Odil, Toxir, Baxodir, Ozoda, Xumoy, Muyassar 73. Quyidagi holatlarning qaysilari to‘g‘ri?Download 46,19 Kb.
Sana09.07.2022
Hajmi46,19 Kb.
#758998
Bog'liq
203-variant


Odil, Toxir, Baxodir, Ozoda, Xumoy, Muyassar

73. Quyidagi holatlarning qaysilari to‘g‘ri?


1) fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi
2) molekulalar atomlardan tashkil topgan
3) kimyoviy hodisalarda molekulaning kimyoviy tarkibi o‘zgaradi
4) kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo‘lgan moddalar massasiga teng bo‘lmaydi
5) molekulalar o‘rtasida o‘zaro tortilish va itarilish kuchlari mavjud
A) 1, 2, 4 B) 1, 4 C) 2, 3, 5 D) 3, 5

74. Bertolle usuli bo’yicha 5.6 l metan olish uchun necha mol uglerod disulfid sarflangan


A)1 B)0,25 C)5,6 D)0,5

75. Erkin holdagi ftor qaysi (I-IV javoblar) usulda olinadi va qaysi sabablarga ko’ra (1-3 javoblar) ftorni ftoridlardan uzoq davr olib bo’lmagan?


I) kislotali sharoitda KMnO4 bilan reaksiyasi asosida
II) kislotali sharoitda K2Cr2O7 bilan reaksiyasi asosida
III) V2O5 bilan katalizator ishtirokidagi reaksiyada
IV) ftor birikmalari suyuqlanmasini elektroliz qolib olinadi
1) metall ftoridlari tabiatda oz uchraydi
2) ftorid ionining elektronini xech qanday oksidlovchi tortib ololmaydi
3) ftor nafas yo’llarini va teriga tushgan joylarni og’ir jarohatlaydi
A) III, 1 B) II, 2 C) I, 3 D) IV, 2

76. Dengiz suvining bir tomchisida 180 milliardga yaqin temir atomlari bor. Dengiz suvidan 20 tomchisining massasini 1 g deb olib, dengiz suvining 100 tonnasidagi temirning massasini (g) hisoblab toping.


A) 0,0335 B) 0,15
C) 1,5∙10-4 D) 3,35∙10-3

77. H2S2O8 da ikkala oltingugurtlarning valentligini toping?


A) VI; V B) VI; VIII
C) VI; VI D) VII; VII
78. 20°C da va 100 kPa bosimda suv sathi ustida yig‘ilgan 60 ml azotning (n.sh.) qancha hajm (ml) egallashini hisoblang. (20°C da suvning to’yingan bug‘ bosimi 2,3 kPa ni tashkil etadi).
A) 55 B) 50 C) 54 D) 62

79. Necha ml metanol CH3OH (p = 0,8 g/ml) 54 g suvga qo’shilganda ikkala modda tarkibidagi vodorod atomlari modda miqdori bir xil bo’ladi?


A) 90 B) 80 C) 30 D) 60

80 . 16,8 l (n.sh.) etanga necha g uglerod(IV)- oksid qo’shilsa, aralashmadagi elektronlar soni Avogadro sonidan 24,5 marta ko’p bo’ladi?


A) 22 B) 33 C) 44 D) 11

81. Bir guruhga kiruvchi X va Y elimentlar o’zaro tasirlashib 3 xil birikma hosil qilgan shu birikmalarga АgNO3 tasir ettirilganda X bo’yicha cho’kma xosil bo’ldi. СаСL2 eritmasi tasir ettirilganda Y bo’yicha cho’kma hosil boldi. XMYN birikmalarni va birikmalarda X va Y elimentlarning massa nisbatlarini toping. 1.ClF3 2.SCl2 3.ClBr3 4.ClJ3 5.SCl4 6.JF3 7.ClF5 8.SCl6 9.ClF7 10.JF5 11.JF7 12.BrF5 13.BrF 14.BrF3 a)11,83;19 b)42.33;19 s)16;35.5 d)1.183;8 e)8;35.5 f)11.83;127 c)7.1;19 g)5.07;19 j)4;35.5 k)18,14;19 q)25,4;19 r)16;19 t)80;19 y)26.67;19 A)2s5e8j B)3d5g8k


C)1a7c9g D)12r13t14q

82. Oxirgi yillardagi eng tahlikali qurol sanalgan vodorod bombasi asosini vodo-rodning ikkita atomining o’zaro ta’sirlashishi natijasida 4He va neytron hosil bo’lishi tashkil etadi. Ta’sirlashayotgan izotoplar qaysilar?


A) deyteriy va protiy B) protiy va tritiy
C) deyteriy va tritiy D) tritiy va tritiy

83. Atom nomerlari tegishlicha a, a+1, a+2 bo’lgan X, Y, Z elementlarida radiusi eng katta Y da bo’lsa;


1. Bu elementlardan X boshqa davrda joylashgan
2. Z birikmalarida +2 oksidlanish darajasida bo’la oladi
3. X bilan Z XZ birlashmasini hosil qiladi
4. Valent elementlar yig’indisi 11 ga teng.
Yuqoridagilardan to’g’risini toping.
A) 1 B) 2 C) 1,2,4 D) 1,2,3

84. Qadim zamonlarda yaratilgan badiiy rasmlar qo`rg`oshin tuzi (PbCO3) dan yasalgan oq bo`yoq bilan chizilgan. Vaqt o`tishi davomida ma’lum gaz ta’sirida bu bo`yoq qorayib ketgan. Shu jarayonda qo`rg`oshinning qanday birikmasi hosil bo`lgan? Qanday modda yordamida rasmni oqartirish mumkin?


1) PbSO4; 2) PbS 3) PbO;
4) HCl 5) NaOH 6) H2O2,
A) 1, 4 B) 2, 6 C) 3, 5 D) 2, 5
85. Qaysi modda qizdirilganda kolbada quruq qoldiq qolmaydi ?
I) KNO3 II) NH4NO2 III) NH4NO3
IV) (NH4)2Cr2O7 V) (NH4)2CO3
A) I, V B) I, II, III, V
C) II, III, V D) II, III

86. Kaliy nitrati va kaliy aralashmasi qizdirilgan. Bunda hosil bo’lgan aralashma massasi dastlabki aralashma massasiga teng bo’lgan. Hosil bo’lgan aralashmadagi tuzning massa ulushini aniqlang.


A) 47,5 B) 51,6 C) 55,9 D) 60,7

87. 7,26 g metall nitrati qizdirilganda 2,4 g metall oksidi va ...... millilitr (n.sh.da) kislorod hosil bo’ldi.


A) 336 B) 448 C) 504 D) 134,4

88. C3H8, C2H6 va CH4 gazlaridan hosil bo’lgan 25 g aralashma yondirilganda 35,84 litr karbonat angidrid hosil bo’ldi. Reaksiya natijasida hosil bo’lgan suvning massasini toping.


A) 46,6 B) 62,4 C) 52,2 D) 44,8

89. Ammiakning katalitik yonishida 280 K dagi tezligi 8 mol/l.s. Kislorod konsentratsiyasi 2 marta orttirildi va temperatura __ oC ga qadar o’zgartirilganda tez-lik 1 mol/l.s bo’lib qoldi. Temperaturani toping. (γ = 4).


A) 37 B) 47 C) -23 D) -33

90. Zarrachalari o`lchami 5•10 - 8 sm bo`lgan eritma qanday turdagi sistemalarga kiradi?


A) suspenziya B) dag`al dispers sistema
C) chin eritma D) nozik dispers sistema

91. Aluminiy va xrom(III)-gidroksidlar aralashmasidan 10 g miqdorini eritish uchun konsentratsiyasi 5,6 mol/l bo‘lgan kaliy gidroksid eritmasidan necha millilitr talab etiladi? Boshlangich aralashma tarkibidagi kislorodning massa ulushi 50% ga teng.


A) 16,4 B) 17,8 C) 19,4 D) 18,6

92. Ammoniy gidrofosfat va natriy gidrofosfat aralashmasidagi kislorod atomlari soni 4,816 · 1023 bo‘lsa, ularni digidrofosfatlarga aylantirish uchun 5 mol/l xlorid kislota eritmasining qanday hajmi (ml) talab etiladi?


A) 40 B) 30 C) 20 D) 80

93. Qaysi ionlar eritmada bir vaqtda mavjud bo`la oladi.


A) Na+,Cl-, Ag+, NO3-
B) Ba+2, NO3-, Al+3, SO4-2
C) K+, CH3COO-, Na+, NO3-
D) Fe+2, SO4-2,K+,OH-

94. 0,01M li HF ning 0,04M li NaF’dagi eritmasi uchun pH qiymati necha? (Kdis = 4 ·10-5).


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

95. Qaysi reaksiya to`g`ri tenglangan?


1) PbS + 2O3 → PbSO4 + O2
2) PbS + 4O3 → PbSO4 + 4O2
3) PbS + 6O3 → PbSO4 + 7O2
A) 1 B) 2 C) 3 D) Barchasi

96. 63 % li nitrat kislota eritmasiga mis sim biroz tushirib qo’yilgan va u chiqarib olingach kislota 52 % li bo’lib qolgan. Hosil bo’lgan eritmadagi tuzning massa ulushini toping.


A) 18,6 B) 21,9 C) 4,26 D) 11,67

97. Qandaydir alkan va unga nisbatan stexiometrik nisbatda olingan kislorod aralashmasi yondirildi. Hosil bo’lgan suv bug’lari kondensatlangandan keyin hajm avvalgisidan 1,714 marta kamayganligi ma’lum bo’lsa, alkanning nechta izomeri bor.


A) 8 B) 3 C) 5 D) 9

98. Propen, metilpropen va butenning 11,2 litr aralashmasi bromli suvni rangsizlantiradi va 67 g dibromli hosilalar aralashmasi hosil bo’ladi. Dastlabki aralashmadagi propenning massa ulushini toping.


A) 47,1 B) 52,9
C) 33,3 D) 45,9

99. Benzolda alohida uchta qo’sh bog’ yo’qligi quyidagi ma’lumotlardan qaysilariga asoslanadi?


1) birikish reaksiyalari xosligi
2) o’rin olish reaksiyalari xosligi
3) halqadagi C – C bog’ uzunligining har xil
4) halqadagi C – C bog’ uzunligining bir xil
A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 2, 3

100. Spirtni pichoq bilan kesiladigan quyuq massaga aylantirish mumkin. Buning uchun chinni kosachaga


20 ml etanol solinadi va unga 5 g ............ qoshiladi.
A) kraxmal kleysteri B) sovun qirindisi
C) navshadil spirti D) suyuq ammiak

101. Qaysi sabab tufayli oddiy efirlarning qaynash temperaturalari tegishli spirtlarnikiga qaraganda pastroq bo’ladi?


A) oddiy efirlar vodorod bog’lar hosil qilmaydi, chunki ular molekulasida musbat zaryadli vodorod atomi yo’q.
B) oddiy efirlarda taqsimlanmagan elektron jufti bo’lgan atom bo’lmaganligi sababli ular vodorod bog’lanish hosil qilmaydilar.
C) oddiy efirlarda musbat zaryadli vodorod atomi mavjud bo’lganligi sababli ular vodorod bog’lanish hosil qilmaydilar.
D) oddiy efirlarda taqsimlanmagan elektron bo’lgan atom mavjud, shu sababli ular vodorod bog’lanish hosil qilishda qatnashadilar.

102. Ixtiyoringizda koks, oxaktosh va suv bor. Sirka kislota olish uchun yana nima yetishmaydi?


A) faqat kislorod
B) asetilen va kislorod
C) kalsiy karbid va kislorod
D) katalizator, HgSO4 va kislorod

103. Glukozadan kraxmal hosil bo’lish reyaksiyasini ko’rsating?


A) polimerlanish B) gidroliz
C) degidrogenlash D) polikendatsatlanish

104. C7N9N tarkibli aromatik aminning nechta izomeri bor?


A) 5 B) 3 C) 6 D) 4

105. Qaysi sintetik tola tarkibidsa azot mavjud emas?


A) nitron B) kapron
C) neylon D) lavsan

106. 200 g 20 % li sulfit kislota eritmasidan eritmada kislota tamom bo’lgunga qadar xlor gazi o’tkazilgan. Hosil bo’lgan eritmadagi kislorodli kislotaning massa ulushini (% da) hisoblag .


A) 22,33 B) 19,25
C) 20,37 D) 21,34

107. Asetilen tarkibidagi vodorod atomining qo’z-g’aluvchan ekanligini qaysi reagentlar vositasida aniqlash mumkin?


1) suv 2) simob(II) sulfat 3) sulfat kislota
4) vodorod va platina 5) vodorod bromid
6) mis(I) xloridning ammiakdagi eritmasi
7) etil spirt 8) kumush nitratning ammoniy gidroksiddagi eritmasi
A) 1,2 B) 3,4 C) 5,7 D) 6,8

108. Massasi 242 g bo’lgan etan va etenlarning ekvimolekulyar hajmli aralashmasini hosil qilishida qatnashgan vodorod hajmini va eten massasini aniqlang.


A)93,46 va 233,65 B) 231 va 123,2 C) 123,2 va 231 D) 123,2 va 77

Download 46,19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish