1. Asosiy isblab chiqarishdagi ishlatilayotgan stanoklarga eskirish hisoblansa qanday provodka beriIadi?Download 42,2 Kb.
bet1/2
Sana11.07.2022
Hajmi42,2 Kb.
#777044
  1   2
Bog'liq
amaliy imtixon testi
15 Мактаб диреторлигига захира кадрлар 10377, Balli qizlar” ko’rik tanlov senariysi (2), mmm, PdgAh4XuGV4isR8geUSmd3zG74vwuoCueTIcuUv2, file (1), R.a, mundarija, БЛИЦ савол, 05-20 diplom mavzu, Бизнесни ташкил этиш ва юритиш Тўплам, Mustaqil ish mavzulari, Qo`lyozma huquqida Isroilov Akromjon Mamatqodirovich, 3-мавзу Qoraqalpoqlar XVI-XIX asrlarda. Reja-hozir.org (1), Mavzu Tahliliy, faktik, baholovchi turdagi kasbiy nutq. Reja

1 - variant
1. Asosiy isblab chiqarishdagi ishlatilayotgan stanoklarga eskirish hisoblansa qanday provodka beriIadi?
A. D-t 0190 K-t 0290
B. D-t 0290 K-t 0190
C. D-t 9429 K-t 0290
D. D-t 2010 K-t 0290
2. Asosiy vositalarning eskirishi qanday?
A. Ma'naviy, to'la
B. Amortizatsion, qisman
C. Ma'naviy, jismoniy
D. Jismoniy, o'zgaruvchan
3. Ishchi xizmatchilarga ishhaqi to'langanda:
A. D-t 6710 K-t 5010
B. D-t 6710 K-t 6720
C. D-t 6710 K-t 2010
D. D-t 2010 K-t 6710
4.Ishchi xizmatchilar ish haqidan ijtimoiy sug'urta ajratmalari hisoblanganda:
A. D-t 6410 K-t 6710
B. D-t 6010 K-t 5010
C. D-t 6710 K-t 6710
D. D-t 2010 K-t 6520
5. Kaikulyatsiya – bu nima?
A. Xarajatlarni hisoblash.
B. Daromadlarni hisoblash.
C. Kelgusi davr xarajatlari.
D. Favqulodda foyda.
6. Davr xarajatlariga nimalar kiradi?
A. Material xarajatlar
B. Mehnatxarajatlari
C. Mahsulotsotishxarajatlari
D. Foizlarnito'lashbo'yichaxarajatlar
7. Yordamchi ishlab chiqarish uchun ehtiyot qismlar sarflandi. Buxgalteriya provodkasini aniqlang.
A. D-t 2010 K-t 6710.
B. D-t 2310 K-t 1030.
C. D-t 2310 K-t 2510.
D. D-t 2010 K-t 2310.
8. Kichik korxonaIarda kassaga hisob – kitob schyotidan ish haqi to'lash maqsadida naqd pul olinganda qanday provodka beriIadi?
A. D-t 5110 K-t 5010
B. D-t 5000 K-t 5500
C. D-t 5010 K-t 5110
D. D-t 5010 K-t 6710
9. Kichik korxonalarda asosiy ishlabchiqarishga elektr energiya xarajatlari sarftanganda qanday provodka tuziladi?
A. D-t 2010 K-t 1090
B. D-t 2010 K-t 1030
C. D-t 2010 K-t 6010
D. D-t 2010 K-t 6990
10. Tayyor mahsulot deb qanday mahsulotga aytiladi?
A. Sotuvga chiqarilgan mahsulot
B. Davlat standartiga xos mahsulot
C. Barcha ishlov operatsiyalaridan o'tib tayyor holga keItirilgan davlat standartiga javob beradigan mahsulot
D. Texnik talablarga javob beradigan mahsulot
11. Sotish xarajatlari moliyaviy natijalarga o'tkaziIganda qanday provodka beriladi?
A. D 9010 K 2010
B. D 9900 K 9410
C. D 9110 K 2810
D. D 9210 K 2810
12. Ustav kapitalining holati va harakati berilgan qaysi schyotda hisobga olinadi va yuritiladi?
A.5110
B.871O
C.471O
D.831O
13. Zaxira kapitali taqsimlanmagan foyda hisobidan tashkil qilinganda qanday provodka beriladi?
A. D-t-871O K-t-851O
B. D-t-9110 K-t-851O
C. D-t-081O K-t-851O
D. D-t-881O K-t-851O
14. Real softushumdan sotilgan mahsulot tannarxi ayirilganda
B. Asosiy faoliyatdan olingan foydaga dividendlar bo'yicha daromad qo'shilsa
C. Umumxo'jalik faoliyatidan olingan foydadan favqulotda foyda qo'shilsa
D. Sotishdan tushgan tushumdan QQS va aksiz solig'I ayrilganda
15. Hisob yuritish siyosati deb ...
A. Xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobiga aytiladi
B. Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotiga aytiIadi
C. Buxgalteriya xodimining malakadarajasiga aytiladi
D. Xo'jaIik yurituvchi subyekt rahbarining buxgalteriya hisobi va moIiyaviy
Hisobotni tamoyil va asoslariga mos ravishda yuritish va tuzish uchun qo'llaniIadigan ullarmajmuiga aytiIadi
16. Pulning tushumi va o'tkazilishi qanday hujjatlarga asosan amalga oshiriladi?
A. To'lov topshiriqnomasi
B. Kassa kirim orderi
C. Kassa chiqim orderi
D. Schyot-faktura
17. Kassadan «To'lov vedomosti» yordamida qanday haqlar tarqatiladi.
A. Ishhaqi
B. Mukofot
C. Nafaqa
D. Qimmatbahoqog'ozlar
18. Yil davomida budjetga to'lovlar o'tkazildi. Buxgalteriya provodkasini ko'rsating:
A. D-t-641O K-t-5110
B. D-t-651O K-t-501O
C. D-t-501O K-t-581O
D. D-t-5110 K-t-601O
19. Tezkor hisobning asosiy vazifasi nimadan iborat?
a) Kuzatilayotgan ob’ektlarda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni tezlik bilan xabar qilish.
b) Ishlab chiqarishdagi salbiy voqealarga barham berish.
v) Ishlab chiqarishdagi ijobiy voqealarni ro‘yxatga olish.
g) Boshqaruvga ma’lumot berish.
20. Xo‘jalik mablag‘lari manbalarining turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
a) majburiyatlar, kapital, foyda.
b) xususiy mablag‘lar manbai, o‘z mablag‘larining manbai.
v) o‘z mablag‘larining manbai, majburiyatlar.
g) chetga jalb qilingan mablag‘larning manbalari, majburiyatlar.
21. Hisob turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
a) analitik, sintetik.
b) sintetik, murakkab.
v) analitik, murakkab.
g) oddiy, murakkab.
22. Buxgalteriya hisobi axborotlaridan foydalanuvchilar asosan kimlar hisoblanadi?
a) korxona boshqaruvchilari.
b) korxona faoliyatiga mablag‘ kiritayotgan investorlar.
v) soliq inspeksiyalari, auditorlar
g) noto‘g‘ri javob yo‘q.
23. Ishlab chiqarish jarayoni qaysi elementlarni o‘z ichiga oladi?
a) Faqat mehnat vositalarini.
b) Faqat mehnat buyumlarini.
v) Faqat ishchi kuchini.
g) Barcha javoblar to‘g‘ri.
24. Kalkulyasiya hisobvaraqlari qaysi maqsad uchun qo‘llaniladi?
a) Mahsulot sotishdan bo‘lgan yalpi foydani aniqlash.
b) Ishlab chiqarilgan mahsulot, bajarilgan ish va xizmatlar tannarxini aniqlash*.
v) Mehnat haqi sarfini aniqlash.
g) Ma’muriy xarajatlarni aniqlash.
25. TMZlarni baholash qaysi BHMS bilan tartibga solinadi?
a) 1-BHMS bilan.
b) 5-BHMS bilan.
v) 15-BHMS bilan.
g) 4-BHMS bilan.
26. Mol etkazib beruvchilardan materiallar qabul qilindi:
a) Dt 6010 Kt 5110
b) Dt 6010 Kt 1010
v) Dt 1010 Kt 6010
g) Dt 1010 Kt 5110
27. Inventarizatsiya natijasida naqd pullar ortiqchaligi aniqlandi:
a) Dt 5010 Kt 5110
b) Dt 5110 Kt 5010
v) Dt 5010 Kt 6410
g) Dt 5010 Kt 9390
28. Hisob siyosatini shakllantirish tartib-qoidalari nechanchi sonli BHMS ga ko‘ra tartibga solinadi?
a) 12-sonli.
b) 10-sonli.
v) 1-sonli.
g) 2-sonli.
29. Uzoq muddatli aktivlarga nimalar kiradi?
a) valyuta mablag‘lari, investitsiyalar
b) asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, kapital qo‘yilmalar
v) kreditlar, qimmatbaho qog‘ozlar
g) veksellar, inventar qiymatliklar
30. Xo‘jalik inventarlari va qiymatliklariga nimalar kiradi?
a) Bir yildan ortiq xizmat qiluvchi va qiymati ellik barobar minimal ish haqidan kam bo‘lmagan vositalar.
b) Nomoddiy aktivlar
v) Bir yildan ortiq xizmat qiluvchi va qiymati ellik barobar minimal ish haqidan kam bo‘lgan vositalar
g) Amortizatsiyalanadigan aktivlar
31. Tovar-moddiy zahiralarga nimalar kiradi?
a) mashina va uskunalar
b) pul mablag‘lari, kreditlar
v) xom-ashyo, tara va idishlar, yoqilg‘i, ehtiyot qismlar, qurilish materaillari
g) gudvill, xom-ashyo
32. Xo‘jalik muomalalarining buxgalteriya balansiga necha xil turdagi ta’siri mavjud?
a) 2 xil
b) 3 xil
v) 4 xil
g) 5 xil
33. Balans aktivining bo‘limlarining nomlanishi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
a) asosiy vositalar, aylanma aktivlar
b) ishlab chiqarish zahiralari, aylanma mablag‘lar
v) uzoq muddatli aktivlar, aylanma aktivlar
g) asosiy vositalar, pul mablag‘lari
34. Muomalalar summasi ikkiyoqlama yozuvda qanday aks ettiriladi?
a) Bir schyotning debeti va ikkinchi schyotning ham debetida.
b) Bir schyotning krediti va ikkinchi schyotning ham kreditida
v) Balansli schyotning debetida va balansdan tashqarii schyotning kreditida
g) Bir balansli schyotning debetida va ikkinchi balansli schyotning kreditida
35. Murakkab muomala deganda nimani tushunasiz?
a) Bir schyotning debeti hamda ikki va undan ortiq schyotlarning krediti
b) Bir schyotning krediti va ikkinchi schyotning ham krediti
v) Bir necha schyotlarning debeti va bir necha schyotlarning krediti.
g) To‘g‘ri javob yo‘q
36. Analitik schyotlarda nimalar ko‘rsatiladi?
a) Sintetik schyot ma’lumotlarini batafsil ko‘rstib beradi va unda umumiy ko‘rinishda aks ettirilgan mablag‘larning tarkibiy qismlarini ko‘rsatadi
b) Faqat natura ko‘rsatkichida aks ettiriladi
v) Bir necha analitik schyotlar ma’lumotari bir necha sintetik schyotlar ma’lumotlariga tengligini ko‘rsatadi.
g) Tashkiliy schyotlarda mas’uliyatlar faqat summa ko‘rsatkichida aks ettiriladi.
37. Asosiy vositalar qaysi schyotda hisobga olinadi?
a) 0111
b) 0310
v) 0200
g) 0500
38. Uzoq muddatli investitsiyalar qaysi schyotda hisobga olnadi?
a) 0600
b) 0700
v) 0800
g) 0900
39. Uzoq muddatli debitorlik qarzalari va kechiktirilgan xarajatlar qaysi schyotda hisobga olinadi?
a) 0600
b) 0700
v) 0800
g) 0900
40. Kelgusi davr xarajatlari qaysi schyotda hisobga olinadi?
a) 3100
b) 4000
v) 4300
g) 4400
41. Korxona xisobot davri boshiga aktivlari 5 mln, majburiyatlari 2 mlnni tashkil qiladi. Korxona xususiy kapitalni toping.
A. 2,5 mln
B. 4 mln
C. 3 mln
D. 2 mln
42. Mahsulot sotishdan tushgan tushum yakuniy moliyaviy natijaga o`tkazildi.
A. Dt 9110 Kt 9910
B. Dt 9910 Kt 9010
C. Dt 9010 Kt 9910
D. Dt 9910 Kt9110
43. Korxona xarajatlari hisobot davri uchun yopilganda qaysi schotda jamlanadi.
A. 9110
B. 9210
C. 9910
D. 9610
44. Davlat Soliq Qo`mitasining electron xizmat manzilini ko`rsating.
A. my.gov.uz
B. e-imzo.uz
C. mysoliq.uz
D. lex.uz
45. Elektron xujjatlar qanday shaklda bo`ladi:
A. Matnli hujjat
B. Tovushli xujjat
C. Tasvirli xujjat
D. Barchasi to`g`ri
46. Yillik daromadi 100 mln dan oshgan YTT lar qanday soliq turini to`laydilar.
A. Aksiz solig`i
B. QQS
C. Yer solig`i
D. Mol mulk solig`i
47. Ish haqidan Yagona ijtimoiy to`lov necha foiz hisoblanadi.
A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 20%
48. Tadbirkorlik mulk shakliga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?
A. YTT, MChJ, AJ korxonalari
B. Yakka , Xususiy, davlat korxonalari
C. Qo`shma korxona, YTT
D. DUK, MChJ , Davlat korxonasi
49. Elektron imzo qaysi tashkilotdan olinadi?
A. Soliq idoralaridan
B. Mahalliy hokimiyatdan
C. Davlat xizmatlari agentligidan
D. moliya organlaridan
50. Eng kam ish haqi bugungi kunda necha so`m?
A. 745 200
B. 750 500
C. 747 300
D. 223 000


Download 42,2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti