Axborot texnologiyalari bu larining usul va vositalaridan foydalanish jarayonidirDownload 30.49 Kb.
Sana18.02.2021
Hajmi30.49 Kb.

 1.   Axborot texnologiyalari bu...larining usul va vositalaridan foydalanish jarayonidir

  Ob’ekt, jarayon yoki muhitda yangi sifatga ega bo’lgan axborotlarni yig’ish, qayta ishlash va uzatish majmua

 1.  Axborot texnologiyalarining "qo’l" davrining vositalari…bo’lgan

 Pero, siyoh, kitob vatovush

 1.  Axborot tizimi funksional vazifalarni hal etishni avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan dasturiy mahsulotlar yig’indisi nima deb ataladi?

  Amaliy dasturiy ta’minot 

 1.   Axborot texnologiyalarining vositasi shaxsiy kompyuterlar uchun…kabi dasturiy maxsulotlarni qo’llash mumkin

  Matn muxarrirlari, taxririy tizimlar, elektron jadvallar, berilganlar bazasini boshqariash tizimi, elektron yon daftarchalar, elektron taqvimlar, biror funksional maqsadga ega bo’lgan axborot tizimlar, ekspert tizimlar

 1. An’anaviy ta’limning asosiy kamchiligini ko‘rsating?

 Talabaning aqliy, ijodiy, kommutativ bilim olishini etarlicha ta’minlanmaydi

 1. Yorliq(Ярлык) - bu ...

  fayl, jild yoki dasturning grafik tasviri

 1.  Mustaqilta’limuchuno’rgatuvchiinteraktivdasturlaryig’indisi ...........

 Multimedia ma’ruza

 1.  Dasturning to‘liq nomini ko‘rsating.

Camtasia Studio

 1. Muloqot operasion sistemasi –

Yakka foydalanuvchi uchun mo’ljallangan bo’lib, kompyuter bilan muloqotning qulay ko’rinishini ta’minlaydi. 

 1.  Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talablarni izohlang?

 Ilmiylik, tushunarli, tizimli, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish 

 1.  Axborot texnologiyalarning asosiy tamoyillari bular…

Interfaollik, boshqa dasturiy maxsulotlar bilan integrallashuv, berilganlar o’zgarishi va masala qo’yilishining jarayonga moslashuvi

 1. Axborot tizimlarinig lingvistik ta’minoti–bu…

Axborot tizimi personali va foydalanuvchilarning dasturiy, matematik va axborot ta’minoti

 1.  Ekspert tizimida mutaxassis aloqadan…

  Ma’lumotlarni hamda undan chiquvchi ma’lumotlarni olish uchun foydalanadi

 1.  CamtasiaStudioqaysibo‘limorqaliyaqindaochilganloyihanitanlashmumkin ?

Recent projects 

 1. Axborot tizimini bunyod qilish nimadan boshlanishi kerak?

Tashkilotning boshqaruv tuzilmasini taxlil qilish 

 1. Axborot tizimi dеganda nimani tushunasiz?

Bеlgilangan maqsadga erishish yulida axborotni yig’ish, saqlash, qayta ishlash va o’zatish uchun qullaniladigan usullar, vositalar va shaxslarning o’zaro bog’langan majmuasidir.

 1. Axborot texnologiyalarining "mexanik" davri…dan boshlangan

XIX asrning ikkinchi yarmidan 

 1.  Operasion tizimni qanday rejimlarga bo’lish mumkin?

 "Paket" rejimi, real vaqt sistemasi, vaqtni taqsimlash sistemasi, muloqot sistemasi

 1.   Elektron darslik qanday qismlardan iborat bo‘ladi?

O‘rgatuvchi, mashq qildiruvchi, nazorat qiluvchi

 1. Axborot texnologiyalari "kompyuter" davrining asosiy vositasi...bo’ladi

Shaxsiy kompyuter

 1.  Excel da ABS matematik funksiyasining vazifasini aniqlang

argument qiymatini modulini hisoblaydi 

 1.  Axborot texnologiyalarining "qo’l" davrining vositalari kommunikasiyalari…bo’lgan

Pochta va chopar 

 1.   Ko’p dasturli rejim –

OT bir vaqtning o’zida bir-biriga bog’liq bo’lmagan bir necha dasturlarga xizmat qiladi

 1. Axborot tizimlarining texnik ta’minotining qism tizimi vositalariga nimalar kiradi?

  Ixtiyoriy modeldagi kompyuterlar: yig’uvchi qurilmalar, qayta ishlash, axborotlarni uzatish va chiqarish, berilganlarni uzatuvchi qurilmalar va aloqa liniyasi, orgtexnika va eksplutasion materiallarning axborotlarni avtomatik olish qurilmasi

 1. Matn bilan ishlovchi multimedia dasturiy vositalar

Microsoft Word, Corel WordPerfect, Tex, Latex

 1. Microsoft Word qanday dastur?

Matn muharriri 

 1. Ma’lumotlar bazasini yaratish qaysi uslubiyatga asoslanadi?

Berilganlar bazasini loyihalashning nazariy asosiga ko’ra

 1.  Talabalar tomonidan o’zlashtirilishi kerak bo’lgan o’quv materiali uchun yo’naltiruvchi asos bo’lgan bilimlarni shakllantiruvchi o’quv jarayonining tashkil qilinish shakli…….

Ma’ruza mashg’ulot 

 1.  Ta’limning texnologik xartiasi nima uchun xizmat qiladi?

 O‘qituvchi va talaba faoliyati hamda unga taqsimlangan vaqt me’yorini har bir bosqich bo‘yicha to‘g‘ri belgilash 

 1.   Davlat ta’lim standarti talablari asosida faoliyat yuritish qanday ta’lim muassasalari uchun majburiydir?

  O‘zbekiston Respublikasidagi barcha ta’lim muassasalari uchun

 1.  Axborot texnologiyalarining maqsadi nima?

Insonlarning taxlili uchun axborotlarni ishlab chiqarish va ularga asoslangan holda qandaydir vazifa bajarish uchun qaror qabul qilish

 1.  Excel da quyidagi matematik funksiyalardan qaysi biri sonning kvadrat ildizini hisoblaydi?

SQRT 

 1. Excel yacheykasidagi =(A2+B2)^3+10 formula nimani anglatadi?

A2 va B2 kataklardagi qiymatlar yig’indisini kubiga 10 ni qo’shish 

 1. Tashkilotni boshqarishdagi axborot texnologiyalari qanday masalalarni yechadi?

 Boshqaruv ob’ektining rejaviy holatini va rejaviy holatidan og’ishni baholash

 1. Elektron darslikning o‘rgatuvchi qismi . . .

 Gipermatnga asoslangan va statik, dinamik rasmlardan iborat qism

 1. Qo’llanish sohalariga nisbatan axborot tizimlari…turlarga bo’linadi

  Tashkiliy boshqaruvdagi, texnologik jarayonlarni boshqarishdagi, loyihalarni boshqarish

 1.   Axborot tizimlarining dasturiy ta’minotiga nimalar kiradi?

Umum tizimli va maxsus dasturiy maxsulotlar va texnik hujjatlar

 1. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo‘yiladigan talablar guruhini sanang.

 Didaktik, metodik, psixologik, texnik, ergonomik

 1.  Ishlovchi holat nima?

Jarayonni boshqarish dasturi ishlovchi dastur uchun kerakli resurslarni ishga tayyor holatga keltiradi va aktiv holatdagi dastur yuvori imtiyozli hisoblanadi

 1. Fayl deb nimaga aytiladi?

Nomlangan sohaga

 1.   Kommunikasiya nima?

 Bu ikki sistemali dasturni, buyruqni, dastur va buyruqni yoki buyruq va dasturni birlashtiradi

 1. Operasion sistemaning sifatlari ko’rsatilgan qatorni toping!

  Ishonchlilik, himoyalash, samaradorlik, qulaylik

 1. Mashg‘ulot yo‘nalishi qanday yo‘nalishlarda belgilanadi

 Ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi

 1.  Nazariy bilimlarni manbalarni muhokama qilish va amaliy masalalarni yechish orqali mustahkamlashga qaratilgan o’quv jarayonining tashkil etilish shakli ..............

 Amaliy mashg’ulot

 1. Rastrli tasvir bilan ishlovchi multimedia dasturiy vositalar

Adobe Photoshop, Jasc Paint Shop Pro, Macromedia Fireworks

 1.   Elektron axborot resurslari bu

Magnit optik tashuvchi yoki kompyuter tarmoqlarida joylashgan va o‘zida o‘quv axborotni elektron yozuvini saqlagan yuqori ilmiy metodik va texnik saviyada bajarilgan nashrlardir

 1. Tasvir ichida tasvir usuli qanday amalga oshiriladi?

 Ish stoli va vebkamera orqali yozganda

 1.  Strategik masalalarni yechishga yo’naltirilgan axborot texnologiyalarini yaratish qaysi vaqtdan boshlandi?

 XX asrning 80y.dan

 1. Axborot tizimining tashkiliy ta’minoti qism tizimi tarkibiga nimalar kiradi?

 Axborot tizimini yaratish va foydalanish jarayonidagi xodimlarning o’zaro, hamda texnik vositalar bilan aloqasini tartiblovchi usul va vositalar majmuasi

 1.  Kompyuter resurslari qanday turlarda bo’ladi?

Fizik va dasturiy

 1. Vaqtni taqsimlash sistemasi – bu

 Bir vaqtning o’zida bir necha foydalanuvchiga xizmat qilish

 1.  Avtomatizasiyalashgan ofislardagi axborot texnologiyasini ta’minlovchi dasturiy maxsulotlar nimalardan iborat?

 Matnli va jadvalli prosessor, elektron pochta va audiopochta, elektron kalendar, kompyuter va telekonferensiya, videomatn, tasvirlarni saqlash, boshqaruv faoliyati uchun yaratilgan maxsus dasturlar

 1. Axborot tizimining tuzilmasi, uning funksional vazifasi davlat korxonasining…talabiga javob berishi kerak

 Ijtimoiy va iqtisodiy masalalar yechish

 1.  Bir dasturli rejim bu –

 Kompyuterning barcha resurslari faqat bir dasturga xizmat qiladi

 1.  Muammoli ta’lim metodining ta’rifi qaysi javobda keltirilgan?

 Ilmiy bilish jarayonining ob’ektiv qarama-qarshiliklarini aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan, fikrlashga o‘rgatish va bilimlarni ijodiy o‘zlashtirishga qaratilgan ta’lim metodi;

 1.  Camtasia Studioda sichqoncha ko‘rsatkichi effekti qachon sozlanadi?

 Yozishdan oldin

 1.  Axborot tizimlari masalalarning tuzilishi alomati bo’yicha qanday sinflarga bo’linadi?

Tuzilishga ega (rasmiylashgan), tuzilishga ega bo’lmagan qisman tuzilishga ega bo’lgan

 1.  Elektron jadvalli fayl kengaytmasini toping!

 XLS

 1. Camtasia Studioda subtitr nimadan iborat?

Matn

 1. Yuqori darajadagi boshqaruvda strategik modellar...uchun ishlatiladi

Tashkilot maqsadini o’rnatish va unga erishish uchun zaxiralar hajmini aniqlash, hamda zaxiralarga ega bo’lish va undan foydalanish siyostini qo’llash

 1.  Microsoft Word 2003 ning menyu satri

 Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка

 1. Axborot tizimining huquqiy ta’minoti qism tizimi tarkibiga nimalar kiradi?

Axborot tizimlarini yaratish, huquqiy maqomi va faoliyat yuritishini tartiblovchi, hamda axborotni olish, o’zgartirish va foydalanishning qonuniy normalar majmuasi

 1.  Fayllarni kesib olingan yoki nusxa olingan dan so’ng biror joyga o’rnatish uchun qaysi klavishalardan foydalaniladi?

 Ctrl+V

 1.  Excel da SUM statistik funksiyasining vazifasini aniqlang

Barcha argumentlar qiymatining yig’indisi 

 1. Olingan video bilan ishlovchi multimedia dasturiy vositalar

 Adobe Premiere, Avid, Media 100 products, Ulead Media Studio Pro, Microsoft MovieMaker, Apple iMovie 

 1.  Kompyuterda vaqtincha ishlaganda monitor ekrani ma’lum vaqtdan so’ng o’chib, ekranda biror bir rasm yoki harakatdagi tasvir paydo bo’ladi. Bu qanday hosil bo’ladi?

  svoystva: ekran muloqot oynasining "Zastavka" bandidan;

 1.  Berilganlarga ishlov beruvchi axborot texnologiyalaridan boshqaruvning qaysi darajasida foydalaniladi?

Operasion

 1.  SbookBuilder dasturida HTML ma’lumotlari joylashgan papka tanlash bo’limi?

Select folder

 1. Dasturlash sistemasi –

 dasturlash tillari va ularga mos til prosessorlari majmuasidan iborat bo’lib, dasturlarga ishlov berish va sozlashni ta’minlovchi dasturlar to’plamidan iborat

 1.  Axborot tizimi funksional vazifalarni hal etishni avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan dasturiy mahsulotlar yig’indisi nima deb ataladi?

Amaliy dasturiy ta’minot

 1. Axborot tizimlarining axborot ta’minoti qism tizimi nima?

  Axborot ta’minoti–axborotni tasniflash va kodlashning, hujjatlashtirishning unifikasiyalangan tizimlari, tashkilotda aylanib yuruvchi axborot oqimlarining sxemasini, berilganlar bazasini qurish usullarining yagona tizimli majmuasidir

 1. Elektron darslikning mashq qildiruvchi qismi …

Xatolarni ko‘rsatib beruvchi va to‘g‘ri xulosaga yo’naltiruvchi

 1.  Bir nechta yacheykani birlashtirish qanday amalga oshiriladi?

Kerakli yacheykalar belgilab olingach asboblar panelidan “Obyedinit yacheyki” tugmachasi bosiladi

 1.  Print Screen klavishasi qanday ishni bajaradi?

Oynadagi tasvirni to’liqligicha rasmga tushuradi

 1. Kengaytma deb nimaga aytiladi?

Fayldagi ma’lumotning turiga

 1. Alohida fayllarni ajratish usulini ko’rsating

Ctrl klavishasini bosib turgan holda ayrim fayllarning nomlari ustida sichqoncha tugmasi ketma-ket bosiladi.

 1. Axborot texnologiyalari "kompyuter" davri…dan boshlangan

 XX asr 80y. O’rtalari

 1. Kompyuter grafikasi – bu ...

Hisoblash tizimlarining dasturiy va apparat vositalari yordamida tasvirlarni hosil qilish va qayta ishlash uslublarini o‘rganuvchi informatikaning sohasidir

 1.  Filtr nima?

 Sistemali dastur yoki buyruq bo’lib, berilgan kiritish qurilmasidan o’qib tartiblaydi va dastru yoki buyruqda aniqlangan qurilmaga yo’naltiradi

 1. Axborot texnologiyasini…dan tashkil topuvchi shajaraviy tuzilma sifatida tasvirlash mumkinmi?

Bosqichlar, amallar va harakatlar

 1. Ekspert tizimlarida ishlatiladigan axborot texnologiyalarining asosiy tashkil etuvchilari bu…

 Foydalanuvchining aloqasi, bilimlar bazasi, interpretator va tizimni yaratish modulidir

 1. Videokamera yordamida yozib olinadi, qulay vaqtda takror eshitish mumkinligi va qiyin joylariga to’xtab ketish imkoniyati mavjud o’quv turi ............

Video ma’ruza 

 1.  Videodarslar yozadigan dasturlarni ko‘rsatin

Ocam, BandiCam, UltraVNC Screen Recorder, Camtasia Studio

 1.  Axborot texnologiyalarining asosiy vositasi nima

Aniq bir turdagi kompyuterga tegishli bo’lgan bir yoki bir nechta dasturlarning o’zaro bog’liqligini ta’minlashdan foydalangan holda foydalanuvchini o’z maqsadiga erishtirish

 1. Axborot tizimi...amalga oshiradi

Aniq axborot berishni, ishonchli va zamonaviy axborot berishni, tizimlashtirilgan axborot berishni

 1. Axborot tizimini bunyod etishda qanday funksiyalar albatta amalga oshirilishi kerak?

Tashkiliy va rejaviy, hisob va tahlil, nazorat va rag’batlantirish,

 1. Ctrl, Alt klavishasi qanday ishni bajaradi?

Boshqa tugmachalar bilan birgalikda ishlab, vazifasini uzgartiradi

 1. Elektron darsliklarni yaratishda qanday tipdagi rasmlardan foydalangan maqsadga muvofiq?

Jpeg

 1. Fayllarni xotiradan o’chirganda korzinaga tushurmasdan o’chirish uchun qaysi klavishalar ketma-ketligi amalga oshirilani

 2. Axborot tizimini yaratish va ishlatish uchun avvalo...tushunish kerak

Tashkilotning tuzilmasi va vazifasini, tashkilotning siyosati va boshqaruv maqsadlarini, qabul qilinuvchi qarorlarning maqsadlari va kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlarini

 1. Axborot texnologiyalari "mexanik" davrining vositalari…bo’lgan

Yozuv mashinasi, telefon, diktofon vamukammallashgan pochta

 1. Berilganlarga ishlov beruvchi axborot texnologiyalarining asosiy tarkibiy qismlariga nimalar kiradi?

Berilganlarni yig’ish va ularga ishlov berish, berilganlarni saqlash, hisobotlar yaratish

 1.  Namoyish tajribalari, virtual laboratoriya ishlarini tashkillashtirish imkoniyatini beruvchi veb muhitida ishlaydigan dasturiy vositani ko‘rsating

Phet

 1. Axborot texnologiyalarining "qo’l" davri…davom etgan

XIX asrning ikkinchi yarmigacha

 1. SbookBuilder dasturida HTML ma’lumotlari bosh sahifasini tanlash bo’limi?

Select homepage
Download 30.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat