Biologiya 7 – sinf 1-variant o’zbekistonda qaysi hayvonlar maxsus ruhsatnoma asosida ovlanadi?Download 75 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi75 Kb.
BIOLOGIYA 7 – SINF 1-VARIANT

1. O’zbekistonda qaysi hayvonlar maxsus ruhsatnoma asosida ovlanadi?


1. Bo’ri. 2. Chiyabo’ri. 3. Tulki. 4. Quyon. 5. Sayg’ol. 6. Turna. 7. Kaklik. 8. Oqqush.
K) 1,3,5,8. L) 8,3,4,6. M) 4,6,2,7. N) 2,3,5,7. P) 2,4,6,8.

2. Qanotlari tumtoq va kalta oyoqlari esa kalta va baquvat, barmoqlaridao’tkir tirnoqlari bor, dumi pana shaklida, qattiq va egiluvchan?
K) Kaklik. L) Qirg’ovul. M) Qizilishton. N) Qaldirg’och. P) Musicha.

3. Qaysi maymun kalla suyagining tuzilishi, qo’l-oyoqlarining katta-kichikligi

bilan odamga o’hshaydi?

K) O’rangutan; L) Shimpanze; M) Gorilla; N) Gibbon; P) To’g’ri javob berilmagan.

4. Uchib borayotganda ayri dumiga qarab oson ajratish mumkin, havoda baland uchib, o’z o’ljasini qidiradi, mart oyida ushib keladi. Ushbu hususiyat qaysi qushga hos?
K) Tasqara. L) Qaldirg’och. M) Kalxat. N) Ukki. P) Burgut.
5. Sut uchun boqiladigan qoramol zotlarni ko’rsating?

K) Kaklik, yaroslav. L) Qora-ola, simmental. M) Shotg’ori, kaklik.

N) Holmogor, yaroslav. P) Shvist, bushev.

6. Lichinkalik davrida ko’payish hususiyatiga ega bo’lgan umurtqasiz hayvonlar?

K) Bitiniya, yomg’ir chuvalchangi.

L) Mushuk ikki surg’ichlisi, ehinakokk. M) Jigar qurti, ehinakokk.

N) Bolalar gijjasi, cho’chqa solityori. P) L va M javoblari to’g’ri.
7. Qaysi umurtqasiz hayvonning og’iz teshigi oyoqning asosida joylashgan?

K) Asqarida. L) Yomg’ir chuvalchangi. M) Baqachanoq. N) Dafniya. P) Zahkash.
8. Qaysi hayvonning buyragi tana bo’shlig’ining yuqori qismida qorin

pardasining ostiga joylashgan?

K) Qurbaqa. L) Baqa. M) Kaltakesak. N) Zog’ora baliq. P) Lansetnik.

9. Qumli cho’llarda umurtqasiz hayvonlardan qaysilari uchraydi?
1. Chayon. 2. Butli o’rgimchak. 3. Falanga. 4. Zahkash. 5. Biy. 6. Dafniya. 7. Tillaqungiz.
K) 1,4,5,6. M) 3,5,2,7. P) 6,7,3,2. L) 1,7,3,5. N) 1,4,2,7.

10. Qaysi hayvon bir kechada 100 tagacha, 9 oy davomida esa 3 mingtagacha xashoratni yo’q qiladi?

K) Chug’urchuq. L) Qurbaqa. M) Baqa. N) Kaklik. P) Barchasi.

11. Qaysi qushni kech kuzda va qishda o’vlashga ruhsat etilgan?

  1. Kaklik. L) Qirg’ovul. M) Ko’k kaptar. N) Musicha. P) Chumchuq.12. Kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqlilarning qaysi tishi kuchli rivojlangan?
K) Oziq. L) Qoziq. M) Kurak. N) K va L javoblari to’g’ri. P) K, L va M javoblari to’g’ri.
13. Alp o’tloqlarida yasho’vchi hayvonlardan qaysi biri kishga oziq g’amlaydi?
K) Dala sichqonlari. L) Shohdor turgay. M) Alp zog’chasi. N) Ilvirs. P). Silovsin.

14. Itbaliq tuhumdan chiqqach, dastlab nima bilan oziqlanadi?

K) Mayda suv o’tlari, mikroorganizmlar bilan. L) Tuhumdagi zahira oziq hisobiga yashaydi.

M) Suv o’tlariga yopishgan mikroorganizmlar hisobiga.

N) Hashoratlar bilan oziqlanadi. P) K, L, M va N javoblari to’g’ri.

15.Qaysi qushlarning hayoti suv yaginidagi butazorlar va botqoqlashgan o’tloqlar bilan bog’liq? 1. Laylak. 2. Baliqchi qush. 3. G’oz. 4. Turna. 5. Kuqquton. 6. O’rdak.

K) 1,2,4,5. L) 1,3,4,6. M) 2,4,6,5. N) 1,2,3,4. P) 3,4,5,6.

16. Qaysi hayvonlar, 2 marta suv muhitida yashashga o’tgan? K)Timsoq, baliq. L) Timsoq, dengiz toshbaqasi. M) Baliq, qisqichbaqa. N) Delfin, kit. P). Akula, skat.

17. Cho’ldagi taqir tuproqli joylarda ko’p uchraydigan hayvon?

K) Oqquyruq. L) Yashil qurbaqa. M) Yo’rg’a tuvaloq. N) Turgat. P) Qurbaqabosh kaltakesak.

18. Quvlab ovlash, daryo uzanlarini o’zgartirishi tufayli to’qaylarning yo’qolishi nati-jasida Amudaryo va Sirdaryo bo’yida yashovchi qaysi hayvon butunlay yo’qolib ketgan.
K) Zubr. L) Yo’lbars. M) Tovushqon. N) Qirg’ovul. P) Jayron.

19.Qaysi hayvonlar Amerika qit’asidan keltirib iqlimlashtirilgan?

K) Andatr, nutriya, no’rka. L) Humbosh, ilonbosh baliq, oq amur.

M) Karp, sazan, seld, oq amur.

N) Arhar, alkor, muflon, silovsin. P) To’lqin, yumronqoziq, norka.

20. Toshbaqa umurtqa pog’onasining qaysi qismi o’zaro harakatchan birikkan?

K) Bo’yin va dum umurtqalari. N) Bo’yin va ko’krak umurtqalari.

L) Bel va bo’yin umurtqalari. P) Bel va dum umurtqalari.

M) Ko’krak va dumg’oza umurtqalari.

21. Tufelkaning katta yadrosi qanday shaklda?

K) Yumaloq. L) Uzunroq. M) Loviyasimon. N) Ovalsimon. P) Dumaloq.
22. Umurtqasiz hayvonlarni o’rganish sohasida katta tadqiqotlar olib borishgan olimlar kimlar?

1. A.M.Muhammadiev. 2. T.Z.Zohidov. 3. S.N.Alimuhammedov. 4. O.P.Bogdanov. 5. J.A.Azimov.

K) 1,2,3. L) 2,3. M) 1,4,5. N) 1,2,5. P) 1,3,5.
23. Planariyaning kiprikli epiteley qoplagichi ostida nima joylashgan?
K) Halqasimon muskullar. M) Tik muskul. L) Bo’ylama muskullar.

N) K va L javoblar to’g’ri. P) K, L va M javoblar to’g’ri.

24. Skatlarning dum suzgichi nimaga aylangan?
K) Ingichka dumga. M) Ingichka hivchinga. P) To’g’ri javob yo’q .

L) Yo’g’on dumga. N) Yo’g’on hivchinga.
25. O’pkasi sodda tuzilgan bir juft haltachadan iborat hayvon?
K) Qisqichbaqa. L) Malyuska. M) Baqa. N) Qurbaqa. P) Toshbaqa.


BIOLOGIYA 7 – SINF 2-VARIANT
  1. Kalhat qayerda kishlaydi? K) Markaziy Afrika va Markaziy Amerika.

L) Markaziy Amerika va Markaziy Osiyo. M) Markaziy Amerika va Markaziy Osiyo.

N) Janubi-Sharqi Osiyo va Shimoliy Afrika. P) Markaziy Afrika va Jano’biy Osiyo.

2. O’zbekistonda qishda qafasda boqiladigan issiq yoz mavsumida qo’llarga qo’yib

yuboriladigan hayvon?

K) Qunduz. L) Norka. M) Nutriya. N) Andatra. P) G’oz.

3. Tog’ yonbag’ridagi o’rmonlarda qaysi qushlar uchraydi?

K) Kaklik, bedana, zarg’aldoq, g’urrak. L) Qirg’ovul, chumchuq, qizilishton, hakka.

M) Kaklik, qirg’ovul, chumchuq, gurrak. N) Gurrak, Qizilishton, qirg’ovul, zarg’aldoq.

P) Kaklik, qizilishton, zarg’aldoq, gurrak.
4. Faqat O’zbekiston hududida ushraydigan hayvonlarni toping?

K) Qobra, suvilon, asalari. L) Orol baqra balig’i, qum bo’g’ma iloni, ko’k so’g’ur.

M) Sohta qurakburun, yumronqoziq. N) Ingichka barmoqli qushoyoq, turkiston gekkoni.

P)L va N javoblari to’g’ri.
5. Quyidagi keltirilgan hayvonlarning qaysi birlarida hayvonlar uchun hos bo’lgan

barcha to’qimalar rivojlanmagan?

K) Amyoba, evglena, infuzoriya. L) Gidra, polip, meduza. M) Baqachanoq, aktiniya.

N) Qushlar, sudralib yuruvchilar. P) Amyobalar, amfibiyalar, sut emizuvchilar.
6. Eng katta tasmasimon chuvalchangni ko’rsating? K) Mushuk ikki surgichlisi.

L) Qoramol salityori. M) Ehinokokk. N) Jigar qurti. P) Cho’chqa salityori.

7. Gijjalar ko’pincha odamning qaysi organlarida parazitlik qiladi?

K) Jigar, o’pka, muskul, ingichka ichak. M) Suyak, muskul, o’pka.

L) Yurak, buyrak, oshqozon. N) O’pka, yurak, buyrak. P) Barchasi to’g’ri.

8. Erkak asalarilari urg’ochi asalarilarni qaysi belgilariga qarab izlab topadi?

K) Hididan. L) Rangidan. M) Ko’rinisidan. N) Ovozidan. P) Hidi va ko’rinishidan.

9. Lansetnikning yorug’lik sezuvchi ho’jayralari qayerda joylashgan?

K) Halqum atrofida. M) Teri ostida nerv nayi bo’ylab.

L) Tanasining yon tomonida. N) Og’iz asosida. P) Dum asosida.

10. Boshi tanasiga harakatsiz birikkan hayvonlar?

K) Zog’ora baliq, baqa, qurbaga. M) Nalim, Gulmoy, sudak.

L) Gekkon, kaltakesak, baqa. N) Baqa, qurbaqa, salamandra. P) Barchasi.
11. Zog’ora baliqning suzgich pufagi qayerda joylashgan? K) Halqum asosida. L) Qorin bo’shlig’ida, ichakning ustida. M) Jabralar atrofida.

N) Oshqozonning yonida.

12. Baqaning qurbaqadan farqli tomoni nimada?

1. Terisidagi bezlardan oqish suyuqlik chiqarib o’zini himoya qiladi.

2. Terisidan suyuqlik chiqarmaydi. 3. Terisi dag’al.

4.Qurbaqaning o’pkasiga qaraganda baqa o’pkasi yahshiroq rivojlangan.

5. Faqat suvda yashaydi. 6. Suvdan uzoqda yashay olmaydi.

7. Baqaning o’pkasi qurbaqanikiga nisbatan kuchsiz rivojlangan.
K) 1,2,3,4,5. L) 2,3,4,6. M) 4,5,6,7. N) 2,5,6,7. P) 2,6,7.
13. Darahtlarning ko’vagida uya quradigan qushlarni ko’rsating?

K) Qaldirg’och, mayna. L) Qizilishton, chittak. M) Kaptar, chil.

N) Kakku, qayra. P) Go’nqarg’a, zog’cha.
14. Qushlarning bahorda o’z vataniga uchib ketishi nimaga bog’liq?

K) Ko’payish instinktiga. M) Iqlimning mavsumi o’zgarishiga.

L) Kun uzunligiga. N) Oziq tanqisligiga. P) Moslanishga.
15. Koloniya bo’lib yashovchi kemiruvchi sut emizuvchini ko’rsating?

K) Tayin. L) Ko’k sug’ur. M) Olmahon. N) Yumronqoziq. P) Jayra.
16. Organik moddalarining chirishini tezlashtiradi. Tuproqni yumshatib, unga suv

va havo kirishini yahshilaydi?

K) Yomg’ir chuvalchangi, zahkash, chumolilar.

L) Chumoli, beshiktebratar. N) Eyzeniya, yalang’och shilliqurt.

M) Zahkash, qoraqurt, o’rgimchak. P) L va M javoblari to’g’ri.
17. Quyidagi hayvonlardan qaysi biri o’simliklarni tarqalishiga yordam beradi?

K) To’ng’iz. L) Dala sichqoni. M) Olmahonlar.

N) O’rmon kalamushlari. P) Hamma javoblar to’g’ri.

18. Ishchi asalarining nechta ko’zi bo’ladi.

K) 5-oddiy. L) 5-murakkab ko’z.

M) 4-murakkab, 1-oddiy. N) 3-murakkab, 3-oddiy. P) 2-murakkab, 3-oddiy.
19. Qanday eritma ta’sir ettirilganda tufelka kuydiruvchi tangachalarni otib chiqarib

halok bo’ladi.

K) Sirka kislota. L) Yashil-metil bo’yog’i. M) Chumoli kislota.

N) Hlorid kislota P) Oshtuzi.

20. Lansetnikda qon nima hisobiga harakatlanadi?

K) 5- burchakli yurak. L) 2- kamerali yurak. M) 3- kamerali yurak.

N) 4- kamerali yurak. P) Qatordagi barchasi noto’g’ri.
21. Quyidagi qaysi hayvonning tuhumidan chiqqan qurtchalari kapalak qurti tanasi

to’qimalarini eb o’sadi va uni halok qiladi?

K) Yaydoqchi. L) G’o’za tunlami.

M) Olma qurrti. N) Osiyo chigiritkasi. P) Havza qandalaqi.
22. Qushlarning bosh skelitidagi qaysi suyaklar harakatchan birikkan bo’ladi?

K) Pastki jag’. L)Yuqori jag’. M) Yirik ko’z-kosasi.

N) Bosh qutisi. P) Berilgan javoblar hammasi noto’g’ri.


23. Dushmanning sezganida ovozini boricha shovqin solib boshqa qushlarni yordamga

chaqirib, nasli to’g’risida g’amho’rlik qiladigan qushlar?

K) Chug’urchuqlar. L) Yo’rg’a tuvaloqlar. M) Karg’arlar.

N) Go’ng-qarg’alar. P) Qaldirg’ochlar.

24. 0,25 dan 1 gektargacha o’rmonni zararkunandalardan himoya qiladigan hashorat.

K) 1 ta chumoli oilasi. L) 1 ta asalari oilasi. M) 1 ta qovoqari oilasi.

N) Pahmoq ari oilasi. P) To’g’ri javob yo’q.
25. Lansetnikda tayanch skileti vazifasini bajaruvchi a’so?

K) Hitin qoplam. L) Umurtqa. M) Gutikula. N) Govurg’a. P) Xorda1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

b

d

m

m

n

p

p

n

k

m

m

l

k

l

p

l

m

l

l

k

m

p
p

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
p
p

k

p
k

m

m

l

p

l

l
k

n

p
p

k

k

k
p

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa