Acta ple número 3/2016 Sessió celebrada per l’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat el diaDownload 142.06 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi142.06 Kb.
ACTA PLE NÚMERO 3/2016
Sessió celebrada per l’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat el dia 28 d’abril de 2016

Caràcter de la sessió: Extraordinària

Urgent: No.

Convocatòria: 1ª.
A la localitat de Sant Climent de Llobregat, quan son les dinou hores i vuit minuts del dia vint-i-vuit del mes d’abril de dos mil setze, es reuneixen a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, en sessió extraordinària, sota la Presidència del senyor Alcalde, assistits per mi, la Secretària-Interventora.
Assistents:
Alcalde

Sr. Isidre Sierra Fusté.


Primer Tinent d’Alcalde

Sr. Jose Antonio Monteagudo Urgel


Segon Tinent d’Alcalde.

Sr. Miquel Torras Ollé


Tercer Tinent d’Alcalde

Sra. Montserrat Fulquet Martí


Regidors/es

Sandra Araque Peri

Joan Montiel Doñate

Jesús Insausti Solé

Jaume Campamà Tugas

Xavier Gimenez Guembe

Alba Martín Santos.

Alejandro Muñoz Vallejo


Actua com a secretària-interventora la Sra. Isabel Martínez Bellver
Els assumptes que composen l’Ordre del Dia de la present sessió són els següents: 1. Aprovació de l’acta 2/2016, de data 31 de març de 2016.
 1. Proposta d’acord per l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació per cooperació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.
 1. Proposta d’acord per l’aprovació inicial del projecte d’urbanització per cooperació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió donant la bona nit a tothom i reitera la disculpa tant per part d’Alcaldia com de Secretaria per haver fet la Junta de Portaveus amb tan poca antelació, i, tot seguit, es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’Ordre del dia, que son els ja indicats anteriorment.


I

PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de les sessió anterior núm. 2/2016, de data 31 de març.
Intervencions en CD
Sotmesa les actes a votació, han quedat aprovades per unanimitat dels membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots).

2. Proposta d’acord per l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació per cooperació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COOPERACIO DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ENTORN DE LA TRAVESSIA DE PRAT DE LA RIBA, EL MOLÍ I CA L’ESQUERRÀ EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.

Vist el projecte de reparcel·lació per cooperació referent a la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la Travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat, redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Vist l’informe núm. 13/16 emès per l’arquitecte municipal en data 21 de març de 2016, obrant a l’expedient i que a continuació es transcriu literalment;

número d’informe registrat: 13/16informe interior
ASSUMPTE

Informe per l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació per cooperació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà en el terme municipal de sant Climent de Llobregat.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona fa entrega al registre d’entrada d’aquest ajuntament del Projecte de Reparcel·lació del polígon definit en la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà en data 3 de març de 2016 i núm. de registre 000660.
En relació a la documentació presentada en aquest Ajuntament, el tècnic que subscriu,
INFORMA

1. Antecedents
En data 11 de març de 2010, la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant TSJC) va dictar les Sentències núm. 213 i 214 anul·lant, respectivament, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 de gener de 1994 (DOGC de 26.05.2005) per la que s’aprovà definitivament el Pla Especial de “ca l’ Esquerrà” i la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 16 de maig de 2006 (DOGC de 13.12.2006) aprovant definitivament el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità (en endavant MpPGM) en el sector “el Molí”. Notificades ambdues sentències el 30 de març de 2010, van ésser fermes en data 9 de setembre de 2010.
Per donar compliment a les esmentades sentències núm. 213 i 214 del TSJC, l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat inicià els tràmits per redactar una MpPGM que resolgués els problemes plantejats entre l’actual planejament vigent i la realitat existent, les noves exigències derivades de l’actual legislació urbanística, la realitat tant física com jurídica existent, i la necessitat d’ordenar urbanísticament el sòl en aquest àmbit, a fi i efecte, d’assolir un major nivell d’integració, concentració de l’edificació i generar nous espais lliures públics, adequant el planejament al compliment de les prescripcions de les esmentades sentències i aprovant definitivament una nova Modificació de planejament, un conveni urbanístic i la seva addenda.
Una vegada signat el conveni urbanístic per la totalitat dels propietaris i redactats, tant el document de gestió com d’urbanització, serà l’aprovació definitiva la que donaran compliment al tràmit iniciat per l’ajuntament
La Modificació de planejament comprèn una àrea continua, formada pels antics sectors de la MpPGM de “el Molí” i del Pla Especial de “ca l’Esquerrà”, ambdós planejaments anul·lats per sentències fermes pel TSJC i incorporà els sòls adjacents de ca l’Esquerrà, anomenats en aquest document, sector de “ca l’Esquerrà ampliat”. Té una extensió superficial de 78.294 m2.
Degut a que les dues Modificacions de planejament aprovades definitivament varen ser declarades nul·les, dona una gran complexitat als treballs de reparcel·lació i d’urbanització, ja que, entre d’altres, ha estat necessari abordar l’anàlisi de la documentació i dels documents registrals i aprovats per l’ajuntament, així com algun pagament realitzat per propietaris i alguna obra executada per l’ajuntament dins d’aquest polígon d’actuació.
Pel que fa al sector “El Molí”, ja s’havia formulat, aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat el projecte de Reparcel·lació per compensació bàsica del sector “El Molí”.
Pel que fa al sector de ”ca l’Esquerrà”, ja s’havia formulat, aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat.

2. Antecedents urbanísticsL’àmbit que abasta el present projecte de reparcel·lació que desenvolupa la MpPGM ha estat afectat, en diferent grau, per una successió de figures de planejament urbanístic, projectes i sentències que, de forma resumida, són les següents:
19.01.1994 - Text refós del Pla Especial “Ca l’Esquerrà”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 de gener de 1994, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 27 de juliol de 1994 i publicat al DOGC el 16 de desembre de 1994.
25.02.2002 - Modificació Puntual del PGM sector “Masia de Can Bonet”, aprovada definitivament el 25 de febrer de 2002 i publicat al DOGC el 16 de maig de 2002.
16.05.2006 - Text refós de la Modificació puntual del PGM sector “El Molí”, aprovat definitivament el 16 de maig de 2006, i publicat al DOGC núm.4779 el 13 de desembre de 2006.
25.01.2007 - Text refós del Projecte de Reparcel·lació, per compensació bàsica, del sector “El Molí” redactat per l’arquitecte Núria Sala i Raset, aprovat definitivament el 25 de gener de 2007 i publicat al núm.4819 del DOGC del 12 de febrer de 2007 i al núm.35 del BOPB del 9 de febrer de 2007.

07.12.2005 - Projecte d’urbanització del text refós del sector “el Molí” redactat per l’arquitecte Núria Sala i Raset, aprovat definitivament segons l’acta 13/2005 de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del 07 de desembre de 2005 i publicat en el núm.310 del BOPB del 28 de desembre de 2005, en el núm.4540 del DOGC del 30 de desembre de 2005 i en el diari el PUNT del 22 de desembre de 2005.
30.03.2010 - Sentència número 213 de data 30/03/2010, de la Secció Tercera de la Sala de lo Contenció Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima en part el recurs contra l’aprovació definitiva del Pla Especial del PGM “Ca l’Esquerrà”. Notificada el 30 de març de 2010 i ferma el 09/09/2010. Anul·lat el Pla Especial per defecte de tramitació administrativa respecte de les propietats incloses en l’àmbit del Pla Especial.
30.03.2010 - Sentència número 214 de data 30 de març de 2010 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima en part el recurs contra l’aprovació definitiva de la Modificació del PGM sector “El Molí”, l’anul·la i la deixa sense efecte jurídic. Notificada el 30 de març de 2010 i ferma el 09 de setembre de 2010. Anul·lada la Modificació del PGM per manca de documentació i insuficient justificació de determinades opcions preses. Ambdues sentències, notificades el 30 de març de 2010, van esdevenir fermes el dia 6 de setembre de 2010.
17.07.2012 - El Ple de l’ajuntament aprovà inicialment la “Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà” i va ser acordada la seva publicació en el DOGC núm. 6182 de data 31 de juliol de 2012 en el BOPB de data 30 de juliol de 2012 i en la web municipal.
26.09.2013 - En sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament aprovà inicialment el conveni urbanístic i l’Addenda al conveni de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà i va ser acordada la seva publicació en el BOPB de data 11 d’octubre de 2013.
19.12.2013 - En sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament aprovà definitivament el conveni urbanístic i l’Addenda al conveni de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà i va ser acordada la seva publicació en el BOPB de data 3 de febrer de 2014.
27.02.2014 - El Ple de l’Ajuntament aprovà provisionalment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.

12.06.2014 - El Ple extraordinari de l’Ajuntament aprovà provisionalment el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.
16.09.2014 - La Direcció General d’Urbanisme de Barcelona aprovà definitivament el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà, i ha estat publicat per a la seva executivitat en el núm.6743 del DOGC del 5 de novembre de 2014.
08.01.2014 - No van haver al·legacions interposades en la Direcció General d’Urbanisme de Barcelona a l’aprovació definitiva del text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.

10.02.2015 - La Junta de Govern local per unanimitat aprovà l’inici de l’expedient de Reparcel·lació per Cooperació de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’Entorn de la Travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat. Sol·licità al Registre de la Propietat l’informació sobre la titularitat i càrregues per mitjà de l’expedició dels certificats registrals de les finques incloses dins dels àmbits afectats per les anteriors MpPGM anul·lades, inscripció de domini de les finques afectades i nota expressiva d’inici d’expedient reparcel·latori a la totalitat de les finques definides.

3. Situació i àmbit
L’àmbit territorial d’aplicació del projecte de reparcel·lació que desenvolupa la MpPGM és el que correspon als anteriors sectors de “El Molí” i “ca l’Esquerrà” que s’amplia amb l’anomenat “ca l’Esquerrà ampliat”, sòl situat entre “ca l’Esquerrà” i l’inici de la carretera de Sant Boi de Llobregat (BV-2004) segons el document aprovat definitivament de Modificació de planejament urbanístic anomenat “Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà”.

L’àmbit de la Modificació puntual del PGM abasta una superfície del polígon de 57.021m2 i una superfície reparcel·lable de 48.512,39m2. Ve delimitat, al nord, per la carretera BV-2004 de Sant Boi de Llobregat, a l’est amb el límit de la finca de can Bonet, al sud per la riera de les Comes, i a l’oest pel límit inferior de la finca que dóna front al carrer del Moll número 18, a la finca que dóna front al carrer de Rafael Casanova núm. 20,22,24 i un tram de la travessia de Prat de la Riba.

4. Objecte
El present projecte de reparcel·lació és un document que ha estat redactat pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals.
El present projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució de les previsions contingudes en la MpPGM resolen els problemes plantejats entre l’actual planejament vigent i la realitat existent, les noves exigències derivades de l’actual legislació urbanística, la realitat tant física com jurídica existent i, la necessitat d’ordenar urbanísticament el sòl en aquest àmbit recolzant-se en la llei vigent, el conveni urbanístic i les seves Addendes que, s’incorporen i que es justifiquen en el document urbanístic. Aquest ha d’esser subscrit entre l’Ajuntament i la totalitat dels propietaris per tal de poder desenvolupar i fer executiva la MpPGM.
Es objecte del present informe definir els trets característics del projecte de reparcel·lació.
5. Marc legal del tràmit del projecte de reparcel·lació
.- El títol quart de gestió urbanística amb els art.116 al 155 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost que aprovà el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC) son els que han de donar compliment el projecte de reparcel·lació i d’urbanització així com, la disposició dotzena que fa referència als convenis urbanístics.
.- El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprovà la Llei del Sòl (en endavant LS).
.- El Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions del sòl.
.- El títol cinquè de gestió urbanística amb els art.120 al 207 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant RLUC) son els que han de donar compliment el projecte de reparcel·lació.
.- El Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre l’inscripció en el registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística (en endavant NCLLH).
.- El Decret de, 8 de febrer de 1946, que aprovà la Llei Hipotecària.

.- La Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del Text Refòs de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
.- El conveni urbanístic de data 11 de juliol de 2012 ha d’ésser signat per l’Ajuntament i la totalitat dels propietaris de la MpPGM d’aquest sector. L’addenda al Conveni Urbanístic de data 25 d’abril de 2013 és signada per l’Ajuntament i els srs. José Rusiñol Guimerà i Dolores Papiol Puig. Actualment el conveni urbanístic manca ésser signat pel sr. Roberto Fornés i Muñoz.
A tall informatiu, es descriuen els aspectes bàsics que caracteritzen el present projecte de reparcel·lació, aspectes que estan justificats i permonoritzats en la documentació del projecte:
1.- Estem davant d’un projecte de reparcel·lació mixte, es a dir,
1.A./ Projecte de reparcel·lació econòmica en l’àmbit de El Molí. La reparcel·lació és simplement econòmica quan, per raó de consolidació de l’edificació conforme amb el planejament, no és possible la redistribució material dels terrenys, el que vol dir que les finques registrals existents dins de l’àmbit reparcel·latori es mantenen, si bé poden patir petits ajustos per tal d’adaptar-se a la cartografia actualitzada, a les rectificacions dels titulars en indivís i al planejament vigent.
Restaran excloses de la reparcel·lació física però no econòmica, per a raó de les circumstàncies concurrents, les finques registrals (1), (3) i (4) segons el Pacte segon e/ del conveni urbanístic que es corresponen a les finques (1),(4) i (5) del projecte de reparcel·lació, en quan a la nova inscripció registral del sòl i de les edificacions preexistents, inclús la divisió horitzontal, ja inscrites i compatibles amb les determinacions de la modificació puntual del planejament general; no en quan als efectes econòmics derivats de les despeses reparcel·lables i de les corresponents càrregues, d’acord amb el que es preveu a l’article 126.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i a l’article 134.2.a del seu reglament.
1.B./ Projecte de reparcel·lació física en l’àmbit de cal ‘Esquerrà i ca l’Esquerrà ampliat. En una reparcel·lació física la participació de la comunitat reparcel·latòria es realitza proporcionalment als terrenys aportats per cadascun, i no pas en proporció a l’aprofitament que s’aporta.
Per aquest motiu, entre d’altres, es redacta i s’aprovà un conveni urbanístic junt a la MpPGM.

Les finques registrals que s’agreguen son conseqüència del percentatge derivat de l’aprofitament que el planejament a executat per l’atribució de les noves finques aportades. Es en aquest sòl a on s’han disposats els aprofitaments dels anteriors propietaris amb un indivís amb l’ajuntament. Els terrenys aportats per cada propietari seran substituïts per les parcel·les resultants mitjançant la subrogació real.
2.- Aquesta condició de reparcel·lació mixta suposa que els propietaris que participen del procés reparcel·latori ho fan amb el percentatge pactat en el conveni urbanístic i no amb el percentatge derivat de l’aprofitament que el planejament que s’executa atribueix a la finca aportada (en una reparcel·lació física la participació en la comunitat reparcel·latòria es realitzaria proporcionalment als terrenys aportats per cadascun d’ells). Per aquest motiu, cal que el conveni urbanístic sigui signat per l’unanimitat dels propietaris. En el cas que l’acord no sigui unànime, el dret de les persones propietàries serà proporcional a la superfície de les finques originàries.
3.- El procés de consolidació i de gestió d’aquest àmbit al llarg del temps, obliga a tenir en compte les gestions realitzades amb anterioritat al present document de reparcel·lació com ara, els pagaments i les obres executades.
4.- Actualment es reflecteix una estructura parcel·lària de l’àmbit, com a mínim complicada, degut a que han de conviure en el registre de la propietat, finques registrals inscrites segons allò establert per l’anul·lada MpPGM degut a que, no va esser anul·lat el projecte de reparcel·lació i, finques que encara resten inscrites com si mai s’hagués realitzat cap tràmit de gestió urbanística. Aquesta realitat obliga a tenir en compte totes les finques registrals tal i com son inscrites a dia d’avui en el Registre de la Propietat, encara i que no coincideixin amb la realitat existent.
5.- La complexitat del projecte es veu agreujada com a conseqüència d’unes finques aportades, d’unes finques resultants i d’un compte de liquidació provisional registrat i no anul·lat, que ens han obligat a redactar uns documents condicionats per resoldre els problemes plantejats per l’actual planejament vigent, per les noves exigències derivades de l’actual legislació urbanística, per la realitat tant física com jurídica existent, i per la necessitat d’ordenar urbanísticament el sòl en aquest àmbit, adequant el planejament i la seva gestió, al compliment de les prescripcions de les esmentades sentències.
6.- Tenint present totes aquestes casuístiques, juntament amb la resta d’aspectes que son objecte de qualsevol projecte de reparcel·lació es defineixen les finques aportades, les finques resultants i el compte de liquidació provisional. Per aquest fet, s’ha redactat el projecte d’urbanització conjuntament amb el projecte de reparcel·lació.
Els art.116 al l’art.151 del TRLUC és l’instrument que regeix la gestió urbanística. En aquest cas, es donarà compliment als diferents articles que afecten a aquest document aprovant el projecte de reparcel·lació.
Degut a que ja es va donar inici a aquest expedient, comporta, sense la necessitat de declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de llicències al que es refereix l’art 73.1 en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació definitiva de la reparcel·lació.
És en l’art.121.2/2 del TRLUC, en els sistemes d’actuació urbanística a on es diu que; “L’execució o la gestió del planejament urbanístic s’efectua mitjançant qualsevol dels sistemes d’actuació urbanística”. En aquest cas, el sistema de gestió urbanística, és el de reparcel·lació per cooperació integrada a on l’administració actuant, és l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
El document de reparcel·lació donarà compliment als art. del 117 al 129 del TRLUC, als art. 139 al 141 de la Modalitat de cooperació del TRLUC i de gestió urbanística i als art. 120 al 207 i de l’art.207 al 219 del seu Reglament (RLUC).
7.- En el projecte de reparcel·lació tot i que el 96,30% correspon al % de participació que CONTRATAS GES SA té en la UNITAT D’EDIFICACIÓ, en aquest cas la “C”, en el quadre de compte de liquidació provisional CONTRATAS GES SA té el 82,47% que fa referència al % de participació que CONTRATAS GES SA té en la totalitat de l’àmbit de referència d’El Molí. L’explicació d’aquest % es troba en l’apartat 1.9.2 Participació dels propietaris en les despeses d’urbanització, segons àmbits de referència. Per aquest motiu en el quadre de compte de liquidació provisional s’aplica el 82,47% i no el 96,30% a l’empresa CONTRATAS GES SA. És el mateix cas, per a la resta de propietaris.

8.- En les FITXES INDIVIDUALITZADES del projecte de reparcel·lació s’han exclòs el poliesportiu, la policia i els sòls de domini públic perquè són sòls inclosos en el polígon però no en l’àmbit reparcel·lable, ja que es tracta de finques de titularitat pública que mantenen l’ús i el domini públic (veure també apartat 1.5.1 Situació física de la memòria).

Per tot el que s’esmenta en aquest document, aquest informe es favorable condicionat a que;
1.- Per tal de donar compliment a l’art.126 del TRLUC el conveni urbanístic ha de ser signat per la totalitat dels propietaris de dita Modificació de planejament. En el cas que l’acord no sigui unànime, el dret de les persones propietàries serà proporcional a la superfície de les finques originàries i no al sostre pactat en el conveni urbanístic. Aquest ha d’esser subscrit entre l’Ajuntament i la totalitat dels propietaris per tal de poder desenvolupar i fer executiva la MpPGM i per dur a terme l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. Actualment, el conveni urbanístic data 11 de juliol de 2012 manca ésser signat pel sr. Roberto Fornés i Muñoz.
2.- El projecte de reparcel·lació s’haurà de complimentar, modificar o substituir per l’aprovació definitiva en els següents punts:
2.1/ En la MEMÒRIA del projecte d’urbanització d’aquesta MpPGM ens diu que les despeses d’execució son de 1.086.373,10€ de PEC.

Les DESPESES D’EXECUCIÓ estan desglossades en 2 parts: les obres d’urbanització i les despeses dels serveis afectats. Si comprovem, la suma de 900.433,57€ corresponen únicament a la part d’obres d’urbanització, és a dir, a la suma dels 508.145,83€ (el Molí) + 327.065,66€ (ca l’Esquerrà) + 58.034,99€ (obra executada anticipadament per CONTRATAS GES S.A) + 7.187,09€ (obra xarxa aigües residuals executada anticipadament per l’Ajuntament).

La xifra d’1.086.373,10€ respon a la suma dels 508.145,83€ (el Molí) + 327.065,66€ (ca l’Esquerrà) + 251.161,63€ (serveis afectats) sense tenir en compte les obres executades anticipadament i compatibles per CONTRATAS GES SA (obres que pertanyen al compte de liquidació provisional de el Molí i no a l’ajuntament).

Per tant, s’haurà de modificar la xifra de 900.433,57€ per 1.086.373,10€ de PEC en el sector de el Molí en el compte liquidació provisional.

2.2/ Dins dels honoraris de la Direcció Facultativa manquen els honoraris coordinació de Seguretat i Salut, control de qualitat, arquitecte tècnic, encara i que, els redactors del document donen per entès que dins l’apartat de redacció de documents hi consta un apartat de Direcció facultativa on hi està tot inclòs. S’hauran de tenir en compte en el compte liquidació provisional.

2.3/ En la pàgina 21 s’haurà d’eliminar el paràgraf transcrit degut a que aquest no té cap relació amb aquest sector y, no aporta cap informació rellevant per aquest projecte de reparcel·lació.

2.4/ En la pàgina 56 la R5 no té cap càrrega dels sectors de “el Molí” i de “ca l’Esquerrà” però si que te unes càrregues pròpies que hi consten en el conveni urbanístic i en la seva addenda, que hi hauran de constar i registrar com a càrrega individual i de caràcter privatiu.

2.5/ En els PLÀNOLS del projecte de reparcel·lació el nou pont dona accés a la propietat dels Sr. Rusiñol i la Sra. Papiol i no dona accés a la ZV4 que és la zona verda de propietat municipal. El pont dels Sr. Rusiñol i la Sra. Papiol està una mica més a baix, gairebé al tocar de la corba.

Segons l’addenda al conveni urbanístic, com a càrrega d’urbanització de la propietat de ca l’Esquerrà, entre d’altres, està l’arranjament del seu pont tant per a vianants com per a vehicles, i és aquest el seu accés.

Per aquest motiu, s’haurà d’eliminar de tots PLÀNOLS (veure els plànols del projecte d’urbanització) el traçat del camí particular que accedeix al pont actual i es determinarà de manera que el nou pont doni accés únicament a la zona verda ZV4 de propietat municipal.

2.6/ En les diferents FINQUES RESULTANTS hi haurà de constar el següent:

En la finca R4;

Sempre que s’esmenti aquesta finca cal una descripció individualitzada de; passatge veïnal.

En la finca R5;

Aprofitament. Encara i que la quota de participació en el polígon és 0,00€. Cal que constin les càrregues privatives d’urbanització que consten en el conveni urbanístic i en la seva addenda.

Sempre que s’esmenti una descripció individualitzada de la seva propietat cal que s’inclogui que, és una parcel·la única i indivisible.

En la finca XV5;

Sempre que s’esmenti una descripció individualitzada d’aquesta finca, cal que s’inclogui que connecta les diferents zones verdes municipals.

3.- Es proposà a la Junta de Govern Local que abans de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació s’aprovin els estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació del Polígon d’Actuació de la MpPGM i es constitueixi l’Associació Administrativa de Cooperació del Polígon d’Actuació de la MpPGM.
4.- Es proposà a l’Òrgan municipal que l’aprovà que, abans de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació s’acordi deixar sense efecte l’acord plenari d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector de “El Molí” i de tots els tràmits posteriors a la seva aprovació.
En el cas que no s’hagi anul·lat la Junta de Compensació aprovada i registrada, en aplicació de l’art. 141 del TRLUC, la modalitat de cooperació es pot desenvolupar mitjançant la concessió de l’execució urbanística integrada. A aquests efectes serà l’administració actuant, l’ajuntament, la que haurà de procedir a l’aplicació dels art. 190 i 191 del RLUC.”

Vist l’informe favorable núm. 12/2016 emès per la secretària-interventora en data 11 d’abril de 2016, obrant a l’expedient.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:


PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació per cooperació referent a la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la Travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat, redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

SEGON. Sotmetre el projecte de reparcel·lació a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa periòdica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.TERCER. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de l’ajuntament: www.santclimentdellobregat.cat.

QUART. Concedir audiència a les persones interessades amb citació personal.

CINQUÈ. Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades als Serveis Tècnics per al seu informe.

Intervé el senyor Alejandro i expressa que es una operació que no coneix gaire i que li hagués agradat tenir una reunió més extensa i pensa que la gent del poble hauria de poder donar la seva opinió.

El senyor Campamà diu que votarà en contra per raons similars a les expressades pel Sr. Alejandro .
Intervencions en CD

VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta dels membres que composen el Ple.
Vots a favor:
Grup Municipal de CIU, senyors/es Isidre Sierra Fusté, Montserrat Fulquet Martí, Miquel Torras Ollé, Sandra Araque Peri i Jesús Insausti Solé.
Grup Municipal GxSC-CP, senyors Jose Antonio Monteagudo Urgel i Joan Montiel Doñate.
Vots en contra:

Grup Municipal AESC-E, senyor Alejandro Muñoz Vallejo.
Grup Municipal del SOM-AM, Senyors/es Jaume Campamà Tugas, Xavier Giménez Guembe i Alba Martin Santos.

3.- Proposta d’acord per l’aprovació inicial del projecte d’urbanització per cooperació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ENTORN DE LA TRAVESSIA DE PRAT DE LA RIBA, EL MOLÍ I CA L’ESQUERRÀ EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.

Vist el projecte d’urbanització de l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat redactat per l’arquitecte Carles Mengual i Chaler, referent a la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la Travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

Vist l’informe núm. 14/16 emès per l’arquitecte i l’enginyer municipal en data 21 de març de 2016, obrant a l’expedient i que a continuació es transcriu literalment;

número d’informe registrat: 14/16informe interior
ASSUMPTE

Informe per l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona fa entrega al registre d’entrada d’aquest ajuntament del Projecte d’Urbanització de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà redactat per l’arquitecte Carles Mengual i Chaler en data 14 de juliol de 2015 i núm. de registre 001898.
L’arquitecte Carles Mengual i Chaler fa entrega al registre d’entrada d’aquest ajuntament del Modificat del Projecte d’Urbanització de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de travessia de Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà en data 29 de febrer de 2016 i núm. de registre 000614.
En relació a la documentació presentada en aquest Ajuntament, els tècnics que subscriuen,
INFORMEN

1. ANTECEDENTS
En data 11 de març de 2010, la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant TSJC) va dictar les Sentències núm. 213 i 214 anul·lant, respectivament, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 de gener de 1994 (DOGC de 26.05.2005) per la que s’aprovà definitivament el Pla Especial de “ca l’ Esquerrà” i la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 16 de maig de 2006 (DOGC de 13.12.2006) aprovant definitivament el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità (en endavant MpPGM) en el sector “el Molí”. Notificades ambdues sentències el 30 de març de 2010, van ésser fermes en data 9 de setembre de 2010.
Per donar compliment a les esmentades sentències núm. 213 i 214 del TSJC, l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat inicià els tràmits per redactar una MpPGM que resolgués els problemes plantejats entre l’actual planejament vigent i la realitat existent, les noves exigències derivades de l’actual legislació urbanística, la realitat tant física com jurídica existent, i la necessitat d’ordenar urbanísticament el sòl en aquest àmbit, a fi i efecte, d’assolir un major nivell d’integració, concentració de l’edificació i generar nous espais lliures públic, adequant el planejament al compliment de les prescripcions de les esmentades sentències i aprovant definitivament una nova Modificació de planejament, un conveni urbanístic i la seva addenda.
La Modificació de planejament comprèn una àrea continua, formada pels antics sectors de la MpPGM de “el Molí” i del Pla Especial de “ca l’Esquerrà”, ambdós planejaments anul·lats per sentències fermes pel TSJC i incorporà els sòls adjacents de ca l’Esquerrà, anomenats en aquest document, sector de “ca l’Esquerrà ampliat”. Té una extensió superficial de 78.294 m2.
Degut a que les dues Modificacions de planejament aprovades definitivament varen ser declarades nul·les, dona una gran complexitat als treballs de reparcel·lació i d’urbanització, ja que, entre d’altres, ha estat necessari abordar i tenir en compte el projecte d’urbanització aprovat i no anul·lat, així com algun pagament realitzat per propietaris i alguna obra executada per l’ajuntament dins d’aquest sector.

2. ANTECEDENTS URBANÍSTICSL’àmbit que abasta el present projecte d’urbanització que desenvolupa la MpPGM ha estat afectat, en diferent grau, per una successió de figures de planejament urbanístic, projectes i sentències que, de forma resumida, són les següents:
19.01.1994 - Text refós del Pla Especial “Ca l’Esquerrà”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 de gener de 1994, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data 27 de juliol de 1994 i publicat al DOGC el 16 de desembre de 1994.
25.02.2002 - Modificació Puntual del PGM sector “Masia de Can Bonet”, aprovada definitivament el 25 de febrer de 2002 i publicat al DOGC el 16 de maig de 2002.
16.05.2006 - Text refós de la Modificació puntual del PGM sector “El Molí”, aprovat definitivament el 16 de maig de 2006, i publicat al DOGC núm.4779 el 13 de desembre de 2006.
25.01.2007 - Text refós del Projecte de Reparcel·lació, per compensació bàsica, del sector “El Molí” redactat per l’arquitecte Núria Sala i Raset, aprovat definitivament el 25 de gener de 2007 i publicat al núm.4819 del DOGC del 12 de febrer de 2007 i al núm.35 del BOPB del 9 de febrer de 2007.

07.12.2005 - Projecte d’urbanització del text refós del sector “el Molí” redactat per l’arquitecte Núria Sala i Raset, aprovat definitivament segons l’acta 13/2005 de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del 07 de desembre de 2005 i publicat en el núm.310 del BOPB del 28 de desembre de 2005, en el núm.4540 del DOGC del 30 de desembre de 2005 i en el diari el PUNT del 22 de desembre de 2005.
30.03.2010 - Sentència número 213 de data 30/03/2010, de la Secció Tercera de la Sala de lo Contenció Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima en part el recurs contra l’aprovació definitiva del Pla Especial del PGM “Ca l’Esquerrà”. Notificada el 30 de març de 2010 i ferma el 09/09/2010. Anul·lat el Pla Especial per defecte de tramitació administrativa respecte de les propietats incloses en l’àmbit del Pla Especial.
30.03.2010 - Sentència número 214 de data 30 de març de 2010 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima en part el recurs contra l’aprovació definitiva de la Modificació del PGM sector “El Molí”, l’anul·la i la deixa sense efecte jurídic. Notificada el 30 de març de 2010 i ferma el 09 de setembre de 2010. Anul·lada la Modificació del PGM per manca de documentació i insuficient justificació de determinades opcions preses. Ambdues sentències, notificades el 30 de març de 2010, van esdevenir fermes el dia 6 de setembre de 2010.
17.07.2012 - El Ple de l’ajuntament aprovà inicialment la “Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia Prat de la Riba, el Molí i ca l’Esquerrà” i va ser acordada la seva publicació en el DOGC núm. 6182 de data 31 de juliol de 2012 en el BOPB de data 30 de juliol de 2012 i en la web municipal.
26.09.2013 - En sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament aprovà inicialment el conveni urbanístic i l’Addenda al conveni de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà i va ser acordada la seva publicació en el BOPB de data 11 d’octubre de 2013.
19.12.2013 - En sessió extraordinària el Ple de l’Ajuntament aprovà definitivament el conveni urbanístic i l’Addenda al conveni de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà i va ser acordada la seva publicació en el BOPB de data 3 de febrer de 2014.
27.02.2014 - El Ple de l’Ajuntament aprovà provisionalment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.

12.06.2014 - El Ple extraordinari de l’Ajuntament aprovà provisionalment el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.
16.09.2014 - La Direcció General d’Urbanisme de Barcelona aprovà definitivament el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà, i ha estat publicat per a la seva executivitat en el núm.6743 del DOGC del 5 de novembre de 2014.
08.01.2014 - No van haver al·legacions interposades en la Direcció General d’Urbanisme de Barcelona a l’aprovació definitiva del text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà.

10.02.2015 - La Junta de Govern local per unanimitat aprovà l’inici de l’expedient de Reparcel·lació per Cooperació de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’Entorn de la Travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat. Sol·licità al Registre de la Propietat l’informació sobre la titularitat i càrregues per mitjà de l’expedició dels certificats registrals de les finques incloses dins dels àmbits afectats per les anteriors MpPGM anul·lades, inscripció de domini de les finques afectades i nota expressiva d’inici d’expedient reparcel·latori a la totalitat de les finques definides.

3. SITUACIÓ I ÀMBIT
L’àmbit territorial d’aplicació del projecte de reparcel·lació que desenvolupa la MpPGM és el que correspon als anteriors sectors de “El Molí” i “ca l’Esquerrà” que s’amplia amb l’anomenat “ca l’Esquerrà ampliat”, sòl situat entre “ca l’Esquerrà” i l’inici de la carretera de Sant Boi de Llobregat (BV-2004) segons el document aprovat definitivament de Modificació de planejament urbanístic anomenat “Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, El Molí i Ca l’Esquerrà”.

L’àmbit de la Modificació puntual del PGM abasta una superfície del polígon de 57.021m2 i una superfície reparcel·lable de 48.512,39m2. Ve delimitat, al nord, per la carretera BV-2004 de Sant Boi de Llobregat, a l’est amb el límit de la finca de can Bonet, al sud per la riera de les Comes, i a l’oest pel límit inferior de la finca que dóna front al carrer del Moll número 18, a la finca que dóna front al carrer de Rafael Casanova núm. 20,22,24 i un tram de la travessia de Prat de la Riba.

4. OBJECTE
El present projecte d’urbanització és un document que ha estat redactat per l’arquitecte Carles Mengual i Chaler amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals.
El present projecte d’urbanització consta de la descripció de les obres necessàries per a concloure l’urbanització de l’àmbit de “el Molí” per a executar la totalitat de l’urbanització de l’àmbit de “ca l’Esquerrà Ampliat” inclòs amb aquest darrer, el tram del passeig del de vianants adscrit com a càrrega externa del sector de l’Angle i, defineix mínimament l’execució de les càrregues de “ca l’Esquerrà”.
La versió inicial del present projecte de setembre de 2015, s’ha hagut de modificar per evitar l’afectació d’una part de la porta i tanques d’accés de l’antic pont de la finca de ca l’Esquerrà conegut com “el Pinar”degut a que el manteniment estructural i estètic d’aquest pont és una càrrega urbanística d’aquesta propietat, encara i que, aquesta finca està exclosa de la reparcel·lació i per tant, del present projecte d’urbanització.
Aquesta afectació ha obligat a eliminar la rampa alternativa de la vorera del tram de la carretera bv-2004 entre l’àmbit del sector de l’Angle i l’esmentat “el Pinar”, a modificar el disseny i traçat de dita vorera, i a modificar el traçat de la part inicial del vial interior de ca l’Esquerrà Ampliat. I a la conseqüent adaptació de diverses infraestructures i el traçat dels serveis urbans.

5. DOCUMENTS DEL PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ
Document núm.1 Memòria general. Amidaments i pressupost.

Document núm.2 Annexos a la memòria.

Document núm.3 Estudi de Seguretat i Salut.

Document núm.4 Plec de condicions.

Document núm.5 Plànols del 01 al 24 i del SU1 al SU7.
6. ÀMBIT D’INTERVENCIÓ
L’àmbit de la Modificació puntual del PGM que fixa el planejament urbanístic a desenvolupar té una superfície total de 78.294m2, dels quals 51.723,00m2 formen part de les diferents àrees subjectes a l’intervenció del present projecte d’urbanització.
A efectes del projecte i de l’obra apareixen tres àrees ben definides i de naturalesa molt diferents entre si, en funció de les característiques i les finalitats dels treballs a executar:


 1. L’àrea d’obra de consolidació del sector el Molí.

 2. L’àrea de transformació del sòl no urbanitzable, lliure permanent, en sòl urbà de ca l’Esquerrà ampliat, afegint-hi el passeig de vianants adscrit com a càrrega externa al Pla Parcial de l’Angle.

 3. L’àrea de condicionament i arranjament de les rieres i àrees verdes i forestals.


Aquesta realitat ha condicionat en bona mesura l’organització del present document, amb tres blocs ben diferenciats en quan a les propostes de projecte: les obres de consolidació urbana (àrea el Molí), les obres de creixement urbà (àrea de ca l’Esquerrà ampliat) i el tractament de les zones lliures i rieres.
7. SITUACIÓ ACTUAL
7.1/ Àmbit de “el Molí”
Com a resultat del desenvolupament urbanístic anterior, aquest sector està parcialment edificat i urbanitzat.

En execució del planejament anterior es va urbanitzar una part de la travessia de Prat de la Riba, es varen disposar les xarxes generals de subministrament i serveis urbans en el mateix entorn, i es va construir l’edifici C dels contemplats pel planejament aprovat.
Resten pendents d’executar-se, l’enderroc de diferents edificacions existents, la formació i urbanització de l’espai públic d’el Molí, la construcció del nou pont d’accés a can Bonet, completar l’urbanització de la travessia de Prat de la Riba i l’arranjament de les zones verdes de riera i de bosc. Així com la construcció dels edificis A i B.
7.2/ Àmbit de ca l’Esquerrà Ampliat
En aquest sector no es va produir cap desenvolupament físic. Per tant, el present projecte executiu descriu la totalitat de les obres per transformar els sòls erms en una peça de sòl urbà, així com l’arranjament de les zones verdes de riera i bosc adscrites.
7.3 Àmbit de l’Ajuntament
Aquest àmbit incorporà els espais intersticials entre els dos àmbits anteriors. Les obres corresponents a aquest espai estan bàsicament executades. Resta pendent de realitzar-se la formació del paviment de la vorera i de la plataforma sobre de la riera que dona accés a la zona d’equipaments esportius municipals i l’arranjament de la zona verda de bosc adscrita a l’equipament esportiu.
Les càrregues de les obres executades i l’urbanització d’aquest àmbit seran adscrites com a càrrega a l’àmbit que li correspon.
7.4/ Àmbit del sector de l’Angle
L’espai que integra aquest àmbit és actualment un cul de sac, més o menys urbanitzat. Es comprovarà si es pot aprofitar l’urbanització actual però tot indica que no es podrà aprofitar res, per un problema de cota altimètrica.
L’urbanització d’aquest sector està adscrit com a càrrega externa al sector de l’Angle.

Tenint en compte tot el que s’esmentat i una vegada avaluada la documentació presentada, els tècnics que’l subscriuen l’informen favorablement condicionat a que;
8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADAPTADA
ÀMBIT EL MOLÍ
Aquest àmbit incorporà els espais intersticials entre els dos àmbits anteriors. Les obres corresponents a aquest espai, estan bàsicament executades. Resta pendent de realitzar-se la formació del paviment de la vorera i de la plataforma sobre de la riera que dona accés a la zona d’equipaments esportius municipals i l’arranjament de la zona verda de bosc adscrita a l’equipament esportiu.
Les càrregues de les obres executades per propietaris privats o per l’ajuntament i l’urbanització d’aquest àmbit seran adscrits com a càrrega d’urbanització a l’àmbit que li correspongui.

ÀMBIT DE L’AJUNTAMENT
Aquest àmbit incorporà els espais intersticials entre els dos àmbits anteriors. Les obres corresponents a aquest espai estan bàsicament executades. Resta pendent de realitzar-se la formació del paviment de la vorera i de la plataforma sobre de la riera que dona accés a la zona d’equipaments esportius municipals i l’arranjament de la zona verda de bosc adscrita a l’equipament esportiu.
Les càrregues de les obres executades i l’urbanització d’aquest àmbit seran adscrites com a càrrega a l’àmbit que li correspongui.

ÀMBITS “SECTOR DE L’ANGLE” I “CA L’ESQUERRÀ”
No serà necessari l’enderroc d’una petita edificació existent a sobre de la traça del vial interior; de les dues pilastres i porta de l’antic accés a la fina de ca l’Esquerrà, més dos petits trams de la tanca-barana de l’antic pont de “el Pinar” degut a que s’hagut de modificar el traçat d’aquesta vorera pel tal de poder donar compliment a part de les càrregues d’urbanització contemplades en l’addenda al conveni urbanístic de ca l’Esquerrà.

Per poder definir la propietat de ca l’Esquerrà i l’ajuntament s’haurà de preveure el tancament de la propietat privada i la zona verda municipal (topògraf, tancaments i murs).
NOVES ESTRUCTURES
S’haurà de preveure una mínima urbanització pel passatge veïnal entre el carrer Rafel Casanovas i l’espai públic de l’edifici C (porta d’accés,...).

CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS
La solució definitiva a adoptar tant per l’evacuació de les aigües pluvials com residuals s’haurà d’adaptar als requeriments establerts per la societat Aigües de Barcelona, concessionària del manteniment de la xarxa s’haurà d’aportar informe favorable i actualització del estudi abans del inici de les obres.
Tanmateix i com a prescripcions generals la xarxa projectada haurà de complir:


 • Els pous han d’estar arrebossats, i lliscats per dins i disposaran de potes d’accés cada 30 – 35 cm.

 • Les tapes han d’estar correctament assentades al pou de registre vigilant el seu tancament per evitar sorolls al pas de vehicles.

 • Les juntes del col·lector principal han d’estar correctament executades, s’ha de garantir la estanquitat de les unions.

 • Les escomeses individuals s’hauran d’executar per la generatriu superior del col·lector, amb el pendent adequat, la connexió a la xarxa no ha de sobresortir del col·lector, aquesta s’ha de realitzar en la direcció de la pendent.


Una vegada finalitzades les obres l’empresa adjudicatària haurà d’aportar inspecció de la xarxa mitjançant càmera de vídeo on es certificarà la seva correcta instal·lació i serà especifica en la detecció i inspecció de:


 • restes de runa al col·lector

 • connexions de les escomesesAIGUA POTABLE
Abans del inici de les obres s’haurà d’aportar l’assessorament actualitzat realitzat per Aigües de Barcelona com a concessionari de la distribució de xarxa d’aigua potable del municipi, aquesta documentació s’adjuntarà com un annex vinculant al projecte.

XARXA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIO I ENLLUMENAT PÚBLIC
Si bé s’aporta i s’inclou al projecte l’assessorament de la empresa distribuïdora, abans del inici de les obres s’haurà d’aportar l’assessorament actualitzat realitzat per FECSA - ENDESA com a distribuïdor de xarxa elèctrica al municipi, aquesta documentació s’adjuntarà com un annex vinculant al projecte.
A l’inici de les obres es comunicarà a l’empresa adjudicatària del manteniment del enllumenat públic l’inici de les actuacions i les possibles afectacions a la xarxa existent, totes les afectacions seran a càrrec de l’empresa adjudicatària de l’obra.

A la finalització de les obres s’haurà d’aportar.


 • legalització de la instal·lació i la posada en servei per una EAC.

 • Informe favorable de la instal·lació realitzada emès per la empresa adjudicatària del enllumenat públic del municipi.


S’haurà de justificar el no soterrament de la xarxa d’enllumenat públic mantenint la instal·lació existent, preveient en tot cas els tubulars i pericons de registre necessaris per a un futur soterrament de la mateixa.

TELECOMUNICACIONS
Si bé el projecte contempla un estudi de la xarxa de telecomunicacions, abans de l’inici de les obres s’haurà de sol·licitar i aportar l’assessorament realitzat per LOCAL RED per la distribució de telecomunicacions al sector. Aquesta documentació s’adjuntarà com un annex vinculant al projecte.
GAS

Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar l’assessorament realitzat per GAS NATURAL per preveure la xarxa de gas natural al municipi, aquesta documentació s’adjuntarà com un annex vinculant al projecte.
Atenent als canvis que de forma natural es poden anant produint en el desenvolupament d’aquest projecte, de les seves diferents fases i del temps per executar-se, s’haurà atorgar als serveis tècnics municipals la determinació final i concreta dels treballs a desenvolupar d’acord amb els criteris i objectius definits.
Per aquest motiu, s’hauran de preveure modificacions i actualitzacions del projecte redactat sempre d’acord amb els criteris i objectius definits en aquest projecte i els serveis tècnics municipals.
Una vegada finalitzades les obres l’adjudicatari haurà d’aportar la documentació “as built” en format paper i digital (Acrobat i ACAD) consistent en memòria, incloent-hi relació de contractistes i subcontractistes, materials emprats, dades de fabricants i distribuïdors, plànols de planta i perfils longitudinals d’obra acabada, informes favorables de les actuacions efectuades redactats per Aigües de Barcelona (xarxa de sanejament i aigua Potable), FECSA (xarxa de BT i MT), GAS NATURAL (Distribució de Gas), LOCAL RED (Telecomunicacions) i de la empresa concessionària del enllumenat públic”

Vist l’informe favorable núm. 13/2016 emès per la secretària-interventora en data 15 d’abril de 2016, obrant a l’expedient.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’entorn de la Travessia de Prat de la Riba, el Molí i Ca l’Esquerrà en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat, redactat per l’arquitecte Carles Mengual i Chaler.
SEGON. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa periòdica, i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.TERCER. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de l’ajuntament: www.santclimentdellobregat.cat.

QUART. Concedir audiència als interessats, dins del període d’informació pública, mitjançant citació personal.
CINQUÈ. Comunicar a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè en el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte.

SISÈ. Sol·licitar informe als Organismes Públics competents.

SETÈ. Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades als Serveis Tècnics per al seu informe.
Intervé el senyor Campamà i diu que sempre han defensat un creixement urbanístic respectuós amb el entorn. Comenta que falta per signar d’un conveni de l’any 2013 un propietari.
Intervencions en CD
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta dels membres que composen el Ple.
Vots a favor:
Grup Municipal de CIU, senyors/es Isidre Sierra Fusté, Montserrat Fulquet Martí, Miquel Torras Ollé, Sandra Araque Peri i Jesús Insausti Solé.
Grup Municipal GxSC-CP, senyors Jose Antonio Monteagudo Urgel i Joan Montiel Doñate.
Vots en contra:
Grup Municipal AESC-E, senyor Alejandro Muñoz Vallejo.
Grup Municipal del SOM-AM, Senyors/es Jaume Campamà Tugas, Xavier Giménez Guembe i Alba Martin Santos.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quant son les dinou hores i setze minuts, de la qual s’estén la present acta que és signada per l’Alcalde-President i la Secretària-Interventora que certifica.
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Isidre Sierra Fusté Isabel Martínez BellverDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa