Hosil qiluvchi funksiyalar va ularningDownload 34,48 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi34,48 Kb.
#319157
Bog'liq
9-Mavzu Hosil qiluvchi funksiyalar va ularning tatbiqi Hosil qiHosil qiluvchi funksiyalar va ularning tatbiqi


9-Mavzu: Hosil qiluvchi funksiyalar va ularning tatbiqi

 1. Hosil qiluvchi funksiyalarning ta’rifi. Hosil qiluvchi funksiyalarning ta’rifi uchun zarur bo‘lgan ayrim tushunchalarni matematik analiz kursidan keltiramiz. Quyidagi chekli sonlarning cheksiz ketma-ketligi berilgan bo‘lsin:

u1, u2 ,..., un ,....

Shu ketma-ketlik yordamida tuzilgan

u1 u2  ...  un  ...  uk

k 1

ifoda sonli cheksiz qator yoki, qisqacha, qator deb,u1, u2 ,..., un ,...

chekli sonlar esaqatorning hadlari deb ataladi.

yig‘indisi deyiladi.

sn u1 u2  ...  un

yig‘indiga qatorning xususiyAgar qatorning xususiy yig‘indilaridan tuzilgan

s1, s2,..., sn ,...

ketma-ketlikchekli limitga ega bo‘lsa, u holda qator yaqinlashuvchi va bu limitning qiymati yaqinlashuvchi qator yig‘indisi deb ataladi.

Agar xususiy yig‘indilar ketma-ketligi chekli limitga ega bo‘lmasa, u holdaqator uzoqlashuvchi deyiladi.

Yuqorida keltirilgan sonli cheksiz qator tushunchasida qatorningu1, u2 ,..., un ,... hadlari sonlar emas, balki qandaydir x o‘zgaruvchiga bog‘liq chekli

qiymatlar qabul qiluvchi u1(x),u2(x),...,un (x),... funksiyalardan iborat bo‘lsa, u holda

bu funksiyalarning cheksiz yig‘indisini ifodalovchiu1(x)  u2 (x)  ...  un (x)  ...  uk (x)k 1

funksional qator tushunchasiga ega bo‘lamiz.

Amaliy masalalarni hal qilishda funksional qatorlar sinfiga tegishli bo‘lgan darajali qatorlar muhim ahamiyatga ega. Darajali qatora a x a x2  ...  a xn  ...  a xk


0 1 2

n k

k 1

ko‘rinishga ega bo‘lgan funksional qatordan iboratdir, bu yerda a0 , a1, a2 ,..., an ,...

berilgan chekli o‘zgarmas koeffitsientlarni, x esa qator o‘zgaruvchisini ifodalaydi.

Tushunarliki, o‘zgaruvchisi nolga teng bo‘lgan har qanday darajali qator yaqinlashuvchidir. Odatda darajali qator o‘zgaruvchining ba’zi qiymatlarida yaqinlashuvchi, boshqalarida esa uzoqlashuvchi bo‘ladi. Ammo, shunday darajali qatorlar borki, ular o‘zgaruvchi qanday qiymatga ega bo‘lishidan qat’iy nazar yaqinlashuvchi yoki o‘zgaruvchining noldan boshqa barcha qiymatlarida uzoqlashuvchi bo‘ladi.

Kombinatorikada qator tushunchasi kombinatorik ob’yektlar tufayli vujudga kelgan ketma-ketliklar bilan ishlash uchun kerakli qurol sifatida qo‘llaniladi. Masalan, agar bo‘laklash masalasi qaralayotgan bo‘lsa, bunday sonlar ketma- ketligining elementlari qilib n natural sonni qo‘shiluvchilar yig‘indisi sifatida

bo‘laklashlar soni R(n) ni olish mumkin.


Agar darajali qator vositasida chekli sonlarning

a0 , a1, a2 ,..., an ,...

cheksiz


ketma-ketligiga haqiqiy yoki kompleks o‘zgaruvchili qandaydir funksiya mos qo‘yilishi mumkin bo‘lsa, u holda ketma-ketliklar ustida bajariladigan ba’zi amallarni ularga mos funksiyalar ustida bajarish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Darajali qator yig‘indisini ifodalovchi
k
f (x)  ak x

k 0

funksiya a0 , a1, a2 ,..., an ,... ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi deb ataladi.


Bu yerda

f (x)

funksiyani aniqlovchi qatorning yaqinlashuvchi bo‘lishiuchun x o‘zgaruvchining haqiqiy yoki kompleks qiymatli bo‘lishi muhim ahamiyatga ega emas.

Matematik analiz kursidan ma’lumki, agar
k
f (x)  ak x

k 0

darajali qatorf (k) (0)

x  0

nuqtaning qandaydir atrofida yaqinlashuvchi bo‘lsa, u holda

ak k!

( k  0,1,2,...

) formula o‘rinli bo‘ladi, bu yerda

f (k) (0)

ifoda


f (x)

funksiyadan olingan k -tartibli hosilasining

x  0

nuqtadagi qiymatidir. 1. misol. Hadlari faqat birlardan iborat bo‘lgan

1,1,...,1,...

sonlar ketma-ketligining hosil qiluvchi funksiyasi

f (x) 

1


1 x

ko‘rinishga ega bo‘ladi.Haqiqatdan ham, 1,1,...,1,... sonlar ketma-ketligiga

1 x x2  ...  xn  ...

darajali qator mos keladi va bu darajali qatorning hadlari maxraji x ga teng bo‘lgan

1, x, x2 ,..., xn ,...

ko‘rinishdagi geometrik progressiyadan iboratdir. Elementar matematika kursidan


ma’lumki, bu progressiya

| x | 1

bo‘lganda cheksiz kamayuvchi geometrikprogressiya bo‘ladi va uning barcha hadlari yig‘indisi

formula bilan ifodalanadi.

1  x x2  ...  xn  ... 

1


1  x

 1. misol. 1-misoldagidek mulohaza yuritib har qanday chekli a songa mos

keluvchi

1, a, a2,..., an,...

sonlar ketma-ketligining hosil qiluvchi funksiyasi


f (x) 

1


1 ax

ko‘rinishda bo‘lishini aniqlash mumkin. 1. Hosil qiluvchi funksiyalarning oddiy xossalari. Hosil qiluvchi funksiyalar bir qator xossalarga ega. Biz quyida shunday xossalardan ba’zilarini oddiy xossalar sifatida keltiramiz. Ular hosil qiluvchi funksiyalarni tuzish hamda ulardan amaliy masalalarni hal etishda ko‘mak berishadi.

 1. xossa. Agar

a0 , a1, a2 ,..., an ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

fa (x) va holda

b0 ,b1,b2 ,...,bn ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi
a0 b0 , a1 b1, a2 b2 ,..., an bn ,...

fb (x)

bo‘lsa, u

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

f (x)  fa (x)  fb (x)

bo‘ladi.

 1. xossa. Agar

a0 , a1, a2 ,..., an ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

fa (x) va

b0 ,b1,b2 ,...,bn ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

n

fb (x)

bo‘lsa, u

holda elementlari

dn aibn i

i 0

( n  0,1,2,... ) sonlardan iborat bo‘lgan

d0 , d1, d2 ,...,dn ,... ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

f (x)  fa (x) fb (x)

bo‘ladi.

Ayrim ketma-ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalarini avvaldan ma’lum bo‘lgan hosil qiluvchi funksiyalarga mos darajali qatorni hadlab differensiallash amali yordamida topish mumkin.

3-m i s o l . Ushbu

0,1,2,3,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasif (x) 

x

(1 x)2

bo‘ladi.
Haqiqatdan ham, qaralayotgan ketma-ketlikka kxk

k 0

ko‘rinishdagi darajaliqator mos keladi. Darajali qatorni hadlab differensiallash amalini xk

k 0

qatorga


qo‘llab va

x  1

bo‘lgan hol uchun o‘rinli
k 0

xk 1

1  x

tenglikni hisobga olib,
quyidagi tengliklar ketma-ketligini yozamiz:

kxk xkxk 1x

d xk 

k 0 k 0

x d xk x dk 0 dx

1 x .


dx

  2k 0

dx 1  x (1  x)

Umuman olganda, hosil qiluvchi funksiyalarni tuzishda darajali qatorni hadlab differensiallash amalidan foydalanish quyidagi xossaga tayanadi.

 1. xossa. Agar

a0 , a1, a2 ,..., an ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

fa (x)

bo‘lsa, u holda elementlari

bn  (n 1)an1

( n  0,1,2,... ) sonlardan iborat

b ,b ,b ,...,b ,... ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

f (x) dfa (x)

bo‘ladi.

0 1 2 n

b dx

 1. misol. 1,2,3,4,... ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasini topish talab etilsin.

Hosil qiluvchi funksiya ta’rifiga ko‘ra izlanayotgan funksiya (1  k)xkk 0

darajali qatorning yig‘indisidan iboratdir. 1-xossaga ko‘ra qaralayotgan ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi

1,1,...,1,... va

0,1,2,3,...

ketma-ketliklarning hosil

qiluvchi funksiyalari yig‘indisidan iboratdir. 1- va 3-misollar natijalaridan foydalanib, quyidagilarga ega bo‘lamiz:

(1 k)xk

xk

kxk 1 x 1 x x 1 .

k 0

k 0

k 0

1 x

(1 x)2

(1 x)2

(1 x)2


Demak, bo‘ladi.

1,2,3,4,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyalasif (x) 

1


(1  x)2

 1. Hosil qiluvchi funksiyalarning kombinatorikaga tatbiqi. Hosil qiluvchi funksiyaning ta’rifi va xossalaridan ko‘rinadiki, ketma-ketliklar bilan bog‘liq bo‘lgan xilma-xil masalalarni o‘rganish va ularni hal qilishda bu funksiyalardan foydalanish mumkin. Bu o‘rinda, ayniqsa, kombinatorik amallar bilan bog‘liq ketma-ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalari alohida qiziqish o‘yg‘otishini ta’kidlaymiz. Hosil qiluvchi funksiyalarning kombinatorikaga tatbiqini ko‘rsatish maqsadida, avvalo, quiydagi misolni qaraymiz.

 1. misol. Berilgan chekli, butun va manfiymas s son uchun hadlari

Cn , 0  n s,

a s

formula asosida aniqlangana , a , a ,..., a ,...

sonlar ketma-0,

s n,

0 1 2 nketligi berilgan bo‘lsin, bu yerda

Cn

s! n!(s n)!

– binomial koeffitsientlar. Bu
s
sonlar ketma-ketligining hosil qiluvchi funksiyasini topish talab etilsin.

Nyuton binomi formulasiga ko‘ra

s

a xn Cnxn  (1 x)s


n

n0

s

n0

munosabat o‘rinli bo‘ladi. Demak, berilgan butun

s  0

son uchunC0, C1, C2,..., Cs ,0,0,...,0,...

ko‘rinishdagi sonlar ketma-ketligining hosil qiluvchis s s s

funksiyasi

f (x)  (1 x)s

ko‘rinishga egadir.Yuqorida, aniqrog‘i, ushbu bobning 3- paragrafida binomial koeffitsientlarning xossalari ko‘rilgan edi. Quyidagi teorema ularning xossalaridan yana birini ifodalaydi.

1-teorema. Ixtiyoriy natural m , n va tenglik o‘rinlidir:

k m n

sonlar uchun quyidagimin(k ,n)

Ci Ck i Ck .

n m i max(0,k m)

n m

Fibonachchi qatoridagi birinchi haddan oldin

u0  0

sonni qo‘yib,u0  0, u1 1, un un2 un1, n  2 ,

ketma-ketlikning (umumlashgan Fibonachchi sonlari ketma-ketligining) qiluvchi funksiyani topamiz.

u(x)

hosil


Buning uchun, dastlab, quyidagi tengliklar ketma-ketligini yozamiz:

  


u(x)  u xk x u xk x (u

 • u )xk

k

k 0kk 2k 2 k 1k 2

 


x u xk u xk x x2 u xs xu

xp

k 2

k 2

k 1

k 2

s

s 0

p

p 0

x x2u(x)  xu(x) .

Endi hosil bo‘lgan tenglama deb qarab,

u(x)  x x2u(x)  xu(x)

tenglikniu(x)

funksiyaga nisbatanu0  0, u1 1, un un2 un1, n  2 ,

ketma-ketlikning u(x) 

x

1 x x2

hosil qiluvchi funksiyaga ega bo‘lamiz. 1. teorema. Fibonachchi soni un ( n  0,1,2,... ) uchun

1

5 n

1

5 n

un

2  2

tenglik o‘rinlidir.

Endi qo‘shiluvchilar tartibi e’tiborga olinmagan holda natural n sonning natural qo‘shiluvchilarga bo‘laklanishlari sonlaridan tashkil topgan

R(0), R(1), R(2), R(3),..., R(n),...
ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasi hisoblangan

r(x)  R(n)xn  1 x  2x2  3x3  5x4  7x5 12x6  ...

n0

darajali qatorni qaraymiz.L. Eyler uchun tekshirib,

(1 x)(1 x2 )(1 x3)...(1 xn )

ko‘rinishdagi ko‘paytmalarni natural n


 

3m2m


3m2m
(x)  (1 xn )  1 (1)m x 2

x 2n1

m1

formulani isbotlagan edi. Bu formula Eyler ayniyati deb ataladi.

 1. teorema. (x)r(x)  1.Mustaqil bajarish uchun muammoli masala va topshiriqlar

 1. Quyidagi ketma-ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalarini toping:

a) 1 2, 2 3, 3 4, ...; b) 12,22,32,42,...; d) 1,

1 , 1 ,

4 9

1 , ... ;

16

e) 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...; f) 1,

1 , 1 ,

1 , ...

; g) 1, 0,  1 , 0, 1 , ... .2 3 4 3! 5!

 1. Har qanday chekli a songa mos keluvchi

1, a, a2,..., an,...

va 1,1,...,1,...

ketma-


ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalardan foydalanib ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasini toping.

0, a 1, a2 1,..., an 1,...3. a0 , a1, a2 , a3 ,...

ketma-ketlikning hosil qiluvchi funksiyasif (x)

bo‘lsin.


Quyidagi ketma-ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalarni aniqlang:

a) a0 a1, a1 a2 , a2 a3 ,... ; b) a0 , a0 a1, a0 a1 a2 ,... ;

d) a , a , a , a ,...; e) a , a b, a b2, a b3,... , b – ixtiyoriy chekli son.

0 2 4 6 0 1 2 3 1. Hosil qiluvchi funksiyalarning oddiy xossalarini qo‘llab bir necha sonlar ketma-ketliklarining hosil qiluvchi funksiyalarini toping.

 2. Quyidagi rekurrent formulalar bilan berilgan ketma-ketliklarning hosil qiluvchi funksiyalarini va ketma-ketliklar elementlarining aniq ifodalarini toping:

a) an2  4an1  4an , a0 a1  1;

b) an3  3an2  3an1 an ,

a0  1,

a1 a2  0 ;

d) a

  3 a 1 a , a  0 , a  1, a

 2 .


n3

2 n2 2 n 0 1 2

 1. Bine formulasidan foydalanib Fibonachchi qatoridagi o‘n ikkinchi elementni aniqlang.

 2. Fibonachchi sonlarining (qar. 4- paragrafda keltirilgan) 4.1-, 4.2-, 4.3- va

4.5-xossalarini

u0  0, u1  1, un un2 un1

( n  2 ) ketma-ketlikining hosilqiluvchi funksiyasidan foydalangan holda isbotlang.

 1. Isbotlang: a)

R(20)  627 ; b)

R(21)  792 ; d)

R(22)  1002 .

Download 34,48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish