Агар синусоидал токнинг оний киймати ифодаси куринишда берилган булса ушбу токнинг эффектив (таъсир этувчи) киймати нимага тенгDownload 0,59 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana22.03.2022
Hajmi0,59 Mb.
#505779
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Элтех.200. тест.узб.14 10 (1)
hUZkH1NJV9GK9xfTdIOQnbz0MTCEsOHqNgVJ1XVt, 5A 112001 Jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari nazariyasi va, FAXRIY YORLIQ, MENTAL1-kitob, 1-mavzu mustaqil ish TMI(1), 1-mavzu mustaqil ish TMI(1), 1-mavzu mustaqil ish TMI(1), 1-mavzu mustaqil ish TMI(1), 111, qiyosiy pedagogika, qiyosiy pedagogika (1), tarjima, 41884415, 41884415, 1901899


“Электротехника ва электроника асослари” фаниданг 200 та тест саволлари 

Агар синусоидал токнинг 
оний киймати ифодаси 


t
i
sin
141
куринишда берилган булса 
ушбу токнинг эффектив 
(таъсир этувчи) киймати 
нимага тенг?
*
А
I
141

А
I
214

А
I
215

А
I
100


Актив каршилик 
*
R
C
X
L
X
Z

Актив кувват кайси ифода 
eрдамида аникланади? 
*

cos
UI
P

2
2
Q
P
S


2
2
Q
S
P


2
2
P
S
QБурчак частотаси 

деб 
нимага айтилади? 
*Фаза бурчагининг 
узгариш тезлигидир 
Магнит 
окимининг 
узгариш тезлиги 
Синусоидал 
токнинг 
узгариш 
тезлиги 
Токнинг узгариш 
тезлиги 

Кандай симни нейтрал сим 
деб аталади? 
*Уч фазали 
генератор ва 
истеъмолчилари 
нолинчи 
нукталарини 
бирлаштирувчи сим 
Экранлаштирилга
н 
Генератор фаза 
чулгамларини 
бирлаштирувчи 
сим 
Уч фазали 
истеъмолчини 
фаза 
кучланишларини 
ошириш. 

Каршиликлари параллел 
уланган занжирнинг 
эквивалент каршилигини 
ҳисоблаш формуласи кайси 
жавобда тугри келтирилган?
*
3
2
1
1
1
1
1
R
R
R
R3
2
1
R
R
R
R3
2
1
1
1
1
1
G
G
G
G3
2
1
G
G
G
G
Кирхгофнинг 1-конунининг 
таърифи кайси жавобда 
тугри келтирилган ? 
*Тугундаги 
токларнинг 
алгебраик 
йигиндиси 0 га 
тенг
0


K
I
Занжирдаги ток 
кучи кучланишга 
тугри, 
каршиликка 
тескари 
пропорционал 
Контуртокларн
инг алгебраик 
йигиндиси 0 га 
тенг 
Берк контурдаги 
ЭЮК ларнинг 
алгебраик 
йигиндиси шу 
контурдаги 
каршиликлардаг
и кучланишлар 
тушувининг 
алгебрик 
йигиндисига тенг 

Кирхгофнинг 2-конунининг 
таърифи кайси жавобда 
тугри келтирилган ? 
*Берк контурдаги 
ЭЮК ларнинг 
алгебраик 
йигиндиси шу 
контурдаги 
каршиликлардаги 
кучланишлар 
тушувининг 
алгебрик 
йигиндисига тенг 
Тугундаги 
токларнинг 
алгебраик 
йигиндиси 0 га 
тенг 
Тугунга 
келаeтган 
токларнинг 
йигиндиси 
тугундан чикиб 
кетаeтган 
токларнинг 
йигиндисига 
тенг 
Занжирдаги ток 
кучи кучланишга 
тугри, 
каршиликка 
тескари 
пропорционал 

Контур токлар усули 
буйича: 
*Контур токлари 
eрдамида айрим 
тармоклардаги 
ҳакикий токлар 
аникланади 
Занжирнинг 
эквивалент 
каршилиги 
аникланади 
Занжирдаги 
Э.Ю.К киймати 
аникланади 
Занжирнинг 
куввати 
аникланади 
10 
Кувват баланси нимани 
меъeри хисобланади? 
*Электр схемаси 
ҳисобини 
тугрилигини 
ҳисоблаш 
Кувват 
коэффициентини 
Энергия 
узгариши 
жадаллигини 
Реактив кувват 
ажралиб 
чикишини 
11 
Кувват коэффициентини 
ошириш учун кандай 
элементлардан 
фойдаланилади? 
*Конденсаторларда
н 
Индуктив 
галтакдан 
Фильтрлардан 
Зарядлаш 
курилмасидан 


12 
Кувват коэффициентининг 
формуласи кайси жавобда 
тугри курсатилган? 
*
S
P


cos
P
S


cos
S
Pcos
UI


cos
13 
Кувват нима? 
*Энергияни 
узгартириш ва 
узатиш жадаллиги 
Утказгични 
кизиш жадаллиги 
Кинетик 
энергияни 
узгариши 
Ток ва кучланиш 
орасидаги фаза 
силжиши 
14 
Кувват улчов бирлиги 
*Вт 
А 
Ом 
К 
15 
Куввати 
Вт
Р
550

булган электр лампаси 
кучланиши 
B
U
100

булган манбага уланса 
электр лампадан утадиган 
ток киймати кайси жавобда 
тугри келтирилган? 
*
A
,
I
5
5

A
,
I
5
2

A
I
5

A
I
20

16 
Куйида келтирилган 
кувватни ҳисоблаш 
формулаларидан кайси бири 
тугри eзилган? 
*

cosI
U
P

cosI
U
Q
R
I
S


2
2
2
Q
P
S


17 
Куйидаги келтирилган 
ифодаларнинг кайси бири 
нотугри eзилган, агар 
0
j
A
A
e
U
U


берилган 
булса? 
*
0
30
j
AB
AB
e
U
U0
240
j
C
C
e
U
U0
120
j
B
B
e
U
U0
90
j
BC
BC
e
U
U18 
Кучланиш улчов бирлиги 
*В 
А 
Ом 
К 
19 
Кучланишлар резонанси 
ҳосил булиш шарти кайси 
жавобда тугри келтирилган? *
C
L


1

C
L1
C
L
b
b

С
L20 
Нейтрал симнинг вазифаси 
кандай? 
*Уч фазали 
истеъмолчини фаза 
кучланишлари 
симметриясини 
таъминлайди 
Уч фазали 
манбаани ва 
истеъмолчини нол 
нукталарини 
бирлаштириш 
Уч фазали 
истеъмолчини 
линия 
кучланишлари 
текис 
таксимлаш 
Уч фазали 
истеъмолчини 
фаза 
кучланишларини 
ошириш 
21 
Ом конуни 
*
R
U
I

t
i

sin

U
u
R
I


)
sin(
i
m
t
I
i
22 
Реактив кувват кайси ифода 
eрдамида аникланади? 
*

UIsin
Q


UIcos
=
Q

UItg
=
Q
r
I
Q
2

23 
Саклагичнинг вазифаси 
нимадан иборат 
*Электр 
истемолгичиларни 
киска туташ 
токидан саклаш 
учун 
Мотор eки электр 
истемолчилар ута 
юкламада ишласа 
электр 
тармогидан 
ажратади 
Киска туташ 
токидан ва ута 
юкламадан 
саклаш учун 
Моторни бирор 
фаза узулса 
тармокдан 
ажрпатиш учун 
24 
Симметрик истеъмолчилар 
учун уч фазали 
занжирларнинг актив 
куввати кандай аникланади. 
*

cos
3
л
л
I
U
P

л
л
I
U
P
3


sin
3
л
л
I
U
P

л
л
I
U
P

25 
Синусоидал ток 
*
)
sin(
i
m
t
I
i

 

R
U
I

R
r
E
I


t
i

sin

26 
Тармок бу: 
*Электр 
занжирнинг маълум 
бир кисми булиб, 
кетма - кет 
бирлаштирилган 
каршиликлар, 
энергия манбалари 
ва ҳакозалардан 
иборат кисми 
Электр занжир 
кириш кисмалари 
RLC дан иборат 
электр занжир 
Занжир 
тармоклариши 
27 
Тармок частотаси 
*
300
1500
750
1000


Гц
f
50

булган асинхрон 
мотор жуфт кутблари сони 
10

р
тенг булса, 
моторнинг синхрон тезлиги 
нечага тенг булади? 
28 
Ток улчов бирлиги 
*А 
В 
Ом 
К 
29 
Токлар резонанси ҳосил 
булиш шарти кайси жавобда 
тугри келтирилган ? 
*
C
L
b
b

C
L1
C
L


1

1

L

30 
Тугун нима? 
*Электр 
занжирининг учта 
ва ундан ортик 
тармокларининг 
бирлашган жойи 
Электр занжир 
кириш кисмалари. 
Занжирдаги 
тармокланган 
жой 
Ток охирги йули 
31 
Тугун потенциаллар усули 
буйича: 
*Тугун 
потенциаллар 
eрдамида 
тармоклардаги 
ҳакикий токлар 
аникланади 
Занжирнинг 
эквивалент 
каршилиги 
аникланади 
Занжирдаги 
Э.Ю.К киймати 
аникланади 
Занжирнинг 
куввати 
аникланади 
32 
Тула каршилик 
*
2
2
)
(
C
L
X
X
R
Z3
2
1
R
R
R
R3
2
1
1
1
1
1
R
R
R
R2
2
)
(
C
L
X
X
R
Z33 
Тула кувват кайси ифода 
eрдамида аникланади? 
*
2
2
Q
P
Ssin
UI
S


cos
UI
S

2
2
Q
P
S


34 
Турт симли «Юлдуз» 
уланган симметрик 
истеъмолчилар учун линия 
ва фаза кучланишларининг 
нисбатини аникланг. 
*
3

ф
л
U
U
л
ф
U
U
3

л
ф
U
U

л
ф
U
U
2

35 
Узгармас ток занжиридаги 
амперметр курсатиши 10 А 
ва истеъмолчи кучланиши 
40 В булса, истеъмолчи 
куввати нимага тенг?
*400 Вт
150 Вт
4 Вт
Кувватни топиш 
учун 
берилганлар 
етарли эмас
36 
Узгармас ток занжиридаги 
амперметр курсатиши 5 А ва 
истеъмолчи кучланиши 40 В 
булса, истеъмолчи куввати 
нимага тенг?
*
Вт
P
200

Вт
P
45

Вт
P
8

Кувватни топиш 
учун 
берилганлар 
етарли эмас
37 
Узгармас токка кайси 
жавобда тугри таъриф 
берилган ?
*Вакт бирлиги 
ичида киймати ва 
йуналиши 
узгармайдиган ток 
узгармас ток 
дейилади 
Вакт бирлиги 
ичида йуналиши 
узгармайдиган 
ток узгармас ток 
дейилади 
Вакт бирлиги 
ичида киймати 
узгармайдиган 
ток узгармас 
ток дейилади 
Вакт буйича 
узгариш 
конунияти 
синусоидал 
булган ток 
узгармас ток 
дейилади
38 
Узгарувчан токка кайси 
жавобда тугри таъриф 
берилган ?
*Вакт бирлиги 
ичида киймати ва 
йуналиши 
узгарадиган ток 
узгарувчан ток 
дейилади 
Вакт бирлиги 
ичида йуналиши 
узгарадиган ток 
узгарувчан ток 
дейилади 
Вакт бирлиги 
ичида киймати 
узгарадиган ток 
узгарувчан ток 
дейилади 
Вакт буйича 
йуналиши 
узгарадиган 
аммо киймати 
узгармайдиган 
ток узгарувчан 
ток дейилади 
39 
Утказгичнинг диаметри ва 
узунлиги 5 марта 
орттирилди, утказгичнинг 
каршилиги кандай узгаради 
*5 марта камаяди 
2 марта камаяди 
5 марта ортади 
Узгармайди 
40 
Уч фазали симметрик 
юклама учбурчак схемасида 
*
3
марта катта 
булади
3
марта кам 
булади 
3 марта катта
3 марта кичик


уланса, линия токи фаза 
токига нисбатан неча марта 
фаркланади?
41 
Уч фазали симметрик 
юклама юлдуз схемасида 
уланса, линия токи фаза 
токига нисбатан неча марта 
фаркланади?
*Узаро тенг булади 
3
марта кам 
булади 
3
марта 
катта булади 3 
марта катта
3 марта кичик
42 
Уч фазали тизим 
истеъмолчилари «юлдуз» 
уланиб нейтрал сим билан 
булса кандай аталади? 
*Турт симлик 
Уч симлик 
Беш симлик 
Икки симлик
43 
Ҳар бирининг каршилиги 

Download 0,59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti