Mavzu: Ot so’z turkumiDownload 22.55 Kb.
Sana09.06.2017
Hajmi22.55 Kb.
4-sinf Onatili

Mavzu: “Ot – so’z turkumi.

Ta’limiy maqsad:
a)ot so’z turkumi yuzasidan olgan bilimlarini mustahkamlash va kengaytirish;
b)o’quvchilar bilimini sinash va baholash;
d)o’quvchilarning fikrlash qobiliyatlari va og’zaki nutqini o’stirish;
Tarbiyaviy maqsad:o’quvchilarni ona tiliga va badiiy kitobga bo’lgan muhabbatlarini oshirish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ular ongiga axloqiy-ma’naviy fazilatlar, mehnatsevarlikni singdirish, mustaqil fikrlashga o’rgatish.
Rivojlantiruvchi maqsad; darslik bilan mustaqil ishlashga o’rgatish, o’z fikrlarini erkin, ravon bayon qila olish ko’nikma va malakalarini rivojlantirish. Ijodkorlikka o’rgatish, xotirasini mustahkamlash.
Dars uslubi:Binar –dars, musobaqa, muammoli vaziyatni tashkil etish.
Dars shakli: Munozara, tahlil
Dars jixozi: sxemalar, tarqatmal test va boshqotirmalar.
Dars muammosi: 
Hamirni ishlab, bilimni 
takrorlab pishitiladi.
Darsning tashkil qilinishi.
Tashkiliy davr:
O’quvchilar bilan salomlashish, navbatchi orqali davomatni aniqlash.
So’ngra ushbu she’r o’qiladi:

Ona tilim- o’zbek tilim, jon tilim,
O’zbek elda beku amir, jon tilim.
Ona suti birla qonga jo tilim,

Demak, o’quvchilar darsimiz ona tili.

Aziz o’quvchilar, endi diqqat bilan menga quloq soling. Men hozir sizlarga bir topishmoq aytaman. Siz javobini aytasiz.
Daraht emas, yaproqli,
Ko’ylak emas, etakli,
Odam emas, so’zlaydi,
Turli kuylar kuylaydi.
Qani o’quvchilar, topishmoqning javobi nima?
O’quvchilar: Kitob.
O’qituvchi: Barakalla, haqiqatdan ham topishmoqning javobi kitob. Kitob – barcha bilimlarning asosidir. Biz kitob orqali o’z bilimimizni oshirib boramiz. O’quvchilar, kitob va uning ahamiyati haqida nimalar deya olasiz?
O’quvchilar o’z fikrlarini bildiradilar.

1- O’quvchi: Kitob – bizning eng yaqin do’stimiz. Kitob – bizni bilimli qiladi, savodimizni chiqaradi, harf tanitadi, yozish va o’qitishni o’rgatadi.

2- O’quvchi: Kitob – bizni to’g’ri tarbiyalashga yordam beradi, hayotni to’g’ri tushunishga, odobli va ahloqli bo’lishiumizga, lazzat olishga o’rgatadi. Og’zaki va yozma nutq malakalarimizni o’stiradi.
3- O’quvchi: Kitob insonni koinot egasiga aylantiradi.
4- O’quvchi: Kitoblar qarshisida jamiki narsa nursiz bo’lib qoladi.
5- O’quvchi: O’zimdagi eng yahshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman.
6- O’quvchi: Kitob insonga qanot bag’ishlaydi.
7- O’quvchi:Kitobsiz inson hayoti bo’m-bo’sh. Kitob do’stimizgina emas, balki doimiy, umrbod hamrohimiz hamdir.
8- O’quvchi: Kitoblar qalbni yoritadi, insonni yuksaklikka ko’taradi va kuchiga – kuch qo’shadi, unda eng yahshi orzu istaklarni uyg’otadi, aqlni charxlaydi va yurakni yumshatadi.
9- O’quvchi: Kitob fikrlash qobiliyatimizni harakatga keltiradi, aqliy tanballigimiz bilan kurashishga ko’maklashadi.
10- O’quvchi:
Jahonda kitobdan yahshi yor bo’lmas,
Davr g’amxonasida g’amgusor bo’lmas,
Yolg’izlik kunjida undan har qachon,
Yuz rohat yetar, lek bir ozor bo’lmas.

O’qituvchi: Barakalla, aziz o’quvchilarim, ofarin. Juda yahshi fikrlarni bildirdingiz. Albatta, aytgan fikrlaringizga o’zingiz ham amal qilasiz deb ishonaman.
O’quvchilar! Mana kitob haqida, uning ahamiyati haqida fikrlashib oldik, kitob so’zi qanday so’roqqa javob bo’ladi?
O’quvchilar: Nima? So’rog’iga javob bo’ladi.
Demak, o’quvchilar, kitob so’zi qaysi so’z turkumiga mansub?
O’quvchilar: Ot so’z turkumiga mansub.
O’qituvchi: Hurmatli va aziz o’quvchilar!
Biz sizlar bilan ot so’z turkumi, uning Grammatik xususiyatlari haqida to’la tanishib chiqdik. Biz bugun sizlar bilan yangi pedagogic texnologiya asosida noan’anaviy binary-dars orqali “Ot soz turkumi va uning ifodalanishi” bo’yicha musobaqa darsini o’tkazamiz. “Ot so’z turkumi” olamiga sayohat qilamiz. Dars bir necha bosqichli topshiriqlardan iborat.
O’quvchilar! Sizlar shu 45 daqiqa davomida “Ot so’z turkumi” mavzusi bo’yicha olgan bilimlaringizni, topqirligingizni, zukkoligingiz, iqtidoringiz, ifodali o’qish mahoratingiz orqali namoyish qila olasizlar degan fikrdaman. Sizning mashaqqatli
safaringizga omadlar tilab qolaman.
Darsimiz musobaqa darsi bo’lganligi uchun ikki guruhga bo’lib olamiz:
1-guruh: “Atoqli otlar”
2-guruh: “ Turdosh otlar”
Darsning rejasi:
1. Aqliy mashq: “Raqamlar tilga Kirganda”.
2. Savol-javob musobaqasi
3. Tarqatmalar bilan ishlash, tahlil
4. Testlar asosida musobaqa
5. Boshqotirmalar yechish
6. Sardorlar bellashuvi
7. Ona tiliga muhabbat-she’riy lahzalar
8. Uyga vazifa berish.
I Topshiriq. Aqliy mashq:
“Raqamlar tilga kirganda”.
Bunda raqam yozilgan kartochka ko’tariladi, guruhlar javob beradilar.
1989 yil 21 oktabr - O’zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan kun.
1993 yil 2 sentabr - Lotin yozuviga asoslangan O’zbek alifboga o’tish to’g’risidagi qonun qabul qilingan kun.
1995 yil 6 may -“Yangi yozuv qayd qilingan kun”.
1995 yil 21 dekabr –Davlat tili to’g’risidagi qonunga o’zgartirishlan kiritilgan kun.
1995 yil 24 avgust - Imlo qoidalari tasdiqlash to’g’risidagi qaror qabul qilingan kun.
1998 yil 13 may - Umumiy o’rta ta’lim tashkil etish to’g’risidagi BM qarori.
Guruhlarning javobiga qarab, g’olib guruh aniqlanadi.
II Topshiriq. O’quvchilar, rejaga asosan savol-javob musobaqasini men boshlab beraman.
1-savol. Tilshunoslik fanining qanday bo’limlari bor?
1-o’quvchi: Tilshunoslik fanining bir necha bo’limlari bor: fonetika, orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, morfologiya, sintaksis.punktuasiya va boshqalar.
2- savol.” Morfologiya” bo’limida nimalar o’rganiladi?
2-o’quvchi: “Morfologiya” bolimida so’z shakllari- so’z turkumlari o’rganiladi.
3-savol. O’zbek tilida nechta mustaqil so’z turkumlari bor?
3- o’quvchi: O’zbek tilida 6 ta mustaqil so’z turkumi bor: fe’l, ot, sifat, son, olmosh va ravish.
4- savol. Ot so’z turkumining Grammatik xususiyatlarini sanab bering.
4- o’quvchi: ot so’z turkumi narsaning, shahsning nomini bildiradi, kim?, nima?, qayer? So’roqlariga javob beradi, ifodalanishiga ko’ra “Atoqli otlar” va “Turdosh otlar” ga bo’linadi, egalik va kelishik qo’shimchalari bilan qo’llanadi, turlanadi, gapda ega, kesim, aniqlovchi, to’ldiruvchi, hol va undalma bo’lib keladi, birlik va ko’plikda qo’llanadi.
O’qituvchi: Barakalla, endi sizlaga navbat! Har ikkala guruh bir-birlariga “Ot” so’z turkumi va uning ifodalanishi bo’yicha savol beradilar, guruhlar javob beradilar.
Masalan, Savollardan namunalar:
1-savol: Atoqli otlarning guruhlarini ayting.
2-savol: Turdosh otlarning guruhlarini sanab bering.
3-savol: O’rin –joy otlariga misollar keltiring.
4-savol: Mahsulot nomlariga misollar keltiring.
5-savol: Narsa otlari deb nimaga aytiladi?
6-savol: Tarixiy sana va bayram nomlariga misollar keltiring.
7-savol: Otlarning tuzilishiga ko’ra turlari qaysilar?
8-savol: Qo’shma otlarga misollar keltiring.
9-savol: Aniq otlar deb nimaga aytiladi?
10-savol: Mavhum otlar deb nimaga aytiladi?
Savol-javob o’tkazilgach, g’olib guruh aniqlanadi. (II shart bo’yicha).
III topshiriq. Tarqatmalar bilan ishlash.
Har ikkalaga guruhga oltitadan tarqatma tarqatiladi. Tarqatmalarning birinchisi (har ikkala guruhga berilgan) Grammatik tahlil. Har ikkala guruhdan 1-o’quvchilar taxtadan gapni morfologik jixatdan so’z turkumi bo’yicha tahlil qiladilar.
1-tarqatma.
Men sevimli shoirimiz Tursunboy Adashboyevning “Uch bo’taloq va sirli qovoq”
She’riy kitobini o’qib chiqdim.
Gapdagi tagiga chizilgan so’zni taxlil qiling.

1-tarqatma.
Shuhrat oyisining ismoloqdan somsa qilishining sababini endi tushundi.
Gapdagi tagiga chizilgan so’zni tahlil qiling.
“Uch bo’taloq va sirli qovoq” – ot, nima? So’rog’iga javob bo’ladi, atab qo’yilgan nom asarning nomi,bosh kelishikda, gapdagi sintaktik vazifasi aniqlovchi bo’lib kelyapti. Shunday qilib, har ikkala guruhdan olgan to’rttadan o’quvchilar ham o’z savollaga javob beradilar.
2 – tarqatma
Ot soz turkumi ifodalanishiga ko’ra necha turga bo’linadi? Ular qaysilar?Atoqli otlarga misol keltiring.
3 – tarqatma
Atoqli otlarning guruhlarini sanang.
Shahs nomlariga misol keltiring.
4 – tarqatma
Turdosh otlarning guruhlarini ayting. 
Narsa otlariga misol keltiring.
5 – tarqatma
Narsa otlarining o’z ichidagi turlari qaysilar?
O’simlik otlariga misol keltiring.
6 – tarqatma
Ot so’z turkumining tuzilishiga ko’ra turlarini sanang. Qo’shma otlarga misollar keltiring.
2 – tarqatma
Ot so’z turkumi yasaladimi?
Yasama otlarga misol keltiring.
3 – tarqatma
Shahs otlari yasovchi qo’shimchalarni ayting, misollar keltiring.
4 – tarqatma
Narsa-buyum otlarini yasovchi qo’shimchalar qaysilar? Misollar keltiring
5 – tarqatma
Mavhum otlar deb nimaga aytiladi?
Misollar keltiring.
6 – tarqatma
Tashkilot, kitob, gazeta, jurnal, kinofilm, sahna asarlarining nomlari qanday yoziladi? Misol keltiring.
IV topshiriq.
Testlar asosida har ikkala guruh musobaqalashadi. O’qituvchi tomonidan tayyorlab kelingan testlar har ikkala guruhga tarqatiladi:
Test savolariga tayyorlanib, javob berish jarayonida , har ikkala guruhdan bittadan o’quvchi tahtada mevali va mevasiz daraxtlardan 10 tadan misol yozish bo’yicha musobaqalashadilar.
O’tirgan bo’sh o’quvchilar: 1-guruh gul nomlariga, 2-guruh o’t-o’lan nomlariga 10 tadan misol yozadilar.
V topshiriq
Bu topshiriqda guruhlar ot so’z turkumiga xos bo’lgan so’zlardan tuzilgan boshqotirmalarni yechadilar.
(Boshqotirmalar ilova qilinadi)
VI topshiriq. Sardorlar bellashuvi.
Sardorlarga yashin tezligida bir marotaba so’zlar o’qib beriladi, so’ng ular eslab so’zlarni yozishi kerak. Qaysi sardor ko’p so’zni eslab yozsa, o’sha sardor g’olib bo’ladi.
So’zlar: kapalak, kamalak, laylak, elak, etak, choynak, telpak, terak, g’altak, ertak
VII topshiriq.
Hurmatli o’quvchilar! Yuqorgida biz til haqida fikrlashdik, tilshunoslik fanining morfologiya bo’limida o’rganilgan “Ot so’z turkumi va uning ifodalanishi” mavzusi bo’yicha bilimlarimizni tahlil qildik, sinab oldik. G’olib guruhni ham aniqlab oldik.
Demak, ona tilimiz nechog’li go’zal va boy til ekanligini his etdik.
Ona tilimizning soda, ravon,go’zal va boy til ekanligini shoirlar ijodida ham o’z aksini topgan. Qani, aziz o’quvchilar ona tilimizga bo’lgan hurmat va muhabbatimizni qanday ifodalay olasiz?
Avval o’zim boshlab beraman:

O’zbek so’zin tinglab kirdi menga jon,
Ohista tirildim va shunda bildim:
Meni tuzatolmas hech dori-darmon,
Jonimga Masihdir shu ona tilim.

Mayli, kim qay tildan zavqu shavq olsa,
Mening o’z tilimga ming jonim fido.
Erta ona tilim agar yo’qolsa,
Men bugun o’tishga bo’lurman rizo.

Mayli, qashshoq bo’lsin, mayli behasham,
Lekin mening uchun aziz va suyuk.
Jahon minbaridan yangramasa ham
Ona tilim menga muqaddas, buyuk.

Qani, o’quvchilar, navbat Sizlarga:

1-o’quvchi:
Navoiyning nazmi ila qanot boylagan,
BoburShohning iztirobin xatga joylagan,
O’z yurtida toptalsa ham, sabot aylagan,
Ichimdagi asiramsan yoki pirimsan,
Podshohimsan, vazirimsan, Ona tilimsan.

2-o’quvchi:
Qulog’imga ilk bor kirgan azning bo’ldi,
Ham o’ylatgan, ham so’ylatgan mezoning bo’ldi,
O’zligimni anglatuvchi lisoning bo’ldi,
Qayg’umsanmi, quvonchimsan yoki sirimsan,
Dardim bilan tilmochimsan, Ona tilimsan.

3-o’quvchi:
Onam bo’lib tunda alla aytarding o’zing,
Yupanch bo’lib dildan g’amni haydarding o’zing,
Duo bo’lib ne baloni qaytarding o’zing,
So’zda kechgan oyu kunim necha yilimsan,
Tariximsan, taqdirimsan, Ona tilimsan.
Uyga vazifa:

“Ona tilim-jonu dilim” mavzusida uy inshosi yozib kelish.
Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 22.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
universiteti fizika
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik