O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi navoiy davlat pedagogika instituti ta`lim muassasalarining boshqaruvi i-kurs magistranti abdusodiqova Shahlo G’ayratovnaning menejment nazariyasi fanidan


Iqtisodiy qonunlami bilishning ahamiyati. Umumiy falsafiy va iqtisodiy qonunlarDownload 109,79 Kb.
bet10/19
Sana25.01.2023
Hajmi109,79 Kb.
#902356
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Bog'liq
kurs ishim yangi

2.2 Iqtisodiy qonunlami bilishning ahamiyati. Umumiy falsafiy va iqtisodiy qonunlar.
Boshqaruv jamiyat qonunlari tizimiga asoslanadi. Nazariy jihatdan tushunmay va asoslanmagan holda birorta yirik amaliy masala hal etilishi mumkin emas. Nazariya yangilanishning muhim usulidir. Fan esa voqelik haqida obyektiv bilimlami o'iganish va tartibga solishga qaratilgandir. Bilimlarning tartibga solinishi qonunlarda ifodalanadi. Qonun falsafiy kategoriya bo'lib, borliq voqealaming barqaror, takrorlanuvchan aloqasi va munosabatini, hodisalar yuz berishining aniq tartibda bo‘lishiga olib keluvchi tomonlarini aks ettiradi. Qonunlami bilish rivojlanishning obyektiv yo'nalishlarini aniqlash, amaliy vazifalami hal etish imkonini beradi. Shu sababli iqtisodiyotni boshqarish qonunlami bilish, ulami amalda ustalik bilan qo‘llay olishga asoslanishi kerak. Umumiy falsafiy qonunlar materiya, harakat, makon, zamon, miqdor, sifat, sabab, oqibat, shakl, mazmun kabi kategoriyalar vositasida ifodalanadi. Iqtisodiy nazariya qonunlari iqtisodiy kategoriyalar vositasida (mulk, ishlab chiqarish, talab, taklif, taqsimot, ayirboshlash, qiymat, narx, foyda, tovar, pul, muvozanatlanish) ifodalanadi. Iqtisodiyotni boshqarishda qonunlardan qanchalik to'liq va izchil foydalanilsa, mehnat sarfi shunchalik samarali bo'ladi. Va aksincha,
boshqarish jarayonida iqtisodiy qonunlarni hisobga olmaslik jamiyat
uchun kutilmagan, salbiy oqibatlaiga olib keladi. Shu sababli boshqaruv
qonunlarini o'rganishda faqat amal qilishni emas, balki boshqamv
jarayonida ongli ravishda qo'llashni ham ko'zda tutish lozim. Boshqamv
qonunlaridan ongli ravishda foydalanish ko'p jihatdan ularni o'rganish bilan bog'liq, qonunlar qanchalik chuqur o‘iganilsa, ulardan amalda to'g'ri foydalanish imkoniyatlari ortadi. Lekin boshqamv qonunlarini bilish ulami amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llash uchun kafolat bo'lolmaydi. Qonunlarni bilishda nazariya amaliyotdan ajralib qolishi foydasizdir. Demak, qonunlardan foydalanish ulami bilish, tushunish, amalda o'z vaqtida va to'g'ri qo'llay olishga bog‘liq ekan. Bu boshqaruv samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omildir. Iqtisodiy qonunlar tizimidan foydalanishning asosiy unsurlari va bosqichlari quyidagi chizmada aks ettirilgan.
Ko'rsatilgan chizmani tahlil etish jarayonida uchta o'zaro bog'liq
va ketma-ket, iqtisodiy qonunlar tizimidan foydalanilgan holda yechiladigan masalalami ko'rib o'tish zarur:
— mavjud qonunlami, ulaming u yoki bu bosqichda namoyon
bo'lish xususiyatlarini hisobga oigan holda chuqur va har tomonlama bilish;
— iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish maqsadlarini belgilash va ulami
hal etish yo'llarini aniqlash;
— xo'jalik yuritishni bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlantirish,
unga mos shakl va uslublarini qo'llash.
Umumiy falsafiy va iqtisodiy qonunlardan to'g'ri foydalanilgan holdagina iqtisodiyotni muvaffaqiyatli boshqarish mumkin. Umumiy falsafiy qonunlar ta’siri iqtisodiy amaliyotda iqtisodiy rivojlanish qonuniyatlari va yo'nalishlarini aniqlash shaklida namoyon bo'ladi. Umumiy falsafiy qonunlar, bu awalo, quyidagi materialistic dialektika qonunlaridir:
1. Miqdor o'zgarishlarining sifat o'zgarishlariga o'tish qonuni narsa
va hodisalar miqdor va sifat jihatlarining o'zaro bog'liqligi va ta'sirini tavsiflaydi.
2. Qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuni harakatlantiruvchi
kuch, o‘z-o‘zidan harakat qilib amalga oshuvchi rivojlanish manbayini ko'rsatadi.
3. Inkomi inkor etish qonuni cheksiz rivojlanish va takomillashish yo'nalishini belgilaydi. Eskirgan narsani inkor etmay, rivojlanishga erishib bo'lmaydi, chunki inkor natijasida yangi narsa uchun joy yaratiladi. Shuning uchun inkor yangi bilan eski bog'langan vaqtdir.
4. Bozor munosabatlari sharoitida boshqaruv eski buyruqbozlik shakl va uslublami inkor etib, ular ilmiy asoslangan yangilari bilan almashtiriladi.
5. Ijtimoiy borliqning ijtimoiy ongdan birlamchi ekanligini belgilovchi qonun mehnat jamoasi, alohida mehnatkash hayotining birlamchi ekanligini ko'rsatdi. Boshqaruvni umumlashtirish zarur bo'lgan ijtimoiy, jamoa, shaxsiy manfaatlami aniqlashda bu qonun amal qilishini hisobga olish kerak.
6. Ishlab chiqarish kuchlarining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga nisbatan belgilovchi ekanligini ifodalovchi qonun boshqaruv uchun katta ahamiyatga ega. Aynan boshqaruv vositasida ishlab chiqarishning ikki tomoni — ishlab chiqaruvchi kuchlar va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar aloqasi yuz beradi.
Falsafaning yuqorida sanab o'tilgan va boshqa qonunlari boshqaruv uslubiyoti asosini tashkil etadi. Ular boshqaruvda markaziy kategoriyalar bo'lib, uning konsepsiyasi birligini mustahkamlash, barcha kategoriyalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga imkon yaratadi. Iqtisodiyotni boshqarish tizimida iqtisodiy qonunlar yetakchilik qiladi. Insonlar mehnatini erkin birlashtiruvchi va tartibga soluvchi boshqarish tizimi maqsadlarni aniq belgilash, ulami amalga oshirish yo'llarini izlash, ular erishilgan natijalariga baho berish, iqtisodiy samaradorligida aks etuvchi iqtisodiy qonunlar talablarini aniq hisobga olish lozim.
1. Jamiyat ehtiyojlarini mumkin qadar kam resurslar sarflab iloji
boricha to'liq qondirish qonuni. Jamiyatdagi barcha iqtisodiy va ijimoiy
jarayonlar, ulami amalga oshirish qonunlari bu qonunga amal qiladi, chunki u quyidagilami ifodalaydi:
— ishlab chiqarishning obyektiv yo'nalishi, uning xalq farovonligini oshirish, shaxsiy har tomonlama rivojlantirishga qaratilganligini;
— insonlar xo'jalik faoliyatining asosiy sabablari, umumxalq iqtisodiy manfaatlarining yetakchiligini;
— ishlab chiqarish samaradorligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini. Bozor munosabatlari sharoitida bu qonunning mazmuni har tomonlama boyib boradi.
2. Qiymat qonuni yoki narx qonuni. Tovarlarning pulda ifodalangan
qiymati narx deb ataladi. Narx esa talab va taklifga bog'liq ravishda aniqlanadi. Narx bozor barometridir: agar talab va narx yuqori bo'lsa, ishlab chiqarish kengayadi. Talab va narx pasayganda ishlab chiqarish qisqaradi. Talab hajmi va tarkibi taklif hajmi va tarkibiga teng bo'lgan holdagi narx muvozanat narxi deyiladi. Ishlab chiqariladigan har bir tovar turi, hajmi ularga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojlarga teng bo'lishi, ya’ni to'lov qobiliyatiga ega talabga teng bo'lishi kerak.
3. Talab qonuni. Uning mazmuni shundan iboratki, narx qancha yuqori bo'lsa, talab shunchalik kam bo'ladi. Talab xaridoming to'lov qobiliyatini ifodalaydi.
4. Taklif qonuni. U narx ortishi bilan taklif ortishini ifodalaydi. Taklif — bu tovar va xizmatlarning narxdagi qiymatidir.
5. Raqobat qonunining mohiyati shundan iboratki, ya’ni raqobat sharoitida zarar keltirmay eng yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi, chunki barcha tovar ishlab chiqaruvchilaming daromadi oshishi tartibini o'matib bo'lmaydi.
6. Iste’molchi nuqtayi nazaridan eng so'nggi naflilik qonuni. Naflilik
tovar va xizmatlar iste’molidan qoniqishni bildiradi. Umumiy naflilik ma’lum tovar va xizmat birligidan qoniqishni bildiradi; so'nggi naflilik shu tovar va xizmatning yana sotib olishdan qoniqishni bildiradi. Shunday qilib, bozor munosabatlari shakllanayotgan sharoitda iqtisodiy qonunlardan foydalanish imkoniyatlari har tomonlama kengayib boradi.
Yurtimizda ta'lim tizimiga mamlakatni barqaror taraqqiy ettirishning muhim omili sifatida e'tibor qaratilayotgani qisqa fursatdayoq boshqaruvning bunday qonunlari o`z samarasini ko`rsata boshladi. Bu xalqaro jamoatchilik tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Albatta, istiqlol yillarida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida keng ko`lamli islohotlar amalga oshirildi. Fan-texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlari asosida ta'lim dasturlari takomillashtirib borilmoqda. Tabiiyki, bunday sharoitda ta'limni boshqarish tizimida pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish, faoliyatda vujudga kelayotgan muammolarni ijobiy hal etish borasida izlanishlar olib borish kabi dolzarb vazifalar yuzaga keladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining yaqinda bo`lib o`tgan navbatdan tashqari sessiyasida Yurtboshimiz bugungi kun uchun o`ta muhim va dolzarb bo`lgan bir qator vazifalarga to`xtalar ekan, shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda vujudga kelayotgan yangidan-yangi talablarni har bir inson qaerda va qanday lavozimda ishlamasin chuqur anglashi, ishga, hayotga munosabatini o`zgartirib borishi zarurligini ta'kidlab o`tdilar. Jumladan, Prezidentimiz tomonidan bildirilgan quyidagi mulohazalar har bir yurtdoshimiz, ayniqsa, boshqaruv tizimida faoliyat yuritayotgan mas'ul rahbarlarni yanada mas'uliyatliroq bo`lishga, hushyorlikka undadi: "Ayniqsa, zamonning yurishi, o`zgarishi bilan avvalo rahbarlar, yetakchilar o`zgarishi kerak. Biz XXI asr - intellektual taraqqiyot asri, deb ko`p gapiramiz. Modomiki, shunday ekan, bugungi kunda rahbar nafaqat aniq bir kasb-hunarning egasi, avvalo o`zining faoliyati va insoniyligi bilan xalqning ishonchiga munosib bo`lishi, yuksak intellektual tafakkur sohibi, uzoqni ko`ra oladigan, doimo yangilikka intilib, zamon bilan hamqadam bo`lib yashaydigan, qat'iyatli shaxs bo`lishi lozim". Shu o`rinda qiziq bir fakt: yuqorida sanab o`tilgan umumiy jihatlarni hisobga olgan holda ta'lim muassasasi rahbarlarining soha mazmun-mohiyatidan kelib chiqadigan o`ziga xos shaxsiy xususiyatlari ham borligi kuzatiladi. Jumladan, ularning muloqotga oson kirishuvchanligi, ochiqligi, o`zaro munosabatlarni o`rnatishda faolligi, intellektual rivojlanganligi, hissiyotga beriluvchanligi, qo`pollikni yoqtirmasligi, ko`ngilchanligini misol qilib keltirish mumkin.Download 109,79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish