Matematik modelni tajriba-statistik usullar bilan qurish. RejaDownload 101.39 Kb.
Sana10.09.2017
Hajmi101.39 Kb.

Aim.uz


Matematik modelni tajriba-statistik usullar bilan qurish.
Reja:

 1. Kuzatish natijalarini kayta ishlash.

 2. Empirik boglanishlar

 3. Tanlangan nuqtalar metodi. O’rtacha metodi.

 4. Eng kichik kvadratlar usuli.


Tayanch iboralar:

Kuzatish natijalarini kayta ishlash, funktsional boglanish, statistik va korrelyatsion munosabat, empirik boglanish, empirik formula, koeffitsent, analitik boglanish, chetlanish, tanlangan nuqtalar metodi, nuqta, koordinata, o’rtacha metod, eng kichik kvadratlar usuli, funktsuiya minimumi, ekstremumning zaruriy sharti, regressiya chizigi, korrellyatsiya koeffitsenti, styudent kriteriy, ekstremum, chizikli boglanish, eksperimental nuqta.


Kupincha tajriba ishlarida turli son va sifat belgilari orasidagi munosabatlarni urganishga tugri keladi. Belgilar orasida ikki turdagi boglanish-funktsional va korrellyatsion (yeki statistik) boglanishlar mavjuddir.

Funktsional boglanishlarda bir o’zgaruvchi miqdorning har kaysi qiymatiga boshka o’zgaruvchi miqdorining aniq bir qiymati mos keladi.

Masalan,

1) gazning bir kancha na'munalarini olib, ularning temperaturasi 20oS dan 25oS gacha o’zgartirilsa, u vaktida bir xil sharoitda bulgan barcha gaz namunalarining xajmlari bir xil aniq miqdorga kengayadi.

2) Termometrdagi simob ustunining balandligi xavo yeki suvning harorati haqida aniq va bir qiymatli ma'lumot beradi.

3) aylana radiusi R va uzunligi S orasida geometriyadan ma'lum bulgan S=2PR formula buyicha aniqlangan funktsional boglanish mavjud. Boshkacha aytganda R ning har bir qiymatiga S ning aniq bitta qiymati mos keladi.

Agar ikki x va y tasodifiy miqdor orasida shunday munosabat mavjud bulsaki, x miqdorning har bir qiymatiga x ning o’zgarishi bilan konuniy ravishda o’zgaradigan y miqdorning aniq taksimoti mos kelsa, x va y orasidagi bunday munosabat statistik yeki korrelyatsion munosabat deyiladi.

(Savol: Statistik yoki korrelyatsion munosabatga xayotiy misollar ayta olasizmi?)

Empirik boglanishlar

x va y orasidagi munosabat oddiy jadval kurinishida berilishi mumkin.

Ikkala xolda xam x va y o’zgaruvchilarni boglaydigan yqf(x) analitik ifoda tanlash kerak. Kuzatishdan olingan analitik boglanishlarni empirik boglanish deymiz. Empirik boglanish asosan 2 boskichda amalga oshiriladi.

1.Empirik formulani tanlash.

2.Tanlangan formuladagi koeffitsentlarni aniqlash.

Tajriba natijasida argumentning n ta qiymati uchun funktsiyaning n ta mos qiymati olingan bulsin. Natijalar qo’yidagi jadvalda yezilgan:
X1

X2

X3

X4

...

Xn

Y1

y2

y3

Y4

...

Yn

y miqdorning x miqdorga funktsional boglikligi y=f(x)ni tajribida olingan natijalarga kura aniqlash talab etilsin.(Savol: Analitik boglanish nima? Yana kanday boglanishlarni bilasiz?)
Ushbu funktsiyaning kurinishi tajribada olingan qiymatlarga mos keladigan nuqtalarning koordinatalar tekisligida kanday joylashganiga karab aniqlanadi. Bu nuqtalarni eksperimental nuqtalar deb ataymiz.

Masalan, eksperimental nuqtalar koordinatalar tekisligida qo’yidagicha joylashishi mumkin:
Y

Y

Y

YY=ax+b

Y=ax
Y=a+b/x
Y=ax2+bx+c
X

X

X

X

Tajriba bajarayetganda ozgina bulsada xato bulishini xisobga olib, izlangan y=f(x) funktsiyani a а)y=ax, б)y=ax+b, в)y=ax2+bx+c, г)y=a+b/x, funktsiyalar kurinishda tanlab olingach, shu funktsiyaga kiruvchi a,b,...c parametrlarni shunday tanlash talab etiladiki, y urganilayetgan xodisani biror ma'noda aks ettirsin.

Jadvalda keltirilgan har bir argumentning qiymatiga bir funktsiya qiymatidan tashkari bittadan empirik funktsiya qiymati mos keladi. Empirik funktsiyaning qiymati bilan eksperimental nuqta ordinatasi orasidagi farkni chetlanish deb ataymiz.Funktsiyani shunday tanlashimiz kerakki, ushbu chetlanishlar ilodi boricha kamrok bulsin. Yuqorida kuyilgan masalani yechishda odatda 3 ta metoddan tanlangan nuqtalar, o’rtacha va eng kichik kvadratlar metodlaridan foydalaniladi.
Tanlangan nuqtalar metodi.
Tajriba natijalari qo’yidagi jadvalda berilgan bulsin.


X1

X2

X3

X4Xn

Y1

y2

y3

y4Yn

X

YM1

M3

M5

M2

M4

l

Mi(Xi,yi) nuqtalarni koordinatalar sistemasiga joylashtiramiz.

va shu nuqtalar yakin joylashgan l to’gri chizikni utkazamiz. l to’gri chizikdan ikkita nuqtani (N1,N2) tanlaymiz. Bu nuqtalarni koordinatalarini aniklab olamiz. N1(X1,Y1); N2(X2,Y2)

Ikki nuqtadan utuvchi tugri chizik tenglamasini yezib, mavjud koordinata kiymatlari joyiga kuyilgach kuyilgan masalaning matematik modeli quyidagicha buladi: y=ax+b. (Savol: Nuqta nima? Koordinatachi?)Urtacha metodi

Tajriba natijalarini 2 ga ajratib, quyidagi jadvalni tuzamiz.
Xi i=1,m

yi i=1,m

Xi i=m+1,n

yi i= m+1,n

X1

X2.

Xmy1

y2.

ymXm+1

Xm+2.

XnXm+1

Xm+2.

Xn

a,b parametrlarni aniklash uchun yi-axi-bqvi chetlanishi uchun quyidagi tenglik bajarilsin.

chetlashishi uchun quyidagi tenglama bajariladiBa'zi almashtirishlardan keyin, quyidagi ikki noma'lum tenglamalar sistemasiga kelamiz:Bu tenglamalar sistemasi yechilib a,b koeffitsentlar topiladi va emperik funktsiyaga kuyiladi. Y=ax+b.
Eng kichik kvadratlar usuli

Tajribadan olingan Yi kiymatlar bilan mos nuqtalardagi ((x,a,b,...c) funktsiya kiymatlari orasidagi ayirmalar(chetlanishlar) kvadratlarining yigindisini kuramiz:a,b,...c parametrlarni tanlaymizki, bu yigindi eng kichik kiymat kabul kiladi:Demak masala S(a,b,...c) funktsuiyani minimumga aylantiradigan a,b,...c parametrlar kiymatlarini topishga keltiriladi. Bu funktsiya musbat funktsiya bulganligi uchun, u quyidan chegaralangan. Demak, funktsiya minimumga ega. Ekstremumning zaruriy sharti haqidagi teoremaga muvofik a,b,...c parametrlarinng bu kiymatlari quyidagi tenglamalar sistemasini kanoatlantirishi kerak:(3)

yeki

Bu yerda noma'lum bulsa, shuncha tenglama buladi.

1. Tanlangan funktsiya y=ax+b kurinishida bulsin. Bu holda S(a,b) funktsiya quyidagi kurinishda buladi:Demak,


ya'ni 4 tenglamalar sistemasi bu xolda quyidagi kurinishni oladi:Ikkita a va b noma'lumni ikkita chizilgan tenglamalar sistemasini xosil kilidik. Bu sistema tenglamalarning normal sistemasi deyiladi.

Kerakli o’zgarishlar amalga oshirilgandan keyin bu sistema quyidagi kurinishga ega buladi:

Oxirgi tenglamalar sistemasini yezamiz:

(9) va (10) formulalardan topilgan a va b koeffitsentlari deyiladi.

Topilgan a va b koeffitsentlardan foydalanib, yezilgan yqaxQb chizma regressiya chizigi deyiladi. Regressiya koeffitsentini xisoblash, tajribadan olingan nuqtalar chizikka yakinlashgan xolda ma'kul. Ikki x va y miqdorlarning boglanish darajasini korrelitsiya koeffitsenti aniklaydi. Bu koeffitsent

formula yerdamida xisoblanadi. Korrellyatsiya koeffitsentining kiymati har doim -1

Agar korrellyatsiya koeffitsenti kiymatining moduli birdan kam fark kilsa, u xolda eksperimental nuqtalar shunchalik regressiya chizigiga yakin joylashadigan buladi. Agar r korrelyatsiya koeffitsenti nolga teng bulsa, u xolda x va y miqdorlar korrellyatsiyalanmagan deyiladi.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti noldan yetarlicha fark kilish kilmasligini aniklash uchun, odatda Styudent kriteriysi t dan foydalaniladi. Styudent kriteriysi quyidagi formula bilan xisoblanadi.Ushbu formula bilan xisoblangan t ning kiymati, kiymatdorlik darajasi a va ozodlik darajasi soni n-2 ga mos ravishda olingan. Styudent taksimot jadavalidagi kiymati bilan solishtiriladi. Agar xisoblangan kiymat jadvaldagidan katta bulsa, u xolda korreltsiya keffitsenti noldan yetarlicha katta buladi.
A d a b i yo t l a r:


 1. Zakin YA.X., Rashidov N.R. «Osnovk nauchnogo issledovaniya» T. 1981.

 2. Sevostgyanov A.G. «Metodk i sredstva issledovaniya mexaniqo-texnologicheskix protsessov tekstilgnoy promkshlennosti» M. 1980.

 3. Shenk X. «Teoriya injenernogo eksperimenta» M. 1972.

 4. Gucher I, Ovchinskiy A.G. «Elementk chislennogo analiza i matematicheskoy obrabotki rezulgtatov opktov» M. 1970.

 5. Rumshinskiy L.Z. «Matematicheskaya obrabotka rezulgtatov eksperimentov» M. 1971.

 6. Gusenov F.G., Mamedov S.S. «Planirovaniye eksperimenta v zadachax elektroenergetiki» M. 1988.

 7. YU.M. Solomentsev Osnovk avtomatizatsii mashinostroitelpnogo proizvodstva. M. «Vksshaya shkola» 2000.

 8. Proyektirovaniya i raschet metallorejuuix instrumentov na EVM. M. Mashinostroyeniye 1997.

 9. Norenkov I. P. Osnovk teorii i proyektirovaniya SAPR. M. Vksshaya shkola 1999.
Aim.uz


Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 101.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat