Ajuntament Sant Antoni de VilamajorDownload 95.04 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi95.04 Kb.


ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessióNúm.: 06/2011

Caràcter: Ordinària

Data: Dijous 26 de maig de 2011

Horari: De 20:30 a 21.10 hores

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:


Sr. Francesc Tella i Macià

Sr. Pere Vicente Vergés

Sr. Albert Josep Parera Ribera Grup polític municipal Convergència i Unió

Sra. Maria Farners Casas Triadó

Sr. Francisco Javier Audouard Duran


Sr. Raül Valentin del Valle

Sr. Josep Cullell Cot Regidors no adscrits segons RE 321/ de 7/10/2010)

Sra. Cristina Vila Guardi

Sr. Josep Anton Roquerols Teruel


Sr. Josep Ginesta Serrano - Grup polític municipal Autèntics Independents de Vilamajor.
Sr. Alfons Navarro Alfaro - Grup polític municipal Partit Socialista de Catalunya, que s’incorpora en el moment en què s’indica.
Núria Fàbregas Pujadas, secretària-interventora

Ordre del dia:


 1. Aprovació dels esborranys de les actes dels dies 21 d’abril i 26 d’abril de 2011

 2. Coneixement dels decrets de l’alcaldia

 3. Aprovació de la Creació del Registre d’interessos de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i models de declaració dels membres electes.

 4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en relació a la biblioteca municipal

 5. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

 6. Aprovació del document entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i JB Pujol Can pau, SL representada pel Sr. Joan Bosch i Pujol.

 7. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l’entitat urbanística de conservació de la urbanització de Sant Julià d’Alfou.

 8. Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.Desenvolupament de la sessió1.- Aprovació dels esborranys de les actes dels dies 21 d’abril i 26 d’abril de 2011
Per unanimitat i de conformitat amb el que estableix l’article 91.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'acorda aprovar els esborranys de les actes dels dies 21 d’abril i 26 d’abril de 2011
2.- CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets de l'alcaldia del núm. 46 de data 31/03/2011 al núm. 77 de data 19/05/2011.
La Sra. Cristina Vila demana pel decret núm. 60, i per part del Sr. Alcalde es comenta que fa referència a la imposició a termini en compte corrent a “La Caixa” amb bons de la Generalitat.
S’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Navarro, són les 20.35 hores.
3.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR I MODELS DE DECLARACIÓ DELS MEMBRES ELECTES.
Per part del Sr. Alcalde es llegeix la proposta d’acord següent :
Relació de fets
Segons regula la Llei de Bases de Règim Local, article 75.7, les persones obligades formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pogués proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.
La Diputació de Barcelona ha elaborat uns models de declaracions que ha posat a disposició dels ajuntaments.
Fonaments de dret
1. L’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LBRL), estableix que estan obligats a formular les declaracions: “Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local” i amb la modificació produïda per la disposició addicional 9a. apartat 3 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, també estan obligats el personal directiu i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, en ambdós casos nomenats per lliure designació.
2. L’article 163.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), en quant a la responsabilitat gestió i custòdia del Registre, disposa que el registre d’interessos està sota la responsabilitat directa del President de la Corporació o del membre en qui delegui. I l’art. 30.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), estableix que la custodia i direcció del registre correspon al Secretari.
En aquest sentit, l’article 57 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor –ROM- aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i publicat al BOP núm. 293, de 8/12/09 que textualment estableix :
Article 57.- Deures dels Regidors.

(.....)

5) Prèviament a l’acte de presa de possessió, tots els regidors hauran de formular una declaració signada dels seus béns i de les seves activitats privades remunerades, remunerables o que afectin a l’àmbit de competències de la Corporació; cadascun d’ells restarà obligat a renovar aquesta declaració sempre que es produeixin variacions rellevants respecte als seus béns o activitats, dins del termini d’un mes des que es va produir la variació. També restaran obligats a formular les declaracions esmentades en ocasió del seu cessament com a membres de la Corporació.

6) La declaració d’interessos comprendrà allò que disposa l’article 75.5 LRBRL. En cada cas, si s’escau, s’identificarà la propietat amb designació registral, i data d’adquisició o, en el seu cas, les fonts d’interessos quantificant el seu valor econòmic.

7) Aquestes declaracions s’integraran en el Registre d’Interessos de la Corporació, el qual serà portat per la Secretaria. Tanmateix, el Registre d’Interessos està sota la responsabilitat directa de l’Alcalde o del Regidor en qui delegui.

8) Quan un Regidor ometi la seva declaració de les variacions rellevants respecte als seus béns o activitats, el secretari de la Corporació ho posarà en coneixement de l’Alcaldia, que li ho requerirà per escrit i si continués l’omissió del compliment, l’Alcaldia ordenarà que figuri en el Registre d’interessos una diligència d’incompliment fins que el Regidor compleixi amb la seva obligació legal.

9) Tenen accés al registre d’interessos els membres del Consistori amb l’acord previ del Ple, així com les autoritats judicials i de comptes.

(.......)”
3. Els articles 75.7 del LBRL, 163.1 del TRLMRLC i 30.2 del ROF, respecte al moment de la formalització de les declaracions, fixen que les declaracions es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet. L’article 57.5) del ROM també s’expressa en els mateixos termes.
4. L’article 31.1 del ROF, fa referència a la instrumentació i contingut del document de declaració, i estableix que la declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe de document que doni fe de la data i de la identitat del declarant i del seu contingut, en el que, en tot cas, haurà de constar de les dades següents:

a) Identificació dels bens mobles i immobles integrants del patrimoni personal, amb designació, en el seu cas, de la seva inscripció registral, i data d’adquisició de cada un.

b) Relació d’activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials, treballs per compte d’altri i altres fonts d’ingressos privats, amb especificació del seu àmbit i caràcter i dels treballs o càrrecs que s’ostentin en entitats privades, així com el nom o raó social de les mateixes.

c) Altres interessos o activitats privades que, encara que no siguin susceptibles de proporcionar ingressos, afectin o estiguin en relació amb l’àmbit de les competències de la Corporació.


Vist l’informe de la Secretària-interventora.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, dividit en dues seccions: Secció 1a. d’Activitats i Secció 2a. de Béns Patrimonials.
Segon.- Aprovar els models de declaració dels membres electes, i que s’acompanyen d’annex I i II.
Tercer.- Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
Quart.- Aprovar la creació de les bases de dades que amb la funció de suport dels Registres, serveixin per a la gestió i control de les declaracions presentades pels tres grups de persones obligades: Electes i directius.

Cinquè.- Determinar que el nou Registre entri en vigor, juntament amb els models aprovats, amb l’inici del proper mandat.


Sisè.- Fer púbic el present acord mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió, que constitueixen la totalitat de membres de la Corporació, i que són els Srs. Francesc Tella Macià, Pere Vicente Vergés, Albert Josep Parera Ribera, Sra. Ma. Farners Casas Triadó, F. Xavier Audouard Duran, Alfons Navarro Alfaro, Raül Valentín del Valle, Sra. Cristina Vila Guardi, Josep Cullell Cot, Josep Anton Roquerols Teruel i Josep Ginesta i Serrano.
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Per part del Sr. Alcalde es llegeix la proposta d’acord següent :
Relació de fets
1.L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor està portant a terme la construcció d’una biblioteca municipal al carrer Pau Casals, cantonada al carrer Darrera les Escoles, segons projecte tècnic redactat per l’arquitecte municipal Sr. Manel Solà i aprovat pel Ple d’aquest ajuntament en sessió del 22 de febrer de 2007, 17 de desembre de 2009 i 2 de desembre de 2010 a conseqüència dels diferents procediments de contractació de l’obra.
2. La Diputació de Barcelona dóna suport tant a les biblioteques de nova creació com a i les biblioteques que treballen en xarxa en el seu àmbit territorial, oferint diversos serveis:


 • Assessorament

 • Fons inicial

 • Equipament informàtic

 • Formació

 • Material de difusió

3. En data 13 d’abril de 2001 (RE 1185) l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per mitjà de la Gerència de Serveis de Biblioteques ha tramés un conveni de col·laboració que regula les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres formes de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor així com l’establiment dels requeriments mínims que la biblioteca municipal ha de complir per poder rebre aquest suport.


Fonaments de dret
1. L’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i l’article 67.b) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la biblioteca pública com a servei municipal obligatori per als municipis de més de 5.000 habitants.
2. L’article 36.2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i l’article 92.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
3. La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, publicada al DOGC núm. 1727 de 29 de març de 1993, té com objecte establir les bases i les estructures fonamentals necessàries per a la planificació, la creació, l'organització, el funcionament i la coordinació del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i també garantir uns serveis que facilitin el funcionament de les biblioteques, a partir del dret dels ciutadans de Catalunya a la lectura i a la informació públiques, arreu del territori.
L’article 39 d’aquesta Llei fixa les competències dels municipis, en el sentit que corresponen als municipis les competències següents:

a) Crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat municipal, d'acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d'acord amb el Mapa de la Lectura Pública.

b) Coordinar i promoure la lectura pública en el municipi.
i l’article 37.3 en relació amb la disposició transitòria tercera atribueix a les Diputacions provincials els serveis de suport a la lectura pública següents:
a) Adquisició de fons.

b) Proveïment de catalogació centralitzada.

c) Elaboració del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.

d) Informació bibliogràfica i documental selectiva.

e) Tractament de fons duplicats i sobrers.

f) Redistribució del fons.

g) Coordinació del préstec interbibliotecari i de fons de suport al préstec.

h) Suport tècnic i informàtic a les biblioteques.


4. Els articles del 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, publicat al DOGC núm. 2066 de 23.6.1995 regula els convenis de cooperació entre els ens locals i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que ofereix la Diputació en relació a la biblioteca d’aquest municipi, i que s’acompanya d’annex I.
Segon.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la seva signatura.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió, que constitueixen la totalitat de membres de la Corporació, i que són els Srs. Francesc Tella Macià, Pere Vicente Vergés, Albert Josep Parera Ribera, Sra. Ma. Farners Casas Triadó, F. Xavier Audouard Duran, Alfons Navarro Alfaro, Raül Valentín del Valle, Sra. Cristina Vila Guardi, Josep Cullell Cot, Josep Anton Roquerols Teruel i Josep Ginesta i Serrano.
5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la proposta d’acord següent :
Relació de fets
1.El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de febrer de 2011 va aprovar la plantilla de personal per a l’exercici pressupostari 2011 integrada per la relació de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual de l’ajuntament, amb la seva denominació i el nombre de places que la constitueixen. I es va publicar el corresponent anunci al DOGC núm. 5855 de data 8/4/11 i al BOP de data 13/4/11.
2. La Diputació de Barcelona ha tramés a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor una minuta de conveni de col·laboració en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que ofereix la Diputació en relació a la biblioteca d’aquest municipi.
L’Annex 1 d’aquest conveni fixa els recursos humans necessaris per garantir el funcionament del servei de biblioteca:


RECURSOS HUMANS

Director/a

1

Bibliotecari/a

--

Tècnic auxiliar

3

Ajundant

--

3. El pacte cinquè de l’esmentat conveni fixa els compromisos de cada part: i estableix textualment:


5.1 La Diputació s’obliga a:
5.1.2 Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.”
5.2. L’Ajuntament s’obliga a
5.2.3. Aportar com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre indicatiu recollit l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament”.
4. La plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilamajor per l’any 2011 no contempla el personal que haurà de treballar a la biblioteca municipal, en conseqüència és necessari modificar la plantilla de personal laboral i incorporar les 3 places de tècnic auxiliar de biblioteca.
Fonaments de dret
1.- L’article 22.2 i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local , en la redacció aprovada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril determinen l’obligació d’aprovar anualment la plantilla de personal de l’Ajuntament i disposen que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar-la. En el mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.j) i l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2.- L’article 126.1,2 i 3 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local fan referència als supòsits d’aprovació i ampliació de les plantilles i a la seva modificació durant la vigència del corresponent pressupost.


3.- L’article 25 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, regulen les plantilles i les relacions de llocs de treball.
4.- Els articles 25 a 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals fan referència a les classes de personal de les administracions locals i al procediment d’aprovació i modificació de les plantilles de personal.
L’article 27 d’aquest Decret estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l’exercici 2011 en el sentit de crear 3 places de tècnic auxiliar de biblioteca, amb el detall següent:


Denominació del lloc

Núm. de places

Categoria assimilada

Vacants

Dedidació

C) PERSONAL LABORAL

 

 

 

SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Serveis administratius

Tècnic auxiliar de biblioteca

2

C1-14Parcial 35 h/setmana

Tècnic auxiliar de biblioteca

1

C1-14

1

Parcial 22h/setmana

Segon.- Publicar la modificació de la plantilla de personal laboral aprovada en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.


El Sr. Alcalde manifesta que aquest punt de l’ordre del dia va relacionat amb l’anterior, tenint en compte que es va tenir una reunió amb el servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona, i es va fixar un calendari pel que fa a l’execució i acabament d’aquesta obra.
Afegeix que, d’acord amb el conveni, hi ha un bibliotecari, la selecció i despesa del qual va a càrrec de la diputació i el personal auxiliar a càrrec de l’ajuntament , que de moment s’ha previst amb dues places de dedicació de 35 hores i una de 22 hores, pensant que l’horari de la biblioteca serà de dilluns a divendres de 16 hores a 20’30 hores i el dissabte al matí de 10 a 14 hores i un altra dia al matí , potser el dimecres, també en aquest horari, i que es podria ajustar definitivament quan estigui en funcionament.

Pel que fa a les persones que han de prestar el serveis administratius , han d’estar distribuïdes en les dues plantes, tenint en compte que cal una dedicació més concreta en tota la zona destinada a públic infantil.També afegeix que, pel que fa a la selecció del personal, tenint en compte el procés selectiu fet per cobrir les places d’auxiliar administratiu a les oficines municipals, s’ha contactat amb les persones que també havien superat la puntuació mínima exigible en les diferents proves, a l’efecte de que poguessin cobrir interinament aquestes places i així avançar en aquesta selecció de personal, ja que segons el calendari previst amb Diputació les obres haurien d’acabar-se al setembre i durant el mes d’octubre poder formar aquest personal perquè en data 19 de desembre la biblioteca ja estigui en funcionament. Per això i per avançar en el temps s’ha fet d’aquesta manera i per això s’ha proposat en aquesta sessió la modificació de la plantilla de personal, lligada amb el tema del conveni, ja que quan es va procedir a l’aprovació del pressupost i la plantilla de personal encara no estava tancat el conveni amb la Diputació i s’estava en el tema de la licitació de les obres de construcció de la biblioteca.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió, que constitueixen la totalitat de membres de la Corporació, i que són els Srs. Francesc Tella Macià, Pere Vicente Vergés, Albert Josep Parera Ribera, Sra. Ma. Farners Casas Triadó, F. Xavier Audouard Duran, Alfons Navarro Alfaro, Raül Valentín del Valle, Sra. Cristina Vila Guardi, Josep Cullell Cot, Josep Anton Roquerols Teruel i Josep Ginesta i Serrano.
6.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR I JB PUJOL CAN PAU, SL REPRESENTADA PEL SR. JOAN BOSCH I PUJOL.
Per part del Sr. Alcalde es llegeix la proposta d’acord següent :
Tenint en compte l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en data 30 de març de 2006 relatiu a acceptació de cessió de béns immobles efectuada per l’Associació de Propietaris Les Pungoles a favor d’aquest ajuntament pel que fa a la zona de restaurant i equipament esportiu a Les Pungoles, i a la vista de la necessitat de regularitzar la situació existent pel que fa a la gestió del restaurant , es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el document entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i JB Pujol Can Pau, SL representada pel Sr. Joan Bosch Pujol pel que fa a la utilització de l’immoble situat a l’avinguda Pedraforca núm. 14 de la Urbanització Les Pungoles destinat a l’activitat de bar, cafeteria i restaurant , i per un període fins el 31 de desembre de 2020.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent document .
El Sr. Alcalde explica els antecedents en aquest tema que es remunten a quan l’associació de propietaris ja tenia un contracte d’arrendament d’aquestes instal·lacions amb el Sr. Joan Bosch , i més tard aquests són cedides a l’ajuntament. L’estat de les instal·lacions eren força deficients i parlant amb ell es va estudiar la possibilitat d’adequar el local , a canvi de poder tenir a favor seu un temps per ús i explotació de l’activitat de bar restaurant. Això és precisament el que ara es recull en aquest document que es presenta a aprovació.
El Sr. Alfons Navarro demana què passa si l’interessat vol deixar d’utilitzar el local abans de l’expiració del termini i el Sr. Alcalde manifesta que ell no tindrà dret a cap indemnització També demana si pot cedir l’ús a favor d’altres persones i el Sr. Alcalde manifesta que no pot cedir, arrendar ni transmetre l’ús de l’immoble a ningú, a excepció del supòsit de subrogació en cas de defunció del Sr. Bosch. .

El Sr. Josep Ginesta demana quin contracte tenia l’interessat amb l’ajuntament i el Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Bosch ja tenia un contracte d’arrendament amb l’associació de propietaris de les Pungoles quan es van fer els tràmits de cessió d’aquesta instal·lació a favor de l’ajuntament , i el Sr. Ginesta insisteix en que voldrà veure el contracte establert.El Sr. Alcalde manifesta que va ser per això de què es va començar a parlar amb ell a veure si podia continuar estant interessat en explotar el negoci , i a més cal tenir en compte que pel que fa a les obres efectuades aquestes han estat valorades per l’enginyer municipal.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita és aprovada amb el vot favorable dels regidors següents: Srs. Francesc Tella Macià, Pere Vicente Vergés, Albert Josep Parera Ribera, Sra. Ma. Farners Casas Triadó, F. Xavier Audouard Duran, Alfons Navarro Alfaro i Josep Ginesta i Serrano., i l’abstenció de Raül Valentín del Valle, Josep Cullell Cot, Josep Anton Roquerols Teruel i Sra. Cristina Vila i Guardi.
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR I L’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANT JULIÀ D’ALFOU.
Per part del Sr. Alcalde es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització de Sant Julià d’Alfou que transcrit literalment diu així:

CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE LA RECTORIA

DE SANT JULIÀ D’ALFOU

A Sant Antoni de Vilamajor, el dia………………………...
Es reuneixen d’una banda, el Sr. Francesc Tella Macià en qualitat d’Alcalde de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i de l’altra el Sr. Joan Miquel Torruella Roca, amb DNI núm. 35079757L, en nom i representació de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització “Sant Julià d’Alfou” amb domicili a efectes de notificacions al carrer Romaní s/n de Sant Julià Alfou.
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i,

MANIFESTEN:


I. L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va signar un conveni amb la parròquia de Sant Julià d’Alfou en data 23 d’abril de 2004 pel qual es cedeix a l’ajuntament la rectoria de Sant Julià d’Alfou i l’ajuntament es compromet a remodelar l‘edifici per tal de convertir-lo en un centre cívic i social, tot reservant un espai per a habitatge del seu rector; així mateix es va procedir a l’aprovació de la pròrroga de l’esmentat conveni i d’un annex al mateix en què l’ajuntament es compromet a començar les obres abans del 31 de desembre de 2009 i acabar-les abans del 23 d’abril de 2011.
II. El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en sessió de data 28 de gener de 2010 va adjudicar definitivament a l’empresa Estudis i Projectes la Vall SL l’obra “Restauració i rehabilitació de la rectoria de Sant Julià d’Alfou”, consistent en la intervenció en l’edifici per a un canvi d’ús, a l’efecte que sigui destinat a centre cívic per a l’ús del públic en general, estructurat en una planta soterrani, una planta baixa, planta pis i planta segona, d’acord amb el projecte tècnic aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 30 d’octubre de 2007.
III. En data 1 d’abril de 2011 s’ha signat l’acta de recepció per part del tècnic director de l’obra, l’empresa Estudis i Projectes La Vall SL i l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, d’acord amb la qual l’obra s’entrega en condicions de dedicar-se a la finalitat que va destinada.
IV. L’Entitat urbanística de conservació de la urbanització “Sant Julià d’Alfou” amb CIF G-58149014, inscrita en el registre d’entitats urbanístiques col·laboradores amb el núm. d’assentament 71, del foli 36 al dors, tom I, va presentar a l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2009 (RE 4146), un pla d’utilitats de la rectoria de Sant Julià d’Alfou, en el que expressen la seva voluntat de ser corresponsables de la conservació de l’edifici i ús correcte de les instal·lacions així com el compromís de donar-li sortida i fer de l’edifici un espai per a tots els veïns.
Les parts compareixents en la condició en la qual intervenen,CONVENEN I ATORGUEN:
Primer.- El present conveni te per objecte regular la cessió d’ús de la rectoria de Sant Julià d’Alfou com a centre cívic per a l’ús del públic en general i com a oficina de l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització “Sant Julià d’Alfou”.
Segon.- La superfície de cada una de les plantes, distribució i usos previstos de l’edfici és el següent:
Planta soterrani: La superfície construïda és de 110,27 m2 i la superfície útil és de 87,66 m2. que es destinarà a magatzem per a l’Entitat per guardar material i eines.
Planta baixa: La superfície construïda és de 201,86 m2. Una part va destinada a habitatge del capellà, que no és objecte del conveni, i els 111, 94 m2 restants es distribuiran de la manera següent:


 • Vestíbul: destinat al públic

 • Recepció: per a les tasques d’oficina derivades dels serveis propis que té l’Entitat així com de la gestió de les activitats derivades del centre cívic.

 • Serveis

 • Ascensor


Planta primera: La superfície construïda és de 170 m2 i la seva distribució és:


 • Sala polivalent

 • Aula d’informàtica

 • Sala de lectura

 • Ascensor


Planta segona: La superfície construïda és de 174,67 m2 i la seva distribució és:

 • Vestíbul

 • Sala polivalent

 • Despatx, destinat a la Junta de l’Entitat

 • Ascensor


S’annexa com a document núm. 1, els plànols en planta de l’edifici.
Tercer.- La gestió i organització de les corresponents activitats que es programin serà a càrrec de l’Entitat, la qual ha d’aportar tots els materials, instruments i elements necessaris pel correcte funcionament del servei, tenint en compte que l’edifici es troba equipat segons consta en el document que s’annexa com a document núm. 2 .
L’Entitat haurà de comunicar a l’Ajuntament la programació trimestral del centre cívic, amb detall d’horaris i activitats. L’activitat serà exercida en tot moment amb total indemnitat per l’Ajuntament.
Quart.- Les tasques a fer per part de l’Entitat són:
Tasques de recepció: Control d’entrades i sortides de persones, punt d’informació, atenció telefònica per a temes relacionats amb les activitats i assumptes veïnals i les inscripcions a les diverses activitats programades.
Tasques d’oficina: Informar els veïns sobre temes de l’urbanització, gestió de sol·licituds dels usuaris, coordinació amb la junta i la brigada, atenció telefònica, arxiu de factures, rebuts i pagaments.
Cinquè.- La durada d’aquest conveni serà de dos anys. Un cop finalitzat aquest període es podrà prorrogar de forma expressa amb una antel·lació mínima de 3 mesos a la data de finalització inicialment prevista per un període de 2 anys més.
Sisè.- L’assegurança de l’edifici és a càrrec de l’Ajuntament.
Setè.- L’Entitat te l’obligació de conservar i mantenir en perfecte estat de conservació, ús i neteja l’edifici i el seu entorn. Qualsevol desperfecte en la instal·lació i materials utilitzats, serà al seu càrrec. L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja de l’edifici amb una persona 4 hores a la setmana.
Caldrà efectuar inventari de tot el material i mobiliari existent i en tot cas caldrà deixar-ho tot en les mateixes condicions en què s’ha rebut.
Vuitè.- Les despeses derivades del consum de llum i calefacció són a càrrec de l’Ajuntament. Les despeses derivades del consum d’aigua i telèfon són a càrrec de l’entitat.

Novè.- Qualsevol canvi en la distribució i usos fixats en aquest conveni haurà de ser autoritzat expressament per l’Ajuntament.

Desè.- L’Ajuntament podrà en qualsevol moment inspeccionar i supervisar l’edifici per vetllar pel compliment del present conveni. Així mateix l’Ajuntament podrà disposar de l’edifici en qualsevol moment per necessitats del servei degudament justificades.
I en prova de conformitat signen el present per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Sr. Alcalde-President Entitat urbanística de conservació de

la urbanització “Sant Julià d’Alfou”


Sr. Francesc Tella Macià Sr. Joan Miquel Torruella Roca”
Segon.- Notificar aquest acord a l’Entitat urbanística de conservació de la urbanització de Sant Julià d’Alfou
El Sr. Alcalde explica el contingut del conveni , tenint en compte que ja s’havia comentat aquest tema en altres ocasions, i que les activitats a realitzar i funcionament de l’edifici com a tal haurà de realitzar-se a partir de setembre, passat l’estiu.
El Sr. Josep Ginesta demana si algunes entitats també podran fer ús de l’edifici, i el Sr. Alcalde manifesta que no hi ha d’haver cap problema, fent la petició corresponent. El Sr. Josep Ginesta insisteix que la disponibilitat l’hauria d’atorgar l’ajuntament, i el Sr. Alcalde respon que tot i que l’ajuntament és el titular de l’edifici es pot facilitar a la gent els tràmits i donar certa autonomia a l’entitat. El Sr. Josep Ginesta reitera que l’ajuntament ha de controlar aquest tema, perquè ara hi ha una Junta i aquesta pot no ser-hi d’aquí a poc dies. El Sr. Francesc Tella respon que el conveni té límit en el temps i que pot deixar-se sense efecte quan es cregui convenient.
El Sr. Josep Ginesta pregunta de qui és l’altre edifici que fins ara feia servir l’entitat, i el Sr. Navarro respon que aquell edifici és de l’Entitat Urbanística de Conservació i que és molt petit, només uns 50 metres quadrats.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita és aprovada per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió, que constitueixen la totalitat de membres de la Corporació, i que són els Srs. Francesc Tella Macià, Pere Vicente Vergés, Albert Josep Parera Ribera, Sra. Ma. Farners Casas Triadó, F. Xavier Audouard Duran, Alfons Navarro Alfaro, Raül Valentín del Valle, Sra. Cristina Vila Guardi, Josep Cullell Cot, Josep Anton Roquerols Teruel i Josep Ginesta i Serrano.
8.- PRECS, PREGUNTES I CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

La Sra. Cristina Vila demana pel projecte de l’obra del carrer Enric Granados. El Sr. Alcalde manifesta que el projecte fet per l’enginyer s’ha tramès a tres empreses a l’efecte de presentació d’ofertes i la millor proposta ha estat la de Prycsa, i ara estem pendents de fer l’adjudicació definitiva i iniciar les obres ja que es realitzaran en dues etapes a l’efecte de garantir una millor circulació i accés a la Llar d’infants i als supermercats.


També pregunta per les voreres del carrer nostra dona de Montserrat i al desnivell en relació a l’entrada dels garatges. El Sr. Alcalde respon que l’alçada de l’asfalt s’ha fet el més baix possible i s’han anat fent comprovacions per veure que efectivament no entrarà aigua a les cases, s’ha anat parlant amb els veïns i s’ha anat trobant solucions individualitzades.


El Sr. Josep Cullell demana com és que cal que els veïns demanin placa de gual. El Sr. Alcalde respon que es per poder tenir la reserva d’entrada i sortida als garatges
El Sr. Josep Cullell demana que es retiri tota la propaganda electoral de les passades eleccions locals, i el Sr. Alcalde respon que efectivament alguns grups ja han despenjat tots els cartells i que en el cas de Convergència s’han retirat uns quans cartells i queden pendents els cartells de les faroles que han de retirar l’empresa que els va col·locar.
I sense més temes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-interventora, Vist i plau

L'alcalde

2
Ple de l’Ajuntament 06/2011Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa