«Тасдиқлайман»Download 122.5 Kb.
Sana18.06.2021
Hajmi122.5 Kb.


 1. I. Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida, xalq va millat ma’naviyatni shakllantiruvchi omillarga nimallar nazarda tutilgan

{~ madaniy boyliklar.

~ ko’xna tarixiy yodgorliklar.

~ ma’naviy me’rosi.

~ xammasi}

 1. “Ezgulik g’oyasi” ezgu fikr, ezgu so’z amaliyoti uluglagan dinni ko’rsating

{ ~buddizm.

~ xristianlik.

= zardushtiylik

~ islom.}

 1. “E’tiqod” deganda nima tushuniladi?

{~ ishonch, imonli bo’lish

~ muayyan siyosiy qarashlarga ergashish.

~ilmli, bilimli bo’lish.

~ to’g’ri javob yo’q.}
 1. Terorizm bu-….?

{=Jamiyatni qo’rquv va vahimada tutib turish va shu yo’l bilan omma ongida noilojlik, ertangi kunga ishonchsizlik tuyg’ularini shakllantirish

~ Jamiyatda barqarorlik keltirib chiqarish, aholining keng qatlamlarida vahima va qo;rquv uyg’otishga qaratilgan siyosiy kurashning o’ziga xos usuli.

~ ekstrimistik guruh a’zolarining boshqa davlatlar hududida tashkil etilgan maxsus lagerlarda tayyorgarlik ko’rishi.

~ A’zolari 2 yoki undan ortiq davlat fuqarolari, shu jumladan yollanma shaxslar bo’lgan ekstrimistik guruhlar faoliyati.}
 1. Jamiyat va odamlarni, turli gurux va qatlamlar, millat va davlatlarni taraqqiyot sari yetaklovchi, Xalqni ezgu maksad yulida birgalikda xarakat qilishi undovchi g’oya nima deb ataladi?

{ ~diniy g’oya.

~ bunyodkor g’oya

~ mafkura.

~ falsafiy g’oya.}

 1. Xristian missionerlari dunyodagi umumiy missionerlarning qancha qismini tashkil qiladi?

{=2/3 qismini

~1/4 qismini.

~ yarmini.

~ 1/3.} 1. Yovuzlik va jaxolatga xizmat qiladigan, insonni va jamiyatni tubanlikka boshlaydigan, odamlarni g’arazli niyat qabix maqsadlarga undaydigan, Xalqlar va davlatlarni tanazzul va xalokatga maxkum etadigan g’oya nima deb ataladi?

{~gegemonlik g’oyasi.

=vayronkor (buzgunchi) g’oya

~ manfatparparastlik g’oyasi.

~ zuravonlik g’oyasi.}

 1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 57-moddasi…..

{~Fuqarolarning jamoat tashkilotlari va uyushmalari tashkil qilish huquqini kafolatlaydi.

~ diniy tashkilotlarni davlatdan ajratish prinsiplarini aks ettiradi.

= diniy nizolarni targ’ib qiluvchi diniy tashkilotlar, hamda harbiylashtirilgan tashkilotlar va siyosiy partiyalar tuzishni taqiqlaydi

~ Vijdon erkinligini kafolatlaydi.}

 1. Vatanga nisbatan sadoqat, unga xizmat qilish, yurt tinchligini asrash, Vatan ravnaki uchun faol bo’lishga undaydigan ijtimoiy, ma’naviy-axloqiy fazilatga nima deyiladi?

{= vatanparvarlik

~ qaxramonlik.

~insonparvarlik.

~ mardlik.}
 1. Tashki siyosatda biror bir davlat yoki mintakaning geografik urni, xududiy joylashishi, kommunikatsion imkoniyatlarni xisobga olib yuritiladigan faoliyatning javobini aniklang

{~geostrategik manfaatlar.

=geopolitika

~ uzaro xamkorlik.

~ barcha javoblar tugri}

 1. Muayyan davlatda amal qiladigan, ba’zan rasman belgilab qo’yiladigan g’oyaviy-nazariy qarashlar, mafkuraviy tamoyillar tizimi nima deb nomlanadi?

{~qadriyatlar.

~urf-odatlar.

~mafkura.

~davlat mafkurasi}
 1. “Milliy g’oya” fani qanday xujjat asosida ta’lim tizimiga kiritildi?

{=Prezident I.Karimovning 2001yil 18 yanvar Farmoyishiga asosan

~OUM vazirining buyrugiga asosan.

~Vazirlar Maxkamasining karoriga asosan.

~O’zbekiston yespublikasi Oliy Majlisining Konuniga asosan}


17.Xalq xokimiyati, fuqarolarning ozodligi va tengligi tamoyillarini e’lon qilishga asoslangan siyosiy tuzum shakli nima deb yuritiladi?

{~ozodlik.

~erkinlik.

=demokratik

~adolat}
18. “Dunyoning albatta borib ko’rish kerak bo’lgan 50 shahri” ro’yxatiga kiritilgan O’zbekiston shaharlaridan birini aniqlang.

{~Toshkent.

= Samarqand

~Buxoro.


~ Xiva}
19. Xilma xil diniy e’tiqodda bo’lgan kishilarning olijanob g’oya va niyatlar yulida xamkor va xamjixat bulib yashashi kishilik jamiyati ravnaqi yulida xizmat qilishi nima deb ataladi?

{~ diniy fundamentalizm.

~ateizm.

~diniy sekta.

~diniy bagrikenglik}
20. Insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodati, gumanistik g’oyalarga munosabatda, xamda ularga asoslangan amaliy faoliyatda nomoyon bo’ladigan, insonnning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglatuvchi g’oya nima deb aytiladi?

{=milliy g’oya

~komil inson.

~yurt tinchligi.

~Xalq farovonligi}
21. Jaxonda ro’y berayotgan g’oyaviy jarayonlar mavjud mafkura shakllari, ularning moxiyati, maqsadlari va uzaro munosabati bilan bogliq xolat, xususiyat va faoliyatlarni yaxlit tarzda aks ettiruvchi tushunchani toping.

{=globаllashuv

~mafkuraviy jarayonlar.

~dunyoning mafkuraviy manzarasi.

~ mafkuraviy muammolar}
22. I. Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida “ma’naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo” kimni (nimani)? tushinish, anglash kerakligi aytilgan

{~Xalqni.

~millatni.

=insonni


~jamiyatni}

23. O’zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning birinchi Prezident Islom Karimov tomonidan asoslab berilgan konsepsiyasi qaysi javoblarda tugri berilgan?

{=«kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari»

~«turkiston-umumiy uyimiz».

~«tarixiy xotirasiz kelajak yuk».

~«maxalla – demokratiya instituti»}


24. “Tolerantlik” so’zining etimologiyasini ko’rsating.

{~lotincha “tolerare” – chidamoq, sabr qilmoq.

~ ruscha “tolerantnost” - chidamoq, sabr qilmoq.

=yunoncha “tolerate” – bag’rikeng bo’lmoq

~fransuzcha “tolerare” – chidamoq}
25. Diniy da’vatlar, aqidalar, qadriyat va maqsadlar ifodalangan qarashlar majmui qaysi javobda tugri berilgan?

{~mifologiya.

~idealogiya.

= diniy g’oyalar

~dualizm.}
26. G’oyaviy ta’sir o’tkazish imkoniyatlarining kengayishi oqibatida unga Yer yuzining barcha mintaqlari tortilganligini, mafkuraviy kurash umumbashariy miqyos kasb etganligini ifodalovchi tushuncha nima deb ataladi?

{~mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi.

~mafkuralarning universallashuvi.

~ integratsiya jarayoni

~manfaatlarni umumlashuvi}
27.O’z millati manfaatlarini, extiyojlarini boshqa millat manfaatlarini, extiyojlarini kamsitish yordamida ko’ndiruvchi, boshqa millat kishilari manfaatlari, extiyojlariga bepisandlik bilan qarovchi, xudbinlarcha munosabatlarni ifodalovchi g’oyaviy-nazariyqarashlar tizimi va amaliyotini ifodalovchi g’oyani ko’rsating.

{~davlatchilik.

=millatchilik

~boskinchilik.

~zuravonlik}
28.“Ekstrimizm” so’zining ma’nosini aniqlang.

{~ zo’rovonlik qilish.

=Aql bovar qilmas darajada haddan oshish

`qo’poruvchilik qilish.

~terrorchilik harakatlarini amalga oshirish}
29. Asosiy maqsadi diniy davlatni barpo qilish bulib, bu maqsadda uzaro nizolar, ixtiloflar, qurolli tuqnashuvlar orqali,ya’ni qon to’kish va zo’rlik bilan erishishni ko’zlaydigan, muammolarni xal etishda o’ta keskin chora-tadbirlarni, fikr qarashlarni oqlovchi nazariya va amaliyot nima deb aytiladi?

{=diniy ekstremizm

~ateizm.

~fundamentalizm.

~ dogmatism}

30. Ijtimoiy-siyosiy xayotda turli qatlam, partiya, gurux manfaatlarini ifoda etuvchi g’oyaviy rang-baranglikni, qarashlar va fikrlar xilma-xilligini ifodalaydigan tushuncha keltirilgan javobni ko’rsating.

{~xurfikrlik.

~ rang-barangligi.

=mafkuraviy plyuralizm

~ko’ppartiyaviylik}

32.Muayyan xudud, davlatda turli millat vakilarining xamjixat yashashi, xamkorlikda faoliyat yuritishi qanday g’oya deyiladi?

{~shovinizm.

~ millatlararo munosabat.

=millatlararo totuvlik

~xamkorlik}
34.Xozirgi zamondagi eng katta xavf-mafkuraviy kurashning, xilma-xil usularida olib

boriladigan mafkuraviy targibot va tashviqotning asosiy obyekti va maqsadi nimaga qaratilgan?

{~jaxonni bo’lib olishga.

~mamlakatlarni bosib olishga.

=inson qalbi va ongi uchun kurashga

~ to’g’ri javob yo’q}


36.Muayyan ijtimoiy gurux, qatlam, millat, jamiyat, davlat manfaatlari, orzu istaklari va maqsad-mudaaolari ifodalangan g’oyaviy-nazariy qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi nima deb ataladi?

{=mafkura

~dunyoqarash.

~o’zlikni anglash.

~ istiqlol g’oyasi}
37.Shaxs ijtimoiy gurux, millat, jamiyatni turli zararli g’oyaviy ta’sirlardan ximoyalashga xizmat qiluvchi tizim nimani bildiradi?

{ ~mafkuraviy ta’sirni.

~ mafkuraviy profilaktikani.

~mafkuraviy poligonni.

=mafkuraviy immunitetni}
38.Uz moxiyatiga ko’ra, Xalqimizning asosiy maqsad-muddaolarini ifodalaydigan, uning otmishi va kelajanigini bir-biri bilan boglaydigan, asriy orzu-istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan ma’naviy omil-g’oya nimani bildiradi?

{=milliy g’oyani

~milliy mafkurani.

~ ozodlik g’oyasini.

~ma’rifatni}
39. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, Xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy xamkorlik, millatlararo xamjixatlik, diniy bagrikenglik milliy istiqlol mafkurasini nimasini bildiradi?

{ =asosiy tamoyillar

~ asosiy g’oyalar.

~asosiy xususiyatlar.

~asosiy sifatlarini}

41.Odamlar va Xalqlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan turli g’oyalarining sinov maydoni qanday tushunchani bildiradi?

{~ mafkuraviy immuniyet.

~ mafkuraviy plyuralizm.

~mafkuraviy profilaktika.

= mafkuraviy polygon}


42. insonga nima ko’proq foyda bersa ushanga axamiyat berish zarur, degan g’oyani ilgari suruvchi falsafiy ta’limot qanday nomlanadi?

{~plyuralizm.

=pragmatizm

~ ekzistensizm.

~ totalitarizm}

44. Qo’rqitish va daxshatga solish orqali uz xukmini o’tkazishga urinadigan, ma’lum yovuz maqsadlar yo’lida kuch ishlatib, odamlarni jismoniy yo’q qilishdan iborat g’oyaga asoslangan zo’ravonlik usuliga qaysi javobda tugri ta’rif berilgan?

{ ~fashizm.

~ bolshevism.

=terrorizm

~ diniy ekstremizm}

46.Mamlakat barqaror taraqqiyotining asosiy sharti, insonning xayotiy extiyoji, emin erkinligini va kamol topishini zarur omili bo’lgan g’oyani ayting.

{~yurt tinchligi.

~diniy bagrikenglik.

~ millatlararo totuvlik.

= Barcha javoblar to’g’ri}
48.“Sekulyarizm” g’oyasining saosiy jihatlari ko’rsatilgan javobni aniqlang.}

{ ~Vijdon erkinligi.

= barcha din va diniy tashkilotlarning qonun oldida tengligi

~dinning siyosatdan ajratildanligi.

~ barcha javoblar to’g’ri}
49.Qanday sharoitda turli mafkuralar muayyan xududga uz ta’sir doirasini o’tkazishga xarakat qiladi?

{~ muayyan xududga g’oyaviy –mafkuraviy bo’shliq vujudga kelgach.

~ eski tuzumdan yangi tuzumga o’tish jarayonida oldin xukmron bo’lib kelgan mafkura o’tmishga aylangach.

~ taraqqiyot talablariga mos ravishda uning o’tmishini bosadigan ilgor g’oyaviy tizim xali shaklanmagach.

= barcha javoblar tugri}
50. O’zbekistonda bozor munosabatlariga o’tishning nechta tamoyili bor?

{~ 3 ta.


~4 ta.

=5 ta


~ 7 ta}
51. 1990 – yillarning boshlarida O’zbekistonda guyoki g’oyaviy bo’shlikni to’ldirish uchun qanday oqim xarakat qila boshladi?

{~ vaxxobiylik.

~ «xizbut-taxrir».

~ akromiylik.

=barcha javoblar tugri}

53.Mutaasiblik keng ma’noda nimani anglatadi?

{= Muayyan g’oyalar to’g’ri ekanligiga qattiq ishonish, ularga mukkasidan berilish, o’zgalar va o’zgacha qarash va g’oyalarga murosasiz munosabatni ifodalovchi qarashlar va xatti-harakatlar;

~ Diniy ekstrimistik g’oyalarni targ’ib qiluvchi adabiyotlarning noqonuniy yo’llar bilan kirib kelishini;

~ A’zolari 2 yoki undan ortiq davlat fuqarolari, shu jumladan yollanma shaxslar bo’lgan ekstrimistik guruxlar faoliyatini;

~ To’g’ri javob berilmagan}


54. Mafkuraraviy immunitet tushunchasini aniqlang.

{~ Ona vatanga sadoqat.

~ Muqaddas dinimizga sog’lom munosabat.

~ Boy tariximizga sog’lom munosabat.

=Barcha javoblar to’g’ri}

56. Vijdon erkinligining mohiyati nima?

{= Insonning o’z dunyoqarash mavqeini, shu jumladan dinga munosabatini ham erkin tanlashi

~ Diniy qoidalarni aql bilan, erkin, tanqidiy ko’rib chiqish va atrof-olamni dinga bog’liq bo’lmagan holda o’rganish.

~ Diniy normalarga muvofiq diniy talablarni amalga oshiruvchi individ yoki guruhning birgalikdagi harakati.

~ Tinchlikni passiv targ’ib qilishga va urushlarni qoralashga asoslangan siyosiy oqimning diniy turi.}


57. Mafkuramiz tom ma’nodagi milliy mafkuraga aylanishi uchun quyidagi qaysi talablarga javob berishi kerak?

{~ inson qalbi va ongiga ijobiy ta’sir etadigan tuygular, go’zal va xayotiy g’oyalar

tizimini mujassam etish, millat, Xalq va jamiyatni barlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch-

e’tiqod manbai bo’lish.

~ xar qanday ilgor g’oyani o’ziga singdiruvchi va xar qanday yovuz g’oyaga qarshi javob bera

O’lishi, zamon va davr uzgarishlariga qarab uzi ifodalaydigan manfaat, maqsad-

muddaolarini amalga oshirishning yangi vositalarini tavsiya eta olish.

~ Fakat A.

= Fakat A va V }

60.Millatlararo totuvlik g’oyasi quyidagilardan qaysi birini tugri xal kilishga yordam beradi?

{~ xar bir millat vakilining iste’dodi va saloxiyatini tula ruyobga chikarish uchun sharoit

yaratadi va uni Vatan ravnaki, yurt tinchligi, Xalq farovonligi kabi ezgu maksadlar sari

safarbar etishga.

~ bir jamiyatda yashab, yagona maksad yulida xizmat kilayotgan turli millat va elatlarga

mansub kishilar urtasidagi uzaro xurmat, dustlik va xamjixatlikni ma’naviy asosi

bulishga.

~ bir mamlakat doirasida milliy manfaatlarni teng kondirish, ularni

rivojlantirishni kondirishga.

= barcha javoblar tugri}
61.Millatlararo totuvlik g’oyasini amalga oshirishda g’ov buladigan eng xatarli to’siqni aniklang.

{= maxalliychilik va urug-aymokchilik

~ irkchilik.

~ tajovuzkor millatchilik va shovinizm.

~ fashizm va bolshevism.}
62.Xilma –xil diniy e’tiqodga ega bo’lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda olijanob g’oya va niyatlar yo’lida xamkor va xamjixat bo’lib yashashini qayday g’oya deyiladi?

{~ uzaro xamkorlik.

~ e’tiqodlar xamkorligi.

~ diniy tuygularning birdamligi.

=diniy bagrikenglik}
63.Quyidagiardan milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasining jaxondagi andozalariga, Xalqaro xuquq qoidalariga tula mos keladigan tamoyillarini aniqlang.

{~ umuminsoniylik usutvorligi, milliy qadriyatlarga sodiqlik.

~ insonparvarlik, vijdon erkinligi, fikrlar rang-barangligi, demokratiya, kuchli.

davlatdar kuchli jamiyatga utish, jamiyat xayotini erkinlashtirish va b.k.

~ fakat A.

= Fakat A va V}

65.Muayyan kishining biror bir dinga, g’oyaga e’tiqod kilishi, yoki umuman e’tiqod qilmasligi, uning insonga, e’tiqodi soxasidagi anglab olingan erkinligi, jamiyat qonunlariga mos xayot kechirish nimani anglatadi?

{~ e’tiqod erkinligi.

~ fikr erkinligini.

=vijdon erkinligini

~ tugri javob yuk.}
66.Mafkura yakkaxokimligi tushunchasi moxiyati qaysi javobda kursatilgan?

{~ jamiyatda yagona mafkura xukmronligi.

~ boshqa mafkuralar dushman mafkura sifatida e’tirof etiladi.

~ fikrlar xilma-xilligi inkor etiladi.

= xamma javob tug’ri}
67.Mafkuraviy manipulyatsiya nima degani?

{~ boshqa mamlakatlar ichki ishiga aralashish.

~ jamiyatni o’z ertasi va kelajigiga ishonch.

= kishilar kalbi va ongiga yashirin, xiyla nayrang, garazli maqsadlar bilan ta’sir kursatish

~ tugri javob yuk.}
68. Muayyan millat vakillari uchun zarur va axamiyatli, aziz va ardorqli bo’lgan, manfaati va maqsadlariga xizmat qiladigan ma’naviy boyliklar, amallar va tamoyillar, g’oyalar va meyo’rlar nimani bildiradi?

{~ milliy g’oyani.

~ umumbashariy tamoyillarni.

= milliy davlatchilikni

~ milliy-ma’naviy qadriyatlarni.}

70.O’zbekison Respublikasi o’zining xalqaro miqyosdagi siyosatini quyidagi asosiy tamiyillarga binoan amalga oshiradi:

{= Tashqi siyosatda tenglik va o’zaro manfaatlarni hisobga olib faoliyat yuritish, boshqa davlatlar ichki ishlariga aralashmaslik, tinchlik va xavfsizlikni asrab - avaylash

~ Boshqa davlatlar ichki masalalarni hal etayotganda o’zini tiyib turish.

~ Tinchlik va barqarorlik masalalarini birgalikda hal etish.

~ Tashqi siyosiy faoliyatda o’zga davlar manfaatlarini ustun qo’yish.}


71. Erkin xayot degani nima?

{~ uzi xoxlagandek yashash, xoxlagan ishni qilish.

= insonning uz ixtiyori, qobiliyatini erkin namoyon eta olishi

~ maqsad yulida xech narsadan qaytmaslik.

~ tugri javob yuk.}
72. Uz taqdirini uzi mustakil xal etish xuquqini to’la ruyobga chiqara olgan millatning yashash makoni nima deb ataladi?

{~ Vatan.

= Ozod Vatan

~ Yurt.

~ Davlat.}

73.Fukarolarni erkin va ozod, yaratuvchilik faoliyati bilan band bo’lgan, tula ijtimoiy-siyosiy xavfsizlikda farovon xayotni qurish ishtiyokida yashayotgan xudud nima deb ataladi.

{~ bunyodkor g’oya.

~ farovonlik.

=obod Vatan

~ xamma javob tugri.}


75. Inson omili;

{~ O’zbekistonning tarakkiyot modelini.

~ Milliy istiklol g’oyasini tamoyillarini.

~ Mafkuramizning asosiy g’oyalarini.

= Isloxotlarni ustivor yunalishlarini}
76.Odamlarning yukori darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga erkin tarzda, uzlarining bor kobiliyatlari va imkoniyatlari evaziga erishishi nima deb ataladi?

{= erkin va farovon xayot

~ liberal turmush.

~ konun ustuvorligi.

~ tugri javob yuk.}

78. Milliy uzlikni anglash nimani anglatadi?

{~ Milliy uzlikni anglash yuksak iktisodiy tarakkiyotni anglatadi.

~ Milliy uzlikni anglash, umumbashariyat bilan milliylikni uygunlashuvidir.

= Milliy uzlikni anglash millatning tarixiy xotirasini tiklab, nasl-nasabi kim ekanligini, kimlarning vorisi ekanligini anglab yetib, bashariyat tarakkiyotiga kushgan xissasini bilish asosida jamiyat a’zolari birlashib kelajakda uziga xos jamityani barpo etish maksadidir

~ tugri javob yuk.}

80.O’zbekiston Respublikasining “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida”gi Qonuni necha moddadan iborat?

{~ 25 modda.

= 23 modda

~ 21 modda.

~ 18 modda.}
81.Milliy-ma’naviy kadriyatlar nimani anglatadi?

{= milliy-ma’naviy kadriyatlar muayyan Xalqning yoki millatning urf-odatlari asosida shakllangan xislatlar yigindisi bo’lgan mintalitetidir.

~ Milliy-ma’naviy kadriyatlar xar bir millat vakillari uchun zarur va axamiyatli bo’lgan, shu Xalqning maksadlari, orzu-umidlari uchun xizmat kiladigan ma’naviy boyliklar tizimidir.

~ Milliy-ma’naviy kadriyatlar millatning milliy g’oyasi bilan uzaro bogliklikda insonlarda ijobiy axlokiy sifatlarni shakllantiruvchi vositadir.

~ Xamma javoblar tugri.}
82.Andisha nima?

{~ kurkish.

~ insonparvarlik.

= okibatni uylab yoki yuz-xotir kilib muloxaza yuritish

~ tugri javob yuk.}
83. Insof nima?

{= adolat va vijdon amri bilan ish tutish

~ uz manfaatini uylash.

~ andishali bulish.

~ mexmondustlik.}

86.O’zbekistonda kuppartiyaviylik tizimi mavjudmi?

{= xa

~ yuk.


~ bilmayman.

~ ikkilanaman.}


89. Islom fundamintalizmi nimani anglatadi?

{~ Islom dini g’oyalarini mutloqlashtirish.

~ Islom aqidalari sofligini ta’minlash.

= Qur’on va hadislarni so’zma-so’z talqin etuvchi ilk islomga qaytishga qaratilgan aqidalarini targ’ib qiluvchi diniy konservativ ruhdagi oqim

~ Butun dunyoda xalifalik o’rnatishga qaratilgan xatti-harakatlar.}


90.Milliy-ma’naviy tiklanish nima?

{~ uz takdirini uzi belgilash, uz-uzini anglash, milliy gururning, milliy davlatchilikni mustaxkamlash, milliy mafkurani shakllantirish.

~ jamiyat a’zolariri ruxan poklantiruvchi, ma’nan yuksaltiruvchi jarayon.

~ inson ichki dunyosiga, irodasiga, milliy vijdonini uygotuvchi, doimiy xarakterdagi kuch.


= xamma javoblar tugri}

92.Missionerlikka to’g’ri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating.

{~ O’z aqidasining shak-shubhasiz to’g’riligiga ishonish, boshqa firqa va mazhablarni butunlay rad etgan holda, ularni tan olmaslikka asoslangan faoliyat.

=Missionerlik bir dinga e’tiqod qiluvchi xalqlar o’rtasida boshqa bir dinga targ’ib qilish bilan bog’liq nazariy va amaliy faoliyatni bildiradi

~ “Missionerlik har bir dindor uchun shart”, deb hisoblaydigan xristianlar missionerlardir.

~ Ma’lum din vujudga kelgan ilk davrga qaytish va shu yo’l bilan davrning barcha muammolarini hal qilish mumkin degan qarashlar va hatti-harakatlar majmuini ifodalaydi.}


93.Vijdon erkinligi nima?

{~ fikr erkinligi.

~ matbuot erkinligi.

= shaxsning xoxlagan dinga e’tiqod kilish yoki xech bir dinga e’tiqod kilmaslik xukuki

~ To’g’ri javob berilmagan.}
94.O’zbekistonda nechta diniy konfessiya mavjud?

{~ 15.


=16

~ 18.


~ 14 }
95. Respublikasi Oliy Majlisi deputatligiga necha yoshdan saylanish mumkin?

{~ 18 yosh.

~ 20 yosh.

=25 yosh


~ 27 yosh}
98.«Xalq dengizdir, Xalq tulkindir, Xalq kuchdir!» degan fikrlar kimga taallukli?

{~ Fitrat.

~ A. Kodiriy.

=Chulpon


~ A. Avloniy}
99.XX asr boshidagi jadidchilik xarakati vakillari qaysi javobda tugri berilgan?

{~ A. Avloniy, Fitrat, Bexbudiy, Munavvar kori, Usmov Yusupov.

= A. Avloniy, Fitrat, Bexbudiy, Munavvar kori, Chulpon

~ A. Avloniy, Bexbudiy, Chulpon, A. Ikromov, Munavvar kori.~ A. Avloniy, Oybek, Bexbudiy, Chulpon, Fitrat.}
Download 122.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat