Кимйа сянайесинин просес вя апаратлары – 1 Фяннин мягсяди, вязифяляри. Техноложи просеслярин тяснифатыDownload 1.34 Mb.
bet3/5
Sana25.06.2017
Hajmi1.34 Mb.
1   2   3   4   5

SistemlYr. BYrk hissYciklYrin

юlчцlYri, mk

Kobud suspenziyalar >100

ZYrif suspenziyalar 0,5ч100

Bulanıq (мути) 0,1–0,5

Kolloid mYhlullar <0,1

6.1. Чюкмя просеси. ЗцkmY sьrYtinin tYyini
Bircins olmayan qarışıqları ayırmaq цчцn чюkmY, sцzmY, flotasiya vY s. geniş istifadY olunur. Qeyd etmYk lazımdır ki, bircins olmayan qarışıqların ayrılması цчцn istifadY edilYn aparatlardan biri чюkdцrцcцlYrdir. ЧюkmY prosesi ağırlıq qцvvYsinin tYsiri altinda baş verir, belY ki, sıxlıqları fYrqli olan bYrk hissYciklYr maye mцhitdY чюkmYklY ayrılırlar.

ЗюkmY sцrYti (sabitlYşmiş rejimdY) Stoks dцsturu ilY xarakterizY olunur (bu hal ьзьn Wo maksimal vY sabit olur):

Wo=gd2b – ρm)/18μ (6.1)

burada d – bYrk hissYciyin diametri;

ρb, ρm – uyğun olaraq bYrk hissYciyin vY mayenin sıxlıqları;

μ – mцhitin dinamik юzlцlцyц;

g – sYrbYst dцşmY tYcilidir.
Stoks dьsturundan gцrьndьyь kimi, hissYciklYrin diametri bцyьdьkcY, xьsusi зYkilYrinin fYrqi artdıqca vY mьhitin цzlьlьyь azaldıqca зцkmY sьrYti artır.
1 2 qarışıq - ↑ maye

AdYtYn : →3

чюkdцrцcцnцn dYrinliyi H=1,5-4 m,

uzunluğu (8-12)H, eni 3-6 m olur. 4 şlam


ŞYkil 6.1. Ьfьqi чюkdцrцcц.

1.Giriş nюvц, 2. чюkdцrцcц kamera

3.Чıxış nюvц, 4.ЧюkYk

ЧюkmY vaxtı aşağıdaki kimi tapılır:

τ=h/w0 (6.2)

burada h- зцkdьrьcьnьn ьmumi hьndьrlьyь,

w0- hissYciklYrin зцkmY sьrYtidir.


ЗцkmY sьrYtinin kriterial tYnliyi aşağıdakı dьstьr ilY tYyin edilir:
(6.3)
burada Arximed kriteriyası olan Ar belY tapılır:

(6.4)


Лaminar rejimdY () чюkmY sцrYti Stoksa gцrY:

(6.5)

Bu qiymYti (6.3)-dY yerinY yazsaq, Лaminar rejim ьзьn kriterial tYnlik alarıq:
Re = Ar/18 (6.6)

6.2.Emulsiyaların ayrılması zamanı зцkmY sьrYtinin tYyini

SYnayedY tYtbiq olunan чox mцxtYlif konstruksiyalı чюkdцrцcцlYr mцvcuddur. MYsYlYn, ьfьqi, şaquli formaya malik чюkdцrцcцlYr mцvcuddur.Ьfьqi чюkdцrцcцlYrin hesablanmasını nYzYrdYn keзirYk.ЗцkdьrьcьdY axının hYrYkYtinin laminarlığı :
Re = wD/γ <2300 (6.7)
olduqda, hissYciklYrin зцkmYsi ьзьn Yn yaxşı şYrait yaradılmış olur.

ЗцkdьrьcьdY axının orta sьrYti belY tapılır:


 (6.8)
burada V - зцkdьrьlYn qarışığın ьmumi miqdarı,

N – paralel işlYyYn зцkdьrьcьlYrin sayı, - bir зьkd-nьn en

kYsiyi,

D –hYr bir зцkd-nьn diametridir.


(6.7) tYnliyindY ( w)-in qiymYtini yazsaq alarıq:

Buradan isY
ЗцkdьrьcьdY зцkYn hissYciklYrin keзmYli olduqları Yn bцyьk yol (şaquli) aparatın diametrinY bYrabYr olur . Ona gцrY зцkmYyY lazım olan vaxt:
san

HissYciyin зцkdьrьcьdY Yn зox qalma mьddYti:


τ = L/w , san
HissYciyin dibY зцkmYsiti tYmin etmYk ьзьn

τ > τ0 şYrti tYmin olunmalıdır.


Зцkdьrьcьnьn lazım olan minimal uzunluğunu τ = τ0 şYrtindYn tapırıq.

Doğrudan da axının hYзmindY orta qiymYtY gYtirilmiş wh sьrYti, (6.8) tYnliyindY tapılmış axının orta sьrYtindYn (w) bir qYdYr coxdur. Onda qYbul etmYk olar ki,


Wh = W/m , m – mьxtYlif amillYrdYn asılı Ymsaldır.

6.1. Flotasiya prosesi
Flotasiya prosesi dY bYrk hissYciklYrin чюkdцrцlmYsi ilY oxşardır. FYrq ondadır ki, burada hissYciklYr sıxlıqları maye mцhitin sıxlığından kiчik olduğu цчцn mayenin sYthinY - цzY чıxır. Ona gюrY dY YvvYldY gцstYrilYn Stoks qanununda tYcil Arximed qцvvYsinin yaratdığı tYcillY YvYz olunmaqla hYmin qanun tYtbiq edilY bilYr. Sonra isY цzY чıxma sцrYti hesablanır.

Flotasiyanın elementar aktı belYdir: mayedY olan qaz qabarcığı yuxarı qalxarkYn bYrk hidrofob hissYciyY yaxınlaşdıqda onların yapışması baş verir, sonra qabarcıq sYthY qalxır, orada hissYciklYrin qatılığı чox olan kюpцk tYbYqYsi yaranır. Чox mцxtYlif konstruksiyalı flotatorlar mцvcuddur. Onlardan birinY baxaq:


1 2ReaktivlYr 3 tYmiz↑ maye

5 чюkцntцqarışıq4
ŞYkil 6.2. KimyYvi flotasiya qurğusunun sxemi.

1.Qarışdırıcı, 2.Qaşıyıcı, 3. Şlam qYbuledicisi, 4. Флотасийа камерасы,

5. Реаксийа камерасы.

Aydındır ki, flotasiya prosesinin kinetikası sYthdY kюpцyцn qatılaşması ilY YlaqYdardır. Kюpцyцn qatılaşdırılması prosesindY sistemin hYcminin dYyişmYsi nYzYrY alınmaqla prosesin kinetikası aşağıdaki tYnliklY ifadY olunur:

(-1/V)dc/dт=cn (6.3)

burada V – işчi hYcm;

c – SAM-ın (сятщи актив маддянин) qatılığı;

n – SAM-ın kюpцyY keчmY prosesinin formal reaksiya tYrtibidir.

KюpцklY SAM-ın чıxarılma dYrYcYsi:

бs=100(cb-cs)/cb=ck/cs·100 (6.4)


burada cb, cs, ck – SAM-ın başlanğıc, son vY kюpцkdY qatılığıdır.

Yuxarıda qeyd edilYn qaydada цzY чıxma sцrYti tapıldıqdan sonra, tYlYb olunan zaman vY flotatorun юlчцlYri hesablanır.6.2. Гайнар лай вя пневмонягилиййат шяраити

Сяпялянян материалын газ ахынындакы асылы лайын хариъи эюрцнцшцня эюря «гайнар» майейя охшадыьындан вя майе кими ахыъы олдуьундан ону гайнар лай, йахуд псевдомайе, щямчинин псевдойайнар лай да адландырырлар.

Верилмиш мясамялиликдя гайнар лайын ямяля эялмя шяраити Тодес дцстуру иля тяйин едилир:

(6.5)

Бу дцстурда(6.6)

(6.7)

(6.8)

бурада W – газ ахынынын фиктив сцряти, йяни бош апаратын там ен кясик сащясиня нязярян сцряти, м/сан; д – щисяъиклярин диаметри, м; ν – мцщитин кинематик юзлцлцйц, м2/сан; э – сярбястдцшмя тяъили, м/сан2; ε – лайын мясамялилийидир (сярбяст щяъмин пайыдыр).

Асылы щиссяъикли лайын мясамялилийини ε, тярпянмяз, йахуд тюкцлмцш лайын мясамялилийиня εо гябул етсяк, онда (6.5) дцстуру гайнар лайын ямяля эялмя башланьыъына уйьун олан (гайнар лайын ямяля эялмясинин бющран сцряти адланан) ахын сцрятини мцяййян едир.

Мясамялилик ε = 1 олдугда учма сцрятинин (Wу), йяни тяк щиссяъиклярин асылы вязиййятдя олмасына уйьун эялян ахын сцрятини щесабламаьа имкан верян дцстур алыныр:(6.9)

Учма сцряти иля тяк щиссяъийин чюкмя сцрятинин ядяди гиймятляри ейни олдуьу цчцн (6.9) дцстурундан Wу – нын щесабламасында истифадя етмяк олар. (Ре критерийасынын гиймятиндян асылы олмайараг, йяни истянилян чюкмя режиминдя).

Сяпялянян материалын шагули вя цфиги бору кямяриндя нягл едилмяси цчцн газ ахынынын фиктив сцряти, адятян експериментля мцяййян олунур, йахуд шяртиня эюря гябул едилир.
6. 3. Майе мцщитдя гарышдырма

Бир чох просеслярин интенсивляшдирилмясиндя гарышдырма мцщим рол ойнайыр. Гаршылыглы тясирдя олан фазаларын контакт сятщляринин тязялянмяси вя артмасы, бир фаза щиссяъикляринин диэяр фазада мцнтязям пайланмасы, щиссяъиклярин фасилясиз вя тез йенидян пайланмасы мцхтялиф физики-кимйяви просеслярин там вя тез эетмясиня кюмяк едир. Дистилатларын физики вя кимйяви цсулларла тямизлянмясиндя кимйа вя кцтля мцбадиляси просесляринин сцряти артыр. Истилик мцбадиляси иля эедян просеслярдя гарышдырма истиликвермя ямсалыны артырыр, температуру бярабярляшдирир, ифрат гызма вя гисмян йанма имканыны азалдыр. Гарышдырма мцстягил бир просес кими щямчинин мцхтялиф гарышыгларын, емулсийаларын щазырланмасында, нефт мящсулларынын емалында вя с. – дя истифадя едилир.

Майе мцщитиндя гарышдырманын ясас сянайе цсуллары бунлардыр: механики, щидравлик вя барботажла (пневматик) гарышдырма [1-5]. Ашаьыда мцхтялиф тип механики гарышдырыъыларын тювсиййя олунан иш параметрляри щаггында мялумат верилир.

а) кцрякли гарышдырыъылар. Адятян, ашаьыдакы шяртляр дахилиндя истифадя едилир: мцщитин юзлцлцйц µ ≤ 2 Па·сан; фырланма тезлийи н = 0,2 – 1,2 дювр/сан; фырланма сцряти (кцряклярин уъунда) у = πнд = 0,5 – 5 м/сан;

б) пропеллерли гарышдырыъы: µ ≤ 4 Па·сан; н = 2 – 40 дювр/сан; у = 5 – 15 м/сан;

в) турбинли гарышдырыъы: µ ≤ 60 Па·сан; н = 2 – 10 дювр/сан; у = 3 – 8 м/сан;

г) чох юзлц майелярин гарышдырылмасында шнек (µ-нин гиймяти 500 Па·сан гядяр олдугда) вя лент (юзлцлцк 3000 Па·сан гядяр олдугда) гарышдырыъыларындан истифадя едилир. Сабитляшмиш режимдя механики гарышдырыъынын сярф етдийи эцъ верилян критериал тянликля тапылыр.

(6.10)

бурада КН – эцъ критерийасы; РеМ – мяркяздянгачманын Рейнолдс критерийасы; ФрМ – мяркяздянгачманын Фруд критерийасы; Г1, Г2 … - щяндяси охшарлыг симплексляридир.

Тянликдяки критерийалар ашаьыдакы кими тяйин едилир:

(6.11)

(6.12)

(6.13)

бурада Н-гарышдырыъынын ишляк эцъц йяни, гарышдырыъыйа верилян эцъ, Вт; -иш шяраитиндя мцщитин сыхлыьы, кг/м3; ν-мцщитин кинематик юзлцлцйц, м2/сан; н -гарышдырыъынын фырланма тезлийи, дювр/сан; д-гарышдырыъынын диаметри (гарышдырыъы кцряклярин уъларынын ъыздыьы чеврянин диаметри), м; э-сярбястдцшмя тяъилидир, м/сан2.

РеМ < 10 олдугда гарышдырыъыда ахынын щярякяти ламинар, РеМ = 10 – 1000 олдугда кечид режими, РеМ > 1000 олдугда ися гарышдырма режими турбулентдир.

Апаратда гайтарыъы аракясмяляр олдугда, йахуд гайтарыъынын валы екссентрик йерляшдирилдикдя аьырлаг гцввясинин тясирини нязяря алан ФрМ критерийасы нязяря алынмыр.

Щяндяси охшар гарышдырыъылар цчцн критериал тянлик беля ифадя едилир:

(6.14)

Мцхтялиф тип гарышдырыъылар цчцн (6.14) тянлийинин КН = ф (РеМ) асылылыьы яйриляри, йахуд А вя м сабитляринин гиймяти тяърцби йолла тапылыр вя ядябиййатларда верилир.


7. Филтрлямя просеси

Bir sıra bircins olmayan qarışıqlar vardır ki, onları чюkmY ilY ayırmağa чox zaman tYlYb olunur, yaxud mцmkцn olmur. Bu halda filtrlYmY prosesindYn istifadY olunur. FiltrlYyici mYsamYli arakYsmYnin kюmYyi ilY bircins olmayan sistemlYrin ayrılmasına filtrlYmY deyilir. FiltrlYmY prosesi maye sцtununun hidrostatik tYzyiqi, arakYsmY цзYrindY yцksYk tYzyiq vY ya arakYsmYdYn sonra yaradılan vakuumun tYsiri altında aparılır. ArakYsmY kimi deşiklYri olan metal lюvhYdYn, torlardan, hYmчinin parчa, azbest, шцшY, pambıq, kağız, sцni vY sintetik liflYrdYn istifadY olunur. FiltrlYmY prosesi aparılan aparatlar filtr adlanır.Sьzьcь arakYsmY - hissYciklYrin xarakterindYn vY цlзьlYrindYn, mьhitin aqressivliyindYn, onun цzlьlьyьndYn vY temp-dan asılı olaraq seзilir.

Onlar prosesin aparılma xarakterinY gюrY dюvri vY fasilYsiz; tYzyiqY gюrY vakuum (0,085Ρa) vY tYzyiq altında (1,3ч1,5 МPa) vY ya maye sцtununun hidrostatik tYzyiqi altında (0,05 МPa-a qYdYr); konstruksiyasına gюrY barabanlı, diskli, lentli vY s. olurlar. Onlardan bYzilYrinin prinsipial sxeminY baxaq.


2

1↑ ↑

4 3

1 h 7 5

2 qarışıq

→3


6

Yuyucu su

4

8
ŞYkil 7.1. Hirostatik tYzyiq altında ŞYkil. 7.2. Barabanlı vakum filtr

işlYyn filtr 1.Sцzцcц parчa 2,5,7.DiyircYklYr

1.Maye sцtunu, 2.Чюkцntц tYbYqYsi, 3.Бıчaq 4. Йuyucu suyu vermяk цчцn

3.Sцzцcц arakYsmY, 4.Filtirat qabı. lцlY. 6.yuyucu suyun чıxarılması цчцн

nюv. 8.TYknY (чanaq)
FiltrlYmY prosesinin Ysas gцstYricilYrindYn biri sьrYtdir (C) ki, onu aşağıdakı formula ilY tapmaq olar:

Sabit sцrYt режиминdY

(7.1)


Burada V- filtratın hYcmi,

F- filtrin sYthi, τ- vaxtdır,

FiltrlYmY prosesinin цyrYnilmYsi gцstYrmişdir ki, зцkьntьnьn vY sьzьlYn mayenin hYrYkYti , mayelYrin kapilyar kanallarda hYrYkYti qanunlarına tabedir.Onda (7.1) tYnliyini aşağıdakı şYkildY yazmaq olar:

(7.2)
Burada P- filtrin hYr 2 tYrYfindYki tYzyiqlYr fYrqi(mayenin filtrdYn keзdiyi zaman

basqı itkisidir, kq/m2 ),

ρ- filtrin xьsusi mьqavimYti,

h- filtrin qalınlığı,

μ- mayenin dinamiki цzlьlьyьdьr, kqsan/m2 .

Sьzьcь tYbYqY зцkьntь tYbYqYsindYn vY sьzYn arakYsmYdYn ibarYt olduğundan, eyni miqdarda maye hYm şцkьntьdYn, hYm dY arakYsmYdYn keзir. Bunları nYzYrY alsaq, (7.2) tYnliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

Cμρ1h1 = p1

Cμρ2h2 = p2

Burada 1 indeksi зцkьntь tYbYqYsinY,

2 indeksi sьzьcь arakYsmYyY aiddir.

Axırıncı 2 ifadYni cYmlYsYk alarıq:

Cμ(ρ1h1 + ρ2h2 ) = P1 + P2

buradan


Axirincı tYnlik gцstYrir ki, sьzmY sьrYti tYzyiqlYr fYrqi ilY dьz mьtYnasibdir.


Sabit sцrYt режиминdY - зцkьntь layınin qalınlığı daim artır , ona gцrY verilYn suspenziyanın tYzyiqi artırılmalıdır ki, ΔP artsın.

Sabit tYzyiqlYr fYrqindY

Bu zaman зцkьntь layınin qalınlığınin artması nYticYsindY, zaman keзdikcY, filtrlYmY sьrYti aşağı dьşьr.Onda filtratın hYcmi:


(7.2)

Бурада Ф – филтрлямя сятщинин сащяси; V- filtratın hYcmi,- тязйигляр фярги;

- заман;

- чюкцнтц иля бирликдя филтрляйиъи аракясмянин мцгавимятидир.

SьzьlmYnin orta sьrYtini aşağıdakı formula ilY hesablamaq olar:(7.3)
SьzgYcdYn 1m3 maye keşdikdYn sonra onun ьstьnY yığılmış зцkьntьnьn hYcmini X(m3) ilY işarY etsYk, ondan V(m3) hYcmli maye kecdikdY aşağıdakı ifadYni yazmaq olar:

xV = hF


buradan зцkьntь tYbYqYsinin hьndьrlьyь:

h = xV/F
FiltrlYmY prosesinin getdiyi aparatın iş prinsipi ilY tanış olaq. Suspenziya 1 qYbuledicidYn 2 nasosu ilY 3 filtrinY daxil edilir. Suspenziyanın artığı filtrin yuxarısındakı ştuserdYn tцkьlYrYk yenidYn 1 qYbulediciye qaytarılır. Vakuum-nasos 7 vasilYsi ilY yaradilan boşluq nYticYsindY suspenziya filtrin sьzgYcindYn keзir, зцkьntь isY yığılaraq orada qalır. Filtrat 5 tutumuna yığılır vY oradan 6 nasosu ilY xaric edilir.Qazlar 5 tutumunun yuxarı hissYsindYn 7 nasosu ilY sistemdYnxaric edilir.(Bax : A.İ.Skoblo sYh.348.)
8. МяркяздYнгачма гцввяси сащясиндя

айрылма, сентрифуглама

Биръинс олмайан системlYri mYrkYzdYnqaзma qьvvYsinin tYsiri altında aparmaq daha sYrfYlidir. Ağırlıq qьvvYsi tYsiri ilY ayrılmaya nisbYtYn, mYrkYzdYnqaзma qьvvYsinin tYtbiqi prosesin daha intensiv aparılmasına kцmYk edir.

Биръинс олмайан системдя щиссяъийя тясир едян мяркяздянгачма гцввяси ашаьыдакы кими ифадя олунур.

(8.1)

бурада м – щиссяъийин кцтляси;

р – фырланма радиусу;

W =р – даиряви сцрят;

н – дюврляр сайыдыр
Sentrifuqlar.Мяркяздянгачма гцввясинин тясири сащясиндя биръинс олмайан системлярин айрылмасы просеси сенарифуглама, просес щяйата кечирилян апаратлар ися сентрифуглар адланыр.

Bu tip apatları 3 Ysas qrupa bцlmYk olar.

1.Fırlanan deşikli barabanlı. Cox zaman barabanın daxili – sьzьcь arakYsmY(mYs. parзa) ilY цrtьlьr. BelY sentrifuqlar dYnYvYr şYkilli fazası olan mYhlulları ayırmaq ьзьn istifadY edilir.

2. Fırlanan deşiksiz (bьtцv divarlı) barabanlı. ЗYtin sьzьlYn suspenziyaları ayırmaq ьзьn işlYdilir.

3.Separasiyalandıran bьtцv divarlı barabanlı. Bunlardan emulsiyaları ayırmaq vY suspenziyaları qatılaşdırmaq ьзьn istifadY edilir.

Конструксийасына эюря сентрифуглар шагули вя цфuги ола билярляр. (Шяк. 8.1).


а б

Шяк. 8.1. Сентрифуглар. а-шагули; б-цфги сентрифуг.

Биръинс олмайан системдя щиссяъийя тясир эюстярян мяркяздянгачма гцввясинин аьырлыг гцввясиня олан нисбятиня мяркяздянгачма амили вя йа айрылма амили дейилир.

(8.2)

Ламинар режим сащясиндя мяркяздянгачма чюкмя сцряти ашаьыдакы кими мцяййян олунур:(8.3)

Сентрифуглар айрылма амилинин гиймятиня эюря тясниф олунурлар.

Ка < 3500 олдугда нормал сентрифуглар;

Ка > 3500 олдугда ися сцрятли сентрифуглар адланырлар.


Sentrifuqlarların iş prinsiplYri aşağıdakı kimidir. ЏgYr mayeyY hYr hansı bir P qьvvYsi tYsir edirsY, onda bu mayenin sYthi hYmin qьvvYyY perpendikulyar vYziyyYt almağa зalışır. Baraban maye ilY fırlandıqda, mayeyY 2 qьvvY - mYrkYzdYnqaзma (C) vY ağırlıq (G) qьvvYsi tYsir edir.(şYh.8.2. Џmircanov sYh.381). Bu qьvvYlYrin YvYzlYyicisi (P) maili yцnYlmişdir.Bu sYbYbdYn mayenin dY sYthi mailidir vY P YvYzlYyicisinY perpendikulyar vYziyyYt tutur. Maye hissYciklYri fırlanma oxundan nY qYdYr uzaqda yerlYşsY, C mYrkYzdYn qaзma qьvvYsi dY bir o qYdYr bцyьk olar.NYticYdY P-nin istiqamYti ilY ьfьqi xYtt arasındakı bucaq kiзilir. Bu zaman mayenin sYthi şaquli vYziyyYtY yaxınlaşır.

Bu proses nYticYsindY mayenin sYthi paraboloid formasını alır. ЏmYlY gYlYn qıfın dYrinliyi (h) , yYni mayenin qalxma hьndьrlьyь ашаьыдакы formula ilY tYyin edilir:Burada R – barabanın radiusu, n – barabanın dцvrlYr sayıdır.

HissYciyin barabanda qalma mьddYti :
burada Viş – barabanın işзi hYcmi,

V – sentrifuqun mYhsuldarlığı,

H – barabanın hьndьrlьyь,

Wor – barabanda axının orta sьrYtidir.

ЏgYr зцkmYnin davam etdiyi zamanı T ilY işarY etsYk, şьkmYnin mьmkьn olması ьзьn aşağıdakı şYrt цdYnilmYlidir:

T > τ vY ya Viş/V > τ


8.1. Toztutan(siklon) avadanlıqlar

MYrkYzdYnqaзma qцvvYsinin tYsiri altında qazdan tozun tutularaq ayrılması цчцn istifadY edilYn avadanlıqlar siklonlardır. Onlar ayrıca vY ya batareyalar şYklindY tYtbiq olunurlar.

Aparatda basqı itкisi: 2 4

p=ξW2ρ/2 (8.4)

burada W=V/S – хятти sцrYt; 1- газын сыхлыьы; ξ- mьqavimYt Ymsalı

V– aparatdan keчYn qazın hYcmi сярфи;

S=0,785D2–siklonun gюvdYsinin en kYsik sahYsi; 3

D–gюvdYnin silindrik hissYsinin diametri; тоз

Хятти sцrYt W=2,5-4,0 m/san щяддиндя ŞYkil 8.2.Siklon

gюtцrцlцr. 1.GюvdY 2.Giriş borusu

Aparatın gюvdYsinin en kYsik sahYsi 3.Toz чıxaran boru

aşağıdakı kimi hesablan 4.Чıxış borusu

S = V/W; S=V/n·W–batareya цчцn (8.5)

D =

burada n –batareyada siklonларыn sayidır.

Siklonların iş prinsipini nYzYrdYn kecirYk.Siklon aparatı konusvari dibi olan şaquli silindrik gцvdYdYn ibarYtdir. Qaz yuxarıdan 2 giriş borusu ilY aparata daxil olur.Silindrin işYrisindY qaz axını aparatın daxili boyunca spiral istiqamYtindY aşağı hYrYkYt edirlYr. Bir-iki dцvr vurandan sonra, mYrkYzi boru vasitYsi ilY aparatın yuxarı hissYsindYn xaric olunurlar. Toz hissYciklYri isY mYrkYzdYnqaзma qцvvYsinin tYsiri altında divarlarla sьrьşYrYk aparatın alt hissYsindYn 3 xaric olunurlar.Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa