Acta de la sessió ordinària de l’assemblea generalde la mancomunitat de municipis del bages per al sanejament del dia 24 de setembre de 2012Download 75 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi75 Kb.
#21403ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERALDE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2012.


A la Sala del local de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, essent les 13 hores i 45 minuts del dia 24 de setembre de 2012, es reuneixen, sota la presidència del Sr. Valentí Junyent i Torras, assistit pel secretari de la Mancomunitat, Sr. José Luis González Leal, que dona fe de l’acte, els senyors que tot seguit es relacionen, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de l’Assemblea General núm. 3, en primera convocatòria.


A S S I S T E N T S
PRESIDENT: Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
REPRESENTANTS:
Manresa Sr. Miquel Davins i Pey

Callús Sr. Enric Vall de Vilaramó Oliva
Castellnou de Bages Sr. Francesc Martínez Vilaseca

Navarcles Sr. Josep Torradas Riera
Navàs Sr. Joan Fernández Tarrés

Sr. Xavier Pons Camps


Rajadell Sr. Sergi Màrquez Duran
Sant Fruitós de Bages Sr. Tomàs Casero Garcia
Sant Joan de Vilatorrada Sr. Agustí Roy Torras

Santpedor Sra. Josefina Rodríguez Pérez
Santa Maria d’Oló Sr. Dionís Burdó Valeri

SECRETARI Sr. José Luis González Leal

Secretari de la Mancomunitat


INTERVENTOR Sr. Josep Trullàs i Flotats

Interventor de la Mancomunitat


Gerent d’Aigües de Manresa Sr. Josep Alabern i Valentí

ABSENTS EXCUSATS
El Pont de Vilomara i Rocafort Sr. Cecilio Rodríguez Martín
Fonollosa Sr. Joan Grau Comas
Manresa Sr. Joan Vinyes Sabata.

Sr. Jordi Serracanta Espinalt


Navarcles Sr. Ramon Riba Argelaguet
Sant Fruitós de Bages Sr. Xavier Racero Esquius
Sant Joan de Vilatorrada Sr. Ramon Planell Gabernet
Sant Salvador de Guardiola Sr. Albert Miralda i Sellarés
Santpedor Sr. Xavier Codina Casas
Aquests són els punts de l’ordre del dia:


 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2012.
 1. Aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de l’any 2011.
 1. Informació sobre propostes de finançament de la Mancomunitat per poder fer front a les despeses indirectes i directes d’explotació de les EDARS.
 1. Assumptes sobrevinguts.
 1. Precs, preguntes i interpel·lacions.

El President de la Mancomunitat, declara oberta la sessió i després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia:
 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE JUNY DE 2012.

Es pregunta si cap membre de l’Assemblea General ha de formular alguna observació en l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2012, la còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.


En no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es considera i es declara aprovada per unanimitat dels membres presents, l’acta de la sessió del dia 25 de juny de 2012.

 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE L’ANY 2012.

Vist el dictamen amb data 12 de setembre de 2012 referent a l’aprovació del Compte General del Pressupost per a l’exercici 2012, que transcrit diu el següent:


“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2011, ha estat informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Mancomunitat, en la reunió de 25 de juny de 2012, i exposat al públic, juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 9 de juliol de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, el President que subscriu, proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2011, rendit pel President, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de comptes d’aquesta Mancomunitat i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
El Sr. Josep Trullàs comenta que les dades del Compte General del Pressupost estan a disposició dels membres de l’Assemblea i han estat exposades al públic i es portaran a la Sindicatura de Comptes. El resultat del 2011 és negatiu, la situació amb data 31 de desembre de 2011 és de dèficit. No s’ha d’anar més enllà, al 2012 els números no seran bons, això serà explicat en el punt següent de l’ordre del dia. Torna a recordar que els números estan a disposició de qui vulgui consultar-los i demana si algú dels assistents té alguna pregunta.
Sense que cap membre de l’assemblea demanés intervenir i sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
3. INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES DE FINANÇAMENT DE LA MANCOMUNITAT PER PODER FER FRONT A LES DESPESES INDIRECTES I DIRECTES D’EXPLOTACIÓ DE LES EDARS.
El Sr. President dona la paraula al Sr. Josep Alabern, gerent d’Aigües de Manresa, SA, que comenta que el moment actual és ple d’incerteses i són els moments més greus de la història de la Mancomunitat. L’ACA s’ha endeutat en els darrers 20 anys i ara vol refer-se a base de repartir el dèficit. Es parla en el futur, del cànon de l’aigua que estarà dividit en el general i el local i aquest últim gestionat pels Consells Comarcals o els Ens locals, en el cas del Bages pot ser la Mancomunitat. A la vista dels costos, la Mancomunitat pot posar els seus costos a dins el cànon local de l’aigua, però això pot ser que passi l’any 2014.

Quan el traspàs dels sistemes de sanejament als ens locals sigui un fet, en el cas de la Mancomunitat hi haurà un problema: la titularitat de la depuradora de Manresa és de l’any 1985, la qual cosa vol dir que no és nova i la pregunta és quan faran les inversions necessàries pel manteniment i cal veure com es fan els traspassos, tot això està a “l’aire”. En aquests moments hi ha acord tècnic entre l’ACA, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya referent a la manera de fer el traspàs. Però no hi ha acord polític i és una incertesa si hi haurà o no acord. Aquest any hi ha una rebaixa del 20% respecte els tres darrers anys, Aigües de Manresa perd al voltant d’un milió d’euros. L’ACA ha aportat una atribució de 2,7 milions d’euros però tots en un mateix paquet que inclou totes les despeses. Per tant fins ara les despeses de la Mancomunitat han vingut finançades per l’ACA, però ara per ara no hi ha recursos, es planteja la possibilitat d’una derrama, la qual seria molt gran per a l’Ajuntament de Manresa però més petita per als altres ajuntaments. S’han calculat les despeses relacionades amb el local i d’altres indispensables per al funcionament de la Mancomunitat. Els costos són de 135.000 €/any. En cas de derrama 80.000€ correspondrien a l’Ajuntament de Manresa, en cada ajuntament l’aportació variarà en funció de la població del municipi, són molt o pocs diners segons el nombre d’habitants. No s’ha de prendre cap decisió avui. Hi ha moltes maneres d’assumir aquests costos, per exemple pot anar a les tarifes de l’aigua com a possible sortida. Si es contempla el dèficit d’Aigües de Manresa, ens porta a multiplicar els costos per quatre i cal fer un estudi de fins on es pot arribar, però sempre tenint en compte que els municipis han de sentir-se còmodes dins la Mancomunitat. Hi ha mecanismes com els fangs de les estacions potabilitzadores, on es poden tenir en compte els costos, es poden traspassar els costos de sanejament a costos de potabilització de l’aigua a l’hora de modificar la tarifa de l’aigua. L’ACA considera les potabilitzadores com a industria. El canvi és raonable però a l’hora de calcular el canvi de la tarifa cal considerar si tenim en compte: 1) costos Mancomunitat, 2) Dèficit acumulat per Aigües de Manresa, 3) Part de l’explotació de les EDARS i 4) Totalitat de l’explotació de les EDARS.


Continua el Sr. Alabern comentant que si l’Assemblea ho considera adient es pot fer l’estudi de cara a la sessió de desembre on es podrà decidir alguna cosa. El Sr. Alabern opina que s’ha de fer una defensa de la Mancomunitat per la bona feina duta a terme aquests anys en que s’ha respost a les necessitats dels ajuntaments.
Respecte al PSARU, el Sr. Alabern diu que l’ACA reprendrà la seva execució quan disposi de diners i ho farà per mitjà de les administracions actuants. L’ACA portarà a terme actuacions pròpies de l’Administració de l’aigua en quant a controls i supervisió i alta inspecció.
El Sr. Alabern a mode de resum comenta que hi ha diversos problemes:

 • Cànon de l’aigua.

 • Administració actuant: Consells Comarcals que haurien d’incorporar a l’Administració més “madura” en la matèria, en aquest cas la Mancomunitat.

 • Traspàs de titularitat de les instal·lacions.

 • Situació econòmica: Anar cobrint els dèficits, assegurar la viabilitat, cobrir dèficits acumulats i també els dèficits de l’explotació.

Pot haver solucions personalitzades per a cada municipi, tracte comú però diferenciat.
EL Sr. President comenta que una de les mesures per retallar despeses serà buscar algun espai municipal o de FORUM, més econòmic per traslladar les oficines de la Mancomunitat i tornar a fer les Assemblees a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Manresa, i així abandonar el local actual.
El Sr. Alabern comenta que les reunions de la Mancomunitat sempre s’havien fet a l’Ajuntament de Manresa però que quan es van començar a tramitar els permisos d’abocament es va considerar que l’Ajuntament de Manresa passava a ser un ajuntament més a dins la Mancomunitat i que els ciutadans havien d’anar a fer tràmits a un lloc independent de l’Ajuntament. Però donades les circumstàncies actuals creu convenient canviar de local i fer els estudis necessaris per veure possibles solucions al finançament.
El representant de Castellnou de Bages Sr. Francesc Martínez comenta que l’aigua ja està molt carregada pel que fa a les tarifes.

El Sr. Alabern respon que el % de repercussió en la factura final és del 0,02% en el cas de Manresa i que a Castellnou seria molt menor que això.


El Sr. Francesc Martínez considera que per a Castellnou representaria molts costos i pregunta que passaria si decideixen marxar de la Mancomunitat. El Sr. Alabern diu que l’Ajuntament de Castellnou s’hauria de fer càrrec de la gestió dels sistemes de sanejament directament i relacionar-se amb l’ACA amb tota la despesa que això comporta. Fins ara estar a la Mancomunitat valia zero i a partir d’ara valdrà una mica més de zero. El Sr. Alabern considera que estar mancomunat és un avantatge pel municipi.
El Sr. President comenta que s’ha de tenir en compte que hi haurà el cànon local de l’aigua i mentrestant s’haurà de passar per un període transitori reduint els costos però serà un tema només pel 2013. A la Mancomunitat hi ha confiança i responsabilitat en que s’ha de reduir la despesa.
El Sr Alabern afegeix que el cànon local de l’aigua ha d’entrar en vigor el 2014.
El representant de Castellnou torna a intervenir per comentar que al final paga el ciutadà. A la qual cosa Sr. Albern respon que en aquest món tot, absolutament tot repercuteix en el ciutadà.
4 ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No n’hi ha
5 PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
El Sr. Agustí Roy, representant de Sant Joan de Vilatorrada diu que la repercussió en la tarifa serà d’un 0,02% i que això representa 1€ per cada manresà.
El Sr. Alabern acaba dient que la repercussió de la variació de tarifa serà mínima i si l’Assemblea ho troba bé es treballarà conjuntament amb els ajuntaments i s’acabarà acordant.
Sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 14 hores i 35 minuts del matí, de tot el qual com a secretari, certifico, estenent-se la present acta en els fulls del paper segellat de la Mancomunitat núm. I correlatius fins el
Vist i plau

El president
Download 75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish