O ‘zbekiston respublikasi oliy va o rta maxsus ta'lim vazirligi


DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITET1Download 42,25 Kb.
bet2/3
Sana24.10.2019
Hajmi42,25 Kb.
#24188
1   2   3
Bog'liq
ND. Lingvistik va metodik tadqiqot asoslari


DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITET1


Ro‘yhatga olindi: MD-5A111401-2.02

2018 -vil “ 18” _ 08

LINGVISTIK VA METODIK TADQIQOT ASOSLAR!

FAN DASTURI

Bilim sohasi:


100000 -


Gumanitar


Ta'lim sohasi:


110000-


Pddaoogika


Ta'lim yo‘nalishi:
5A 1 11401 - Xorijiy til va adabiyoti (tillar bo’yicha)

Toshkent - 2018
Fan dasturi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo'nalishlari bo‘yicha 0‘quv- uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi FCe^nigc^^lhiing 2018-yil

“25” 08 dagi 744 -sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy vao'rta maxsus ta’lim vazirligining 2018-yil “28” 08 dagi

 1. sonli buyrug‘i bilan ma’qullangan fan dasturlarini tayanch oliy ta’lim muassasasi tomonidan tasdiqlashga rozilik berilgan.

Fan dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar: 'Jalotov.J.J.

Nizomiy nomidagi TDPU professori, p.f.n.

Maxkamova G.T.

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, p.f.d.


Taqrizchi:

Mamatov A.E.

O’zbekiston milliy universiteti professori, f.f.d.

Abdujabbarova Z.R.

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, p.f.n.

Fan dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti O‘quv - uslubiy Kengashida koTib chiqilgan va tavsiya qilingan (2018- yil “28” 06 dagi 11- sonli bayonnoma). -
 1. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o‘rni

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim samaradorligini oshirishga juda katta e’tibor berilmoqda. Shuning uchun ham dastur va darsliklarni zamon talabi darajasiga ko‘tarish taqozo etilmoqda. Ma’lumki, ta’lim samaradorligini oshirish ilmiy ishlar natijasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ham, ilmiy tadqiqot ishlaridan talabalarga chuqur bilim beruvchi, ilmiy ish qilishning yo'llarini o‘rgatuvchi mavzular tanlandk Keltirilgan mavzular talabalarning kelajakda ilmiy ishlsrini davom etti rishlari uchun xizmat qiladi.

 1. O‘quv fanining maqsad va vazifalari

Fanni o'qitishdan maqsad: Linvistik va metodik tadqiqot asoslari kursi dhet til o’qituvchisi bo'Iish uchun oliy pedagogik ma’lumot oluvchi magustratura yo'nalishi talabalariga mo’ljallangan.

Bu fanning maqsadi va bitiruvchi kurs talabalarini lingvistik tadqiqotning asosiy talab va tamoyillari bilan tanishtirish.

Fanning vazifalari:

I.Lingvistik adabiyotlar bilan ishlash va ularni tahlil qilish, faktik til materialini tahlil va tasnif qilishning umumilmiy va maxsus metodlaridan foydalanishni o‘rgatish, ilmiy bayon uslubiy xususiyatlari borasida asosiy ko'nikma va malakalarni hosil qilish va qolaversa, ilmiy mushohada qilishga o‘rgatish.

 1. Bitiruv malakaviy ishlari ustida ishlashni rejalashtirish, ishning arxitektonik va kompozitsioin qurilish xususiyatlari haqida tegishli iingvodidaktik ma’lumotlar b'erish.

 2. Ilmiy ishlar ahloqiy talab va normalariga, ilmda vorisiylik va uzviylikka amal qilishni o'rgatish.

«Lingvistik va metodik tadqiqot asoslari» fani bo'yicha talabalar ma’ruza. veu amaliy mashg‘ulotlarda asosan quyidagi ilmiy-amaliy bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi kerak:

 • “Lingvistik va metodik tadqiqot asoslari” maxsus kursining asosiy maqsadi va vazifalari. Bitiruv malakaviy ishiga quyilajak asosiy talablar. Ilmiy ishlar tasnif va tavsifi.

 • Malakaviy ish mavzusiga bag'ishlangan ilmiy va o‘quv adabiyotlar asosida masalaning o’rganilish tarixini bayon qilishning asosiy printsiplari. Maxsus adabiyotlar obzori. Adabiyotlar izohi va ularga havolalar. Sitatalarga talablar. Fanda. vorisiylik va uzviylik. Ilmiy ish axloqi va madaniyati.

 • Ilmiy ishni rejalashtirishning ahamiyati, uning turli ko’rinish va bosqichlari. Faktik (til) materialini tanlash mezonlari haqida tasawurga ega bo‘lish;

 • Ilmiy ish mavzusini tanlash va asoslash. Mavzuning dolzarbligi; tadqiqotning o'rganish ob’ekti, predmeti va material!; tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati.

 • Tadqiqotda ishlatiladigan tahlil metod va printsiplari; tadqiqotning yangilik darajasi.

 • llmiy-tadqiqot metod va mezonlari.

 • Umumilmiy va umumfilologik metodlar. Induksiya va deduksiya. Maxsus lingvistik metodlar.
 • Lingvistik tahlilning asosiy tushuncha va metodlari: grammatik, leksik, sttilstik, fonetik, semantik va Siatistik. tahlil metodlari.

-Oppozitsiya, valentlik, kontekstologik, komponentlik, distributiv analiz metodlari.

 • Faktik material manbalarining tasnifi va tavsifi, manbalami tanlash va tahlil qilish. Tilshunoslik va metodikada eksperiment va sinov. lntuitsiya, bashorat, ilmiy farazlarni dalillash.

 • Ilmiy (malakaviy) ish kompozitsiyasi.

 • Kirish qismda nimalar bayon qilinadi? Asosiy qism boblari va bo‘limlarining mazmun va mundarijasi. Turli ilmiy matnlar tasnifi va tarkibini bilishi malaka liosil qilishi va amalda foydalana olishi;

 • Tadqiqotning tili va uslubi.

 • Tadqiqotda ishlatiladigan atamalarga talablar. Ilmiy tushunchalar va ilmiy fikrlash.

 • Ilmiy adabiyot bilan ishlashning asosiy yo‘l-yo‘riqlari.

 • Ilmiy konspektlarga talablar. Turli ko‘chirmava kartochkalar. Kartoteka ustida ishlash. Amaliy maslahatlar. Kutubxonalarda ishlash.

 • Bibliografiya, uning tuzilishiga talablar. Nazariy va amaliy manbalar ro‘yxati. Turli ilmiy matnlarda bibliografiya xususiyatlari haqida ko‘nikmalariga ega bo‘iishi kerak.

III. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)

 1. Ma’ruza mashg‘ulotlari

 1. Module: Lingvistik tadqiqot asoslari maxsus kursining asosiy maqsadi va vazifalari

Theme 1: Bitiruv malakaviy ishiga quyilajak asosiy talablar. Ilmiy ishlartasnif va tavsifi. Bitiruv malakaviy ishning mavzusiga muvofiq talabaga bitiruv malakaviy ishga tegishli materiallarni to’plash.

Theme 2: Ilmiy ishni rejalashtirishning ahami-yati,uning turli ko‘rinish va bosqichlari. Faktik (til)materialini tanlash mezonlari.

Theme 3: Faktik material manbalarining tasnifi va tavsifi, manbalarni tanlash va tahlil qilish. Bitiruv malakaviy ish bajarayotgan talabalarga mutaxassislik fanlari bo’yicha tavsiyalar berish.

 1. Module: Ilmiy ish mavzusini tanlash va asoslash. Mavzuning dolzarbligi; tadqiqotning o‘rganish ob’ekti, predmeti va material!; tadqiqotning naza-riy va amaliy ahamiyati.

Theme I: Youth Organizations in Uzbekistan. Magistratura talabalari quyidagi “Yoshlar tashkiloti O’zbekistonda” mavzusi bo’yicha to’Iiq ma’lumotga ega bo’lishi va ushbu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi.

Theme I: Youth Organizations in USA Magistratura talabas! o’zi egallayotgan soha bo’yicha xorijiy mamlakatlarda “Yoshlar tashkiloti AQShda” faoliyati haqida ingliz tilida yozma va og’zaki nutq orqali yoritib bera olishlari nazarda tutiladi.

Theme 1: Youth Organizations in GB
Magistratura talabas! o’zi egallayotgan soha bo’yicha xorijiy mamlakatlarda Buyuk Britaniyada “Yoshlar tashkiloti” faoliyati haqida ingliz tilida yozma va og’zaki nutq orqali yoritib beraolishlari nazarda tutiladi.

 1. Module. Tadqiqotning yangilik darajasi. lntuitsiya, bashorat, ilmiy farazlarni dalillash. Theme 1: Global village.

Magistratura talabas! o’zi egallayotgan soha bo’yicha Respublikamizda erishilgan yutuqlar bo’yicha ingliz tilida yozma ya o’gzaki nutq orqali mavzuni yoritib bera olish. Theme 2: International cooperation.

Magistratura talabas! o’zi egallayotgan soha bo’yicha xorijiy mamlakatlarda va Respublikamizda erishilgan yutuqlar bo’yicha ingliz tilida yozma va o’gzaki nutq orqali “Xalqaro hamkorlik” mavzusini yoritib bera olish.

Theme 3: English as Lingua Franco.

Magistratura talabasi o’zi egallayotgan. soha bo’yicha xorijiy mamlakatlarda ingliz tilining o’rni, larixi bo’yicha ingliz tilida yozma va o’gzaki nutq orqali yoritib bera olish.

 1. Module. ESP in different contexts

Theme 1: Higher education in Uzbekistan.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma'lumotga ega bolishi va O’zbekistonning ta’lim tizimi haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lishi , shu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi.

Theme 2: Higher education in Britain and America.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma'lumotga ega bolishi va Buyuk Britaniya va Amerika davlatlarning ta’lim tizimi haqida to’liq ma’lumotgaega bo’lishi , shu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi. Theme 3: ESP and EAP in training EL teachers.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma'lumotga ega bolishi nazarda tutiladi.

 1. Module. ESP classes

Theme 1: My University.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma’lumotga ega bolishi va “Mening Universitetim” mavzusi haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lishi, shu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi.

Theme 2: My favorite subjects.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma’lumotga ega bolishi va “Mening sevimli fanlarim” mavzusi haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lishi, shu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi.

Theme 3: Students’ interests.

Magistratura talabasi kelajakdagi mutaxassis kasbiy faoliyati bo’yicha to’liq ma’lumotga ega bolishi va “Talabalarning qiziqishlari” mavzusi haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lishi, shu mavzuga oid atamalarni bilishlari nazarda tutiladi.

 1. Download 42,25 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa