Fizika fakültəsi “Fiziki elektronika” ixtisası üzrəDownload 42.2 Kb.
Sana25.04.2017
Hajmi42.2 Kb.
Fizika fakültəsi
Fiziki elektronika” ixtisası üzrə

2014-2015-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanının sualları
“Elektomaqnetizm” fənnindən


     1. Elektrik yükləri. Yüklərin qarşiliqli təsiri. Kulon qanunu.

     2. Elektrostatik sahənin intensivliyi.Ostroqradski-Qauss teoremi. Puasson tənliyi.

     3. Elektrostatik sahədə görülən iş.Potensiallar fərqi.Sahənin intensivliyi ilə potensiallar fərqi arasindaki əlaqə

     4. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Kondensatorlarin birləşdirilməsi.

     5. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunları

     6. Sabit cərəyanin işi və gücü. Coul-Lens qanunu

     7. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri- Lorens qüvvəsi

     8. Dəyişən cərəyanin işi və gücü. Cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri

     9. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi

     10. Elektrostatik sahənin enerjisi

     11. Elektroliz üçun Faradey qanunlari

     12. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri-müstəqil qaz boşalmaları

     13. Yarimkeçiricilər.Yarimkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi

     14. Çixiş işi.Daxili və xarici kontakt potensiallar fərqi

     15. Maqnit induksiyasi və maqnit seli. Sarğacın induktivliyi

     16. Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya.

     17. Dəyişən cərəyan dovrəsində aktiv muqavimət, tutum və induktivlik

     18. Dəyişən cərəyan dovrəsi ucun Om qanunu

     19. Metallarin elektrik keçiriciliyinin klassik elektron nəzəriyyəsi.Om ve Coul Lens qanunlarının izahı

     20. Bərk cisimlərdən elektron emissiyasi-növləri. Termoelektron emissiyasi

     21. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikasi

     22. Cərəyanli kontur maqnit sahəsində

     23. Hərəkət edən yükun maqnit sahəsi

     24. Maksvell tənlikləri

“OPTİKA” fənnindən
 1. Fotometrik kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri.

 2. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerşisi. Poyntinq vektoru.

 3. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti.

 4. Ferma prinsipi, bu prinsipə əsasən sınma və qayıtma qanunları.

 5. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri.

 6. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası.

 7. İnterferensiya zolağının eni və onun hesablanması

 8. Paralel üzlü lövhədən interferensiya.

 9. Dəyişən qalınlıqlı lövhədən interferensiya.

 10. İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması.

 11. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası.

 12. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.

 13. İşığın sferik səthdən sınması.

 14. Linzalar. Nazik linza düsturu.

 15. Qoşasüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar.

 16. Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu.

 17. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işıq.

 18. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi.

 19. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

 20. Cisimlərin şüalanma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

 21. İstilik şüalanması qanunları.

 22. İstilik şüalanması üçün Plank düsturu.

 23. Fotoeffekt. Fotoeffekt qanunları.

 24. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi.

«Atom fizikası» və «Nüvə fizikası» fənlərindən
 1. Fotoeffekt.

 2. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi.

 3. Nüvənin rabitə enerjisi. Veyszekker düsturu.

 4. Atomun maqnit momenti. Larmor teoremi.

 5. Fundamental qarşılıqlı təsirlər.

 6. Lui de-Broyl hipotezi. De-Broyl dalğasının faza və qrup sürəti.

 7. Cütlük.

 8. Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın qanunauyğunluqları.

 9. -parçalanma.

 10. Dairəvi orbitlərin kvantlanması.

 11. Nüvə qüvvələri. Mübadilə nüvə qüvvələri.

 12. Momentlərin toplanması. (LS)-(jj) əlaqələri.

 13. Kvant ədədləri və onların fiziki mənası.

 14. Hidrodinamik nüvə modeli.(Yüklü damcı modeli).

 15. Normal Zeyeman effekti (klassik).

 16. -çevrilmə.

 17. Nüvənin təbəqə (örtük) modeli.

 18. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik münasibətləri.

 19. Şredinger tənliyi və hal funksiyasının üzərinə qoyulan şərtlər.

 20. Nüvə reaksiyaları və saxlanma qanunları.

 21. Mendeleyevin dövrü sistemi. Pauli prinsipi.

 22. Elementar zərrəciklər və onların təsnifatı.

23. Atomun əsas termi. Hund qaydası.

24. Elektronun spini və maqnit momenti.


“Bərk cisim elektronikası” fənnindən


 1. p-n keçidin əsas növləri

 2. p-n keçidin eni

 3. Düzləndirici diod

 4. Tunel diodu

 5. Stabilitron

 6. Fotorezistor

 7. Termistor

 8. Varikap

 9. p-n keçidin yaranma mexanizmi

 10. Heterokeçidlər. Metal-yarımkeçirici kontaktları

 11. p-n keçidi tutumları

 12. p-n keçidin deşilməsi

 13. Holl qeydedicisi

 14. Bipolyar tranzistor

 15. Dreyf tranzistoru

 16. Termoelektrik soyuducusu

 17. p-n keçidin VAX –i. Şokli düsturu

 18. p-n keçidin doyma cərəyanı və potensial çəpərin hündürlüyü

 19. Qann effekti ve Qann diodu

 20. Tenzoelektrik cihazları - tenzorezistor ve tenzodiod

 21. Maqnitorezistor

 22. Kanal tranzistoru

 23. Termoelektrik generatoru

 24. Holl cərəyan çeviriciləri

“Qaz boşalması və plazma fizikası” fənnindən
 1. Vakuumun ölşmə üsulları

 2. Qaz boşalmalarında bas verən elementar proseslər: həyəcanlaşma, ionlaşma və rekombinasiya

 3. Qaz atomlarının termik ionlaşması

 4. Qaz atomlarının fotoionlaşması. Saha düsturu

 5. Plazmanın elektrik keçiriciliyi

 6. Qazlarda səyriyən boşalma

 7. Qaz boşalması plazmasının növləri

 8. Qaz boşalması plazmasının xassələri.

 9. Plazma hissəciklərinin elastiki qarşılıqlı təsirləri-Kulon qarşılıqlı təsiri

 10. Qazlarda elektrik boşalması - müstəqil boşalma

 11. Qazlarda elektrik boşalması - qeyri-müstəqil boşalma

 12. Qazlarda elektrik boşalmanın əsas parametr və xarakteristikaları

 13. Plazma parametrlərinin zond üsulu ilə təyini

 14. Qazlarda qövs boşalması

 15. Qazlarda qığılcım boşalması

 16. Şottki nəzəriyyəsi - diffuziya rejimində plazmanın Şottki nəzəriyyəsi

 17. Plazmada yüklü zərrəciklərin yüyüruklüyü

 18. Plazma zərrəciklərinin ambipolyar diffuziyası

 19. Plazmada yüklü zərrəciklərin zaman və məkana görə ayrılması

 20. Plazma şüalanmaları

 21. Plazmada Lengmür rəqsləri

 22. Strimer nəzəriyyəsi

 23. Qazlarda qeyri-müstəqil boşalmadan müstəqil boşalmaya keçid şərtləri

 24. Qazlarda səyriyən və qövs boşalmalarının müsbət sütunu

Fakültə dekanı : prof. M.Ə.Ramazanov

Metodiki şuranın sədri: prof. M.Ş.Məmmədov

Kafedra müdiri: prof. Qasımova R.C.Kafedra müdiri : prof. E.Ə.Məsimov

Kafedra müdiri : prof.Ə.Ş.AbdinovDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa