Danilyuk grafigiDownload 1.44 Mb.
Sana12.02.2017
Hajmi1.44 Mb.

 1. Metallurgiya kombinatlari va yog‘ochni qayta ishlash korxonalari korxonalari uchun mo‘ljallangan va yirik dispersli changlarni ushlab qoluvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

 1. siklon*

 2. scrubber

 3. metantenk

 4. Danilyuk grafigi

 5. Elektorfiltr 1. Berilgan rasmda qanday suv manbalariga kiruvchi sinflardan suv olish usullari ko‘rsatilgan?

 1. 1,2,3 sinflar uchun*

 2. 2 sinf suvlari uchun

 3. 1,3 sinflarga kiruvchi suvlar uchun

 4. 4,5 sinflarga kiruvchi suvlar uchun

 5. 3,5 sinflarga kiruvchi suvlar uchun 1. Rasmda chiqindi suvni biologik usulda tozalovchi qurilma ko‘rsatilgan. Uning

nomini ayting?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. biologik hovuz

 4. siklon

 5. multitsiklon 1. Sun'iy yoritilganlik qanday qurilma yordamida aniqlanadi?

 1. lyuksmetr*

 2. “vatt” usuli

 3. Anemometr

 4. Katotermometr

 5. Psixrometr 1. Sun'iy yoritilganlik darajasi ikkita gradatsiyalangan shkalasi mavjud bo‘lgan maxsus qurilma yordamida amalga oshiriladi. Uning nomini ko‘rsating?

 1. lyuksmetr*

 2. metantenk

 3. multitsiklon

 4. skrubber

 5. elektrofiltr 1. Turar joy va jamoat binolarida tabiiy va sun'iy yoritilganlik darajasini aniqlovchi zamonaviy qurilma nomini ko‘rsating?

 1. lyuksmetr ARGUS-01*

 2. aerotenk

 3. metantenk

 4. xlorator

 5. ozonator 1. Chiqindi suvlarni tozalovchi intensiv biologic qurilma nomi?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. skrubber

 4. shumomer

 5. Krotov apparati 1. Aholi turar joylari atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalarga kiradi?

 1. ishlab chiqarish korxonalari*

 2. avtotransport

 3. non zavodlari

 4. bolalar muassasalari

 5. davolash muassasalari 1. Markazdan qochish prinsipiga asoslangan chang ushlovchi qurilmalarga nimalar kiradi?

 1. siklon*

 2. elektrofiltr

 3. metantenk

 4. aerotenk

 5. flotatsiya apparati 1. Faqat yirik changlar uchun mo‘ljallangan mexanik qurilmaga nimalar kiradi?

 1. siklon*

 2. tindirgich

 3. emsher

 4. septic

 5. metantenk 1. Markazlashtirilgan suv ta'minoti tizimida suvni zararsizlantirish uchun qo‘llaniladigan moslama nomi:

 1. LONII-100*

 2. Ozonator

 3. Metantenk

 4. Qumtutkich

 5. lyuksmetr-116 1. Suv manbasi turlaridan qaysi birida mavsumga bog‘liq ravishda uning dum qismida suvning hajmi va darajasi o‘zgarib turadi?

 1. suv ombori*

 2. grunt suvlari

 3. sizot suvlari

 4. artezian suvlari

 5. dengiz 1. Kichik o‘lchamdagi qanday posyolkalar mikrorayonga bo‘linmagan xolda axoli turar joy mintaqalarini tashkil etish imkonini beradi?

 1. qishloq*

 2. shahar

 3. davlatlararo

 4. kichik shaharcha

 5. noto‘g‘ri tashkil etilgan 1. Axolining turmush sharoitiga qanday omil sanitar gigienik va dekarativ rejalashtiruvchi ta'sir ko‘rsatadi?

 1. seliteb zonani ko‘kalamzorlashtirish*

 2. hududni obodonlashtirish

 3. ishlab chiqarish zonasini ko‘kalamzorlashtirish

 4. transport zonasini ko‘kalamzorlashtirish

 5. S’HM hududini obodonlashtirish 1. Gazlarni tozalashda eng keng qo‘llanuvchi qurilmaga nimalar kiradi?

 1. skrubber*

 2. metantenk

 3. multitsiklon

 4. aerator

 5. siklon 1. Mazkur qurilmaning samaradorligi 85%-90%, ammo kichik dispersli changlar uchun bu qurilma samarasizdir.

 1. siklon*

 2. multitsiklon

 3. elektrofiltr

 4. scrubber

 5. ozonator 1. Agarda to‘g‘ri foydalanilsa yuqori samarali namli tozalash qurilmasiga kiruvchi moslama nomi:

 1. Ventura skrubberi*

 2. Metantenk

 3. Aerotenk

 4. flotatsiya apparati

 5. xlorator 1. Quruq mexanik chang ushlovchilar siklon, chang cho‘ktiruvchi kameralar qanday chora tadbirlar guruhiga kiradi?

 1. sanitar-texnik*

 2. texnologik

 3. rejalashtiruvchi

 4. ma'muriy

 5. qonuniy 1. O‘lchami 80-250ga bo‘lgan va seliteb hududning struktur elementi hisoblanadigan hamda o‘z tarkibida xizmat ko‘rsatish radiusi 1500 bo‘lgan muassasalar joylashgan rayon nomi:

 1. turar joy rayoni*

 2. daha

 3. mikrorayon

 4. kommunal rayon

 5. ishlab chiqarish rayoni 1. Yuqori yopishqoqlik xususiyatiga ega bo‘lgan changlarni ushlab qoluvchi qurilma nomini ko‘rsating?

 1. skrubbr*

 2. siklon

 3. multitsiklon

 4. elektorfiltr

 5. aerotenk 1. Rasmda katta hajmli changlarni ushlab qoluvchi qurilma tasvirlangan, uning nomini ko‘rsating?

 1. batareyali siklonlar*

 2. suvli siklonlar

 3. xlorator

 4. ozonator

 5. flokulyantlar 1. Rasmda tasvirlangan hududning bosh rejasidan qanday ma'lumotlarni aniqlash mumkin?

 1. binolar orientatsiyasi va o‘zaro joylashuvi*

 2. joyning qiyaligi

 3. vodoprovod va kanalizatsiya mavjudligi

 4. insolyasiyaning mavjudligi

 5. bolalar muassasalarining mavjudligi 1. Dendropark, botanika,zoologiya bog‘lari, bulvarlar yashil o‘simliklarning qaysi toifasiga kiradi?

 1. jamoat ahamiyatiga ega bo‘lgan*

 2. kundalik ahamiyatiga ega bo‘lgan

 3. maxsus ahamiyatga ega bo‘lgan

 4. ko‘chalar chetini ko‘kalamzorlashtirish

 5. S’HM hududini ko‘kalamzorlashtirish 1. Changning asosiy qismini tozalovchi, o‘zi mustaqil qurilma sifatida yoki boshqa qurilmalar bilan birgalikda foydalanuvchi qurilma nomini ko‘rsating?

 1. siklon*

 2. Krotov apparati

 3. yutuvchi muhitlar

 4. Danilyuk apparati

 5. Aberyanov apparati 1. Aholi turar joylarini rejalashtirishning asosiy gigienik ko‘rsatkichlarini ko‘rsating?

 1. qurilish zichligi*

 2. uylar zichligi

 3. korxonalar zichligi

 4. o‘tloq va butalar zichligi

 5. sport inshoatlar zichligi 1. Agarda chiqindi suv miqdori 20000m/kubni tashkil etsa qanday qurilmalardan foydalaniladi?

 1. lokal aeratsion qurilmalar*

 2. bosh vodoprovod inshoatlari

 3. yer osti suv inshoatlari

 4. kichik vodoprovod inshoatlari

 5. lokal vodoprovod inshoatlari 1. Ichimlik suvini koagulyasiya qilish jarayonida qo‘llaniluvchi birinchi qurilma nomi:

 1. aralashish kamerasi*

 2. aerotenk

 3. dozator

 4. taqsimlash kamerasi

 5. metantenk 1. Ichimlik suvini xlorlashda qo‘llaniluvchi dozator nomi:

 1. LONII-100*

 2. DDF

 3. AKX

 4. KBE

 5. KXE 1. Bir sutkada tozalanuvchi chiqindi suv miqdori 20000m/kub.ni tashkil etsa qanday turdagi tindirgichdan foydalaniladi?

 1. radial*

 2. vertical

 3. gorizontal

 4. septic

 5. ikki yarusli 1. Tarkibida aylanuvchi qismga ega bo‘lgan va bir vaqtntng o‘zida ham tozalovchi ham ventilyator vazifasini bajaruvchi qurilma nomi:

 1. havo so‘rib oluvchi-kul ushlovchilar*

 2. scrubber

 3. siklon

 4. multitsiklon

 5. aerotenk 1. Agarda aholi turar joy mintaqasida kanalizatsiya tizimi mavjud bo‘lmasa, suyuq chiqindilar qanday qurilmalarda zararsizlantiriladi?

 1. assenizatsiya dalalarida*

 2. filtratsiya dalalarida

 3. aerotenklarda

 4. metantenklarda

 5. koagulyantlarda 1. Joyning situatsion rejasidan qanday ma'lumotlarni olish mumkin?

 1. ob'ektni ifloslantiruvchi manbalarga nisbatan joylashgan o‘rni*

 2. maydon o‘lchami

 3. yer maydonini rejalashtirish

 4. qurilish zichligi

 5. yashil o‘simliklar turi 1. Mazkur rasmda nima tasvirlanganligini ko‘rsating?

 1. seliteb hududni tashkil etish*

 2. qurilish zichligi

 3. yashash fondi zichligi

 4. aholi zichligi

 5. yashil o‘simliklar zichligi 1. Bosh rejadan qanday ma'lumotlarni olish mumkin?

 1. qurilish va ko’kalamzorlashtirish zichligi*

 2. me'moriy rejalashtiruvchi vazifalar

 3. bog‘lov rejasi

 4. situatsion reja

 5. joyning gidrogeologik xarakteristikasi 1. Qanday ma'lumotlar asosida grunt suvlarining chuqurligi va joyning geologik xarakteristikasi o‘rganiladi?

 1. bog‘lov materiallari asosida*

 2. bosh reja asosida

 3. situatsion reja asosida

 4. eskiz reja asosida

 5. ishchi reja asosida
 1. Umum jamoa ahamiyatiga ega bo‘lgan ko‘kalamzorlashtirish mintaqalariga nimalar kiradi?

 1. parklar, skverlar, bulvarlar*

 2. stadionlar oldida, bolalar muassasalarida

 3. maktablar, stadionlar

 4. davolash profilaktika muassasalarida

 5. ko‘chalar cheti bo‘ylab 1. Ko‘p qavatli fermentatsion minoralar, biotenklar, kapilyar quritish usuli, sanab o‘tilgan mazkur qurilmalar qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirishning qaysi usuliga kiradi?

 1. biotermik usul*

 2. termik usul

 3. ximiyaviy usul

 4. toksikologik usul

 5. texnologik usul 1. Yirik kanalizatsion inshoatlarda qo‘llaniluvchi, yuqori samarali gorizontal tindirgich turlaridan birining nomi:

 1. radial tindirgich*

 2. qumtutkich

 3. sentrofuga

 4. kvadrat tindirgich

 5. ovalsimon tindirgich 1. Rasmda ko‘rsatilgan qurilma maxsus rezervuar bo‘lib, unda faol il chiqindi suv bilan aralashib, chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni parchalaydi. Mazkur qurilma nomini ko‘rsating?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. Goffman aerator

 4. Aberyanov aerator

 5. xlorator 1. Rasmda ko‘rsatilgan mazkur qurilmalar atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan qaysi chora tadbirlarda qo‘llaniladi?

 1. sanitar-texnik*

 2. texnologik

 3. ma'muriy

 4. profilaktik

 5. gigienik 1. Rasmda ko‘rsatilgan qurilmadpan foydalanilganda, chiqindi suv undan keyin albatta ikkilamchi tindirgichga o‘tkaziladi. Shu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. ozonator

 4. siklon

 5. skrubber 1. Rasmda tasvirlangan mazkur qurilma chiqindi suvni erigan va kolloid xoldagi organik moddaplardan tozalaydi. Shu qurilma nomini ayting?\

 1. aerotenk*

 2. biofiltr

 3. aerofiltr

 4. zichlagich

 5. aralashtirigich 1. Rasmda tasvirlangan manbalardan atmosfera havosiga abgazlar ajralib chiqadi. Atmosfera havosiga chiqindini tashlanish turi nima deb nomlanadi?

 1. tashkillashtirilgan chiqindi*

 2. tashkillashtirilmagan chiqindi

 3. texnik chiqindilar

 4. kimyoviy chiqindilar

 5. toksik chiqindilar 1. Rasmda tasvirlangan qurilmada cho‘kkan cho‘kma 6 oydan 12 oygacha saqlanadi va shu davr davomida cho‘kma anaerob bijg‘ishga uchraydi. Bu qurilma nima deb ataladi?

 1. septik tindirgich*

 2. ikki yarusli tindirgich

 3. qumtutkich

 4. psixrometr

 5. aerotenk 1. Skverlar, bolalar istirohat bog‘lari, bulvarlar yashil o‘simliklarning qaysi toifasiga kiradi?

 1. umum jamoa ahamiyatiga ega bo‘lgan*

 2. kundalik ahamiyatga ega bo‘lgan

 3. maxsus ahamiyatga ega bo‘lgan

 4. retrograd ahamiyatga ega bo‘lgan

 5. progressiv ahamiyatga ega bo‘lgan 1. Rasmda tasvirlangan cho‘ktiruvchi tindirgichlardan birining nomini ayting?

 1. radial tindirgich*

 2. septik tindirgich

 3. Emsher tindirgichi

 4. Danilyuk tindirgichi

 5. Krotov tindirgichi 1. Kichik kanalizatsiya sxemasida foydalaniladigan, maxsus konstruksiyali tindirgich turi?

 1. septik*

 2. aerotenk

 3. bioftltr

 4. aerofiltr

 5. metantenk 1. Rasmda tasvirlangan qurilmaning o‘ziga xos tomoni shundaki, unda suvning harakati tezligi qurilmaning o‘rtasi va chetki qismida ikki xil bo‘ladi. Bu xolat cho‘kmani yanada samarali cho‘ktirishga qulay sharoit yaratadi. Bu qurilma nomini ko‘rsating?


 1. radial tindirgich*

 2. vertikal tindirgich

 3. septik tindirgich

 4. qumtutkich

 5. xlorator 1. Loyihaning sanitar ekspertizasida qanday rejadan binolar orasidagi masofa, ular orasidagi eng kichik o‘lcham nechaga tengligini bilish mumkin

 1. bosh rejada*

 2. situatsion rejada

 3. eskiz rejada

 4. ishchi rejada

 5. vegetativ rejada 1. Havoni namli tozalash qurilmalari ichida eng keng tarqalgan qurilma nomini ko‘rsating?

 1. skrubber*

 2. elektrofiltr

 3. siklon

 4. multitsiklon

 5. tindirgichlar 1. Aholi dam olishi, hudud mikroiqlimini yaxshilash va sanitar gigienik sharoitni yaxshilash uchun xizmat qiladigan hudud nima deb nomlanadi?

 1. yashil zona*

 2. rekreatsiya zonasi

 3. S’HM

 4. ishlab chiqarish zonasi

 5. ma'muriy zona 1. Rasmda atmosfera havosiga o‘z chiqindilarini tashkillashtirib chiqaradigan manbalardan biri tasvirlangan. Bu qanday tizim ekanligini ko‘rsating?

 1. aspiratsion tizim gazlari*

 2. gaz guli

 3. chang guli

 4. tutun guli

 5. qurumlar miqdori 1. Kichik kanalizatsiya tizim sxemasida chiqindi suvlarni zararsizlantiruvchi qurilmaga nima misol bo‘lishini ko‘rsating?

 1. septie-tenk*

 2. aerotenk

 3. metantenk

 4. joyning qiyaligi

joyning relefi joyning relefi 1. Turar joy binolari va atrof muhitni ifloslantiruvchi manbalar orasidagi masofani o‘lchash va aniq ma'lumotlarni olish uchun qanday rejadan foydalaniladi?

 1. situatsion rejadan*

 2. bosh rejadan

 3. eksperimental rejadan

 4. eskiz rejadan

 5. ishchi rejadan 1. Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan sanitar-texnik chora tadbirlarda mazkur qurilmaning ichi bo‘sh, nasadkali, bir bosqichli, kaskadli kabi turlaridan foydalaniladi. Shu qurilma nomini ayting?

 1. skrubber*

 2. multitsiklon

 3. siklon

 4. tindirgich

 5. xlorator 1. Shakli to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lgan va suv laminar harakatlanadigan qurilma nomini ko‘rsating?

 1. gorizontal tindirgich*

 2. vertikal tindirgich

 3. septic

 4. emsher

 5. multitsiklon 1. Mazkur qurilma ilk bor 1914 yilda qurilgan bo‘lib, unda ketadigan biologik oksidlanish jarayonini shartli ravishda uch bosqichga bo‘lish mumkin.Mazkur qurilma nomini ko‘rsating?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. aerator

 4. mexanizatsiya

 5. aralashtirigich 1. Mazkur qurilmaning oksidlanish quvvatini oshirishga chiqindi suv bilan faol ilni bir tekis aralashishi bilan erishilish mumkin. Bu qurilma nima deb nomlanadi?

 1. aerotenk*

 2. septik-tank

 3. koagulyator

 4. flotatsiya apparati

 5. degeneratsiya apparati 1. Ishlab chiqarish korxonalaridan xosil bo‘ladigan gazsimon chiqindilarni zararli moddalardan tozalashda ushbu qurilmadan foydalaniladi. Bu qurilmadan foydalanganda ko‘p xollarda ajratib olingan moddalardan yana ishlab chiqarishda foydalanish uchun qayta ishlatiladi. Mazkur qurilma nima deb nomlanadi?

 1. barbater*

 2. siklon

 3. multitsiklon

 4. tindirgich

 5. emsher 1. Havoni bir vaqtning o‘zida ham changdan, ham gazdan tozalovchi va agarda to‘g‘ri foydalanilsa tozalashda yuqori samara beruvchi mazkur qurilma nomini ko‘rsating?

 1. skrubber*

 2. siklon

 3. multitsiklon

 4. qog‘ozli filtr

 5. matoli filtr 1. Loyihadagi qurilish maydonining bosh rejasi bilan tanishishda sanitar vrach qanday ma'lumotlarga ega bo‘ladi?

 1. qurilish zichligi, ko‘kalamzorlashtirish zichligi*

 2. loyihaning sanitar ekspertizasi

 3. texnik qurilmalarning sanitar ekspertizasi

 4. qavatlar rejasi va bino kesmasi

 5. muhandislik kommunikatsiya sxemasi 1. Ifloslangan havo tarkibidagi ham qattiq, ham suyuq aerozollarni ushlab qoluvchi, samarali namli tozalash qurilmasi nima deb nomlanadi?

 1. Ventura skrubberi*

 2. Ventura sikloni

 3. Ventura multitsikloni

 4. Ventura tindirgichi

 5. Ventura septigi 1. Mazkur loyihadan shaharni rejalashtirishga oid qanday ma'lumotlarni olish mumkin?

 1. hududni funksional rejalashtirishni*

 2. qishloqni funksional rejalashtirishni

 3. yashash fondi zizligi

 4. aholi zichligi

 5. demografik ko‘rsatkichlar 1. Tarkibida oz miqdorda oltingugurt saqlagan ko‘mirlarni yoqishda xosil bo‘ladigan zararli moddalarni ushlab qolishda qanday tozalash qurilmasidan foydalaniladi?

 1. skrubber*

 2. siklon

 3. multitsiklon

 4. elektrofiltr

 5. metantenk 1. Agarda atmosfera havosiga chiqarilayotgan zararli moddalar miqdori kam, ammo tarkibida o‘ta havfli moddalar bo‘lsa, qanday usuldan foydalaniladi?

 1. organik moddalarni yoqish*

 2. mineral moddalarni yoqish

 3. ximiyaviy moddalarni yoqish

 4. uglevodlarni yoqish

 5. lipidlarni yoqish 1. Rasmda radial tindirgich, il maydoni, filtratsiya maydoni tasvirlangan. Mazkur qurilmalar qaysi tozalash stansiyasi tarkibiga kiradi?

 1. aeratsiya stansiyasi tarkibiga*

 2. vodoprovod stansiyasi tarkibiga

 3. ventilyasiya sistemasi tarkibiga

 4. vodoprovod tarmog‘i tarkibi

 5. artezian vodoprovod tarmog‘i 1. Rasmda tasvirlangan qurilma tozalash quvvati 20000m/kub sutka bo‘lgan inshoatlarda foydalaniladi. Uning samaradorligi xudd gorizxontal tindirgich samaradorligi kabi, ammo uni suv rejimi doimiy bo‘lgan xollarda ham ishlatsa bo‘ladi. Mazkur qurilma nomini ko‘rsating?

 1. radial tindirgich*

 2. vertikal tindirgich

 3. septik tindirgich

 4. emsher tindirgichi

 5. Danilyuk tindirgichi 1. Chiqindi suvlarni suvli muhitda biologik tozalovchi intensiv qurilmasini ko‘rsating?

 1. aerotenk*

 2. ozonator

 3. aralashish kamerasi

 4. dozator

 5. koagulyator 1. Rasmda tasvirlangan qurilma chiqindi suvlarni tozalashning qaysi bosqichida qo‘llaniladi?

 1. biologik*

 2. mexanik

 3. zararsizlantirish

 4. ximiyaviy

 5. fizik 1. Rasmda tasvirlangan mazkur qurilma suvni yarim o‘tkazuvchi qurilmadan o‘tkazib, suvdagt organik birikmalar molekulasi va tuzlarning gidratlangan ionlarini ushlab qolishda qo‘llaniladi. Bu qurilma nomini ayting?

 1. giperfiltratsiya*

 2. distilyasiya

 3. mikrofiltr

 4. ozonator

 5. chuchuklashtiruvchi moslama 1. Rasmda ochiq suv havzasidan suv olishning qanday turi ko‘rsatilgan?

 1. qirg‘oqli*

 2. infiltratsion

 3. oqimga qarshi

 4. gigienik

 5. texnik 1. Rasmda tasvirlangan qurilma suvga koagulyant qo‘shilgandan so‘ng foydalanuvchi qurilma bo‘lib, u qanday nomlanadi?

 1. aralashish kamerasi*

 2. tindirgich

 3. septik

 4. koagulyator

 5. xlorator 1. Hovlili xususiy uylarda qanday turdagi tindirgichdan foydalaniladi?

 1. septik-tenk*

 2. metantenk

 3. radial

 4. gorizontal

 5. vertikal 1. Rasmda ko‘rsatilgan qurilmaga cho‘kkan cho‘kma shu qurilma tarkibida bir yilgacha saqlanishi mumkin, bu qurilmani tozalashda maxsus assenizatsiya mashinasidan foydalaniladi. Qanday tozalash qurilmasi haqida so‘z ketmoqda?

 1. septik tindirgich*

 2. gorizontal tindirgich

 3. vertikal tindirgich

 4. emsher tindirgichi

 5. goffman tindirgichi 1. Rasmda ko‘rsatilgan qurilma chiqindi suv xajmi 25 m/kub. Sutka bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Muallaq moddalarni ushlab qolish bo‘yicha samaradorligi 98% ni tashkil etadi.Qurilma turini ko‘rsating?

 1. septik*

 2. aerator

 3. xlorator

 4. dozator

 5. flotator 1. Rasmda tasvirlangan qurilmaning boshqa qurilmalarga nisbatan muallaq moddalar bo‘yicha samaradorligi juda yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shuningdek ushbu qurilmada cho‘kma zararsizlantiriladi. Bu qurilma nima deb nomlanadi?

 1. septik*

 2. Emsher tindirgichi

 3. Goffman tindirgichi

 4. Danilyuk tindirgichi

 5. Klark tindirgichi 1. Rasmda chiqindi suvni biologik tozalash qurilmasi tasvirlangan. Mazkur qurilma siqilgan havo va faol il bilan birgalikda chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni parchalaydi. Bu qurilma nima deb nomlanadi?

 1. Aerotenk*

 2. metantenk

 3. scrubber

 4. separator

 5. aerator 1. Rasmda tasvirlangan qurilma atmosfera havosini gazdan tozalashda eng ko‘p qo‘llaniladigan namli rejimda ishlovchi qurilma hisoblanadi. U suyuqlik berish usuliga ko‘ra forsunkali va quyuluvchi turlarga bo‘linadi. Bu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. ichi bo‘sh skrubber*

 2. psixrometr

 3. anemometr

 4. katotermometr

 5. lyuksmetr 1. Rasmda tasvirlangan mazkur qurilmaning ishlab chiqarish quvvati bir soat davomida bir necha million kub/metrgacha bo‘lishi mumkin. Shu bilan birgalikda uning samaradorligi 99,9% gacha yetadi. Bu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. elektrofiltr*

 2. scrubber

 3. siklon

 4. antitsiklon

 5. multitsiklon 1. Aholi turar joylari situatsion rejasini sanitar tekshirishda qanday ma'lumotlarga ega bo‘lish mumkin?

 1. iflolslantiruvchi manbalarga nisbatan ob'ektning joylashgan o‘rni*

 2. qurilish zichligi

 3. aholi zichligi

 4. ko‘kalamzorlashtirish zichligi

 5. obodonlashtirish zichligi 1. Rasmda ko‘rsatilgan qurilmada chiqindi suvlarni tozalash kichik kanalizatsiyasi qurilmasi deb nomlanuvchi tizim orqali amalga oshiriladi. U bir sutkada 25dan 100 m/kub gacha bo‘lgan chiqindi suvni tozalaydi. Mazkur tozalash qurilmasining nomini ko‘rsating?

 1. septik tindirgich*

 2. galvonometr

 3. psixrometr

 4. Krotov apparati

 5. Aberyanov apparati 1. Rasmda tasvirlangan qurilma havo tarkibidagi chang zarrachalarini zaryadlanishiga asoslangan bo‘lib, bu zarrachalar qarama qarshi zaryadlangan elektrodlarga borib to‘planadi. Bu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. elektrofiltr*

 2. siklon

 3. anemometr

 4. nekrasov buri

 5. Polejaev yutuvchi muhiti 1. Rasmda qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari tomonidan atmosfera havosiga chiqariluvchi chiqindilarni tozalovchi namli tozalash qurilmalaridan biri tasvirlangan. Shu qurilmaningtnomini ko‘rsating?

 1. bir bosqichli skrubber*

 2. ko‘p marta qo‘llaniluvchi scrubber

 3. siklonlar

 4. multitsiklonlar

 5. antitsiklonlar 1. Rasmdagi loyiha orqali ob'ektning qurilish foizi, ko‘kalamzorlashtirish foizi, binolar orientatsiyasi va ko‘chalar tarmog‘i to‘g‘risidagi ma'lumotlarni olish mumkin. Joyning bu rejasi nima deb nomlanadi?

 1. bosh reja*

 2. eskiz reja

 3. ishchi reja

 4. yo‘nalish rejasi

 5. texnik reja 1. Mazkur rasmda chiqindi suvlarni mexanik tozalash qurilmasi tasvirlangan. Shu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. cho‘ktiruvchi tindirgich*

 2. siklonlar

 3. multitsiklonlar

 4. elektrofiltr

 5. psixrometr
 1. Rasmda shakli aylana, diametri 16 dan 60 m gacha bo‘lgan qurilma tasvirlangan bo‘lib,ularning chuqurligi diametrini 0,1 qismiga to‘g‘ri keladi. Tozalanishi kerak bo‘ladigan suv qurilmaning markazidan beriladi va tozalangan suv esa qurilma chetidagi ariqqa to‘planadi. U qanday nomlanadi?

 1. radial tindirgich*

 2. vertikal tindirgich

 3. gorizontal tindirigich

 4. ikki yarusli tindirgich

 5. Emsher tindirgichi 1. Birlamchi tindirgichlarda yig‘iladigan cho‘kma rasmda ko‘rsatilgan qurilma orqali tozalanadi. U qanday nomlanishini ayting?

 1. metantenk*

 2. il maydoni

 3. filtratsiya maydoni

 4. haydash dalasi

 5. assenizatsiya dalasi 1. Rasmda chiqindi suv tarkibidagi og‘ir mineral moddalarni, asosan qumlarni ushlab qoluvchi qurilma tasvirlangan bo‘lib, u qanday nomlanadi?

 1. qumtutkich*

 2. il zichlagich

 3. regenerator

 4. aerator

 5. koagulyator 1. Rasmda tasvirlangan qurilma katta kanalizatsiya stansiyalarida foydalanuvchi biologik tozalash inshoatlarining asosiy guruhini tashkil etib, unda ketuvchi jarayonlarni shartli ravishda ikki fazaga bo‘lish mumkin. Bu qurilma nomini ko‘rsating?

 1. aerotenk*

 2. metantenk

 3. Nekrasov shurfi

 4. Ozonator

 5. xlorator 1. Rasmda tasvirlangan qurilmadan foydalanish oson, hamda katta hajmli gazlarni tozalaydi. Mazkur qurilma nomini ko‘rsating?

 1. multitsiklon*

 2. elektrofiltr

 3. vertikal tindirgich

 4. gorizontal tindirgich

 5. gigrograf 1. Rasmda tasvirlangan ikki bosqichli skrubber yordamida havo tarkibidagi qanday moddalar tozalanadi?

 1. qattiq va suyuq aerozollardan*

 2. qattiq va suyuq mineral moddalardan

 3. qattiq va suyuq organik moddalardan

 4. qattiq va suyuq zaharli moddalardan

 5. qattiq va suyuq oziq muhitlardan 1. Aerostansiyalarda metantenkdan chiqqan va zararsizlantirilgan cho‘kma qaerga chetlashtiriladi?

 1. il maydonlariga*

 2. filtratsiya dalalaoiga

 3. haydash dalasiga

 4. assenizatsiya dalasiga

 5. qishloq xo‘jalik sug‘orish dalalariga 1. Turar joy va jamoat binolarida sun'iy yoritilganlik darajasini aniqlovchi qurilma nomini ko‘rsating?

 1. lyuksmetr*

 2. psixrometr

 3. anemometr

 4. ampermetr

 5. Krotov apparati 1. Ichimlik suvini reagentli zararsizlantirish jarayonida foydalanuvchi moslama nima deb nomlanadi?

 1. LONII-100*

 2. Lyuksmetr

 3. UGA

 4. DDF

 5. AKX 1. Ichimlik suv ta'minotining qaysi turida rasmda tasvirlangan kabi suvni xlorlash sxemasidan foydalaniladi?

 1. markazlashtirilgan*

 2. markazlashtirilmagan

 3. lokal

 4. koptaj

 5. mahalliyDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa