.

 70. mutaxassisning dunyoqarash mavqei.

 71. umuminsoniy va milliy qadriyatlar dialektikasi.

 72. madaniy meros va unga munosabat muammolari.

 73. “yangi falsafiy tafakkur” tushunchasining mazmun va mohiyati.AXBOROT - USLUBIY TA’MINOT


Каталог: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Falsafa -> Лотинча
Лотинча -> 4 – Mavzu Markaziy Osiyodagi o’rta asr falsafasi. G’arbiy Yevropa o’rta asr va yangi davr falsafasi. Reja: Markaziy Osiyodagi o’rta asr falsafasi
Лотинча -> Reja: Bilishning falsafiy mazmuni va genezesi. Gnoseologiya va epistemologiya, agnostitsizm tushunchalari
Лотинча -> Fanning mazmuni: 1 Mavzu: Falsafa fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
Лотинча -> Reja: Antik davr estetikasi
Лотинча -> Reja: Mantiq fanining predmeti, maqsadi, vazifalari
Лотинча -> Reja: Bog’lanish turlari. Qonun tushunchasi
Лотинча -> Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni
Лотинча -> I. A. Karimov O’zbekiston XXI asr bO’sag’sida T, 1997
Лотинча -> Falsafa fanidan oraliq nazorati savollari
Лотинча -> Reja: «Estetika» atamasining lug’oviy ma’nosi. Estetika fanining predmeti


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa