Acta de la sessió ordinària de l'assemblea general de la mancomunitat de municipis del bages per al sanejament del dia 23 de març de 2009Download 126 Kb.
Sana15.03.2017
Hajmi126 Kb.
#4617
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2009.
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, seu de la Mancomunitat, essent les 13 hores i 40 minuts del dia 23 de març de 2009. Es reuneixen sota la presidència del Sr. Josep Camprubí Duocastella, assistit pel secretari de la Mancomunitat, Sr. José Luis González Leal, que dóna fe de l'acte, els senyors que tot seguit es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de l'Assemblea General, núm. 1, en primera convocatòria.

A S S I S T E N T S
PRESIDENT: Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella

REPRESENTANTS:

Manresa Sra. Alba Alsina Serra

Sra. Àngels Mas Pintó

Sr. Josep M. Sala Rovira
Castellnou de Bages Sra Maria Jesús Caride Varela
El Pont de Vilomara i Rocafort Sr. Cecilio Rodríguez Martín
Fonollosa Sr. David Fabrega Casellas
Navarcles Sr. Juan del Sar Nepamuceno

Sr. Valentí Oliveras Calvo


Navàs Sr. Josep Oliva Santiveri

Sr. Antoni López MolgosaSant Fruitós de Bages Sr. Roger Grandia Borràs

Sant Joan de Vilatorrada Sr. Carles Martínez Vaquero
Sant Salvador de Guardiola Sra. Montserrat Santisteban Cols
Santpedor Sr. Xavier Codina Casas

Sra. Mireia Arenós Calvet


Santa Maria d’Oló Sr. Dionís Burdó Valeri


SECRETARI: Sr. José Luis González Leal,

secretari de la Mancomunitat


INTERVENTOR: Sr. Josep Trullàs Flotats,

interventor de la MancomunitatGerent d’Aigües de Manresa: Sr. Josep Alabern Valentí

ABSENTS
Callús Sr. Josep Maria Ginestà Boixadera
Rajadell Sra. Montserrat Camps Alapte
Sant Fruitós de Bages Sr. Pere Canyes Serra

Sant Joan de Vilatorrada Sr. Víctor Marcos Borjas

El President de la Mancomunitat, declara oberta la sessió, i després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:


  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2008.

Es pregunta si cap membre de l’Assemblea General ha de formular alguna observació en l’acta de la sessió anterior, que van tenir lloc el dia 22 de desembre de 2008, la còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.


I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es considera i es declara aprovada per unanimitat dels membres presents, l’acta de la sessió del dia 22 de desembre de 2008, sense cap modificació.


  1. Donació de compte de la resolució de la Presidència del dia 7 de gener de 2009, referent als contractes en règim laboral de durada determinada a temps parcial, amb personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa, pels llocs de treball que consten a la plantilla orgànica per tal que presti suport administratiu i tècnic de la Mancomunitat, pel període comprès entre l’1 de gener de 2009 i fins el dia 31 de desembre de 2009.

Vist el decret dictat pel president, de data 7 de gener de 2009, que transcrit, diu el següent:


“Assemblea general de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament en sessió del dia 22 de desembre de 2008, ha aprovat el Pressupost per a l’exercici del 2009 i la Plantilla de personal de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament.
El proper dia 31 de desembre de 2008, finalitzen els contractes de personal que realitza tasques administratives i tècniques de suport a la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament.
Vist el que disposen els articles 12 i 15 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’ Estatut dels treballadors i l’article 2 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’ Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada; i 2.1 , 7 i ss de la llei 7/2007 de 12 d’ abril de l’ Estatut bàsic de l’ empleat públic, i de conformitat amb l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions públiques.

Atès que l'assumpte en qüestió incideix plenament en el supòsit de màxima urgència, contemplat en l' article 291 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en l' article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s' aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.


Tenint en compte els informes del Secretari, l’Interventor i la tresorera de la Mancomunitat, en el que posen de manifest les necessitats de personal per a l’ any 2008.
Atès, que l'adequat i òptim funcionament administratiu d'aquest ens supramunicipal, passa per la utilització dels mitjans personals i instrumentals necessaris de l' Ajuntament de Manresa.
Ates el resultat de les proves selectives de concurs oposició relatives a una plaça d’administratiu, per la modalitat de contractació laboral de durada determinada a temps parcial, convocades per la Mancomunitat en execució de l’ oferta pública d’ ocupació de l’any 2008.
Atès que els articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53 del TRLMRLC i 55,f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en concordança amb l' art. 12 dels Estatuts que regeixen la Mancomunitat, confereixen al President de la Mancomunitat la competència per resoldre sobre el contingut de la resolució que s’informa.
Vist l’ informe emès pel Tècnic d’administració general en data 7 de gener de 2009.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53 del TRLMRLC i 55,f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en concordança amb l'art. 12 dels Estatuts que regeixen la Mancomunitat,
R E S O L C:
1r. Contractar en règim laboral de durada determinada a temps parcial, en la modalitat d’obra o servei determinat, al personal funcionari de l’ Ajuntament de Manresa que seguidament es relaciona, per realitzar funcions de suport administratiu i tècnic de la Mancomunitat, en la categoria que s’expressa i pel nombre d’hores i retribucions que es detallen, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009:
Núm. hores

Retribució mensual

CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, JUDIT

Tècnica administració general

20

682,18€

CASTELLS CASTANY, LOURDES

Tècnica de grau mitjà

24

432,81€

COSTA MURCIA, MERCÈ

Administrativa

22

296,21€

COT PALACÍN, CARME

Tècnica de grau mitjà

39

703,31€

COT PALACÍN, LAURA

Tècnica de grau mitjà

22

396,74€

ESPINALT CASAJUANA, JOSEFINA

Administrativa

24

323,14€

GONZÁLEZ VALLS, MARIA

Administrativa

9

127,98 €

GONZÁLEZ CACHÓN, REMEI

Tècnica de grau mitjà

22

396,74€

GRANERO VILARASAU, LLUÍS

Tècnic administració general

22

750,39€

GRAU BONVEHÍ, ROSA

Administrativa

20

278,66€

JUNYENT MAYOR, JORDI

Tècnic grau mig, sistemes informació

12

222,52€

LEÓN PÉREZ, LAURA

Auxiliar administrativa

22

260,30€

PUIGMAL CARRERAS, NÚRIA

Administrativa

17

228,89€

SOLERA ORTÍZ, EMPAR

Administrativa

26

367,57€

TOMASA MORERA, JORDI

Tècnic grau superior, enginyer

20

682,18€

VILADRICH SEGUÉS, MONTSERRAT

Administrativa

18

250,80€

L’import de pagues extraordinàries s’entén en la part proporcional que correspongui.


2n. Contractar així mateix el Sr. JORDI ADELL I CAPDEVILA com a administratiu de la Mancomunitat per la modalitat de contractació laboral de durada determinada (dedicació parcial), un cop superades les proves selectives de concurs oposició convocades per la Mancomunitat en execució de l’oferta pública d’ ocupació de l’any 2008, d’acord amb els paràmetres següents:
Dedicació: 20 hores setmanals.

Retribució: 1.056,34 euros mensuals bruts.

Període de prova: tres mesos.

Durada del contracte: 1 any .

Pagues extraordinàries: en la part proporcional que correspongui.

Tutor de seguiment del contracte: El Secretari de la Mancomunitat. José Luis González Leal.


2n. La contractacions a què fa esment el punt anterior s' efectuen de conformitat amb el que disposen els articles i 2.1 , 7 i ss de la llei 7/2007 de 12 d’ abril de l’Estatut bàsic de l’ empleat públic, 12 i 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l’article 2 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, que regula els contractes de durada determinada.
3r. Publicar aquesta contractació en el Butlletí oficial de la província i en el Diari oficial de la Generalitat.


4t. Donar coneixement d'aquest Decret a l'Assemblea general de la Mancomuni­tat en la primera sessió que tingui lloc.”
El president diu que la Mancomunitat tindrà personal propi, fins ara sabeu que ampliem la jornada laboral del personal de l’Ajuntament i en aquesta resolució agafem ja un personal propi de la Mancomunitat, amb una dedicació de mitja jornada amb l’interès que a la llarga la Mancomunitat tingui el seu personal propi, sense més cost que el que tenim ara anirem convertint el que tingui personal propi.


  1. Donació de compte de la resolució de la Presidència del dia 27 de febrer de 2009, referent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2008.

Vist el decret dictat pel president, de data 27 de febrer de 2009, que transcrit, diu el següent:


“Josep Camprubí i Duocastella, President de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Atès que s’ha formulat per la Intervenció d’aquesta Mancomunitat, en compliment del que disposa l’article 6è. del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, la Liquidació d’ingressos i despeses del Pressupost de l’exercici de 2008.
En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008, en aplicació d’allò que disposen els articles 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció , el resultat de la qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament .................................. 3.207.235,06

1.2. Obligacions pendents de pagament .......................... 3.213.625,12


2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ............ 4.724.247,92

2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant

l’exercici ............................................................... 4.814.930,34

2.3. Resultat Pressupostari ............................................. - 90.682,42

2.4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria

per despeses generals………………. 10.208,00

2.5. Despeses amb finançament afectat ........................................... 34.746,50

2.6. Resultat pressupostari ajustat .................................. - 45.727,92


3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-08 i que

s’ incorporen al Pressupost de l’exercici 2009

(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) ........................ 8.774.502,56

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ..................................... 3.488.259,72
4.1.1. Drets pressupostaris

liquidats durant l’

exercici pendent de

cobrament. 3.163.926,34


4.1.2. Drets pressupostaris

liquidats en exercicis

anteriors pendents de

cobrament 43.308,72


4.1.3. Saldos comptes deutors

no pressupostaris 281.024,66

4.2. Obligacions pendents de pagament.. -3.502.118,06

4.2.1. Obligacions pressupostàries

pendents de pagament

reconegudes durant l’exercici .. 3.176.398,76


4.2.2. Obligacions pressupostàries

pendents de pagament reco-

negudes en exercicis anteriors.. 37.226,36
4.2.3. Saldos comptes de creditors no

pressupostaris......................... 288.492,94


4.3. Fons líquids ...................................... 102.344,40
4.4. Romanent de Tresoreria total ............... 88.486,06
4.5. Saldos de dubtós cobrament ....................................... -16.020,09
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament

afectat............................................. -
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES

GENERALS ... 72.465,97

SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de desembre de 2008, amb el detall i finançament que figura en l’expedient, per un import de 8.774.502,56 euros.
TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació pel President de la Mancomunitat, caldrà donar compte d’aquesta aprovació a l’Assemblea General en la primera sessió que es celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril.”
A petició de la Presidència, el Sr. Interventor explica que la liquidació de pressupost té dos apartats diferenciats, un és el resultat pressupostària pròpiament dit i l’altre és el romanent de tresoreria. En quant al resultat pressupostari que és el resultat de l’exercici podem explicar de dues maneres: un l’aspecte formal que és el que consta a l’expedient i diríem que els drets pressupostaris liquidats durant l’exercici pugen 4.724.247,92 euros, les obligacions

pressupostàries reconegudes durant l’exercici 4.814.930,34 euros això fa una primera diferència negativa de 90.682,42 euros, això hem de corregir perquè hi ha un ingrés procedent d’exercicis anteriors del superàvit que hi havia del romanent de tresoreria de 10.208 euros i ho hem de corregir també amb unes despeses de finançament afectat, és a dir, unes obligacions que han vingut i que desprès vindran els ingressos 34.746,50 euros amb aquestes dues correccions, aquell import que hem dit abans de 90.682,42 euros queda amb un negatiu, un resultat pressupostari ajustat amb negatiu de 45.727,92 euros, un altra forma d’explicar-lo menys formalista però també entenedora és dir els ingressos i les despeses, aquest cas els ingressos dir que per gestió d’instal·lacions s’han percebut 175.458,04 euros, per tractament de fang 21.669 euros, per ingressos diversos 962,50 euros i per interessos 11.413,13 euros, això fa un total d’ingressos de l’exercici de 209.502,67 euros. En quant a les despeses direm que el conjunt de personal, material d’oficina, edictes, llogues, etc. pugen 206.360,60 euros que més les despeses indirectes de gestió d’instal·lacions de 48.869,99 euros fan 255.230,59 euros, que comparats amb aquells 209.502,67 euros d’ingressos surt un resultat negatiu de 45.727,92 euros, aquest seria per tant com hem dit el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria sabem vostès que el que pretén és veure la situació en un moment determinat, la situació d’un moment determinat a 31 de desembre de 2008 era la que exposarem ara sintèticament doncs a consideració, en quant als drets pendents de cobrament 3.488.259,72 euros que es divideixen en els drets pressupostaris pendent de l’exercici de 3.163.926,34 euros, els que venen d’exercicis anteriors 43.308,72 euros i el saldos de comptes deutors no pressupostaris 281.024,66 euros, tot això ho tenen vostès amb l’expedient, això fa aquells 3.488.259,72 euros, per altra banda hi ha les obligacions pendents de pagament que pugen 3.502.118,06 euros que a l’hora es diferencien també en si són de l’exercici 3.176.398,76 euros, d’exercicis anteriors 37.226,36 euros i saldos de comptes de creditors no pressupostaris 288.492,94 euros, això fa els 3.502.118,06 euros. Els fons líquids existents 102.344,40 euros i de la suma d’aquestes tres quantitats definitives, dues positives i una negativa, les positives els drets pendent de cobrament que ja hem esmentat, els fons líquids que també hem esmentat i les obligacions pendents de pagament ens dóna un saldo de 88.486,06 euros positiu romanent de tresoreria total positiu que un cop ajustat també ens queda amb 72.465,97 euros.
  1. Ratificar la resolució de la Presidència del dia 11 de febrer de 2009, referent a la tercera pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejamentper a la definició i determinació de les condicions en que es durà a terme el càlcul i l’atribució de fons corresponents a les despeses indirectes de gestió dels sistemes públics de Sanejament, que corresponen a l’àmbit de gestió de la Mancomunitat per a l’any 2009.
Vista la proposta dictada pel president, de data 4 de març de 2009, que transcrita, diu el següent:
“En data 11 de febrer de 2009, el President de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament va resoldre el següent:
“Josep Camprubí i Duocastella , President de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, a la vista de l’ expedient administratiu instruït sobre l’aprovació de la 3ª pròrroga per a l’ any 2009, del conveni de col.laboració entre la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament i l’Agència catalana de l’Aigua, per a la determinació del càlcul i l’atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió del sistema de sanejament, dicto la resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s’ exposen.
Antecedents
L’Agencia catalana de l’Aigua que es configura com a l’ Administració hidràulica única que exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Aigües i Obres hidràuliques, la regulació i l’establiment d’ auxilis econòmics i l’atribució de recursos econòmics a corporacions locals, altres entitats i particulars per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica
El decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, (text refós en matèria d’aigües de Catalunya, i prèviament la Llei 6/1999, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, reconeix competències al ens locals en matèria de tractament d’aigües residuals, control sanitari d’ aigües residuals.
El sistema de Sanejament com a unitat bàsica per a la prestació del servei integral del tractament i evacuació d’aigües residuals responsabilitza de la seva gestió a les Entitats Locals de l’aigua. En tant aquestes entitats no es constitueixin formalment i no assumeixin la gestió del sistema, les instal·lacions que en formen part son gestionades per l’ administració competent en cada cas, (ENS GESTOR).
El decret 130/2003, de 13 de maig ( Reglament dels serveis públics de Sanejament), encomana a l’ ens gestor vetllar pel correcte funcionament i estat de conservació del sistema públic de sanejament. Per garantir una gestió eficient del servei, cal atribuir als ens gestors els recursos econòmics necessaris. Les despeses indirectes de la gestió del sistema derivades de la intervenció i el control dels abocaments estan integrades per una part fixa i una part variable.
El 23 de desembre de 2005, l’ Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, van signar el Conveni marc pel càlcul i l’atribució de fons corresponents a les despeses indirectes de gestió dels sistemes públics de sanejament.
En aquest sentit, l’Agència catalana de l’aigua i la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament com a ens gestor, pretenen de conformitat amb la clàusula vuitena de l’ expressat conveni prorrogar els seus efectes per l’any 2009, en relació a les condicions per les quals s’ efectuarà el càlcul de les despeses indirectes de gestió del sistema pertanyent al seu àmbit de gestió i l’ atribució de recursos necessaris per aquest concepte. Aquest serà en definitiva l’ objecte de la tercera pròrroga de conveni la minuta del qual s’ aprova mitjançant la present resolució.


Consideracions legals:
- Article 103.1 de la Constitució que habilita a l’ Administració Local per actuar de la manera més procedent que cregui en defensa dels interessos públics.
- Art. 4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre , pel qual s’ aprova el Text refós de la legislació vigent en matèria d’ aigües de Catalunya
- Article 111 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril pel que s’ aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
- La normativa del Codi civil que es norma supletòria (Article 4), en concret l’ article 1255 CC, que regula també l’ autonomia privada.
- Article 25.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’ octubre de contractes del Sector públic.
- Article 273.1 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril pel que s’ aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Article 88 de la llei Reguladora del procediment administratiu comú 30/1992..

Vist l’informe emès pel Tècnic d’administració general de la Mancomunitat, en data de 10 de febrer de 2009.


Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 d’ abril, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’ abril, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament
Resolc
1r. Aprovar la 3ª pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre l’Agència catalana de l’Aigua i la Mancomunitat de municipis del Bages pel sanejament per a la definició i determinació de les condicions en que es durà a terme el càlcul i l’atribució de fons corresponents a les despeses indirectes de gestió dels sistemes públics de Sanejament per a l’any 2009 , que corresponen a l’ àmbit de gestió de l’expressada Mancomunitat, d’acord amb el text adjunt a la present resolució.
2n. Convalidar la signatura efectuada pel president de la Mancomunitat en data de 10 de febrer del document comprensiu de la pròrroga objecte d’aprovació en l’acord anterior.
3r. Sotmetre la present resolució i els seus acords a la ratificació de l’Assemblea General de municipis de la Mancomunitat, en la sessió més immediata que celebri.”.
En data 4 de març de 2009, el Tècnic d’administració general de la Mancomunitat ha informat favorablement l’adopció de l’acord que segueix.
Com a President de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, proposo a l’Assemblea general l’adopció del següent
ACORD:

Donar-se pe assabentada aquesta Assemblea general de la resolució transcrita íntegrament en la part expositiva d’aquest proposta i ratificar-la.”
El president diu que es tracta d’anar a buscar líquids.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.  1. Aprovar la iniciativa per a la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Vista la proposta dictada pel president, de data 12 de febrer de 2009, que transcrita, diu el següent:


“L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2007, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la modificació els Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, essent publicats al BOP núm. 24 del dia 28 de gener de 2008.
Els motius pels quals es dugué a terme l’ expressada modificació foren ampliar el seu objecte en l’ aspecte de la gestió del sistema relatiu a la concessió de permisos d’ abocament, pel que fa als col·lectors concentrats que recullen abocaments a les clavegueres de competència municipal “en baixa” i la incorporació i actualització dins del seu si de tots els elements que en aquell moment integraven el sistema que havia de gestionar i explotar.
La Llei 30/2007 de 30 d’ octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. LCSP, i la també Llei 31/2007de 30 d’ octubre ( també BOE núm. 261, 31-10-2007) sobre procediments de contractació en els sectors de l’ aigua, l’ energia, els transports i els serveis postals, configuren un escenari que disipa l’ ombra d’ algunes incerteses que oferia l’ antic ordenament de contractació pública TRLCAP.
En concret, amb la present modificació es vol aplicar la normativa expressada a l’ àmbit de la Mancomunitat de tal manera que permeti a l’ ens mancomunat la prestació de serveis relacionats amb l’ evacuació i tractament d’ aigües residuals, directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en dret als municipis

mancomunats, sense que li sigui d’ aplicació el règim de contractació del sector públic.


Es pretén també adaptar els estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris d’ acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens locals així com l’ abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de treball es comparteixi amb els d’ algun Ajuntament de la Mancomunitat.
Consideracions legals:
1.- Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril TRRL

2.- Art. 44.2 i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL.

3.- Articles 99 i ss. del D 140/1988 de 24 de maig pel que s’ aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les Entitats locals.

4.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, pel que s’ atribueix la competència i el procediment per a la modificació dels Estatuts a l’ Assemblea de la Mancomunitat.

5.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril pel que s’ aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

6.- D’ acord amb els articles 26 i 86.3 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de règim local i 67 del TRLMC els serveis mínims de caràcter obligatori declarats essencials i reservats als ens locals els poden prestar les mancomunitats.

7.- Article 4.1.n i 24.b de la Llei 30/2007 de 30 d’ octubre de Contractes del Sector públic.

8.- Article 48.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.


De la normativa invocada i tenint en compte que la modificació que es sotmet a l’ acord de l’ Assemblea no afecta a l’ objecte de la Mancomunitat, no es necessari per tant ratificar la iniciativa de modificació per part de tots els municipis mancomunats per majoria simple.
En la seva virtut i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 d’ abril, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’ abril, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya, i l’ article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, sotmeto a la consideració de l’ Assemblea l’adopció dels següents


A C O R D S
PRIMER.- Exercir la iniciativa per la modificació dels Estatuts, de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.
La iniciativa es du a terme:
Per tal d’aplicar la normativa de contractes del sector públic a l’àmbit de la Mancomunitat de tal manera que permeti a l’ens mancomunat la prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües residuals, directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en dret als municipis mancomunats, sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.
Per tal d’adaptar els estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret en relació als criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris d’acord amb les normes reguladores del personal al servei dels ens locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas que el lloc de treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.
SEGON: Tramitar la redacció del text projecte de la modificació estatutària, amb caràcter previ a la seva aprovació inicial per l’ Assemblea de Municipis de la Mancomunitat i posterior ratificació pels respectius plens dels municipis que la integren.
El president manifesta que aquesta modificació és per adaptar-nos a les dues noves normatives: la de contractació i la del personal funcionari, elaborareu una proposta en la que hi hagi la proposta amb el redactat determinat es tornarà a presentar a l’Assemblea perquè podem veure com queda.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.  1. Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adopció de l’emblema de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Vista la proposta dictada pel president, de data 27 de febrer de 2009, que transcrita, diu el següent:


La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, es una mancomunitat voluntària constituïda com a entitat administrativa amb personalitat jurídica i capacitat plenes a l’ objecte d’ exercir competències d’ administració actuant en matèria de Sanejament previstes al Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre pel que s’ aprova el Text refós de la legislació en matèria d’ Aigües de Catalunya.
Els municipis integrants de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, a partir de la decidida participació assignada al món local en el cicle de l’aigua pel Reglament de Sanejament (aprovat pel Decret 130/2003), van manifestar una clara voluntat de dirigir una transformació de l’ens mancomunat cap a un ens administratiu determinant en matèria d’ abocaments.
L’assentament d’aquesta prestesa transformació va pivotar sobre dos eixos fonamentals com són la col·laboració interadministrativa i la protecció ambiental. El primer, es va definir com un nou marc de relació administrativa més estret entre els municipis i l’ ens mancomunat, que permetia bàsicament compartir registres administratius, recaptar taxes i tramitar expedients de control i el segon com el fonament d’ una política preventiva en matèria de protecció ambiental el màxim d’eficaç, ràpida i coordinada pel que fa a les seves actuacions. Va refermar aquesta l’aprovació per part de la Mancomunitat de l’ Ordenança reguladora dels abocaments d’ Aigües residuals, adaptada a les prescripcions del Decret 130/2003 que aprova el reglament de Sanejament.
Aquest nou escenari, ha requerit de la dotació de mitjans moderns que permetin fer front a aquest nou salt qualitatiu envers nous àmbits de gestió i de responsabilitat en el tractament i depuració de les aigües residuals,(disposició d’un nou local, de serveis, una nova pàgina web). S’ ha cregut necessari doncs que la Mancomunitat es doti d’un emblema ajustat a la nova situació i adient als nous escenaris de responsabilitat més moderns i ambiciosos en torn al tractament ecològic del cicle integral de l’ aigua.

La presidència en data de 18 de febrer de 2009, va dictar resolució per la qual s’encarregava als serveis administratius de la Mancomunitat en els termes previstos al Decret 139/2007, de 26 de juny, regulador de la denominació, els símbols i el Registre dels Ens Locals de Catalunya, l’ inici del tràmit per formar l’ expedient relatiu a l’adopció d’un emblema per a la Mancomunitat.


D’acord amb aquests criteris la Mancomunitat va encarregar el corresponent estudi que ha culminat en la proposta d’emblema que s’ incorpora al present document. Una proposta que aglutina els colors de la terra i de l’aigua, en clara al·legoria a la seva interacció per a la depuració ecològica.
S’incorpora a l’expedient memòria justificativa en la que figura la descripció detallada de l’ emblema i la seva representació gràfica.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu en el seu article 46.3 en relació amb el 116.1, que les mancomunitats de municipis en tant que gaudeixen de la naturalesa d’ens locals tinguin personalitat i capacitat jurídica pròpies pel compliment de llurs finalitats i exercici de les funcions públiques assignades per les Lleis i els seus propis estatuts.
L’article 38.1 del Decret 139/2007 de 26 de juny, regulador de la denominació, els símbols i el registre d’ ens locals de Catalunya, estableix que els ens locals poden adoptar un emblema com a símbol. L’apartat tercer del mateix article preveu que l’emblema no pot incloure frases, anagrames, logotips o inscripcions que puguin confondre’s amb els d’ altres ens o que no responguin a la seva denominació oficial.
L’article 42.1 de la mateixa norma, estableix que l’expedient per a l’adopció d’emblema s’ ha d’ iniciar per acord del Ple, o de l’ òrgan competent de l’ ens locals, (en aquest cas de l’ Assemblea de municipis); tenint en compte que l’ acord ha de contenir una descripció dels seus elements, de la disposició i les proporcions així com exigeix també la incorporació a l’expedient d’una memòria justificativa on figuri la descripció detallada de l’ emblema i la seva representació gràfica.
L’article 43 estableix l’ obligació de sotmetre els acords relatius al projecte d’emblema a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva

exposició al tauler d’anuncis dels ens locals i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut el termini d’informació pública i resoltes les possibles al·legacions, l’Assemblea de la Mancomunitat, haurà d’aprovar l’emblema per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, havent-se d’ arxivar l’expedient en cas que no es pronuncií dins de termini.


L’ article 44, en el termini de 15 dies comptats en posterioritat a la producció de l’acord ha d’enviar-se l’expedient complet a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, als efectes de la seva oficialització, inscripció en el registre d’ens locals de Catalunya i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En la seva virtut i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 d’ abril, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’ abril, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’ article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, sotmeto a la consideració de l’Assemblea l’adopció dels següents
A C O R D S
PRIMER.- Acordar en els termes previstos al Decret 139/2007 de 26 de juny, regulador de la denominació, els símbols i el registre d’ ens locals de Catalunya , l’ inici de l’expedient per a l’adopció com a emblema de la Mancomunitat, el que està descrit detalladament en la memòria justificativa adjunta a la present proposta, a la qual fa referència l’article 42.2 de la normativa expressada.
SEGON.- Sotmetre a informació pública l’anterior acord i el projecte d’emblema, per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la Mancomunitat, i la publicació del corresponent edicte al Diari Oficial de la Generalitat.”
El president explica que una vegada passat per tots els tràmits legals aquest serà el nou emblema de la Mancomunitat.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.
  1. Aprovar l’increment de les retribucions per a l’any 2009 de tot el personal al servei d’aquesta Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Vista la proposta dictada pel president, de data 4 de març de 2009, que transcrita, diu el següent:


“La Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, estableix el règim de retribucions del personal al servei del sector públic.
L’ article 22.i) de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de règim local assigna al Ple, la fixació de la quantia de les retribucions del personal, i l’ article 11,l; dels vigents Estatuts de la Mancomunitat, assignen a l’Assemblea, per analogia, les competències de l’ Ajuntament Ple. Cal, doncs, que per tal de poder efectuar l’aplicació de les prescripcions de la Llei pressupostària esmentada al personal al servei d'aquesta Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament s'adopti el corresponent acord per part de l’ Assemblea general.
L article 22.2, de la Llei de Pressupostos esmentada estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic per l’any 2009, no poden experimentar un increment global superior al 2% respecte de les de l’any 2008.
Per tot això aquesta presidència. en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya, i article 11é. dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, proposa a l’ Assemblea general de la Mancomunitat, l’ adopció dels següents

A C O R D S1r. Incrementar la retribucions per al 2009 de tot el personal al servei d'aquesta Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament, amb un dos per cent respecte a les de l'any 2008, de conformitat amb l' article 22.2 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009.

2n. L'esmentat increment retributiu s'aplicarà amb efectes del l'1 de gener de 2009.”
El president diu que estem en normativa.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.


  1. Constitució de la Comissió Especial de Comptes per aquest any 2008.

Vista la proposta dictada pel president, de data 17 de març de 2009, que transcrita, diu el següent:


“Atès que l'article 92.2 del Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per Decret 140/1988, de 24 de maig, en concordança amb el que disposa l’article 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 127 del ROF, aprovat pel RD 2568/1986, de 26 de novembre, estableix que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan necessari o d’existència preceptiva en les Mancomunitats de Municipis.
Atès que en harmonia amb les disposicions abans esmentades, l’article 5 dels Estatuts de la Mancomunitat, al regular els òrgans de govern, preveu en el seu apartat 4 la Comissió Especial de Comptes.
Atès que l’article 58.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals.
Atès que l’article 12 dels Estatuts, al regular la Comissió Especial de Comptes, estableix que:
“La Comissió de Comptes tindrà les atribucions i efectuarà el seu funcionament d’acord amb el que s’estableix en els articles 58.2,.3 i .4 i 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El nombre màxim d’integrants d’aquesta Comissió serà el de la quarta part dels representants dels Ajuntaments integrats a la Mancomunitat, renovant-se anualment aquesta composició per tal de permetre que durant el mandat corporatiu tots els representants dels Ajuntaments mancomunats hagin tingut l’opció de formar part d’aquesta Comissió.

La designació de membres és competència de l’Assemblea General, a proposta del President.”
Per tot això, es proposa a l’Assemblea General l’adopció del següent
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes per a aquest any 2009, de preceptiva existència, que quedarà integrada per cinc membres de la Mancomunitat, 4 vocals i el President, i que equival a una quarta part del total de representants, renovant-se anualment la composició, de conformitat amb allò que estableix l’article 12 dels Estatuts.
SEGON.- Designar els components de la Comissió Especial de Comptes durant aquest any 2009, conforme a l’article 12 dels Estatuts, i que quedarà integrada de la forma següent:
President: Josep Camprubí Duocastella


Vocals: Josep Oliva Santiveri (Navàs)

Juan del Sar Nepamuceno (Navarcles)

Víctor Marcos Borjas (Sant Joan de Vilatorrada)

Xavier Codina Casas (Santpedor)TERCER.- Per aplicació de l’article 7 dels Estatuts de la Mancomunitat, el President de la Comissió Especial de Comptes és el President de la Mancomunitat, el qual podrà ésser substituït en els casos d’absència, vacant o malaltia, per la Vicepresidenta, d’acord amb allò que preveu l’article 7 dels Estatuts.
El president manifesta que al llarg d’aquest mandat anirem passant per la Comissió Especial de Comptes tots els membres de l’Assemblea.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.


  1. Mocions d’urgència o assumptes sobrevinguts.

No se’n presenten.
  1. Precs, preguntes i interpel·lacions.

A petició de la Presidència, el Sr. Alabern explica que les quatre obres que s’estan executant estan acabades o molt avançades, la de Fonollosa i Canet de Fals està acabada, la portada del Xup i l’obra de Manresa-Eix Transversal estan acabant-se i la que està una mica més endarrerida és la de Castellnou, no hi ha cap problema, va haver problemes amb el portal del Xup perquè els permisos del pas de la carretera i del pas de RENFE es van demorar moltíssim però es van poder solucionar i tot està en marxa, en quant a les altres obres no es sap res estem a l’espera que l’Agència Catalana de l’Aigua disposi de finançament per tornar a engegar, està tot a punt perquè quan hi hagi finançament es pugui tirar tots endavant.


S'aixeca la sessió, essent les 13 hores i 55 minuts del matí, de tot el qual, com a secretari, certifico, estenent-se la present en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. i correlatius fins el
Vist i plau

El president

Download 126 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish