Número Acta: 2/2013 Caràcter: Ordinari LlocDownload 64.46 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi64.46 Kb.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2013

Número Acta: 2/2013

Caràcter: Ordinari

Lloc: Aula Ambiental de la seu del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Data: 2 de desembre de 2013

Objecte: Sessió ordinària del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Horari: Inici: Les vuit i vuit minuts del vespre (20:08)

Final: Falten dos minuts per dos quarts de deu del vespre (21:28)Assistents
Sr. Valentí Junyent Torras, president del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sra. Adriana Delgado Herreros, vicepresidenta delegada del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Ramon Bacardit Reguant, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jordi Serracanta Espinalt, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Josep M. Sala Rovira, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Sebastià Llort Prat, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sra. Eva Llovet Castelló, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Roger Grandia Borràs, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Ramon Vilar Camprubí, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Francesc Martínez Vilaseca, representant del Consell Comarcal del Bages

Sra. Teresa Viñals Duocastella, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra

Sra. Noèlia Ramírez Calatrava, representant de l’Ajuntament de Balsareny

Sr. Eduard Sánchez Campoy, representat de l’Ajuntament de Calders

Sr. Enric Vall de Vilaramó Oliva, representant de l’Ajuntament de Callús

Sr. Joan Lladó Oliva, representant de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

Sr. Lluís Arenas Espinosa, representant de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

Sra. Judith Baraldés Santamaria, representant de l’Ajuntament de Fonollosa

Sr. Joan Coll Prat, representant de l’Ajuntament de Gaià

Sr. Salvador Tresserra Purtí, representant de l’Ajuntament de L’Estany

Sr. Roger Costa López, representant de l’Ajuntament de Marganell

Sr. Albert Clusella Vilaseca, representant de l’Ajuntament de Moià

Sr. Valentí Prat San Andrés, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

Sra. Elisabet López Rojas, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Sr. Crisanto Lombera Tomàs, representant de l’Ajuntament de Mura

Sr. Josep Torradas Riera, representant de l’Ajuntament de Navarcles

Sr. Sergi Márquez Duran, representant de l’Ajuntament de Rajadell

Sr. Tomás Casero García, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sr. Ramon Planell Gabernet, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Sr. Enric Masafrets Marsiñach, representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Sr. Jordi Escudé Mampel, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Sr. Modest Vega Díaz, representant de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló

Sr. Xavier Codina Casas, representant de l’Ajuntament de Santpedor

Sr. Josep M. Canudas Costa, representant de l’Ajuntament de Súria

Sr. Martí Madorell Arbolí, representant de l’Agència de Residus de Catalunya


Hi són presents:
Sr. Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari - interventor del Consorci del Bages per a la gestió de residus.


Absents justificats

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara


Absents no justificats

Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Joan Vinyes Sabata, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Domingo Beltran Arnaldo, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Adam Majó Garriga, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sra. M. Àngels Crusellas Serra, representant de l’Ajuntament d’Artés

Sra. Núria Crespiera Badia, representant de l’Ajuntament d’Avinyó

Sra. M. Nieves Palacios Ferrer, representant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Sr. Òscar Aparicio Ledesma, representant de l’Ajuntament de Castellgalí

Sr. Josep Casafont Sendra, representant de l’Ajuntament de Navàs

Sr. Anna Maria Fernández Garcia, representant de l’Ajuntament de Sallent

Sr. Santiago Estopiñà Estopiñà, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Sr. Samuel Cabot Santafé, representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Sr. Ferran Argilés Sas, representant de l’Ajuntament de Talamanca


A dos quarts i mig de nou, en el transcurs del punt 5 de l’ordre del dia, s’incorpora el senyor Josep Maria Canudas Costa, representant de l’Ajuntament de Súria.

El secretari comprova l’existència de quòrum suficient, el president obre la sessió i es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia:
 1. Aprovació acta del dia 10 de juny de 2013

 2. Presa de possessió de nous membres

 3. Proposta de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2014

 4. Proposta d’aprovació de les aportacions dels municipis consorciats pels serveis prestats pel Consorci durant l’exercici 2014

 5. Proposta d’aprovació del Pressupost general i de la Plantilla de personal per a l’exercici 2014

 6. Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010

 7. Donar compte dels contractes de personal realitzats per màxima urgència

 8. Acceptació de residus procedents del municipi de Collsuspina amb destinació a les instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent

 9. Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

   1. Donar compte d’acords i resolucions

   2. Precs i preguntes 1. APROVACIÓ ACTA DEL DIA 10 DE JUNY DE 2013

El president demana si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió del dia 10 de juny de 2013. No se’n formula cap i, sotmesa l’acta a votació ordinària, s’aprova per unanimitat.

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS MEMBRES

Cap dels representants dels ens consorciats que havien de prendre possessió del seu càrrec és present a la sessió i, per tant, es passa al següent punt de l’ordre del dia.

 1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent


PROPOSTA
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
És convenient modificar l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de tractament, eliminació de residus i venda de compost.
Vista la Memòria de Gerència i l’Informe de Secretaria Intervenció.
És ús de les atribucions conferides al Consell plenari a l’art. 8.7 dels Estatuts del Consorci, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2014 i següents, la modificació de les tarifes de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de tractament, eliminació de residus i venda de compost, en els termes que figuren a continuació:
Art. 5è a.- El deute tributari serà el resultant de l’aplicació de les tarifes següents, sumant-hi l’IVA que sigui d’aplicació.
I. Residus amb destinació a planta de compostatge:


Epígraf

Descripció del residu

/tona


1.1

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 5%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

46,03 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

43,03 €

1.2

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 5% i 10%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

50,77 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

47,77 €

1.3

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 10% i 15%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

52,26 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

49,26 €

1.4

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 15% i 20%.

* No s’accepten a la planta de FORM residus amb un percentatge d’impropis superior al 20%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlatFins a 1.500 Tm/trimestre1

61,30 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

58,30 €

2

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària amb un percentatge d’impropis màxim del 10%.

* No s’accepta a la planta fracció orgànica assimilable de procedència no domiciliària amb un percentatge d’impropis superior al 10%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlat II.460,64 €

3

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària, amb excés d’humitat o amb més d’un 10% d’impropis

* En cas de recepció de fracció orgànica assimilable en estat pastós (excés d’humitat) o amb més d’un 10% d’impropis, els serveis tècnics del Consorci emetran informe preceptiu i s’aplicarà aquest preu públic en el cas que sigui apta per compostatge. En cas contrari es destinarà a dipòsit controlat aplicant el preu públic que correspongui.83,46 €

4.1

Fracció vegetal

16,00 €

8.1

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 10%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

42,00 €

8.2

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis entre un 10% i un 20%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

44,81 €
 1. Residus amb destinació al dipòsit controlat:
Epígraf

Descripció del residu

/tona


7

Residus municipals i assimilables d’ens locals no consorciats amb conveni

50,77 € 1. ALTRES
Descripció del residu

€/hab

Recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers

5,67 €

Deixalleries ens no consorciats

6,04 €

Lixiviats procedents de dipòsits controlats de residus municipals

* L’admissió de lixiviats procedents de dipòsits controlats de residus municipals estarà condicionada als informes favorables dels serveis tècnics i jurídics del Consorci50,00 €


Segon.- Exposar al públic els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat


reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Aquests acords
definitius seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.

INTERVENCIONS:

El gerent explica el contingut de la proposta, en què posa de manifest que no hi ha un increment important dels preus vigents.


També fa referència a què, com a novetat, s’han previst preus pel supòsit que es prestessin serveis a l’Ajuntament de Collsuspina, tot i que finalment aquest ajuntament no ha formalitzat la petició al respecte i, per tant, aquests preus no seran d’aplicació a partir de l’1 de gener. Explica detalladament el sistema de càlcul d’aquest preus i que, com a criteri, s’ha tingut en compte que s’han de prestar a l’ajuntament interessat tots els serveis que presta el Consorci i que aquesta prestació, globalment considerada, no pot provocar cap dèficit.
VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES APORTACIONS DELS MUNICIPIS CONSORCIATS PELS SERVEIS PRESTATS PEL CONSORCI DURANT L’EXERCICI 2014

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent


PROPOSTA
L’article 20 dels estatuts del Consorci regula el sistema d’aportacions dels municipis consorciats per al finançament dels serveis del Consorci. En conseqüència, d’acord amb les previsions establertes, aquesta Presidència proposa al Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar com a criteri de repartiment de les aportacions municipals al Consorci per part dels municipis consorciats, per a l’exercici de 2014 i següents, i fins que no s’acordi la seva modificació, els preus següents, als quals s’hi ha de sumar l’IVA que sigui d’aplicació:


 1. Residus municipals amb destinació a planta de compostatge:
Epígraf

Descripció del residu

/tona


1.1

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 5%

41,00 €

1.2

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 5% i 10%

42,00 €

1.3

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 10% i 15%

42,00 €

1.4

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 15% i 20%

44,81 €

2

Fracció vegetal procedent de deixalleries i brigades municipals

24,66 € 1. Residus municipals amb destinació a dipòsit controlat: 42,00 €/tona
 1. Servei de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers:

 • Vidre: 0,25 € per habitant i any

 • Paper: 2,00 € per habitant i any

 • Envasos: 0,75 € per habitant i any
 1. Servei de transferència de residus procedents de la recollida selectiva:

 • Paper: 4,91 €/tona

 • Envasos: 11,37 €/tona
 1. Servei de deixalleria comarcal. L’aportació es liquidarà per la suma de:

 • 5,72 €/tona de rebuig

 • 1,52 €/habitant

L’aportació anual de cada municipi es calcularà d’acord amb els criteris i la fórmula prevista a les bases d’adscripció d’aquest servei públic.


 1. Quota d’ens consorciat. L’aportació es liquidarà per la suma de:

 • 2,11 €/habitant

 • 10,55 €/tona de rebuig

Aquesta quota serà d’aplicació a tots els ens consorciats. Als municipis de més de 50.000 habitants se’ls aplicarà un coeficient del 0,5 per determinar l’import a liquidar.

Per calcular la quota anual es tindran en consideració les tones de rebuig entrades a dipòsit durant l’any anterior i els habitants que figuren al padró municipal, aprovat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de l’any anterior o darrera aprovació realitzada.


INTERVENCIONS:

El gerent explica que els preus proposats són els que es van tenir en compte el mes d’octubre per fer els càlculs de previsió de cost dels serveis i que es van trametre als ens consorciats. Fa referència, seguidament, als diferents increments per a cada servei i, alhora, analitza quins d’aquests serveis generen dèficit i en quins es cobreix el cost d’explotació.


El senyor Ramon Planell, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, explica que al seu municipi s’han reduït un 15% els espais de recollida. Argumenta que això suposa una menor despesa de recollida i aquesta circumstància no es veu reflectida en els preus a satisfer, motiu pel qual fa referència a la conveniència d’incrementar de nou el nombre de contenidors.
El gerent indica que en el repartiment de costos opera el principi de solidaritat i que cal intentar optimitzar els costos sempre, ja que és en benefici de tots els ens consorciats.
El senyor Jordi Escudé, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, indica que la despesa del Consorci es manté igual però que les taxes s’incrementen significativament, per tant, l’esforç per prestar els serveis recau especialment sobre els municipis, motiu pel qual considera que el Consorci hauria de ser més restrictiu a l’hora de gastar i evitar així nous increments de les aportacions municipals.
El senyor Josep Maria Sala, com a membre de la Comissió executiva, explica l’esforç que s’ha realitzat des del Consorci per reduir la despesa, indica alguna de les mesures adoptades i posa èmfasi en el fet que el dèficit dels serveis, que ha comportat la necessitat d’incrementar les aportacions municipals, deriva principalment de l’important rebaixa dels residus aportats al Consorci, el qual ha de fer front a unes despeses estructurals que, per molt que s’intentin ajustar, no disminueixen en la mateixa proporció que els residus tractats i els ingressos que d’ells se’n deriven, sinó que són constants.
El senyor Albert Clusella, representant de l’Ajuntament de Moià, explica que al seu municipi s’ha realitzat un estudi de costos sobre el servei de recollida de la FORM, del qual se’n deriva que resulta més car fer la recollida de la FORM que no pas que aquestes tones s’aboquin al rebuig, la qual cosa no permet explicar als ciutadans que com menys residus es dipositin als contenidors de resta o rebuig, més estalvi econòmic de la taxa que paguen es produeix. Per això, tot i entendre que el Consorci intenti evitar, amb l’increment de preus, el dèficit del tractament a la planta de compostatge, indica que seria més convenient rebaixar els preus d’aquest servei i, en canvi, penalitzar més els residus amb destí al dipòsit controlat.
El gerent explica que aquesta penalització ja ve donada per l’aplicació del cànon de l’ARC, que per al 2014 es preveu que sigui de 15,80 €/Tm, i que la citada Agència ja efectua als municipis que fan la recollida de la FORM un retorn d’aquest cànon que ha de compensar i fer econòmicament viable la recollida d’aquesta fracció.
VOTACIÓ:

Sotmesa la proposat a votació ordinària és aprovada per 47 vots a favor i l’abstenció del senyor Ramon Planell, que correspon a 2 vots.

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2014

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent


PROPOSTA
L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, determinen que els ens locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en què s’integrin els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupats indicant la seva denominació, el nombre de llocs de treball que els constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup al que pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Confeccionat el Pressupost del Consorci de Bages per a la gestió de residus per a l’exercici de 2013 i les seves Bases d’execució i informat reglamentàriament per la Secretaria Intervenció, el president que subscriu, en compliment del que disposa l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i en virtut de les atribucions previstes als art. 8.6 i 8.9 dels Estatuts del Consorci, proposa al Consell plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Bages per a la gestió de residus, per a l’exercici de 2014, el qual es presenta anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de 7.457.800,00 €, així com les seves Bases d’execució, i queda fixat, a nivell de capítols, de la forma següent:
ESTAT DE DESPESES EUROS

Capítol 1.- Despeses de personal 1.135.100,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 5.067.000,00

Capítol 3.- Despeses financeres 1.500,00

Capítol 4.- Transferències corrents 19.200,00

Capítol 6.- Inversions Reals 1.235.000,00TOTAL ESTAT DE DESPESES 7.457.800,00
ESTAT D’INGRESSOS EUROS

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 7.032.800,00

Capítol 4.- Transferències corrents 120.000,00

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 5.000,00

Capítol 7.- Transferències de capital 300.000,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 7.457.800,00
Segon.- Que el Pressupost de referència, junt amb les seves Bases d’execució, s’exposi al públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el transcurs dels quals els interessats podran examinar la documentació esmentada i presentar reclamacions davant del Consell plenari, d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Que en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant l’esmentat termini d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost i les Bases d’execució, de forma automàtica, sense necessitat d’adoptar cap nou acord exprés, de conformitat amb allò que disposen els esmentats articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Quart.- Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Aprovar la Plantilla de personal d’aquest Consorci per a l’any 2014, que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa, i comprèn en el seu detall, els apartats següents:


 1. Llocs de treball de personal funcionari, classificats en escales i subescales

 2. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació completa

 3. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació parcial


Sisè.- Publicar íntegrament la Plantilla, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.
Setè.- Trametre còpies del pressupost i de la plantilla del personal a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

PLANTILLA DE PERSONAL
Del personal d’aquest Consorci per a l’any 2013, que comprèn totes les places degudament classificades, reservades a funcionaris de carrera i dels llocs de treball de personal laboral, elaborada de conformitat amb allò que disposen els articles 8, 76 i 77 de 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatuto básico del empleado público, article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 283 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, articles 126 i 127 del RDL 781/1986, de 18 d’abril i article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

I.- PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ DE LES PLACES


Nombre total
Grup


Nombre vacants

1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL


1.1 SOTSESCALA SECRETARIA - INTERVENCIÓ


 Secretari/a – Interventor/a

1

A1/A2

1

2.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL


  1. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu/iva

1

C1

0

II.- QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORALDedicació completaDENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total de placesGrup assimilatVacants

1.- PERSONAL DE GESTIÓ


Gerent

1

A1

0

Cap de Gestió del servei

1

A2/C1

0

Tècnic/a auxiliar de gestió de residus

1

C1

1

Tècnic/a de grau mitjà

4

A2

2

Educador/a ambiental

1

A2

1
DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

2.-PERSONAL ADMINISTRATIU


 Administratiu

1

C1

0

 Aux . Administratiu

2

C2

1
DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

3.- PERSONAL D’OFICIS


Encarregat

1

C1/C2

0

Oficial 1ª

3

C2

1

Oficial 2ª

10

E/Agrup. Prof.

4

Peó - recepcionista

9

E/Agrup. Prof.

8

III.- QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORAL


Dedicació parcial


DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

1.- PERSONAL TÈCNIC


 Tècnic Superior Enginyer

1

A1

1


INTERVENCIONS:

El Gerent explica que a la plantilla no hi ha hagut modificacions, tot i que està pendent d’amortitzar el lloc de treball d’administrativa de gerència, que es preveu es pugui fer al mes de juny, ja que, actualment, s’està a l’espera de la resolució judicial relativa a l’acord de rescissió del contracte de treball en qüestió.


Seguidament el gerent explica (amb la corresponent visualització en pantalla) els aspectes més rellevants del pressupost de l’exercici 2014, des de l’òptica de la comptabilitat analítica, fet que permet analitzar per cada servei els diferents ingressos i despeses, així com el dèficit o superàvit que aquests serveis generen.
A dos quarts i mig de nou s’incorpora a la sessió el senyor Josep Maria Canudas, alcalde de Súria.
El senyor Ramon Planell, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, demana si es poden facilitar als assistents les dades i gràfiques de la comptabilitat analítica que s’acaba d’explicar, petició que és acceptada pel president.
VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

 1. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010

Es dóna compte dels següents informes d’intervenció i tresoreria:


INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2n TRIMESTRE 2013
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies
Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal

55

54.251,95 €

2,54 %

Resta de pagaments

285

2.089.305,52 €

97,46 %

Pagaments totals durant el trimestre

340

2.143.557,47 €

100 %

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

110

716.871,16 €
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagi reconegut l’obligació

0

0,00 €


INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3r TRIMESTRE 2013
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies
Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal

27

30.071,20 €

1,78 %

Resta de pagaments

279

1.660.228,27 €

98,22 %

Pagaments totals durant el trimestre

306

1.690.299,47 €

100 %

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

68

411.788,69 €
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagi reconegut l’obligació

0

0,00 €

 1. DONAR COMPTE DELS CONTRACTES DE PERSONAL REALITZATS PER MÀXIMA URGÈNCIA

Es dóna compte de la següent contractació de personal:


RESOLUCIÓ DEL GERENT 293/2013
En data 14 d’octubre de 2013 la senyora Marta Morera Esquerrà, treballadora del Consorci, va presentar la baixa per IT, prèvia al permís de maternitat que es preveu que es produirà dins el mes de novembre del mateix any.
Per tal de poder prestar els serveis amb normalitat, el Consorci necessita contractar, de forma immediata i urgent, una persona que faci part de les tasques inherents al seu lloc de treball mentre duri l’absència.
Considerant que la contractació del personal esmentat incideix en el supòsit de màxima urgència previst en l’article 291.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i no hi ha temps per la convocatòria prèvia d’un procediment selectiu amb la corresponent publicitat, el Consorci ha cregut oportú contractar el senyor Martí Roca Bonet, ja que s’adapta al perfil del lloc de treball d’educador ambiental que ocupa la senyora Marta Morera Esquerrà.
Atès que l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en concordança amb l’article 14.5 dels Estatuts que regeixen el Consorci del Bages per a la gestió de residus, confereixen al gerent del Consorci, la competència per adoptar els acords previstos en la resolució que s’informa.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 55,f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en concordança amb l'art. 14.5 dels Estatuts que regeixen el Consorci,

RESOLC:
Primer.- Contractar en règim laboral per substituir la senyora Marta Morera Esquerrà, mentre duri la seva baixa, el senyor Martí Roca Bonet, amb DNI 39383368P, com a educador ambiental, amb una jornada de 37,5 hores setmanals, des del dia 14 d’octubre de 2013 fins que la senyora Marta Morera Esquerrà es pugui reincorporar al seu lloc de treball, per les retribucions establertes al catàleg de llocs de treball del Consorci.
Segon.- La contractació del senyor Martí Roca Bonet, s'efectua de conformitat amb el que disposen els articles 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/98 de 16 de maig, l'article 4 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la contractació de durada determinada, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Tercer.- Publicar aquesta contractació al Diari oficial de la Generalitat i al Butlletí oficial de la Província.
Quart.- Donar compte de la present resolució al Consell plenari del Consorci en la propera sessió més immediata.
El president demana si hi ha alguna qüestió sobre aquesta resolució i, en no haver-n’hi cap, afirma que el plenari es dóna per assabentat. 1. ACCEPTACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DEL MUNICIPI DE COLLSUSPINA AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL·LACIONS DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

En no haver presentat formalment la corresponent sol·licitud l’Ajuntament de Collsuspina, aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula.
 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
 1. Donar compte d’acords i resolucions

Es posa de manifest que totes les resolucions del gerent i acords de la Comissió executiva, estan a disposició dels membres del Consell plenari.

 1. Precs i preguntes
 1. El senyor Lluís Arenas, representant de l’Ajuntament de Castellnou del Bages, posa de manifest que ha observat que el què paga Ecoembes per les transferències és inferior als costos de l’activitat de recollida selectiva.

El gerent explica que és cert, però que el conveni amb Ecoembes estableix uns imports que no es poden variar ni tornar a negociar i, per tant, el Consorci no pot fer-hi res.
 1. El gerent intervé per explicar de forma detallada la proposta de Pla territorial d’infraestructures de residus 2013-2020, elaborat per l’ARC i que actualment es troba en fase d’al·legacions. Aquest pla suposa el relleu del vigent pla 2006-2012. Per analitzar aquest pla, és necessari tenir en compte que la generació de residus, a conseqüència de l’entorn econòmic i demogràfic, ha disminuït de forma important i, alhora, persisteixen importants desequilibris en els costos de tractament de la fracció resta en funció de la comarca i/o sistema de tractament utilitzat. El fet que algunes instal·lacions estiguin sobredimensionades per atendre les necessitats actuals, fa que els contractistes reclamin compensacions per mantenir l’equilibri econòmic del contracte i es busquin alternatives per donar una sortida viable econòmicament a aquesta situació. També fa esment dels dipòsits controlats on encara no és realitza un tractament previ dels residus que s’hi tracten, tot i que el marc legal obliga a fer aquest tractament abans del 2020. Entre aquests dipòsits hi ha el del Consorci, però ressalta el fet que ara l’ARC no disposa de suficients recursos per atendre el finançament de la inversió necessària. Acompanyant-se, per l’explicació, de diferents mapes i gràfiques, el gerent analitza també les diferents alternatives que hi ha en relació a la proposta que la fracció resta dels residus del Bages s’hagi de traslladar a la plata de Vacarisses per tal de realitzar un pretractament abans d’abocar-los al dipòsit. L’objectiu, a banda de complir amb l’exigència legal citada, també serveix per cobrir el dèficit d’explotació de la mencionada planta. Arrel d’aquesta qüestió analitza les diferents alternatives possibles al respecte i la seva incidència, tant en els resultats econòmics del Consorci com en la vida útil del dipòsit controlat.

També explica diferents dades i gràfiques en què es repassen, de forma comparativa, tant per quantia global com per euros/habitant, les subvencions destinades a inversions realitzades o previstes, per comarques, realitzades en el tractament de residus per l’ARC, tant en el pla 2006-2012 com en el 2013-2020.


Conclou manifestant l’actual situació d’incertesa, tant en les converses i propostes que fins ara s’han mantingut amb els serveis tècnics de l’ARC al respecte de la problemàtica plantejada, com amb el propi règim jurídic de l’administració local i que, de forma significativa, afecta també als consorcis.
A un quart i mig de deu (21:23 h) s’absenta de la sessió el senyor Tomàs Casero, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
El President explica que és previst que el Sr. Tost, director de l’ARC, vingui al Consorci per tractar tots aquests temes pendents què s’ha fet refrència anteriorment i que afecten, de forma important, a la gestió dels residus del Bages.


 1. El gerent fa una breu síntesi de l’origen del Consorci i mostra el ressò en els mitjans de comunicació que va tenir, en aquells moments, una important problemàtica ambiental que va succeir a l’abocador. Destaca la evolució positiva, durant aquests 10 anys, de les instal·lacions i dels protocols de treball realitzats pel Consorci i, per demostrar i explicar com es treballa actualment en aquesta matèria, mostra una filmació on es posa de manifest les diferents fases i processos que es duen a terme en la gestió i funcionament del dipòsit controlat.

En no haver-hi més assumptes per tractar, el president ordena que s’aixequi la sessió, al dia i hora indicats a l’encapçalament i, per fer-hi constar el que s’hi ha tractat i els acords presos, signo aquesta acta amb el vistiplau del president. S’estén l’acta en els fulls ____________, a ___________ del Llibre d’actes del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus.


Vist i plau

El president

Download 64.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati