Fizika 8-sinf 201 201 1- nazorat ishi mavzuDownload 0.6 Mb.
Sana24.01.2017
Hajmi0.6 Mb.

Fizika 8-sinf

201____-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu: Elektr zaryadlari. Elektr maydon

Nazorat shakli: Fizik diktant

Bir xil ishorada zaryadlangan jismlar______________________________turli xil ishorada zaryadlangan jismlar____________________________________________________. Elektr o‘tkazmaydigan modda va jismlar________________________________deb ataladi. Dielektriklardan yasalgan jismlarga ________________ deyiladi. Elektronini yo‘qotgan atom _______________________________________________deyiladi. Elektron biriktirib olgan atom__________________________________________deyiladi. Zaryadlar o‘tkazgichning _____________________________joylashib_________________bo‘lmaydi. Zaryadlar jism sirtida____________________________________________________taqsimlanadi. Uchlik joylarida______________________tekis joylarida______________________bo‘ladi. Kulon qonuni. Ikkita nuqtaviy elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sir kuchi, shu zaryadlarning miqdorlariga____________________________________________va orasidagi masofaning kvadratiga____________________________. Musbat zaryad hosil qilgan elektr maydon kuch chiziqlari zaryaddan____________________________________manfiy zaryadniki esa zaryadga_________________________________________________________bo‘ladi._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

2- NAZORAT ISHI
Mavzu: Elektr zaryadlari. Elektr maydon

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant


 1. Tabiatda elektr hodisalari haqida ma’lumot yozing.

 2. Sig‘imi 5 pF bo‘lgan yassi kondensator oralig‘iga suyuqlik shimdirilgan qog‘oz kiritildi. Shimdirilgan qog‘oz uchun e=12 ga teng bo‘lsa, kondensator sig‘imi nimaga teng bo‘ladi?

 3. Elektr maydon kuchlanganligi 100 N/C bo‘lgan maydonga zaryadli zarra kiritilganda unga ta’sir etuvchi kuch 5 N ga teng bo‘ldi. Zarradagi zaryad miqdori nimaga teng?

 4. O‘tkazgich uchlariga 10 V kuchlanish qo‘yilganda 5 J ish bajaradi. O‘tkazgich uchlaridan oqib o‘tgan zaryad miqdori nimaga teng?


II variant


 1. Yashin nima? U qanday sodir bo‘ladi?

 2. Sig‘imi 3 pF bo‘lgan yassi kondensator oralig‘iga suyuqlik shimdirilgan qog‘oz kiritildi. Shimdirilgan qog‘oz uchun e=9 ga teng bo‘lsa, kondensator sig‘imi nimaga teng bo‘ladi?

 3. Elektr maydon kuchlanganligi 120 N/C bo‘lgan maydonga zaryad miqdori 0.05 C zaryad kiritilganda unga qanday kuch ta’sir qiladi?

 4. Zaryad miqdori 0.5 C ga teng bo‘lgan zaryadni o‘tkazgich bo‘ylab ko‘chirishda 10 J ish bajarilgan bo‘lsa, o‘tkazgich uchlariga qanday kuchlanish qo‘yilgan?


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Elektr toki. Elektr zanjir

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant
1. O‘tkazgich uchlariga 1,5 V kuchlanish berilganda undan o‘tayotgan tok kuchi 1A ga teng bo‘ldi. O‘tkazgichni kuchlanish 4,5 V bo‘lgan tok manbaiga ulansa, o‘tayotgan tok kuchi nimaga teng bo‘ladi?

 1. Uzunligi 1 m va ko‘ndalang kesimi yuzi 0,25 mm2 bo‘lgan kontsantan simning qarshiligi 2 Ω. Kontsantanning solishtirma qarshiligini aniqlang.

 2. Elektr lampa qisqichlaridagi kuchlanish 220 V ga teng bo‘lganda, lampadagi tok kuchi 0,1A bo‘ladi. Agar lampadan 0,05 A tok o‘tsa, bu lampaga qanday kuchlanish berilgan?


II variant


 1. O‘tkazgich uchlariga 3 V kuchlanish berilganda undan o‘tayotgan tok kuchi 2A ga teng bo‘ldi. O‘tkazgichni kuchlanish 9 V bo‘lgan tok manbayiga ulansa, o‘tayotgan tok kuchi nimaga teng bo‘ladi?

 2. Nikelin simdan tayyorlangan reostat chulg‘amining qarshiligi 36 Ω, simning ko‘ndalang kesim yuzi 0.2 mm2 bo‘lsa, uning uzunligi qanday? ρn=0,4·10-6Ω·m.

 3. Elektr lampa qisqichlaridagi kuchlanish 110V ga teng bo‘lganda, lampadagi tok kuchi 0,5A bo‘ladi. Agar lampadan 0,25 A tok o‘tsa, bu lampaga qanday kuchlanish berilgan?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI

Mavzu: Elektr toki. Elektr zanjir
Nazorat shakli: Test o‘tkazish
1. Rasmda qanday elektr asbobining shartli belgisi keltirilgan? (1-rasm)

 1. Elektr qarshiligi;

 2. Reostat;

 3. Eruvchan saqlagich;

 4. O‘zaro ulanmagan o‘tkazgichlar.

2. Rasmda nimaning chizmasi keltirilgan? (2-rasm)

a) Reostat; b) Rezistor;

c) Potentsiometr; d) Parallel ulash.3. Qarshiligi 8 va 10Ωo‘tkazgichlar o‘zaro

parallel ulangan. Umumiy qarshilik nimaga teng?

a) 18 Ω; b)2 Ω;

c) 9 Ω; d) 4,4 Ω.

4. Zanjirdagi voltmetr nimani ko‘rsatadi? (3-rasm). \\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0039.bmp

a) 5 V; b) 7 V;

c) 10V; d)3V.

5. Gapni to‘ldiring. «Zaryadlangan zarralarning

bir tomoniga tartibli ko‘chishiga....» deyiladi?

a) ………..kuchlanish; b) ………….elektrtoki;

c)……….. tok kuchi; d)………elektr zanjiri.

6. Metallarda elektr tokining tabiati nimadan iborat?


 1. Elektronlarning harakatidan iborat;

 2. Erkin elektronlarning tartibli harakatidan iborat;

 3. Musbat ionlarning tartibli harakatidan iborat;

 4. Manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat.

7. Elektr kuchlanish qanday birlikda o‘lchanadi?

a)Kulon; b)Amper; c)Volt; d)Vatt.8. Qarshiliklari 8 om dan 2 ta o‘tkazgichlar avval ketma-ket, so‘ngra parallel

ulandi. Bunda umumiy qarshilik qanday o‘zgaradi?

a) 2 marta ortadi; b) 2 marta kamayadi;

c) 4 marta ortadi; d) 4 marta kamayadi.

9. Gapni to‘ldiring «Birlik vaqt ichida o‘tkazgichning ko‘ndalang kesim

yuzasidan oqib o‘tgan zaryad miqdoriga.... deyiladi».

a)... kuchlanish; b)...elektr toki;

d)...elektr zanjiri; c)...tok kuchi.

10. O‘tkazgich uchlariga qo‘yilgan kuchlanishni uch marta oshirib,uzunligi uch marta kamaytirilsa, undan o‘tuvchi tok kuchi qanday o‘zgaradi?

a) 3 marta ortadi;b) 3 marta kamayadi;

c) 9 marta ortadi;

d) 9 marta kamayadi.

11. Rezistor qanday asbob?

a) Kattaligi o‘zgaradigan qarshilik;

b) Aniq qarshilikka ega bo‘lgan radiodetal;

c) Kuchlanishni o‘zgartirib beruvchi asbob;\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0040.bmp

d) Qarshilikni o‘lchovchi asbob.

12. Rasmda qanday elektr asbobining shartli belgisi keltirilgan?

a) Galvanometr; b) Elektrometr;

c) Ampermetr; d) Milliampermetr.
13. Rasmdagi zanjirda A2 ampermetr nimani ko‘rsatadi? Lampochkalar

bir xil. (4-rasm).\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0040.bmp

a) 1,25; b) 2,5A;

c) 3,5A; d) 8,5A.

14. Agar o‘tkazgich uzunligi va ko‘ndalang kesimini

2 marta orttirilsa, uning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

a) 2 marta kamayadi; b) 2 marta ortadi;

c) 4 marta ortadi; d)o‘zgarmaydi.

15. Xonadagi elektr hisoblagichning oy boshida ko‘rsatgan raqamli 1350,
oy oxirida esa 1450 bo‘ldi. Xonadonda qancha elektr energiyasi sarflangan
(kW. soat larda)?

a) 100; b) 1000; c) 360000; d) 3600000.16. Kuchlanishi 1,5 V bo‘lgan batareyaga qarshiligi 3 Ω bo‘lgan rezistor
ulangan. 10 s vaqtda rezistorda qancha issiqlik miqdori ajratiladi (J)?

a) 2,5; b)5; c) 7,5; d) 22,5.17. Grafikdan foydalanib,o‘tkazgichning qarshiligini hisoblang (Ω).

(5-rasm).\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0040.bmp

a) 0,2; b)1,8;

c) 5; d) 0,8.18. Gapni to‘ldiring. «Тоk urgan odamni tokdan

ajratish uchun uning...tortish kеrаk».

a) qo‘lidan; b) oyog‘idan;c) kiyimidan; d) sochidan.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Elektr toki. Elektr zanjir

Nazorat shakli: Fizik diktant
Elektr tokining bajargan ishi_______________________formula bilan hisoblanadi. Elektr tokining bajargan ishi ham, mexanik ish kabi__________________o‘lchanadi. Amaliyotda elektr tokining bajargan ishini, sarflangan__________________________bilan taqqoslab________________________bilan o‘lchanadi. Elektr energiyasining hisoblagichi, uni_____________________________________da ko‘rsatadi. Vaqt birligi ichida bajarilgan ishga_____________________deyiladi. Quvvat birligi sifatida___________________qabul qilingan. Elektr tokining quvvatini hisoblash uchun tarmoqdagi___________________________iste’molchidan o‘tayotgan tok kuchiga________________ kerak. Quvvat____________________________deb ataluvchi asbob yordamida o‘lchanadi. O‘tkazgichdan tok o‘tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori _____________________ga teng. Eruvchan saqlagich__________________________xizmat qiladi. Elektr asboblarini tarmoqqa ulangan holda ta’mirlash _________________________________Tok keltiruvchi o‘tkazgichlarning bir-biriga tegib qolishiga________________________________deyiladi.
Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI

Mavzu: Turli muhitlarda elektr toki

Nazorat shakli: Yozma ish
I variant
1 . Gazlarda elektr toki tabiatini tushuntiring.

 1. CuSO4 eritmasidan 0,3 s davomida 1000 A tok o‘tsa, katodda qancha mis ajralib chiqadi? Misning elektrokimyoviy ekvivalenti 3,3 • 10-7 kg/s.

 2. Kumushning elektrokimyoviy ekvivalentini bilgan holda (kAg=12 mg/s), oltinning elektrokimyoviy ekvivalentini (mg/s) toping. Kumush va oltinning nisbiy atom massalari mos ravishda taxminan 108 va 197 ga teng.


II variant
1. Nomustaqil va mustaqil razryadlar haqida ma’lumot bering.

2. CuSO4 eritmasidan 0,5 s davomida 1500 A tok o‘tsa, katodda qancha mis ajralib chiqadi? Misning elektrokimyoviy ekvivalenti 3,3 • 10-7 kg/C.3. Misning elektrokimyoviy ekvivalentini hisoblab toping.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

7- NAZORAT ISHI

Mavzu: Magnit maydoni

Nazorat shakli: Test o‘tkazish

1. Yerning shimoliy magnit qutbi qayerda joylashgan?

 1. yerning shimoliy geografik qutbida;

 2. yerning 75° shimoliy kenglik va 99° g‘arbiy uzunlik yaqinida;

 3. yerning janubiy geografik qutbida;

 4. yerning 66,5° janubiy kenglik va 140° sharqiy uzunligida.

2. Yerning janubiy magnit qutbi qayerda joylashgan?

 1. yerning janubiy qutbida;

 2. yerning 66,5° janubiy kenglik va 140° sharqiy uzunligida;

 3. yerning shimoliy geografik qutbida;

 4. yerning 75° shimoliy kenglik va 99° g‘arbiy uzunlik yaqinida.

3. Elektr o‘lchovi asboblarida qaysi hodisadan foydalaniladi?

 1. Tokli ramkaning magnit maydonida burilishi;

 2. Tokli ramkaning magnit maydonida siljishi;

 3. Tokli ramkaning magnit maydonida siqilishi;

 4. Tokli ramkaning magnit maydonida cho‘zilishi.

 1. Induksiya orqali magnitlanish deganda nimani tushunasiz?

 1. magnitga tekkizib olingan po‘lat, temir tarkibli jismlarning magnitlanib qolishi;

 2. magnitga tekkizib olingan mis, aluminiy, kumush o‘tkazgichlarning magnitlanib qolishi;

 3. magnitli buyumga yaqin joylashtirilgan po‘lat, temir tarkibli jismlarning magnitlanishi;

 4. magnit buyumga yaqin joylashtirilgan mis, aluminiy, kumush o‘tkazgichlarning magnitlanib qolishi.

 1. To‘g‘ri o‘tkazgichning magnit maydoni kuch chiziqlari qanday ko‘rinishda?

 1. o‘tkazgichga parallel, tok yo‘nalishida;

 2. o‘tkazqichga parallel, tok yo‘nalishiga qarama-qarshi;\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0041.bmp

 3. o‘tkazgichga burchak ostida;

 4. o‘tkazgichga perpendikular yo‘nalishda.

6. Ertsed tajribada nimani aniqlagan?

a) tokli o‘tkazgich magnit maydonining

magnit strelkasiga ta’sirini;

b) magnit maydon yo‘nalishini;

c) magnit maydon kattaligini;

d) parallel toklarning o‘zaro ta’sirini.7. Doimiy magnitning kuch chiziqlari tashqarida qanday yo‘nalgan?

 1. S dan N ga ;

 2. N dan S ga;

 3. aniqlanmagan;

 4. yo‘nalishi ixtiyoriy tanlanadi.

8. Elektromagnitning tortishish kuchi g‘altakning uzunligiga qanday bog‘liq?

a) to‘g‘ri proporsional; b) teskari proporsional;

c) kvadratga teskari proporsional; d) bog‘liq emas.

9. Elektromagnitdan o‘tayotgan tok kuchi 2 marta oshirilsa uning tortishish kuchi qanday o‘zgaradi?

a)2 marta kamayadi; b)2 marta ortadi;

c)4 marta ortadi; d)4 marta kamayadi.

10.“To‘g‘ri magnitning bir xil qutblari bir-biridan...., turli qutblari bir-

biriga...”. Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

a) ...tortiladi itariladi; b) ...itariladi tortiladi;

c) ...tortiladi..., ...ta’sirlashmaydi; d) ...itariladi..., ta’sirlashmaydi.

11. Magnit maydonning vaqt bo‘yicha o‘zgaradigan kuch chiziqlari berk o‘tkazgichni kesib o‘tganda elektr tokining yuzaga kelishi nima deb ataladi?

a) amper kuchi;

b) induksiya;

c) elektromagnit induksiya;

d) elektrostatik induksiya. .

12.Tashqi ta’sir bo‘yicha avtomatik ravishda elektr zanjirni uzib – ulab turuvchi qurilma nima?

a) reostat b) elektrodvigatel;

c) solenoid; d) elektromagnit rele.

13.“Ichiga temir o‘zak (sterjen) kiritilgan solenoidga ... deyiladi”.

Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

a) ...induktiv qaltak; b) ...elektromagnit;

c) ... solenoid; d) ... telegraf.

14.Amper kuchining yo‘nalishi qanday aniqlanadi?

a)o‘ng qo‘l qoidasiga binoan; b) chap qo‘l qoidasiga binoan;

c)o‘ng vint qoidasiga binoan; d) chap vint qoidasiga binoan.

15. Gapni davom ettiring. «Elektr energiyasini mexanik energiyaga

aylantirib beruvchi elektr mashinasiga.... deyiladi».

a) ...induktiv g‘altak; b) ....elektromagnit:

c) ... solenoid; d) ... elektrodvigatel.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Mavzu: Elektromagnit hodisalar

Nazorat shakli: Test o‘tkazish
1. Gapni to‘ldiring: «Magnit maydoni o‘zgarishi tufayli, shu maydonda

joylashgan o‘tkazgichda kuchlanish hosil bo‘lishiga…………deyiladi».

a) generator;

b) elektrodvigatel;

c) induktsion generator;

d) elektromagnit induksiya.

2. Elektr energiyasini uzatish liniyalarida energiya isrofini kamaytirish

qanday amalga oshiriladi?


 1. tok kuchini o‘zgartirmay saqlash orqali;

 2. tok kuchini kamaytirib, kuchlanishni orttirish orqali;

 3. tok kuchini orttirish orqali;

 4. kuchlanishni kamaytirish orqali.

3. Transformatorda o‘zak qanday vazifani bajaradi?

 1. g‘altaklarni tutib turuvchi karaks;

 2. tokni ko‘paytirib beruvchi vosita;

 3. kuchlanishni o‘zgartirib beruvchi vosita;

 4. magnit maydonini to‘plab uzatuvchi vosita.

4. Transformatorning birinchi chulg‘ami 1220 o‘ramga ega. Birinchi

chulg‘amini 220 V li kuchlanish manbayiga ulab, ikkinchi chulg‘amdan 18 V

kuchlanish olish uchun, ikkinchi chulg‘amda nechta o‘ram bo‘lishi kerak?

a) 220ta; b) 20 ta; c)100ta; d) 36 ta.5. G‘altak ichida doimiy magnit harakatlantirilganda hosil bo‘ladigan

induksion tok kattaligi nimalarga bog‘liq?

a) g‘altakdagi o‘ramlar soniga;

b) magnitning harakatlanish tezligiga;

c) g‘altak diametriga;

d) A va В javobdagi sabablarga.

6. Lens qoidasi nimani aniqlaydi?


 1. to‘g‘ri tokning maydoni kuch chiziqlari yo‘nalishini;

 2. magnit maydonidagi tokli o‘tkazgichga ta’sir kuchi yo‘nalishini;

 3. induksion tok yo‘nalishini;

 4. generator rotorining aylanish yo‘nalishini.

7. «Веrk konturdagi hosil bo‘lgan induksion tok shunday yo‘naladiki,

natijada uning magnit maydoni, induksion tokni hosil qilgan tashqi magnit

maydonni susaytirishga harakat qiladi.

a) o‘ng qo‘l qoidasi;

b) chap qo‘l qoidasi,

c) Lens qoidasi;

d) Amper qonunini.

8. Elektr uzatish liniyasidagi kuchlanish n marta oshirilsa, isroflar necha

marta kamayadi?

a) n2 marta; b) n marta; c) n3; d)1/n.9. Gapni to‘ldiring. «О‘пg qo‘lni magnit maydoniga shunday joylash-

tiriladiki, bunda magnit kuch chiziqlari....kirsin. Yoyilgan bosh barmoq

o‘tkazgichning... ko‘rsatsin. Shunda cho‘zilgan to‘rtta barmoq induksion

tok yo‘nalishini ko‘rsatadi».

 1. ...kaftimizga tik.... harakat yo‘nalishini...

 2. ...kaftimizga 45° burchak ostida.... uzunligini...

 3. ...kaftimizga parallel.... harakat yo‘nalishini...

 4. ... kaftimizga tik uzunligini....\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0042.bmp

10. Rasmda keltirilgan ramkada hosil bo‘lgan induksion tok yo‘nalishini

ko‘rsating. (7-rasm).

a) A dan В ga qarab;

b) С dan В ga qarab;

c) D dan С ga qarab;

d) B dan A ga qarab;

11. Gapni to‘ldiring. «O‘zgaruvchan tok chastotasini o‘zgartirmagan
holda, kuchlanishini bir qiymatidan ikkinchi qiymatiga o‘zgartirib
beradiganelektr mashinasiga....deyiladi».

a) ...elektrodvigatel;

b) ...generator;

c)...transformator;

d) ...elektromagnit rele.

12. Transformatorning transformatsiya koeffitsiyenti qanday birlikdao‘lchanadi?

a) Volt;

b) Amper;

c) Vatt. sekund;

d) Birliksiz.13. Rasmda berk halqa shaklidagi o‘tkazgich ichiga 9 tezlik bilan kirib,

undan chiqib ketayotgan magnit tasvirlangan. Magnitning kirishida va\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0042.bmp

chiqishida halqadagi induksion tok yo‘nalishini aniqlang. (8-rasm).

Kirishda Chiqishda

a) 1 2


b) 2 1

c) 1 1


d) Tok hosil bo‘lmaydi Tok hosil bo‘ladi

14. Rasmda magnit maydonida joylashgan berk ramkaning
va magnit qutblarining harakati ko‘rsatilgan. Qaysi holda
ramkada induksion tok hosil bo‘ladi?
(9-rasm).\\user-3\e\skan\knigi\fizika\docu0042.bmp

 1. Faqat I;

 2. Faqat III;

 3. I va III da;

 4. I, II va III da.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Download 0.6 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik