Kurs ishining nazariy va uslubiy asoslariDownload 49.07 Kb.
bet2/2
Sana12.03.2020
Hajmi49.07 Kb.
1   2

Amir Husayn Konigilga kelgandan keyin sarbadorlarga to‘la ishonch hosil etish uchun, birinchi kuni qarshi olishga chiqqanlarni yaxshi kabul etadilar. Ikkinchi kuni undan ham ortiqroq hadyalar bilan chiqkan sarbadorlar qo‘lga olinib dorga osiladilar va qilichdan o‘tkaziladilar. Bunda, Yuqorida aytganimizdek faqatgina Mavlonozoda Samarqandiygina o‘limdan qutqaziladi. Shunday qilib Samarqandda bir qish davomida hukumatni qo‘lga olib turgan sarbadorlar harakati bostiriladi va Husayn bilan Temur Samarqandda o‘z hukmronliklarini tiklaydilar.


SHu o‘rinda savol tug‘iladi. Sarbadorlar va amirlarni qaysi masalalar yaqinlashtirgan hamda qaysi masalalarda ular bir-birlariga dushman edi.? SHubhasiz, ularni Vatan ozodligi uchun kurash g‘oyasi yaqinlantirgan, ularning manfaatlari shu nuqtada umumiy edi. Lekin, ozod mamlakatni boshqarish masalasi ularni bir-biridan ajratuvchi bosqich bo‘lgan. Amirlar o‘zlari, sarbadorlarsiz hokimyatni boshqarishni hohladilar. Bu harakat ma’lum ma’noda G‘arbiy Yevropada tarixidagi shaharlarning sen’orlardan musmtaqil bo‘lish harakatlarini ham yodga soladi. Ulardagi o‘xshashlik jihatlarini o‘rganish tarixshunosligimizning yaqin kelajakdagi vazifalaridan biriga aylanishi mumkin.1 Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. Моваруннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак, 1994. Б. 58.

2 Бартольд В.В. Сочинения. Т. 2. Ч. 2. -М.: И.М.Л. 1963. С.38.

3 Набиев Р.Н. XIV асрда Ўрта Осиёда сарбадорлар қўзғолони. -Т. Ўзфаннашр, 1942. Б.35.

4 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак, 1994. Б. 65.

5 Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. /Сўз боши, тадбил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков-Т.: Шарқ, 1997. Б.59.

6 Амир темур аждодлари. (Шарафиддин Али Яздий “Зафарнома”сида терма таржима) форс тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳлар муаллифи О. Бўриев.- Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. Б.31.

7 Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Форс тилидан Б. Аҳмедов, Н. Норқулов, М. Хасанийлар таржимаси. -Т.: Чўлпон, 1994. Б. 324.

8 Мирзо Улуғбек. Ўша асар. Б. 322.

9 Хофизи Абру. Зубдат ут-тавотих. О.Бўриев таржимаси//Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида –Т.:Ўқитувчи, 1996. Б. 299-307.

10 Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома. Б. 23-25

7


11 Шарофиддин Али Йаздий. Ўша асар. Б. 65-66.

12 Авторы XV в. о самаркандских событиях 1365 г. // Гуревич А.М. О классовой борьбе в Самарканде в 1365-66 гг. – Т., 1936. С. 28.

13 Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-таворихи Муиний/ Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғулом Каримий – Т.: Ўзбекистон. 2011. Б. 70

14 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак. 1994. Б. 113

15 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак. 1994. Б. 114

16 Ўша жойда

17 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак, 1994. Б. 116

18 Муиниддин Натанзий. Ўша асар. Б. 68

19 Низомиддин Шомий. Зафарнома /Форс тилидан ўгирувчи – Ю. Ҳакимжонов, таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва маъсул муҳаррир – А. Ўринбоев, изоҳлар ва луғатларни тузувчи – Ҳ. Кароматов (жуғрофий номлар изоҳи – О. Бўриевники), Ҳофизу Абруни «Зафарнома»га ёзган «Зайл»и(«Илова»)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларини тузувчи – О. Бўриев -Т.: Ўзбекистон, 1996. Б. 50

20 Муиниддин Натанзий. Ўша асар. Б. 83-84.

21 Шарофуддин Али Йаздий. Ўша асар. Б. 59

22 Бартольд В.В. Сочинения. Т.2. -М.:И.В.Л. 1963. С.232.

23 Шарафуиддин Али Йаздий. Ўша асар. Б. 69-70.

24 Шарофиддин Али Йаздий. Ўша асар. Б. 65-66.

25 Шарофиддин Али Йаздий. Ўша асар. Б. 40.

26 Авторы XV в. о самаркандских событиях 1365 г. // Гуревич А.М. О классовой борьбе в Самарканде в 1365-66 гг. – Т., 1936. С. 28.

27 Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-таворихи Муиний/ Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғулом Каримий – Т.: Ўзбекистон. 2011. Б. 70

28 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак. 1994. Б. 113

29 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак. 1994. Б. 114

30 Ўша жойда

31 Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари (1360-1370) - Т.: Камалак, 1994. Б. 116

32 Муиниддин Натанзий. Ўша асар. Б. 68

33 Низомиддин Шомий. Зафарнома /Форс тилидан ўгирувчи – Ю. Ҳакимжонов, таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва маъсул муҳаррир – А. Ўринбоев, изоҳлар ва луғатларни тузувчи – Ҳ. Кароматов (жуғрофий номлар изоҳи – О. Бўриевники), Ҳофизу Абруни «Зафарнома»га ёзган «Зайл»и(«Илова»)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларини тузувчи – О. Бўриев -Т.: Ўзбекистон, 1996. Б. 50

34 Муиниддин Натанзий. Ўша асар. Б. 72.Do'stlaringiz bilan baham:
1   2


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa