Lug‘atlar 8 sinf ona tili bo‘yichaDownload 107,49 Kb.
Sana10.02.2022
Hajmi107,49 Kb.
#440336
Bog'liq
8-sinf lug‘at
602497d228 1585811390, ruxsatnoma, file-1643783676758, 163636767911509419


LUG‘ATLAR 8 - SINF ONA TILI BO‘YICHA

 1. Viqor – mag‘rurona, ulug‘vor ko‘rinish, salobat

 2. Kibr – o‘zini hammadan yuqori his etish, manmanlik, kekkayish hissi

 3. G‘urur – insonning o‘z qadr-qimmatini bilishi, hurmat qilishi, izzat-nafs

 4. Gunoh – odob-axloq doirasiga sig‘maydigan ish, nojo‘ya xatti-harakat, ayb

 5. Harom-xarish – nopok, iste‘molga yaramaydigan

 6. Hayo – nojo‘ya, noma‘qul xatti-harakatdan tiyilish hissi, uyat, sharm

 7. Iffat – vijdoni poklik, nomus

 8. Odob – ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi yaxshi axloq, tarbiya, xushmuomalik

 9. Ziyo – bilim, ilm, ma‘rifat

 10. Ma‘naviy – axloqqa, insonning ichki dunyosiga oid

 11. Uslub – til unsurlarining ma‘lum vazifa bajarishga bog‘liq holda birlashadigan, o‘ziga xos tanlanadigan tizimi

 12. Malaka – bilim va kasbni, ishni yaxshi o‘zlashtirish natijasida orttirilgan tajriba, mahorat

 13. Adabiy – badiiy adabiyotga, badiiy ijod faoliyatiga oid

 14. Sheva – umxalq tilining ma‘lum hududga xos tarmog‘I, mahalliy til

 15. Targ‘ibot – biror g‘oya, ta‘limotni yoyishga, kishilar ongiga singdirishga qaratilgan ishlar

 16. Mavlono – olim va fozil kishi

 17. Jigargo‘sha – eng yaqin kishi, tug‘ishganday yaqin, birodar

 18. Mulozim – amaldorlar xizmatida bo‘lgan kishi

 19. Padari buzrukvor – cheksiz hurmatga loyiq ota

 20. Xok – mayda tuproq, tuproqqa aylangan inson jasadi

 21. Aqlni peshlash – asboblar tig‘I, olamini tiklamoq, aql-idrokni o‘stirmoq

 22. Uchqun – olov zarrasi

 23. Shu‘la – lipillab, ko‘rinib-ko‘rinmay turgan olov yoki yorug‘lik

 24. Nur – bir yo‘nalishda yo‘nalgan yorug‘lik

 25. Ziyo – bilim, ilm, ma‘rifat

 26. Yog‘du – tumanday taraluvchi yog‘du

 27. Lapar – to‘y va yig‘in, xalq sayillarida yigitlar bilan qizlar orasida tarafma-taraf bo‘lib birgalikda ijro etiladigan qo‘shiq va raqs

 28. Baxil – birovga hech narsani ravo ko‘rmaydigan, sarf-xarajatni yoqtirmaydigan

 29. Saxiy – birovdan narsasi, iliq so‘zi va mehrini ayamaydigan

 30. Insof – adolat va vijdon bilan ish tutish

 31. Omonlashmoq – salomlashmoq, vidolashmoq

 32. Yo‘ymoq – biror narsaning sababini o‘zicha taxmin qilmoq

 33. Nazm – she‘riy shakldagi ijod

 34. Devon – nazmiy asarlar to‘plami

 35. Tig‘ – nayza, yoy kabi jang quroli

 36. Shukrona – yaratgan bergan ne‘mat uchun savob ish qilmoq

 37. Mutafakkir – buyuk donishmand

 38. Xaloyiq – odamlar, jamoa

 39. Bir ariqdan suv ichmoq – yonma-yon qo‘shni bo‘lib yashamoq

 40. Iste‘dod – yuqori darajali tug‘ma qobiliyat

 41. Insho – tashkil etish, yaratish, qurish, barpo qilish

 42. Bilim – borliq haqidagi yoki ilmiy, madaniy, ma‘rifiy, ma‘naviy, harbiy va boshqa sohalarga oid nazariy, amaliy ma‘lumotlar, tushunchalar majmuyi

 43. Ko‘nikma – biror ishda orttirilgan malakadan kamroq tajriba

 44. Malaka – kasbni, ishni yaxshi o‘zlashtirish natijasida orttirilgan ko‘nikmadan balandroq mahorat

 45. Tafakkur – o‘ylash, fikr yuritish

 46. Izlanish – yangilik toppish, yaratish harakatida bo‘lish, shunday maqsadli harakat, faoliyat

 47. Mas‘uliyat – biror ish, xatti-harakat oqibati, natijasi uchun bo‘lgan javobgarlik

 48. Muqarrar- vujudga kelishi aniq, shubhasiz turgan gap.

 49. Chiston - narsa yoki hodisaning muhim belgilarini tavsiflab, nimaligini topishni o’quvchiga havola etadigan she‘riy shakl.

 50. Mantiq - gap, fikr, harakat kabilarni aqlga monandligi, asosligi.

 51. Fasl - vaqt, muddat, davr; yilning 4 davr bir qismi, bo’lak, qism.

 52. Epigraf – adabiy asarning mazmunini ifodalaydigan sitata , maqol, ibora

 53. Muxtasar – 1)qisqa, lo‘nda; 2)biror asarning qisqartirilgan variant

 54. To‘tiyo – 1)juda aziz, muqaddas, yoki noyob narsa; 2)ko‘zga surtiladigan dori

 55. Emgak – 1)mehnat; 2)zahmat, qiyinchilik

 56. Timsol – 1)asos, dalil, isbot sifatida keltirilgan namuna; 2)ibrat bo‘ladigan narsa, o‘rnak; 3)belgi, ramz

 57. Samimiy – sidqidillik bilan, chin qalbdan qilingan, aytilgan; yurakdan, dildan chiqqan

 58. Haqqoniy – haqiqatga to‘g‘ri keladigan, to‘g‘ri, rost, odilona

 59. Sulola – bir avloddan tarqalib, vorislik, valiahdlik huquqiga asosan birin-ketin taxtga o‘tirgan podshohlar, amirlar, xonlar, dinastiya

 60. Izzat-nafs – o‘z qadr-qimmatini, o‘z fazilatlarini sezish va uni qadrlash hissi, nafsoniyat

 61. Voqif bo‘lmoq – xabardor bo‘lish, boxabar bo‘lish

 62. Madrasa – sharq o‘tmishida oliy ma‘lumot beruvchi ta‘lim muassasasi

 63. Mohir – yuksak mahoratga ega bo‘lgan, mahorat qozongan; usta

 64. Me‘mor – imorat qurilishini loyihalash bo‘yicha mutaxassis

 65. Poydevor – bino devorining asos qismi

 66. Fursat – vaqtning zum, damdan keyingi kichik qismlaridan biri

 67. Boqiy – abadiylikka ega

 68. Oliy – eng yuqori

 69. Malolat – malol kelish, og‘rinish

 70. Afqor – xor bo‘lish, ezg‘in holatga tushish

 71. Miodi – muddat, ijro vaqti

 72. Sa‘b – o‘zga holat, say‘y-harakat

 73. Nesh – nish, tig‘

 74. Resh – yara, jarohat

 75. Solik – komillik sari harakat qilayotgan kishi

 76. Takbiri fano – o‘tkinchi dunyo uchun Haqni ulug‘lash

 77. Ko‘shish – qiyin, og‘ir

 78. G‘avvos – suv tagida harakat qilish, suzish

 79. Soyi – sayin, sari

 80. Ranj – mashaqqat, mushkullik

 81. Raxsh – ot, ulov

 82. Ganj – boylik, davlat

 83. Sabukxez – yengil, chaqqon

 84. Shavq – zavqli harakat

 85. Sayyor – sayr qiluvchi, sayohatchi

 86. Tegishmoq – tegajog‘lik qilmoq

 87. Ahmoq – bilib turib xato qiladigan kishi

 88. Karomat – mo‘jizasimon holat

 89. Evaz – o‘rniga, badaliga to‘lanadigan yoki olinadigan haq, narsa badal

 90. Bashara – xunuk ko‘rinishli, yoqimsiz qiyofa

 91. Pili damon – mast, quturgan fil

 92. Palang – yo‘lbars

 93. Mash‘uf – maftun, oshiq

 94. Kufr – kofirlik, dindan qaytganlik

 95. Mo‘ri lang - cho‘loq chumoli

 96. Tama‘ - hirs, ochko‘zlik, tilanchilik, umid

 97. Rohravga kesh – yo‘lovchi, maqsadga erishgan kishi

 98. Bardi rohe – yo‘ldagi band, to‘siq, monelik

 99. Besh – Afzal, tuzuk

 100. Nahv (grammatika) – tilning sintaktik qurilishi haqidagi soha

 101. Johil - (omi) o‘qimagan, savodsiz 102. Dovul – kuchli shamol

 1. Bo‘ron – yomg‘ir aralash kuchli shamol

 2. Mahv – yengish, daf qilish

 3. Hilm – muloyimlik, halimlik

 4. Axloq – xulqning arab tilidagi ko‘plik shakli 107. Milh – tuz

 1. Xulq – kishining o‘zini tutishi, ma‘naviy qiyofasi

 2. Qovog‘ini solmoq – achchiqlanib qoshini chimirib olmoq

 3. Xomush bo‘lmoq – g‘amgin holatga tushmoq

 4. O‘rlamoq – balandga ko‘tarilmoq

 5. Kirdikor – yashirib qilingan noto‘g‘ri ishlar

 6. O‘zini bosmoq – hayajon holatida o‘zini tutmoq

 7. Langar – qirg‘oqqa tashlanib, kemani ushlab turadigan moslama

 8. Munofiq – so‘zi va amali bir bo‘lmagan kishi

 9. Afzali - yaxshisi

 10. Madh qilmoq – maqtamoq 118. Parishon bo‘ldi – xafa bo‘ldi 119. Masrur – xushnud bo‘lish

 1. Mag‘firat qilmoq – kechirmoq

 2. Qabohat – yomonlik

 3. Evaz - o‘rniga, badaliga

 4. Kaklik – “kak-kak” ovoz chiqarib sayraydigan tog‘ qushi

 5. Moyil bo‘lmoq – yon bosmoq, rozi bo‘lmoq

 6. Xushomadgo‘ylik – o‘zidan zo‘rga soxta mulozamat ko‘rsatmoq

 7. Xiyonat qilmoq – va‘dasida turmaslik

 8. O‘zini chetga olmoq – aralashishni istamaslik

 9. Jo‘yali – o‘rinli, muvofiq

 10. Kerik – orasi ochilgan, teshiklari kata

 11. Siyrat – odamning ichki olami, ruhiy dunyosi 131. Javraqi – yoqimsiz gaplarni ko‘p gapiradigan

 1. Mag‘rib – kunbotish tomon, g‘arb

 2. Notob – tobi qochgan, kasallangan

 3. Dongdor – shuhrat qozongan, dovrug‘I ketgan

 4. Hujra – madrasa, qorixona, masjidda shogirdlar, domlalar yashashi uchun ajratilgan kichik xonalar; odam yashaydigan kichik xona

 5. Kigiz – jundan bosib (presslab) tayyorlanadigan qalin, pishiq palos, namat

 6. Valine‘mat – o‘ziga qaram kishilarni moddiy jihatdan ta‘minlab turuvchi, ularga ne‘mat beruvchi shaxs

 7. Mustafid – mutlaq hukmronlikka ega bo‘lgan hokim, istibdod egasi

 8. Mahram – ishonchli xizmatkor, do‘st

 9. Xo‘jazoda – xo‘jayinning o‘g‘li, asilzoda kishining farzandi

 10. Muqaddima – bir ish, narsa, matnning boshi

 11. Xiroj – diniy soliq

 12. Devon – tashkilotning yozishmalar amalga oshiriladigan bo‘limi

 13. Zakot – moli-pulining 40dan birini ro‘zada ehson-sadaqa qilish

 14. Qushbegi – o‘tmishda hukumat boshlig‘i

 15. Miqyosi nafs – nafs chegarasi, me‘yori

 16. Qasd qilish – astoydil urinish

 17. Sa‘y qilish – ahd, kirishmoq

 18. Maqbul – qabul qilingan, e‘tirof etilgan

 19. Nuqson – me‘yor darajasidan pastlik, yetishmovchilik

 20. Af‘ol – fe‘l – atvor, xarakter

 21. Fazl-u kamol – fazilatlar buyukligi

 22. Musofir – safardagi kishi

 23. Mijja qoqmay – uyqusiz holda bo‘lish

 24. Jin ko‘cha – faqat odam yura oladigan, tor; boshi berk

 25. Qush oshyonasi – qushlarning boshpanasi, qafasi

 26. Qo‘l ostida bo‘lish – bir kishi yoki narsaning boshqa bir kishi yoki narsaga bo‘ysinishi

 27. Aysh-u kom – rohat-farog‘at

 28. Tojdor – hukmdor

 29. Bojdor – bojxona xodimi, soliq yig‘uvchi

 30. Ko‘lanka – soya

 31. Anjuman – yig‘in, majlis

 32. Af‘ol – fe‘l-atvor

 33. Nadim – yaqin, sirdosh do‘st, hamsuhbat, shoh saroyida eng yaqin xizmatchi, mahram va maslahatchi

 34. Nizo qilmoq – ziddiyatda bo‘lmoq

 35. Mo‘tabar – ulug‘, aziz; o‘zgalar oldida eng oldi, sarasi 167. Ilik – qo‘l

 1. Mucha – oyoq, qo‘l, tana, va bosh

 2. Mo‘ysafid – Yoshi o‘tib qolgan kishi

 3. Begim – ayollarga hurmat yuzasidan murojaat qilganda qo‘llanadigan so‘z

 4. Qandil – yoqish uchun shamlar solib ilib qo‘yiladigan uy jihozi

 5. Koshin – chinniga o‘xshatib ishlangan, yaltiroq, naqshli g‘isht plitka

 6. Bakovul – ish boshqaruvchilik lavozimi

 7. Choshnagir – saroyda ovqat ta‘mini tekshiruvchi

 8. Mirzo – amir o‘g‘li

 9. Bakovul – podshoh, xon va lashkarga ovqat tayyorlash uchun nazorat olib boruvchi.

 10. Choshnag’ir – bosh oshpaz, saroyda ovqat ta’mini tekshiruvchi.

 11. Shig’ovul – Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, xon huzuriga olib kirish, saroydagi qaqbul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug’ullanadigan shaxs.

179.Salom og’a - !!! Amir va xon saroyida rasmiy marosimlarga boshchilik qilib, nazorat qilib turuvchi.

 1. Dodxoh – adolat talab etuvchi, adolat istovchi. Buxoro xonligida adolat, haq-huquq istovchilardan amir nomiga ariza qabul qiluvchi va uning javobini arizachilarga yetqazuvchi lavozimli kishi.

 2. Hudaychi – xon va amirningh huzuriga ish va arz bilan kelganlar haqida xon, amirga xabar beruvchi v axon, amirning javobini ularga yetqazuvchi amaldor.

 3. Ponsadboshi – xonlik davrida askar boshliqlariga berilgan unvon. 500 kishiga boshchilik qiluvchi.

 4. Navozish- 5 mulozamat. 7. Lutf. 8. Marhamat. 9. Erkalash.

 5. Nazarkarda - ulug‘ kishilarning nazari tushgan. 185. Nabi – Xudoning xabarini yetqazuvchi.

 1. Nabobat – o’simliklar dunyosi.

 2. Navozanda – 3. Kuy ijro etuvchi. 4. Navo qiluvchi. 5. Sozanda.

 3. Muqarrar - aniq.

 4. Jaholat – ilimsizlik.

 5. Kom – tanglay, og’iz. Shakldoshi: shodlik 191. To’xtovsiz – tinimsiz.

192. Chora o’ylamoq – chora izlamoq. 193. Oz fursat o’tmay – tezda, ko’p o’tmay.

 1. Lafz – 1. tana a’zosi. 3. Nutq hosil qiluvchi a’zo.

 2. Muqobalasi – qarshilik

 3. Orasta – saronjom-sarishta, tartibli.

 4. Oroyish – bazak, bezalgan, zeb-ziynat, pardoz. Orasta-oroyish – bezanmoq, yasanmoq. 198. Qabog’– 6. Ko’z kosasini qoplovchi. 7. Ochilib yopilib turadigan teri. 8. Poliz ekin o’simligi.

199. Meng – yuzdagi xol. 200. Irg’ay – qizg’anchiq, yog’ochi qattiq, po’sti qirg’ich buta.

 1. Isliqi – iflos, isqirt.

 2. G’alamis – kishilar o’rtasini buzishga, janjal chiqarishga urinuvchi, fitnachi, g’iybatchi.

 1. Azon – namoz o’qishga chaqiriq; tong yorishishi, g’ira-shira payti; erta tong.

 2. Ibtido – biror narsa, ish-harakat, hodisaning boshlanish davri, boshi, avvali. 253. Muhmali g’alba – g’alla qopi kiyadigan darajaga tushgani. 254. Muhmal – xom

 1. Musta’mal – pishiq, mukammal.

 2. Munshiy – saroyda yozuv ishlarini olib brogan kotib.

 3. Fozila – Ilm-fan asoslarini yaxshi egallagan ayol, olima. 258. Kutval – shahar hokimi.

 1. Navkar – o’tmishda harbiy xizmatkor, askar.

 2. Ko’shk – qadimda baland, bahavo qilib solingan yengil imorat.

 3. Eshkakchi - odam va yuklarni daryodan o’tkazishni o’ziga kasb qilib olgan kishi; qayiqchi.

 4. Tolor – yog’och yoki yengil matall panjaradan qilingan ayvon.

 5. Mehrob – Masjid ichida uning qibla tomonidagi devorida taxmon shaklida qurilgan joy( namoz shu tomonga qarab o’qiladi. 264. Nosih – nasihatgo’y.

 1. Tizgin – hayvonlarni bog’lash yoki qantarib qo’yish uchun xizmat qiladigan, uchi suvliqqa yoki boshvoqqa biriktiriladigan, uzun tasma yoki chizimcha boshqarish vositasi.

 2. Nuqson – kishi nomiga munosib, uni salbiy jihatdan ko’rsatadigan belgi;kamchilik; illat, qusur, ayb.

 3. Tama – birovdan bir narsa undirish hissi ,o’ziniki qilish, olishga bo’lgan intilish, umidvorlik, umid, ilinj.

 4. Tamiz – (toza, ulug’,asl) 4. O’z bilimi,aqli, farosati bilan tegishlicha ish tutish qobilyati, fahm- farosat.

 5. Raso – kami yo’q, to’liq, but; 7. Aqliy jihatdan to’la rivojlangan, kamolotga erishgan; yetuk, barkamol.

 6. Xalifa – musulmonlar jamoasi va musulmon __latining diniy , ayni bir paytda dunyoviy boshlig’i.


Download 107,49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti