Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya (Boshlang'ich ta'lim sirtqi 3-kurs 6-semestr) Abdulla Avloniyning pedagogikaga taalluqli asari nomini aniqlang A) «Turkiy guliston yoxud axloq»Download 20,65 Kb.
Sana25.04.2022
Hajmi20,65 Kb.
#580984
Bog'liq
Boshlang\'ich ta\'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya (Boshlang\'ich ta\'lim sirtqi 3-kurs 6-semestr)


Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya (Boshlang'ich ta'lim sirtqi 3-kurs 6-semestr)
Abdulla Avloniyning pedagogikaga taalluqli asari nomini aniqlang
A) «Turkiy guliston yoxud axloq»
B) «Biz va siz»
C) «O‘liklar»
D) «Qotili Karima»
ANSWER: A
Abdurahmon Jomiy inson uchun eng zarur hislat sifatida nimani hisoblagan?
A) To’g’riso’zlik
B) Jismoniy yetuklik
C) Notiklik
D) Sezgirlik
ANSWER: A
Al-Xorazmiyning qaysi asari yirik bir fanning nomiga aylandi?
A) «Al-Kitob-al-muhtasar fi-hisob al-jabr va-l-muqobala»
B) «Kitob at-tarix»
C) «Jug‘rofiya»
D) «Isloh kitob manalus»
ANSWER: A
Alisher Navoiyning pedagogik ahamiyatga molik asarlari nomini aniqlang.
A) Maxbub ul qulub, Hayratul Abror
B) Xamsa
C) Hazoyinul maoniy
D) Nazmul javohir
ANSWER: A
Alisher Navoiyning tarbiyaning maqsadi haqidagi fikrlarini ko’rsating.
A) Ilmli va jismoniy barkamol bo’lish
B) Qayta tarbiyalab, yaxshi fazilatga o’rgatish
C) Xalqparvar, ilmli, yaxshi fazilatli qilib tarbiyalash
D) Shafqatsizlikka o’rgatish
ANSWER: A
Asrimiz boshlaridagi yaratilgan pedagogik asr va o’ning mo’allifini ayting.
A) Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud ahloq” asarida
B) Behbudiyning “Padarkush” dramasi
C) Abdulla Avloniyning “Birinchi mo’allim” va “Ikkinchi mo’allim” asarlari
D) X.X.Niyoziyning “Boy ila xizmatchi” dramasi
ANSWER: A
Beruniy insonning eng halokatli do’shmani sifatida nimalarni ta‘kidlaydi?
A) Ishtaha va g’azabni
B) Mehnatsiz yashashni.
C) Ilmsizlikni
D) nizomlarni.
ANSWER: A
Bilish nimadan boshlanadi?
A) Sezishdan
B) Idrokdan
C) Ko’rishdan
D) Tushunishdan
ANSWER: A
Davlat ta‘lim standartlari qanday hujjat?
A) davlat ta‘lim standartlari umumiy o’rta, o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta‘lim mazmuniga hamda sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilaydi
B) davlat ta‘lim standartlari ta‘lim oluvchilarning bilimi sifatiga qo’yilgan talablarni belgilaydi
C) davlat ta‘lim standartlari ta‘limning mazmuniga qo’yilgan minimum talablarni belgilaydi
D) hamma javob to’g’ri
ANSWER: A
Didaktika so‘zi ilk bor qaysi pedagogning asarlarida ifodalangan?
A) Yan Amos Komenskiyning XVI asr “Buyuk didaktika” asarida “Hammani barcha narsaga o‘qitish universal san’ati” shaklida
B) Nemis pedagogi Volfgon Ratke (Ratixiya) (157-1635) asarlarida “o‘qitish san’ati” sifatida
C) Al-Forobiyning “Ijtimoiy va ahloqiy traktatlar” asarida “o‘rgatish va ta’limni qo‘llash” shaklida
D) A.Bella va D.Lakkoster asarlarida “ta’limning sinf-dars” shaklida
ANSWER: A
Forobiy tarbiyaning qanday usullarini ko’rsatib o’tgan.
A) B va C javoblar to’g’ri.
B) Qayta tarbiyalash
C) O’z-o’zini tarbiyalash.
D) Qanoatbaxsh, ilxomlantiruvchi so’zlar yordamida.
ANSWER: A
Forobiyning fikricha tarbiya jarayoni qanday tashkil etilishi kerak
A) Tajribali pedagok tomonidan tashkil etilishi va boshqarilishi ma‘lum maqsadga yo’naltirilishi
B) Doimiy nazoratda bo’lish.
C) Ongli.
D) Ayollar tomonidan.
ANSWER: A
Hozirgi davrda pedagogika fani rivojiga xizmat qiladigan manba‘larni aniqlang.
A) Ajdodlarimizning ma‘rifiy-pedagogik merosi, ta‘lim-tarbiya haqidagi ilg’or nazariyalar
B) O’zbek xalq og’iza ijodi, dostonlar va ertaklar.
C) Texnikaga doir yirik ilmiy kashfiyotlar, koinotni o’rganishga doir bilimlar.
D) Falsafa va unga doir nazariyalar.
ANSWER: A
Ibn Sino qaysi asarida inson hayti, o’ning faoliyati faqat jamoada rivojlanishi mumkin deb hisoblaydi7
A) “Tib qonunlari”
B) “Tadbiri manozil”
C) “Donishnoma”
D) “Ash-shifo”.
ANSWER: A
Imom at-Termizining qaysi kitobidan ta‘lim tarbiyaga oid fikrlar ko’proq uchraydi?
A) “Sunnan”
B) “Kitob al-ilal”
C) “Kitob at-tarix”
D) “Kitob azzuhur”
ANSWER: A
Imom Ismoil Al Buxoriyning eng buyuk, pedogogik ahamiyatga ega bo’lgan asarni aniqlang.
A) “Al-jomi, as-saxix”
B) “Al-Adab, al-muftar”
C) “Ash-shamoyili Muhammadiya”
D) “At-tarix al-kabir”
ANSWER: A
Jaloliddin Davoniy bola tarbiyasiga ta‘sir ko’rsato’vchi qanday omillarni ko’rsatgan?
A) A,B,C javoblar to’g’ri.
B) Maktab
C) Oila
D) Ijtimoiy muhit
ANSWER: A
Kadrlar tayyorlash miliy modelini asosiy tarkibiy qismlarini to’g’ri berilgan qatorni belgilang.
A) shaxs, Davlat va jamiyat, uzluksiz ta‘lim, fan, ishlab chiqarish
B) davlat va jamiyat, ishlab chiqarish uzluksiz ta‘lim
C) shaxs, uzluksiz ta‘lim, fan, ishlab chiqarish
D) hamma javob to’g’ri
ANSWER: A
Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug’ullanish huquqiga ega?
A) Tegishli ma‘lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan shaxslar
B) Oliy pedagogik ma‘lumotli, tegishli bilim ko’nikma va malakaga ega bo’lgan shaxslar
C) Oliy va o’rta maxsus pedagogik ma‘lumotga ega bo’lgan shaxslar
D) A va B javoblar to’g’ri
ANSWER: A
Maxmud Qoshg’ariy ilm o’rganishda eng to’g’ri deb xisoblagan yo’l.
A) Dono bilimdon kishilarga ergashish.
B) Mustaqil ishlash.
C) Madrasada o’qish..
D) Sayoxat qilish.
ANSWER: A
Muallimning talabi real, bolaning kuchiga, qobiliyatiga mos bo’lishi
A) o’qituvchi odobining talabi, mezoni
B) pedagog etikaning tashqi ko’rinishi
C) ta‘lim printsipi
D) tarbiya jarayoni
ANSWER: A
Noqis uldirki, o’zin komil degay, Komil ulkim, no’ksin isbot aylagay Barkamol inson haqidagi ushbu satrlar muallifini ayting.
A) Alisher Navoiy
B) Abduraxmon Jomiy
C) Lutfiy
D) Abdulla Avloniy
ANSWER: A
Pedagogikani fan sifatida qaysi mutaffakkir aniq va tushunarli qilib ta’riflagan?
A) Yan Amos Komenskiy
B) Abu Rayhon Beruniy
C) Al-Xorazmiy
D) Abdulla Avloniy
ANSWER: A
Qardosh xalqlar dostonlaridan qaysi birida bolani maktabda o’qitish, yetti yoshdan maktabga berish qulayligi targ’ib etiladi?
A) Qirg’izlarning “Manas” ida
B) Turkiylarning “Alpomish” ida.
C) Qozoqlarning “Qaldirg’och” ida.
D) Turkmanlarning “Go’ro’g’li” sida.
ANSWER: A
Quydagi javoblarda qaysi biri ta‘lim jarayonini ifodalaydi?
A) Bilmaslikdan bilishiga tomon harakatni o’z ichiga oladigan jarayon.
B) Shaxs shakllanadigan jarayon.
C) Muayyan dunyoqarash qaror topa boradi.
D) Tarbiyalash jarayoni
ANSWER: A
Quyida keltirilgan mutafakkirlardan kimlar inson kamolotini ilm-fan va tarbiyada deb bilganlar?
A) Forobiy, Beruniy, ibn Sino, Navoiy
B) Navoiy, Xamza, Avloniy, Furqat
C) Komenskiy, ibn Sino, Farg’oniy, Zavqiy
D) Ushinskiy, Forobiy, Beruniy, Pestalotstsi
ANSWER: A
Quyidagi tarbiyaga taalluqli misralar kimga tegishli ekanini aniqlang. Kimgaki yoshlikdan berilmas odob, Ulg‘aygach bo‘ladi baxtsiz dili g‘ash Xo‘l novda egilar qay xilda egsang, Quruqni to‘g‘rilar faqat o‘t-otash
A) Sheroziy
B) A.Navoiy
C) A.Jomiy
D) A.Avloniy
ANSWER: A
Tarbiya jarayonini harakatga keltiruvchi ko’chlarni aniqlang.
A) tarbiyachining yangi talablari bilan tarbiyalano’vchi ilgari qarashlari odatlari o’rtasidagi ziddiyatlar
B) aqliy tarbiya, ahloqiy tarbiya, estetik va jismoniy tarbiya
C) pedagogik vazifa yaratishni mashq qilish, jamoada va jamoa orqali tarbiyalash
D) o’quvchilar faoliyati
ANSWER: A
Tarbiyaning maqsadi nima?
A) Barkamol, har tomonlama yetuk insonni tarbiyalash
B) Insonni tarbiyalash
C) Insonni bilimli qilish
D) Insonga rejali va muntazam ta‘sir ko’rsatish
ANSWER: A
Ta’lim deb nimaga aytiladi?
A) bu o‘quvchilarni bilim, ko‘nikma malakalarni egallash, ijodiy qobiliyatlarini o‘stirish, axloqiy – ma’naviy fazilatlarini tarkib toptirish maqsadida o‘quv – bilish faoliyatini tashkil etishdan iborat pedagogik jarayon
B) bu o‘quvchilarga ma’lumot berish maqsadida o‘qtuvchi va o‘quvchilarning o‘zaro xamkorligidir
C) ta’lim bu – o‘qituvchining o‘quvchi talabalarga ta’lim – tarbiya berish jarayonidir
D) ta’lim bu – o‘quvchi – talabalarni bilim, ko‘nikma, malakalar bilan qurollantirish, ularni rivojlantirish, tarbiyalashdan iborat faoliyat
ANSWER: A
Turkistonda ilg’or didaktik g’oyalarning tarqalishi va rivojlanishiga munosib hissa qo’shgan o’zbek pedagogining nomini aniqlang.
A) Abdulla Avloniy
B) Munavvari Qori Abdirashidxonov
C) Saidrasul Aziziy
D) Mahmudxo’ja Behbudiy
ANSWER: A
Ulug’bek qayrda qurdirgan madrasa peshtoqiga “ilim olish har bir muslum va muslima uchun qarzu-farzdir” hadisi yozib qo’yilgan edi?
A) G’ijduvonda
B) Samarqandda
C) Buxoroda
D) Keshda
ANSWER: A
Ulug’bek Samarqandda to’plagan olimlar soni 1417 yilda qanchaga yetgan?
A) 70 nafardan ortiq
B) 80 nafardan ortiq
C) 100 nafardan ortiq
D) 150 nafardan ortiq
ANSWER: A
Xoja Bahovuddin Naqshbandiy olg’a surgan Naqshbandiya tariqatida uning qanday so’zlarida o’z ifodasini topgan?
A) Ko’ngling Allohda, qo’ling ishda bo’lsin
B) Luqmai halol qoidasiga amal kilish
C) Tаvba va tazarru qilib turish
D) Shariatga rioya qilish
ANSWER: A
Xusayn Voiz Koshifiyning pedagogik qarashlari bayon etilgan asarlarni aniqlang.
A) «Axloqi Muxsiniy»
B) «Anvori Suxayliy»
C) «Futuvvatnomai sultoniy»
D) «Risolai Xotamiya»
ANSWER: A
Xusayn Voiz Koshifiyning pedagogik qarashlari bayon etilgan asarlarni aniqlang.
A) «Axloqi Muxsiniy»
B) «Anvori Suxayliy»
C) Futuvvatnomai sultoniy
D) «Risolai Xotamiya»
ANSWER: A
Ya.A.Komenskiyning qaysi asari ta‘lim rivojlantirishga g’oyat katta xissa qo’shdi?
A) Buyuk didaktika
B) Ustodi avval
C) Yengil adabiyot
D) Bolalarga jonim fido
ANSWER: A
Zahiriddin Muhammad Boburning pedagogik qarashlari bayon etilgan asarlari.
A) «Boburnoma»
B) «Mufassal»
C) «Mubayyin»
D) «Xumoyunnoma»
ANSWER: A
Zardushtiylik ta‘limotida olg’a surilgan 3 asosiy xislatni ayting.
A) Ezgu fikr, ezgu so’z, ezgu amal
B) Yaxshilik va yomonlik
C) Odoblilik, mehnatsevarlik, insonparvarlik
D) Gunoh, savob, uvol
ANSWER: A
«Agar ota uning (ya‘ni bolaning) jismini jismoniy jihatdan tarbiyalashga sababchi bo’lsa, muallim uning ma‘naviy tarbiyasini kamolotga yetishuviga sababchidir». Bu fikrni kim va qaysi asarida aytgan?
A) Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri»da
B) Abu Rayhon Beruniy «Xindiston»da
C) Jaloliddin Davoniy «Axloqi Jaloliy»da
D) Alisher Navoiy «Hazoyinul maoniy»da
ANSWER: A
«Axloq» atamasining ta‘rifi.
A) axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo’lib, kishi xulqini boshqarib turuvchi, vatanga, insonga, mexnatga, mulkka, tabiatga munosabatini bildiruvchi talablar majmui.
B) axloq kishining xulqi va odobi.
C) axloq ijtimoiy ong shakli.
D) axloq tarbiyaning yo’nalishlaridan biri.
ANSWER: A
«Bolalarni 6 yoshdan o’qishga qo’yish mumkin»
A) Ibn Sinoning «Tib qonunlari» asarida
B) xalq pedagogikasida
C) Qobusnomada
D) Navoiyning «Hamsa»Sida
ANSWER: A
«Buyuk didaktika» asarini o’zbek tiliga ilk bor kim tarjima qilgan?
A) M.Ochilov
B) A.Munavvarov.
C) S.Rajabov
D) R.Mavlonova
ANSWER: A
«Tarbiya ixtiyoriy va majburiy usullar bilan amalga oshiriladi» so’zining muallifi
A) Farobiy
B) Navoiy
C) Ibn Sino
D) Sa‘diy
ANSWER: A

A) Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin ” dostonidagi Farhod obrazi


B) X.X.Niyoziyning “Boy ila xizmatchi” asaridagi G’ofur obrazi
C) Abo’ Ali Ibn Sinoning “Ibsol va Salomon” asaridagi Ibsol obrazi
D) Firdavsiyning “SHohnoma” asaridagi Rustam obrazi
ANSWER: A
“Agar qalamning izlari bilmaganda edi, biz xalqlar haqidagi xabarlarni qayerlardan bilar edik?”. bo’ misralar kimni qaysi asardan olgan parcha.
A) Abu Rayxon Beruniy “Hindiston”
B) Abo’ Nasr Farobiy “Fozil odamlar shaxri”
C) Alisher Navoiy “Maxbub-ul qulub”
D) Ya.A. Komeniskiy “Buyuk didaktika”
ANSWER: A
“Ezgu ish, ezgo’ fikr, ezgo’ niyat” so’zlari qaysi asarning asosini yaratadi?
A) Avesto asari
B) Birinchi muallim
C) Turkiy guluston yoxud axloq
D) Hadislardan
ANSWER: A
“Har bir odam ham baxtni va narsa –hodisalarni o’zicha bila olmaydi. o’nda bo’ning uchun...” “Nima lozim?”-degan edi Farobiy
A) O’qituvchi
B) Bilim
C) Ota-ona
D) Kitoblar
ANSWER: A
“Men yaxshi kishilarga yaxshilik qildim, yomonlarni o’z yomonliklarigi qo’yib berdim” Bu kimning fikri?
A) Komenskiy
B) Ibn Sino
C) Amir Temur
D) Beruniy
ANSWER: A
“o‘qituvchi aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega bo‘lishi va o‘quvchilarga aytmoqchi bo‘lgan fikrlarini to‘la va aniq ifodalay bilishni bilmog‘i zarur”-sitata muallifini toping.
A) Al-Farobiy
B) Alisher Navoiy
C) Abu Ali Ibn Sino
D) Yusuf hoji Qoshg‘ariy
ANSWER: A
Al-Xorazmiyning qaysi asari yirik bir fanning nomiga aylandi?
A) «Al-Kitob-al-muhtasar fi-hisob al-jabr va-l-muqobala»
B) «Kitob at-tarix»
C) «Jug‘rofiya»
D) «Negizlar»
E) «Isloh kitob manalus»
ANSWER: A
Boshlang'ich ta'limda Ona tili va o'qish qaysi sohaga tegishli?
A) ona tili
B) matematika
C) Chet tili va
D) musiqa
ANSWER: A
Filologiya fanlari orasidagi integratsiya jarayoni nimadan iborat?
A) O'quvchilarda yozma va og'zaki nutq malakalarini shakllantirishga qaratilgan
B) O'quvchilarni yosh xususiyatlariga ko'ra ajratish
C) O'quvchilar bilimini oshirish
D) Nutq o'stirish
ANSWER: A
Hisoblash, chamalab ko'rish, taqqoslash, solishtirsh…..
A) Muvofiqlashtirishning nazariy yo'nalishi
B) Muvofiqlashtiruvchi masalalar echiladi
C) Shakllantirish
D) Ta'lim-tarbiya jarayonini qayta tashkil etish, qayta qurish.
ANSWER: A
Integrasion kurslarni o'rganishda qaysi tamoyillarga amal qilinadi?
A) Ta`lim jarayonini yanada insonparvarlashtirish; tabiatshunoslikka doir ilmlarni “tabiat+inson” tizimida integratsiyalash;o`quvchi shaxsi shakllanishini tabiiy bilimlarni anglash vositasida amalga oshirish
B) O`quvchilarda fikrlash yo`nalishlarida tabiat haqidagi bilimlar ta`sirining ustivorligi
C) Kelgusida ilmiy izlasnishiga mos keluvchi didaktik materiallarni turli sohalardan izlash
D) Hamma javob to'g'ri
ANSWER: A
Integrativ ta'lim qanday sinflarga bo'linadi?
A) Ko'p fanlar integratsiyasi va shegaradosh fanlar asosida, asosiy fanlar asosida tuzilgankurslar;
B) umumiy ilmiy tushunchlar, qonuniyatlar, nazariyalar asosidagi kurslar
C) Fan evolyutsiyasi bilan bog'liq muammolarni, tabiatni ilmiy nuqtaiy nazardan o'rganish uslublarini, olamning ilmiy ko'rinishini o'rganish asosidagi kurslar
D) Kompleks ob'ektlar asosidagi kurslar; turli muammolar asosidagi kurslar; faoliyat asosidagi kurslar
ANSWER: A
Integratsiya kursini o’rganishdan maqsad nima?
A) Fanlararo bilimlarni (integrativ bilimlarni) chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish uchun o'rganiladi
B) Kurslarni chuqurroq o'rganish
C) Ta'lim usullarini o'rganish
D) Tarbiya usullarini o'rganish
ANSWER: A
Integratsiya kurslarida qanday harakatlar amalga oshiriladi?
A) Gorizontal va vertical
B) Tekis va notekis
C) Avtomatik va mexanik
D) Shartli va shartsiz
ANSWER: A
Me'yor…… nima?
A) Muvofiqlashtirish jarayonida mezon
B) Bir ko'rsatkich darajasiga teng bo'lgan, mantiqiy tanlab olingan ko'rsatkich bo'lib, pedagogika tizimida u har doim uzluksiz davom etuvchi jarayonni aniqlashga yordam beradi
C) Mahsulot yoki jarayon elementlaridan kichik bir qismi.
D) Muvofiqlashtirishda yangiliklarni bloklashtirish
ANSWER: A
O'quv rejasidagi filologiya sohasidagi fanlar nechaga bo'linadi?
A) 2 ga: Ona tili va o'qish
B) 3 ga bo'linadi: matematika, ona tili, o'zbek tili
C) 2 ga: odobnoma, ona tili
D) 4 ga: matematika, mehnat, o'qish, jismoniy tarbiya
ANSWER: A
Pozitiv natijalar o'quvchi dunyoqarashidagi qanday xususiyatlarda namoyon bo'ladi?
A) O'quvchilar dunyoni o'zlari uchun dunyoni qaytadan kashf etadi, Bola moddiy olam haqidagi zamonaviy ilmiy tasavvurlarni to'g'ri talqin etadi
B) Bola moddiy olam haqidagi zamonaviy ilmiy tasavvurlarni to'g'ri talqin etadi
C) O'quvchilar dunyoni o'zlari uchun dunyoni qaytadan kashf etadi
D) ilmiy tasavvurlarni to'g'ri talqin etadi
ANSWER: A
Quyida keltirilgan mutafakkirlardan kimlar inson kamolotini ilm-fan va tarbiyada deb bilganlar?
A) Forobiy, Beruniy, ibn Sino, Navoiy
B) Navoiy, Xamza, Avloniy, Furqat
C) Komenskiy, ibn Sino, Farg’oniy, Zavqiy
D) Ushinskiy, Forobiy, Beruniy, Pestalotstsi
ANSWER: A
Quyida ko'rsatilgan olimlarning qaysilari falsafa, tabiat va madaniyat haqidagi fanlarni birlashtirib o'rganishni taklif etishadi?
A) G.Kun va B.Styopin
B) N.Bor
C) B.Styopin va N.Bor
D) A.Makarenko
ANSWER: A
Quyidagi tarbiyaga taalluqli misralar kimga tegishli ekanini aniqlang. Kimgaki yoshlikdan berilmas odob, Ulg‘aygach bo‘ladi baxtsiz dili g‘ash Xo‘l novda egilar qay xilda egsang, Quruqni to‘g‘rilar faqat o‘t-otash
A) Sheroziy
B) A.Navoiy
C) A.Jomiy
D) Firdavsiy
E) A.Avloniy
ANSWER: A
Sinfdan tashqari o'qish darslarida integratsiyalangan dars sifatida qanday yaxlit jarayon sodir bo'ladi?
A) Suhbatdoshlari doirasini hamda kitoblarni tanlash
B) Matn ustida ishlash
C) O'qish darslarida olgan o'qish ko'nikmalarini takomillashtirish
D) Matn
ANSWER: A
Tabiiy ilmiy fanlarning muammolarini birlashtirilishi asosida qo'llaniladigan integrativ kurslar qanday kurslar sirasiga kiradi?
A) Turli muammolar asosidagi kurslar
B) Chegaradosh fanlar integratsiyasi
C) Ko'p fanlar integratsiyasi
D) Iqtisodiy integratsiya
ANSWER: A
Xusayn Voiz Koshifiyning pedagogik qarashlari bayon etilgan asarlarni aniqlang.
A) «Axloqi Muxsiniy»
B) «Anvori Suxayliy»
C) «Futuvvatnomai sultoniy»
D) «Risolai Xotamiya»
ANSWER: A
Ya.A.Komenskiyning qaysi asari ta‘lim rivojlantirishga g’oyat katta xissa qo’shdi?
A) Buyuk didaktika
B) Ustodi avval
C) Yengil adabiyot
D) Bolalarga jonim fido
ANSWER: A
Yer, biosfera, odam va uning yashash muhitini bir-biriga bog'lab tashkil etiladigan kurslar qanday kurslar deyiladi?
A) Umumiy ilmiy tushunchlar, qonuniyatlar,nazariyalar asosidagi kurslar
B) Chegaradosh fanlar integratsiyasi
C) Iqtisodiy integratsiya
D) Kompleks ob'ektlar asosidagi kurslar
ANSWER: A
“o‘qituvchi aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega bo‘lishi va o‘quvchilarga aytmoqchi bo‘lgan fikrlarini to‘la va aniq ifodalay bilishni bilmog‘i zarur”-sitata muallifini toping.
A) Al-Farobiy
B) Alisher Navoiy
C) Abu Ali Ibn Sino
D) Yusuf hoji Qoshg‘ariy
ANSWER: A
Download 20,65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish