Кимйа сянайесинин просес вя апаратлары – 1 Фяннин мягсяди, вязифяляри. Техноложи просеслярин тяснифатыDownload 1.34 Mb.
bet5/5
Sana25.06.2017
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5

12.Kondensator vY soyuducular

Buxar vY qaz halında olan maddYlYri soyudaraq maye (kondensat) halına salan aparata kondensator deyilir.

Kalonun yuxarısından зıxan buxar fazanı maye halına salmaq ьзьn sudan, yaxud soyuq havadan istifadY olunur.Neft mYhsulları, xьsusYn yьngьl fraksiyalar(benzin, reaktiv yanacaq) 75-800C–dY kondenslYşsY dY. Bu temp-da onları saxladıqda зoxlu itki baş verir.Odur ki,onları YlavY 30-400C-yY qYdYr soyutmaq tYlYb olunur. Bu sYbYbdYn kondensatora soyuducu hissY YlavY edilir vY bu aparatlar kondensator-soyuducular adlanır.

Neft emalı sYnayesindY işlYdilYn kond-r (K) vY soyuducuların(S) tip vY konstruksiyaları mьxtYlifdir.Onlardan qarışdırıcı tipli K –u, bцlmYli K-S-ı, gцvdYli borulu , suvarma tipli vY hava K-S-ı misal gцstYrmYk olar.Qarışdırıcı kond-lar. Bu tip aparatlar quruluşca sadY vY ucuzdurlar(şYk.12.1, SYfYrov, s.194).Burada soyuq suyun buxar ьzYrinY sYpYlYnmYsi nYtıcYsindY su ilY buxar arasında qarışma YmYlY gYlir, nYticYdY buxar kondenslYşır. Qarışdırıcı kond-lar iзYrisi doldurma ilY doldurulmuş kalonlar şYklindY hazırlanır.Aparatın aşağı hissYsi suayırıcı, yuxarı hissYsi isY qarışdırıcı kond-r rolunu oynayır.Aparat doldurmalar ilY tYchiz olunur ki, su mьmkьn qYdYr xırda damcılarla sYpYlYnsin.

BцlmYli kond-r vY soyud-r. Bu tip aparatlarda su ilY buxar bir-biri ilY gцrьşmьr.VerilYn soyuq su daxildYki boru dYstYlYrini soyudur vY istilik alınır, mYhsul kondensat şYklindY xaric edilir(şYk.12.2, SYfYrov, s.195).

BelY K-S –lar 4 tipY bцlьnьr: 1) suya batırılmış, 2) gцvdYli-borulu, 3) suvarma tipli, 4) hava ilY soyuducu.

Bunlardan gцvdYlı-borulu , suvarma tipli vY hava K-S –nı nYzYrdYn keзırYk:

a)gцvdYlı-borulu K-S.Hazırda bu tip aparatlar n/e sYnayesindY Ysas yer tutur. Onlar, YsasYn, benzin vY su buxarlarını kondenslYşdirmYk ьзьn ist. olunur. Џsas gцstYricilYri bunlardır:

gцvdYnin diametri 600 mm,

borunun diametri 20 mm,

axınlar sayı 2-6

qızma sYthi 80-350 m2,

gцvdYdY şYrti tYzyiq 10, 16, 25 kq/sm2.b) suvarma tipli K-S. Bu aparatların Ysas ьstьn cYhYti, su sYrfinin az olmasıdır.İlanvari borulardan ibarYt olan belY aparatlar soyuq su ilY suvarılır.Qızmış boruların ьzYrinY sYpYlYnYn su damcıları buxarlandığı ьзьn mYhsuldan alınan istiliyin bir hissYsi suyun buxarlanmasına sYrf olunur. Suyun gizli buxarlanma istiliyi neft mYhsuluna nisbYtYn зox olur. Ona gцrY burada su sYrfi başqa nцv S-lara nisbYtYn 2 dYfY azalır. Suyun suзiliyYnlYrlY borular ьzYrinY sYpYlYdikdY, bu aparatlar daha sYmYrYli işlYyir.
c)hava K-S-lar. MYlumdur ki, n/t zavodlarında isti mYhsulları kondenslYşdirmYk ьзьn зoxlu miqdarda su tYlYb olunur.HYm dY su ilY soyutma baha başa gYlir.Soyutma ьзьn havadan ist. edilmYsi, iqtisadi cYhYtdYn Ylverişlidir.

Hava ilY soyuducu K ьfьqi vYziyyYtdY dьzьlmьş soyuducu borucuqlardan ibarYtdir.Boruların arası ilY hava ьfьrьlьr. NYticYdY boruların ici ilY hYrYkYt edYn isti mYhsul kondenslYşir. Aparata hava aşağı hissYdYn ventilyatordan verilir.Hava borular arasından keзYrYk atmosferY buraxılır.

Aparatın ьstьn cYhYtlYri:

a)burada sudan ist. edilmYdiyindYn, su ilY YlaqYdar olan korroziyanın qarşısı alınır,

b)boruların ьzYrindY Yrp YmYlY gYlmir,

c)tYmiri vY tYmizlYnmYsi asandır vY s.

Aparatın iş rejimi:
Havanın temperaturu 25 20 10 0 -10 -20

IşlYyYn ventil. Sayı 2 2 2 1 2 1

Hava sYrfi 200 200 200 200 100 200

Elektrik mьhYr. gьcь 60 60 8 20 8 12


Kondensator-soyuducuların hesablanması. Ьmumi halda K-S-ya buxar qızmış halda daxil olur. Aparat daxilindY 3 zona olur:

1-ci zonada qızmış buxar kondensasiya prosesinin başlanğıc temp-na kimi soyudulur;

2-ci zonada tam kondenslYşmY prosesi gedir;

3-cь zonada kondensatın soyudulması baş verir.

K-S-un sYthinin hesablanması ayrı-ayrı zonalar ьзьn aparılır, bu zaman istilikцtьrmYnin ьmumi tYnliyindYn ist. edilir:

 =  =  = Onda aparatın ьmumi sYthi :F = F1 + F2 + F3

Alınan istiliyin ьmumi migdarı aşağıdakı formula ilY hesablanır:

Q = G( λ - ctor) , kkal/saat

burada G – buxarlanan mayenin miqdarı,

λ – buxarın entalpiyası,

c – mayenin orta istilik tutumu, kkal/kqdYr.

t- soyudulan mayenin tem-rudur.

K-S-da suyun ьmumi sYrfi:

Gsu = Q/Δt

Burada Δt suyun YvvYlki vY son temp-lar fYrqidir.13. Odlu qızdırıcılar,nцvlYri. Borulu sobalar

HYr hansı ntft xammalını yьksYk temp-dYk qızdırmaq tYlYb olunduqda, odlu qızdırma ьsulundan istifadY edilir.

Neft emalının ilk inkişaf dцvrьndY neft kublarda, odla qızdırılırdı. İlk olaraq şaquli kublar tikilmişdi. ЏvvYlcY bu tip kublar daha bцyьk qızma vY buxarlanma sYthinY malik ьfьqi kublarla, sonra isY buxar qazanları ilY YvYz edildi.Sonradan periodik işlYyYn kublar, fasilYsiz işlYyYnlYrlY YvYz olundu.

Odlu kub qızdırıcılarının nцqsanları icYrisindY - istiliyin kiзik f.i.Y. , xammalın parзalanmasına sYbYb olan şYrtlYrin mцvcudluğu, yanğın tYhlьkYsinin olması vY s. gцstYrmYk olar.

KeзYn Ysrin YvvYllYrindYn başlayaraq n/e zavodlarında borulu sobaların tYtbiqi geniş yer almağa başlamışdır.

Mцasir kimya sYnayesindY bir чox fiziki-kimyYvi proseslYr mцxtYlif konstruksiyalı sobalarda yцksYk temperaturларda hYyata keчirilir. Kimya istehsalının texnoloji xYtlYrinin YksYriyyYtindY sobalar Ysas avadanlıqlar hesab edilir. Bundan başqa kimya sYnayesindY sobalar termoreaktorlardır.


BelYliklY, sobalar yцksYk temperaturda xammal vY materialların qızdırılması цчцn tYtbiq olunan tYrtibatlarдыр.

Sobalar istehsal sahYsinY, texnoloji vY teplotexniki xцsusiyyYtlYrinY, hYmчinin konstruktiv xцsusiyyYtlYrinY gюrY tYsnif olunurlar.

Texnoloji, teплotexniki vY konstruktiv xцsusiyyYtlYrinY gюrY sobaların tipi aşağıdakılardır:

1) Şaxtalı sobalar – reaksiya kamerası şaquli şaxta şYklindYdir, material yuxarıdan yцklYnir, aşağıdan ağırlıq qцvvYsinin tYsiri ilY tюkцlцr;
2) Kameralı sobalar – material reaksiya kamerasına forsunka vY ya digYr tYrtibatla daxil olur;

3) RYfli sobalar –reaksiya kamerası цzYrindY material olan bir vY ya bir neчY rYfdYn ibarYtdir;

4) Borulu sobalar –alov kamerasında daxilindYn emal olunan maye vY ya qaz axan borular yerlYşir;

5) Karusel sobalar – reaksiya kamerasında bYrk materialla birlikdY dib fırlanır;

6) Vanna şYkilli sobalar – reaksiya kamerasının dibi vanna şYklindYdir, orada mYhsul Yrinmiş halda olur;

7)”qaynar” laylı sobalar – reaksiya zonasında bYrk faza –sYpYlYnYn material (toz şYkilli, doğranmış, dYnYvYr) layı qaz axını ilY asılı vYziyyYtdY olur.

Bundan başqa xammala verilYn istiliyin ьsuluna gцrY sobalar- konveksiyalı, radiant vY radiant-konveksiyalı olurlar.

Radiant kamerasının sayına gцrY:

1-kameralı, 2-kameralı, зox kameralı olurlar.

Soba qurğusu mцrYkkYb bir aqreqatdır. Burada soba qurğusunun bцtцn elementlYri qarşılıqlı YlaqYlidirlYr. Bu elementlYrY: soba юzц –reaksiya fYzası; yanacağın yandırılması цчцn qurğular (ocaq, odluq vY s.) vY ya elektrik enerjisini istilik enerjisinY чevirYn aqreqatlar; birlYşdirici hissYlYr (tцstц boruları, boru kYmYrlYri); sobanın hidravlik rejimini idarY etmYk цчцn cihazlar (şiber, siyirtmY vY s.) aiddir. Sobanın elementlYrinY, hYmчinin kюmYkчi tYrtibatlar: hava vY qaz qızdırıcıları, utilizasiya qazanları, цfцrцcц ventilyatorlar; yцklYnmY vY boşaltma mexanizmlYri, materialı sobaya daşıyan mexanizmlYr; nYzarYt юlчц vY tYnzimlYyici aparatlar; tцstц soranlar vY s. aiddir.


Maye, yaxud qaz halında olan xammala чoxlu miqdarda istilik vermYk vY onları yцksYk temperatura qYdYr qızdırmaq цчцn mцxtYlif tip borulu sobalardan istifadY edilir. SYnayedY istismar edilYn borulu sobaların YksYriyyYti radiant-konveksiya tipli sobalardır. Bu sobalarda xammal istiliyin Ysas hissYsini (70-80%) soba borularы васитясиля radiasiya bюlmYsindYn alır, konveksiya bюlmYsi isY kюmYkчi rol oynayır.

Konveksiya tipli sobalarda borular dYstYsi mYşYlin şьalanmasından xьsusi divarla mьhafizY edilir.Bu divar aşırım divar adlanır.

Sobanın tip-юlчц xцsusiyyYti onun şifrindY gцtYrilir(mYsYlYn, Hd SŞ4* 946/15). Bu şifrin birinci rYqYmi yandırılma цsulunu gюstYrir, Hd – dцşYnYn yandırılma, S-silindrik, Ş-şaquli, I rYqYm- radiant kameralarının sayı vY s. demYkdir.

Borulu sobalarda neft boruların iзYrisindYn sьrYtlY keзir, bu isY yьksYk istilikцtьrmY Ymsalına nail olunmanı tYmin edir. Sobanın boruları yьksYk tYzyiqlYrY davam gYtirir.

Sobalarda istiliyin verilmYsi mexanizmini nYzYrdYn keзırYk.(Soba mьh.bax)Sobanın radiant kamerasında istilik şьalarını udan radiant sYth (ekran) yerlYşdirilmişdir.Yanacaq bu bцlmYdY yandırılır.

Konveksiya kamerasında borular dьzьlmьşdьr.Borular istiliyi konveksiya yolu ilY Yalırlar ( qızan sYthin tьstь qazları ilY tYması nYticYsindY).

Xammal ardıcıl olaraq konv. VY rad. Kameralarını keзmıklY istiliyi udurlar.Borulu sobanın 1-kamerasında yanacaq yandırılır(baraya hYm dY hava verilir ki, yanma yaxşı getsin).

Borulu sobada mYşYl (onun temp-ru 1300-16000C-yY catır) istilik şьalandırır.A nьqtYsindYn cıxan şьanın bir hissYsi β1-bucağı altında radiant sYthinY (borulara) dьşьr, onların enerjisi udulьr vY istilik borularının sYthi vasitYsi ilY xammala verilir.

Şьanın digYr hissYsi(A nцqtYsindYn) arakYsmY divarın daxili hissYsinY dьşYrYk onu qızdırır vY divarın sYthi istiliyi udur. İstiliyin udulması ilY YlaqYdar olaraq, divarın temperaturu зoxalır vY divar da istilik şьalandırır. Bu şьalar β2 bucağı altında radiant borulara verilir orada udulur. QYrarlaşmış istilik rejimindY arakYsmY divarda udulan istilik, divarın sYthindYn şьalanan istiliyY bYrabYr olur.

Borulu sobaların sxemlYri (bax mьh.mater.)

14. Borulu sobalarda yanma prosesi. Sobanın f.i.Y.-nın vY

yanacaq sYrfinin tYyini

Yanma prosesini hesablamaq ьзьn yanacağın element tYrkibi haqqında mYlumat YldY etmYk lazımdır.TYcrьbi mYlumatlar olmadıqda, element tYrkibini hesablama yolu ilY mьYyyYn etmYk olar.

Maye yanacağın tYxmini olaraq (CH)-dan ibarYt olduğu qYbul edilmiıdir.Bu zaman hidrogenin miqdarı aşağıdakı empirik formula ilY tapılır:

H= 26- 15ρ , ρ – yanacağın xьsusi cYkisidir.Yanma prosesinin reaksiyaları aşağıdakı termokimyYvi tYnliklYrlY ifadY edilir:

C+ O2 = CO2 ; ΔH1 = - 94052 kkal/mol

C+0,5O2 = CO , ΔH2 = - 26416 kkal/mol

H2 + 0,5O2 = H2O(q) ΔH3 = - 57798 kkal/mol

H2 + 0,5O2 = H2O(m) ΔH4 = - 68317 kkal/mol

S + O2 = SO2 ΔH5 = -70960 kkal/mol

ЏgYr yanacağın tYrkibindYki C, H, S, O, vY nYmin W (kьt.%) ilY miqdarları mYlumdursa,onda onların 1 kq yanacaqdakı (kmol)-la miqdarınıhesablamaq olar:

NC = C/100*12 ; NH = H/100*2 ;

NS = S/100* 32; NO = O/100*32 ; NW = W/100*18

Yanma reaksiyalarının stexiometrik tYnliklYrini nYzYrY alaraq 1 kq yanacağa sYrf edilYn O-nin nYzYri miqdarını (kmol) ilY hesablamaq olar:

On = NC +0,5NH + NS – NO

Oksigenen havadakı hYcmi (mol) miqdarının 21% olduğunu vY havanın artıqlıq Ymsalını (α) nYzYrY alsaq, 1 kq yanacağın yanması ьcьn havanın praktiki sYrfi:

lpr = αOn/0,21

Havanın artıqlıq Ymsalı belY tapılır:

α = Opr/OnYz

burada Opr vY OnYz – uyğun olaraq, yanacağın tam yanması ьзьn oksigenin praktiki vY nYzYri sYrfidir.

Qaz yanacaqda α = 1- 1.2 , maye yanacaqda α = 1,2 – 1,5 olur.

Sobanın f.i.Y. tYyini. Borulu sobanın f.i.Y. onun iş effektivliyini gцstYrir vY belY tapılır:

burada Qa – yanacağın aşağı (işlYk) yanma istiliyi, kC/kq;

qit – izolyasiyadan itYn istilik, qз – зıxan tьstь qazlarının apardığı istilik;

qn.y.- natamam yanma nYticYsindY itYn istilik miqdarıdır.


Sobanın f.i.Y.-nın artırılması ьзьn:

1)bьtьn nцv istilik itkilYrinin ( qis +qз +qn.y.) azaldılması lazımdır.

2)i/d- lYrdY xammalı yьksYk t-ra qYdYr qızdırmaq lazımdır.
Sobanın faydalı istilik gьcь. Qızdırılma ilY yanaşı sobada endotermik kimyYvi

QL = L[(hs - hb) + qr ]

burada L- xammal sYrfi,

hs vY hb – xammalin başlanğıc vY son entalpiyalarıdır,

qr – reaksiya istiliyidir.Sobada eyni zamanda bir neзY nцv xammal qızdırılırsa, onda sobanın ьmumi faydalı gьcь bu şYkildY olur:

Qfay =Sobada yanacaq sYrfinin tYyini. Yanacaq sYrfini (B, kq/saat) bu dьsturla hesablamaq olar:

B = Qfay./5a

İşarYlYrin mYnası yuxarıda gцstYrildiyi kimidir.

15. Borulu sobanın radiant vY konversiya kameralarının hesabı.

ŞYkil 13-dY borulu sobanın ьmumi sadY sxemi verilmişdir.Burada 1- sobanın radiant,2- konveksiya bцlmYlYri, 3- tьstь borusudur.

Qızdırılma ilY yanaşı sobada endotermik kimyYvi reaksiya gedYrsY, xammala verilYn isтilik miqdarı Q aşağıdakı dцsturla hesablanır:

QL = L[(hs-hb)+qr] (13.1)burada L –xammalın sYrfi, hb vY hs –xammalın başlanğıc vY son entalpiyası;

qr–xamallın bir kq-a dцşYn reaksiya istiliyidir. →3

Sobada yanacaq sYrfi:

L,tb

B=Qfay/ηQ (13.2) →2

Ta t5

burada Qfay –sobanın faydalı işi (gцcц);

Qa –yanacağın işlYk yanma istiliyi;

η –sobanın f.i.Y.

Sobanın faydalı iş Ymsalı: ŞYkil 13.1 Borulu sobanın sxemi

η=[Qa-(qit+qч+qny) ]/Qa (13.3) 1.Rariant bюlmYsi,

burada qit –istilik izolyasiyasından Ytraf mцhitдY 2.Konveksiya bюlmYsi

itYn istilik miqdarı; 3.Tцstц borusu.

qч –sobadan чıxan tцstц qazlarının apardığı istilik miqdarı;

qny –yanacağın natamam yanması nYticYsindY itYn istilik miqdarıdır.

Yanacağın yanmasına verilYn hava tYlYb olunandan bir qYdYr artıq gюtцrцlцr ki, yanacağın tam yanması tYmin olunsun. Qaz yanacağı цчцn bu α=1,02ч1,2; maye yanacağı цчцn α=1,2-1,5 olur.

Xammalın sobada aldığı istilik miqdarı

QL=Qr+Qk (13.4)

ibarYtdir.

burada Qr vY Qk –sobanın radiant vY konveksiya bцlmYlYrindY xammalın aldığı istilik miqdarıdır.

Radiant seksiyasında xammalın aldığı istilik miqdarı belY hesablanır:

Qr=B(qo-Ja) (13.5)


burada Ja –tцstц qazının Ta temparaturunda entalpiyası;

qo –ocaqdakı istilik itkisini чıxdıqdan sonra 1 kq yanacaqla ocağa daxil olan цmumi istilik miqdarıdır.

Sobanın radiant bюlmYsinin kamerasında istilikvermYnin hesablanması чox mцrYkkYb mYsYlYdir, bunun цчцn empirik dцstцrlardan istifadY olunur.

Konveksiya bцlmYsindY dY xammal qızdırılan boruların sYthi (Fk) istilikюtцrmY tYnliyi ilY hesablanır:

Fk=Qk/kΔt

15.1. Радиант сексийасынын щесабланмасы методлары

Гейд етдийимиз кими собанын радиант камерасында истиликвермянин щесабланмасы мцряккяб мясялядир. Чцнки бурада аловун кюзярмиш щиссяъикляринин шцаланмасы, тцстц газынын цчатомлу компонентляринини шцаланмасы, сярбяст конвексийа, диварын шцаланмасы, радиант камерасынын форма вя юлчцляринин нисбяти, екранлашдырма дяряъяси, йанаъаьын нювц вя йанма цсулу вя с. бир чох амилляр нязяря алыныр.

Бунунла ялагядар олараг радиант сексийасынын щесабланмасында мцхтялиф емпирик дцстурлардан эениш истифадя едилир. Щазырда радиант сексийасынын щесабланмасы Н.И.Белоконун нязяри ясасландырылмыш аналитик методуна ясасян апарылыр [1, 3]. Бу методда еквивалент мцтляг гара сятщ (ЩС, м2) анлайышындан истифадя едилир.

Щягиги екранын шцаланма иля алдаьы истилик Грш сятщи арасындакы асылылыг беля ифадя олунур:(14.1)

бурада Грш – щягиги екранын (сятщи Фр, м2 олан) йалныз шцаланма щесабына алдыьы истилик, Вт; ЪС = 5,67 Вт/(м2·К4) – мцтляг гара ъисмин шцабурахма ямсалы; Та – ашырымда тцстц газынын температуру, К; θ – радиант боруларынын хариъи сятщинин орта температурудур, К.

Щягиги екран, Грш-дян башга тцстц газларынын сярбяст конвексийасы щесабына да мцяййян мигдарда Грк истилик алыр:

(14.2 )

бурада αк-сярбяст конвексийа иля истиликвермя ямсалы, Вт/(м2·К); Фр-собанын радиант сексийасы боруларынын сятщинин сащяси, м2.15.2. Конвексийа сексийасынын щесабланмасы

Коевексийа сексийасынын хаммал гыздырылан боруларынын сятщи (Фк) ади истиликютцрмя тянлийи иля щесабланыр:(14.3)
Истиликютцрмя ямсалы К верилян тянлийя ясасян тапылыр:

(14.4)

Тцстц газынын температуру хейли йцксяк олдуьундан онун истиликвермя ямсалынын (αи) шуаланманын нязяря алмагла беля бир дцстур тяйин едирляр:

αи ≈ 1,1 (αк + αш) (14.6)

бурада αк-хаммал-конвексийа бору дястиня тцстц газындан конвексийа иля истиликвермя ямсалы; αш-тцстц газынын шцаланма иля истиликвермя ямсалы; 1,1-диварын шцаланма тясирини нязяря алан истиликвермя ямсалыдыр.

Истиликвермя ямсалларынын (αк вя αш) щесабламаг цчцн хцсуси дцстурлар мювъуддур Практики верилянляря ясасян тцсту газы цчцн αи=23 – 52 Вт(м2·К); майе хаммал цчцн К≈αи эютцрцля биляр.

Боруларын сечилмиш диаметриндя, хаммал верилян паралел ахынларын сайы ахынын дахил олдуьу илк борунун эиришиндя сцрятин тювсиййя олунан гиймятиня эюря сечилир; майе нефт хаммалы цчцн ωк=0,8 – 2,5 м/сан вя газ цчцн ωк=8 – 15 м/сан.Sobaların цlзьlYri arasında aşağıdakıları tYyin etmYk ьзьn bYzi dьsturlaiı nYzYrdYn keзırYk. Истифадя едилян хаммал боруларынын диаметляри 76 Х 5, 89 Х 8, 102 Х 8, 114 Х 8, 127 Х 8, 152 Х 8, 159 Х 10, 210 Х 12 мм юлчцляриндя олур.

Borunun зevrilmiş uzunluğu belY tapılır:

l5b =lb +le , m

burada lb – borunun hYqiqi uzunluğu,

le – ekvivalent uzunluqdur.

Axin ьзьn le = 30d qYbul etmYk olar.

burada d borunun daxili diametridir.
Buxarlanma sahYsinin зevrilmiş uzunluğunu belY tYyin etmYk olar:

Lbux = nb l5b , m

n borular sayıdır.

Tьstь borusunun hьndьrlьyьnь tapaq:burada ρh vY ρq - uyğun olaraq havanın vY qazın sıxlıqlarıdır.

МЦНДЯРИЪАТ


1.Кимйа технолоэийасы просесляри вя апаратлары -1. Фяннин мягсяди,

вязифяляри. Техноложи просеслярин тяснифаты…………........................

31.1.Просеслярин статикасы. Мадди вя истилик баланслары. Просеслярин кинетикасы ……………………………………………………...……...

52.Щидромеханики просесляр (щидродинамики вя щидростатики просесляр)72.1.Щидростатиканын ясас тянлийи …………………………………………..103.Щидродинамика. Ахынын щярякятини характеризя едян ясас кямиййятляр

Ахынын щярякят режимляри ……………………………………………..

113.1.Навйе-Стокс вя Бернулли тянликляри. Бору кямяриндя басгы иткиси 143.2.Реал вя идеал ахынлар цчцн Бернулли тянлийи 184.1Майелярин нягл олунмасы …………………………………………….. 214.2Nasosun vY şYbYkYnin xarakteristikası .İşзi nцqtY……………………………………………….275Qazların nYql edilmYsi 305.1.Газларын сыхылмасы цчцн тятбиг олунан машынларын тяснифаты …………..305.2.Газын сыхылмасына сярф олунан енержи …………………………………315.3.Компрессорун валына дцшян эцъ …………………………………….. 315.4.Компрессорун там базгысы …………………………………………...335.5Бярк маддялярин цйцдцлмяси, чешидляря айрылмасы вя нягли ………..346.Bircins olmayan sistemlYrin ayrılma ьsulları. Ağırlıq qьvvYsinin tYsiri altında зцkmY …………………………………………………..

366.1.Flotasiya prosesi ……………………………………………………...376.2.Гайнар лай вя пневмонягилиййат шяраити ……………………………..396.3.Майе мцщитдя гарышдырма ……………………………………………407.Филтрлямя просеси ……………………………………………………..418.Мяркяздянгачма гцввяси сащясиндя айрылма, сентрифуглама ……….438.1.Toztutan avadanlıqlar ………………………………………………..449.Истилик мцбадиляси просесляри. Истиликкечирмя, Истиликвермя, Истилик шцаланмасы тянликляри …………………………………………………

4510.Истилик мцбадиляси апаратлары …………………………………………..5210.1.Истилик мцбадиляси апаратларынын истилик балансы ……………………….. 5510.2.İstilik mцbadilY aparatları vY onların konstruksiyaları ……………….5610.3.İstilikdYyişdirici aparatlar …………………………………………… 5610.4. Utilizasiya qazanları vY ekonomayzerlYr …………………………….5911.İstilik mцbadilYsi aparatlarınын hesabı6012.Kimya sYnayesinin sobaları, onların konstruksiyası …………………6313.Borulu sobanın hesabı ………………………………………………..6514.Радиант сексийасынын щесабланмасы методлары ………………………..6714.1.Конвексийа сексийасынын щесабланмасы ………………………………68


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa