59. Fe’lda nechta zamon bor?Download 88.5 Kb.
Sana24.04.2017
Hajmi88.5 Kb.
59.Fe’lda nechta zamon bor?

a) 3 ta b) 2 ta

d) 4 ta e) 5 ta

60.O’tgan zamon qo’shimchalarini belgilang.

a) –di, -moqda

b) –yap, -gan

d) –di, -gan

e) –yap, -moqchi

61.Qaysi zamon nutq so’zlanib turgan paytda bajarilayotgan harakatni bildiradi.

a) hozirgi zamon

b) kelasi zamon

d) o’tgan zamon

e) o’tgan va kelasi zamon

62. “Quyosh charaqlab nurini sochmoqda”.

Fe’l zamonini aniqlang.

a) o’tgan zamon

b) hozirgi zamon

d) kelasi zamon

e) hozirgi va kelasi zamon63.III shaxs ko’plikdagi fe’llarni belgilang.

a) ishladik, o’qiymiz b) yozing, keeling

d) kelasan, boraman e) o’qidilar, ko’rdilar

64. Bo’lishsiz fe’l qatnashgan gapni aniqlang.

a) Ertaga imtihonlarimiz boshlanadi.

b) Biz kecha Samarqanddan keldik.

d) U hech qachon yolg’on gapirmagan.

e) Uyda hech kim yo’q.

65.Qaysi gapda yasama fe’l ishtirok etmagan?

a)Davron ona tilidan mashqlarni ishladi.

b) Ovci kiyik ovladi

d) Bu xabardan hamma quvondi.

e) Dildora uylarni tozaladi.

4-sinf

I BO’LIM. TAKRORLASH

1.Yozuvda gap oxiriga qo’yiladigan tinish belgilarini aniqlang.

a)nuqta b) so’roq

d) undov e) barcha javoblar to’g’ri

2.Qaysi so’zlarni bir-biriga bog’lab gap tuzib bo’lmaydi?

a) O’zbekiston, shahar, Toshkent, poytaxt

b) ne’mat, eng, non, aziz.

d) kapalak, yugurmpoq, bog’, gul.

e) kitob, boyitmoq, bilim, o’quvchi

3.Darak gap berilgan qatorni aniqlang.

a) Yaxshilik yerda qolmaydi.

b) Vatan tuyg’usi deganda nimani tushiunasiz?

d) Aziza, ertaga kelasanmi?

e) Dunyo ko’raman desang, o’qi!

4.Ona yurtingni ko’z qorachigidek asra! Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turini toping.

a) darak gap b) buyruq gap

d) so’roq gap e) his-hayajonli gap

5. “Umrboqiy” so’zi qaysi so’z bilan birikma hosil qila olmaydi?

a) ohang b) satrlar d) asar e) kapalak6. “Ko’p o’yla, oz so’yla”. Mazkur gapda qanday so’z mavjud?

a) ma’nodosh so’z b) zid ma’noli so’z

d) o’zakdosh so’z e) shakldosh so’z

7. Qaysi gapda zid ma’noli so’z mavjud emas?

a) Baxil topsa, bosib yer, saxiy topsa, hamma yer.

b) Baxtiyor oqnio qoradan ajratadigan bo’ldi.

d) Kattalar hurmatda, kichiklar izzatda.

e) Tayyorga ayyor.

8.Oynaga … ketdi. Mazkur gapda tushirilgan so’zni aniqlang.

a) darz b) siniq d) dars e) teshik9. “Boybo’ri o’g’lining otini Hakimbek qo’ydi. Hakimbek olti yoshga to’ldi. U Alpinbiy bobosidan qolgan yoyni ko’tarib tortdi. Yoy Asqar tog’ning katta cho’qqisini yulib ketdi”. Ushbu matn nechta gapdan iborat?

a) 5 ta b) 4 ta d) 3 ta e) 2 ta10. “Tug’ro” so’zining ma’nosi nima?

a) bayroq b) yulduz d) gerb e) nishon11.“Qopqa” so’zining ma’nosini aniqlang.

a) darvoza b) qop d) dovon e) bosh kiyim12. “Kuz faslida havoda uchib yuradigan to’rsimon ip” degan ma’noni bildiruvchi so’zni toping.

a) pilla b) kanop d) shudring e) mezon13. “Alp” so’zining ma’nosi nima?

a) Bobo b) yigit d) pahlavon e) mergan

14. “Harsang” so’zining ma’nosi nima?

a) toliqmoq b) katta tabiiy tosh

d) qovun turi e) qattiq

15.Gapning asosini qaysi bo’lakalar tashkil etadi?

a) ega b) kesim

d) ega va kesim e) ikkinchi darajali bolaklar

16.”Bunda bulbul kitob o’qiydi”. Gapning asosini qaysi so’zlar tashkil qilgan?
a)kitob, o’qiydi b) bunda, o’qiydi
d) bulbul, kitob e) bulbul, o’qiydi
17.”Iqbol” so’zining ma’nosini toping.
a) baxt, omad b) taqdir
d) omad e) qadr-qimmat
18.”Siz ilmli kishilarni ulug’lang”. Ushbu gapning egasini aniqlang.
a)siz b) ilmli d) kishilarni e)ulug’lang
19. ___________ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ =========. Shartli belgilarga mos gapni belgilang.
a) Kitob yaxshi maslаhatchi va o’qituvchi.
b) Mening aziz Vatanim tong kabi musaffodir.
d) Men yangi kitob sotib oldim.
e) Uquv-idrok kishini pokizalaydi.
20. “ Gullar kechasi ko’zlarini yummaydi”. Gapning egasini toping.
a) gullar b) kechasi d) ko’zlarini e) yummaydi
21. Qaysi gapda ma’no jihatidan bog’lanmagan so’z ishtirok etgan?
a) Men elimning yuragida yashayman.
b) Bog’imizga olma, olcha, behi kabi mevali gullar o’tqazdik.
d) Kuzda qaldirg’ochlar issiq tomonlarga uchib ketadi.
e) Barcha gaplardagi so’zlar ma’no jihatidan to’g’ri bog’langan.

a) U sal o’tmay gazeta, jurnal ko’tarib qaytib kirdi.

b) Qushlar shohi – burgutlar haqida xalqimizda ko’p rivoyatlar bor.

d) Ikkovlari Mirzacho’lga ko’chib ketishadigan bo’lishdi.

e) Qosh qorayganda dehqonlar daladan qaytdilar.

53. II shaxs olmoshlari qaysi?

a) men, biz

b) sen, siz.

d) u, ular

e) men, sen, u

54. III shaxs olmoshi ishtirok etgan gapni aniqlang.

a) Biz hayvonot bog’ida filni ko’rdik.

b) Men 4 – sinfda o’qiyman.

d) “Sizga nima qildi?” – so’radi Bektemir.

e) Ular kulisha-kulisha ariq bo’yiga ketishdi.

55. “Men”, “biz” olmoshlari qaysi shaxsni bildiradi?

a) I shaxs b) II shaxs

d) III shaxs e) I va II shaxs

56. “Demang meni hunarsiz,

Menda ham bir hunar bor.

Hunarim zo’r, ko’rarsiz,

Mening kasbim duradgor”.

Olmoshlar qaysi kelishik shakllarda qo’llangan?  1. tushum, orin-payt

b) o’rin-payt, qaratqich, tushum

d) chiqish, qaratqich

e) jo’nalish, chiqish

57.”U” kishilik olmoshiga jo’nalish, o’rin-payt va chiqish kelishiklari qo’shimchasi qo’shilganda qanday tovush o’zgarishi bo’ladi?

a) tovush tushadi

b) tovush almashadi

d) tovush ortadi

e) hech qanday tovush o’zgarishi bo’lmaydi.

58.Qaysi gapda bo’lishsiz fe’l mavjud?

a) U to’nini teskari kiyib oldi

b) Ikkimiz bir-birimiz bilan yaxshi o’rroq bo’lib qoldik.

d) Osh ustida ikkovi ham birin og’iz so’z aytishmadi.

e) Bog’da yoz bo’yi doim ikki-uch kishi ishlab turadi.

b) –dor, -chan, -q


d) –be, -ni, -siz
e) –li, -dan, -ga
44.Yasama sifatlar berilgan qatorni aniqlang.
a) taroq, quloq b) yaxshi, katta
d) chiroyli, uzun e) qaynoq, serhosil
45. Qaysi qatordagi sifatlar noto’g’ri yozilgan?
a) oppoq, och pushti
b) to’ppa to’g’ri, kap-katta
d) yam yashil, to’q qizil
e) barchasi to’g’ri yozilgan
46.Son so’z turkumi qanday so’roqlarga javob bo’ladi?
a) qanday?, qanaqa?
b) kim?, nima?
d) qayer?, nechanchi?
e) necha?, qancha?
47.Sonlar yozuvda necha xil ifodalanadi?
a) 3 xil b) 2 xil d) 4 xil e) 5 xil
48.Tartibni bildirgan son ishtirok etgan gapni toping.
a) Oilamizda bir qiz, to’rt o’g’il edik.
b) Bir yil tut ekkan kishi yuz yil gavhar teradi.
d) Tovuq yeti xazinaning biri
e) Alisher Navoiy o’n beshinchi asrda yashgan.
49.Qaysi qatorda sonning yozilishi bilan bog’liq imloviy xato mavjud?
a) ikkinchi sinf b) 1-sentabr
d) XXI – asr e) barchasi to’g’ri
50.Sonlar otga qanday vosita orqali bog’lanadi?
a) kelishiklar yordamida
b) ohang orqali

d) egalik qo’shimchalari yordamida

e) shaxs-son qo’shimchalari yardamida

51.Kishilik olmoshlari qanday so’roqlarga javob bo’ladi?

a) qanday? Qanaqa?

b) kim? Kimlar?

d) nima qildi? Nima qilmoqchi?

e) necha?, qancha ?

52.Qaysi gapda kishilik olmoshlari qatnashgan?

22.”Garmsel” so’zining ma’nosi nima?
a) o’simliklar uchun zararli, issiq shamol.
b) kuchli suv toshqini.
d) to’siq, xavf
e) yovuz, dahshatli
23.Noto’g’ri fikrni aniqlang.
a) Gapda so’zlar o’zaro so’z o’zgartiruvchi qoshimchlar yordamida bog’lanadi.
b) Gapda so’zlar o’zaro ohang yordamida bog’lanadi.
d) Ikkinchi darajali bo’laklar faqat kesimga bog’lanadi.
e) Kesim egaga bog’lanadi.
24. “Biz qovunlarni, tarvuzlarni mashinalarga ortdik”. Mazkur gapdagi ikkinchi darajali bo’laklarni belgilang.
a) Biz, ortdik b) tarvuzlarni, qovunlarni
d) tarvuzlarni, qovunlarni, mashinalarga e) biz, qovunlarni, ortdik
25.Uyushiq bo’laklar nima?
a) O’zaro bog’langan bir nechta gaplar.
b) “Kimni?”, nimani?” so’rog’iga javob bo’luvchi so’zlar
d) So’zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki predmet
e) Gap bir xil so’roqqa javob bo’lgan, bir so’zga bog’lanib kelgan bo’laklar
26.Uyushiq bo’laklar qatnashgan gapni aniqlang
a)Kishining go’zalligi uning tilidan bilinur.
b) Sahroda turli hayvonlar poda bo’lib yurishgan edi.
d) Otabek og’ir tabiatli, ko’rkam va oqko’ngil yigit edi
e) Yoz fasli bo’lganidan har yerda suvlar quribdi.
27.Ikkinchi darajali bo’laklar uyushgan gapni aniqlang.
a) Men she’rni o’qidim, yodladim.
b) Ota-onalarning izzatini va hurmatini o’rniga qo’ymoq farzandlarning burchidir.
d) Quyosh, havo, tiniq suv – bizning yaqin do’ztimiz.
e) Erkin, To’lqin kasb tanlar.
Kasblar ma’nosini anglar.
28.Qaysi gapda kesimlar uyushib kelgan?
a) Mayna mayin, yoqimli ovoz bilan sayary boshlabdi.
b) Mard to’g’ri va haq gapni gapiradi.
d) Bulbullarning va sa’valarning yoqimli sayrashi kishiga zavq beradi.

e) Oy yoritadi, biroq isitmaydi.


29.Uyushiq bo’laklar “va” yordamida bog’langanida qanday tinish belgisi qo’yiladi?
a) nuqtali vergul
b) hech qanday tinish belgisi qo’yilmaydi.
d) ikki nuqta
e) vergul
30. Uyushiq bo’laklar “ammo”, “lekin” so’zlari yordamida bog’langanida qanday tinish belgisi qo’yiladi?
a) nuqtali vergul
b) hech qanday tinish belgisi qo’yilmaydi.
d) ikki nuqta
e) vergul
31.Undalma qaysi so’z turkumi bilan ifodalanadi?
a) ot b) ravish d) son e) fe’l
32.Yozuvda undalmadan so’ng qanday tinish belgilari qo’yiladi?
a) vergul b) undov
d) nuqta e) vergul va undov belgisi
33.Undalma qatnashgan gapni belgilang.
a) Ulug’bek bir vaqtning o’zida Samarqand, Buxoro, G’ijduvon shaharlarida uchta madrasa qurdirgan.
b) Haydovchi cho’ntagidan ikkita olma chiqazdi-da bolaga berdi.
d) Bobojon, men kaklikni Toshkentga olib ketsam maylimi?
e) Lo’ppi, do’ndiq qo’zichoq, Erkinga qalin o’rtoq.
34.Qaysi gapda undalma uyushib kelgan?
a) Navbahor, ochildi gullar, sabza bo’ldi bog’lar.
Suhbat aylaylik, kelinglar, jo’ralar, o’rtoqlar.
b)Ey Vatanim bahori,
Ifor sochib kulasan.
Sen pushti va zahgori
Gullar bilan to’lasan.
d) Baxtli kunlar, rangin gullar
Quchog’ida tug’ilding sen.
e) Yorug’ berar derazam, Oynalari sinmasin.
Ozoda turay har dam Chang va to’zon inmasin.
34. “Uyga kirgin Baxtiyor
Kech bo’ldi-ku, jon bolam!
Hozir, aya, men bilan

a) Qalin o’rtoq b) Yaxshi bola


d) Chiroyli qiz e) Qizil gul
36.Rang-tus bildiruvchi sifat qatnashgan gapni anioqlang.
a) osmon ko’m-ko’k, yer ham ko’m-ko’k.
b) hujra kichkina, lekin iliqqina edi.
d) hamma shirin uyquga cho’mgan edi.
e) chor-atrof qalin qor bilan qoplangan edi
37. “Maza-ta’m” bildiruvchi sifat qatnashgan gapni belgilang.
a) Bahorda shaftoli gullari ko’m-ko’k maysalar ustiga to’kilib qoladi.
b) Baykal – dunyodagi eng chuqur ko’l.
d) Azizaga nordon olmalar juda yoqadi.
e) So’rida novcha, qop-qora yigit o’tirar edi.
38. Hajm bidiruvchi sifat ishtirok etgan gapni toping.
a) Qop-qorong’I kechani oy yoritib turardi.
b) Shiypon qarshisida kattagina ozoda bir supa bor edi.
d) Maslahatsiz ish – o’rinsiz tashvish.
e) To’g’ri odam egri so’zdan or qiladi.
39.Qaysi gapda shakl bildiruvchi sifat ishtirok etgan?
a) Jajjigina Lola dumaloq, tim qora ko’zlari bilan atrofni kuzatdi.
b) Qudrat lang ochilgan temir darvoza oldida to’xtadi.
d) Qizil, sariq, pushti rang gullar ochilgan edi.
e) Epchil va serg’ayrat Tojixon sap-sariq uzumlarni uzmoqda edi.
40.Xil-xususiyatni bildirgan sifat qatnashgan gapni aniqlang.
a) Pak-pakana bo’yi bor, yeti qavat to’ni bor.
b) Oyko’lning suvi ko’m-ko’k va shirin.
d) U soda, uyatchan, kamtargina yigit edi.
e) Dori achchiq – ta’siri shirin.
41.Quyidagi gapda nechta sifat ishtirok etgan?
“U baland bo’yli, kelishgan, o’rta yoshlardagi jingalak sochli qora kishi edi”.
a) 3 ta b) 4 ta d) 5 ta e) 6 ta
42.Yasama sifat ishtirok etgan gapni toping.
a) Ko’m-ko’k osmonda yulduzlar charaqlab turibdi.
b) Sattorxon sho’x, pishiq, shumgina bola edi.
d) Hamma xushchaqchaq, quvnoq edi.
e) Sharofatda to’q zangori va to’q qizil kashta iplari bor.
43.Sifat yasovchi qo’shimchalarni belgilang.
a) –chi, -zor, -kor

27. “Olma . . . bargi”. Nuqtalar o’rniga qaysi kelishik qo’shimchasini qo’yish lozim?
a) chiqish b) tushum
d) qaratqich e) jo’nalish
28. Tushum kelishigidagi otlar qanday so’roqlarga javob bo’ladi?
a) kimning?, nimaning? B) kimni?, nimani?
d) kimga?, nimaga? E) kimda?, nimada?
29.Tushun melishigi qo’shimchasi otno qaysi so’z turkumiga bog’laydi?
a) otga b) sifatga d) fe’lga e) songa
30.Chiqish kelishigidagi ot qatnashgan gapni aniqlang.
a) Vatanni sevmoq iymondandir
b) Mehnat, mehnatning tagi rohat.
d) O’zga yurtda shoh bo’lguncha, o’z yurtingda gado bo’l.
e) O’z mehnatidan non yegan kishi, Hotam minnatidan ozod yoz-qishin.
31.Jo’nalish kelishigining “-ka” shakli qanday otlarga qo’shiladi?
a) unli bilan tugagan otlarga
b) k tovushi bilan tugagan otlarga.
d) undosh bilan tugagan otlarga
e) har qanday otlarga
32.Faqat yasama otlar berilgan qatorni aniqlang.
a) tilak, futbolchi, taroq
b) ko’klam, sovg’a, ipak
d) korxona, yo’ldan, daromad
e) kitobga, paxtazor, hayotning
33.Qaysi qatorda ot yasovchi qo’shimchalar berilgan?
a) -dan, -da, -ga
b) –chi, -ning, -ni
d) –kor, -q, -k
e) –zor, -dosh, -ga
34.Sifatlar qanday bog’lanadi?
a) kelishik qo’shimchalari bilan
b) sifat yasovchi qo’shimchalar bilan
d) ohang yordamida
e) egalik qo’shimchalari bilan
35.Qaysi qatorda ko’chma ma’noda qo’llangan sifat berilgan?

O’ynayapti Hikmat ham”.
She’rda ifoda maqsadiga ko’ra qanday gaplar qatnashgan?
a) darak gaplar b) buyruq gaplar
d) darak va so’roq gaplar e) darak va buyruq gaplar
35. “Uyga kirgin Baxtiyor
Kech bo’ldi-ku, jon bolam!
Hozir, aya, men bilan
O’ynayapti Hikmat ham”.

Ushbu gapda nechta undalma bor?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta e) undalma qatnashmagan
36.Undalma gapning qaysi o’rinlarida kelishi mumkin?
a) faqat gap boshida
b) faqat gap oxirida
d) faqat gap o’rtasida
e) undalmaning gapdigi o’rni erkin.
37.Undalmali gapni aniqlang.
a) Xush kelibsiz, qadrdon do’stlar.
b) Issiq, lekin sokin, go’zal tun edi.
d) Alisher yo’ldagi ajoyib tog’, daryo, shahar va qishloqlarni tomosha qilar edi.
e) Quyosh, suv, havo – eng yaxshi davo.
II BO’LIM. NUTQ. MATN
1.Nutq haqidagi qaysi fikr noto’g’ri?
a) nutq og’zaki va yozma shaklda bo’ladi
b) nutq gap orqali ifodalanadi
d)nutq faqat og’zaki shaklda bo’ladi
e) nutq bir yoki o’zaro mazmunan bog’langan bir nechta gaplardan tuziladi.
2. “Yurtdoshim, bog’inga bir nihol qada,
Bu nihol nomini “Yaxshilik” ata.
Niholning yoniga bir gul ekib qo’y,
Bu gulning nomini “Go’zallik” deb qo’y”.
She’rda ifoda maqsadiga ko’ra qanday gaplar ishtirok etgan .
a) darak gaplar b) buyruq gaplar
d) darak va so’roq gaplar e) darak va buyruq gaplar
3.”Kuz keldi. Havo salqin. Dimog’ga behi, olma hidlari uriladi. Polizlarda kechki qovun-tarvuzlar uzilyapti”.
Ushbu matn nechta gapdan iborat?


a) 4 ta b) 3 ta d) 2 ta e) 5 ta
4.Matn haqidagi qaysi hukm noto’g’ri?
a) matnga sarlavha qo’yish mumkin.
b) matn mazmunan o’zaro bog’langan gaplardan tuziladi.
d)b matn nutqning og’zaki shaklidir
e) barcha javoblar to’g’ri
5.”Omoch” so’zining ma’nosini aniqlang.
a) hayvonga qo’shib yer haydaydigan asbob.
b) tog’da o’sadigan o’simlik turi.
d) qadimda ishlatilgan pul birligi.
e) tog’ning eng baland cho’qqisi.
6.O’zbek tilida nechta tovush bor?
a) 29 ta b) 28 ta d) 31 ta e) 30 ta
7.”Mutoala” so’zida nechta harf va tovush bor?
a) 7 ta tovush va 6 ta harf
b) 6 ta tovush va 7 ta harf
d) 7 ta tovush va 7 ta harf
e) 6 ta tovush va 6 ta harf
8.Faqat jarangli tovushlardan iborat so’zni aniqlang.
a) bayroq b) bulbul
d) burgut e) baliq
9. Faqat jarangsiz undoshlardan iborat so’zni aniqlang.
a) quvnoq b) qaldirg’och
d) sayroqi d) quyosh
10. Faqat jarangli tovushlar berilgan qatorni toping.
a) g, l, m, n, r.
b) b, p, d, t, f.
d) sh, ch, ng, v, f.
e) z, f, b, p, x, h.
11.Qaysi qatorda faqat jarangsiz tovushlar berilgan?
a) l, m, h, f, v.
b) h, x, f, p, t.
d) j, l, h, ch, v.
e) f, sh, r, p, q.
12.Qaysi gapda xato yozilgan so’z mavjud?
a) Yolg’onchining rost so’zi ham yolg’on.
b) Do’zt so’zini tashlama.
d) Hunari va odobi bo’lmagan kishidan baxt va davlat ketadi.


Quyosh erir yurak taftimda.
Men osmonga uzatganda qo’l,
Sayyoralar qo’nar kaftimga”.
Ushbu matndagi nechta so’zda egalik qo’shimchalari qo’shilganda so’z o’zagida tovush o’zgarishi yuz bergan?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta e) tovush o’zgarishi bo’lmagan
20. “Anorning barglari mayda, nashtarsimon bo’ladi”. Ajratib ko’rsatilgan so’zning ma’nosini aniqlng.
a) sharbatli, shirasi ko’p
b) o’tkir, sanchiladogan
d) uzun e) qalin
21.Otlarda nechta kelishik bor?
a) 4 ta b) 5 ta d) 6 ta e) 7 ta
22. “Kimdan?”, “nimadan?”, “qayerdan?” so’rog’iga qaysi kelishik javob beradi?
a) tushum kelishigi
b) qaratqich kelishigi
d) tushun kelishigi
d) o’rin-payt kelishigi
23.Qaratqich kelishigi qo’shimchasi qaysi?
a) –ni, b) -ning d) -da e) –ga
24. “-ga (-ka, -qa)” qo’shimchasi qaysi kelishik shakli hisoblanadi?
a) Jo’nalish kelishigi
b) o’qin-payt kelishigi
d) tushum kelishigi
e) chiqish kelishigi
25. “Singlim Orif boboning bog’idagi o’rikning turshagidan yubordi”.
Gapdagi so’zlar qaysi kelishikda qo’llangan?
a) chiqish, o’rin-payt
b) bosh, chiqish, qaratqich
d) qaratqich, o’rin - payt
e) bosh, tushun, chiqish
26. “-ning” qo’shimchasi otni qaysi turkumdagi so’zlar bilan bog’laydi?
a) sifat b) son d) fe’l e) ot

b) –(lar)i, -ingiz, -imiz


d) -m, -im, -ng, -i
e) –m, -ingiz, -lari, -i
13. “Alisherning otasi G’iyosiddin kichkina adabiyotni sevardi”.
Ushbu gapda nechta egalik qo’shimchasi qo’llangan?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta e) egalik qo’shimchasi qo’llanmagan.
14. Davlat tili haqidagi qonun qachon qabul qilingan?
a) 1989-yil 21- dekabr
b) 1991-yil 1-sentabr
d) 1989-yil 21-oktabr
e) 1990-yil 9-avgust
15.Qaysi otlarga egalik qo’shimchasi qo’shilganda so’z o’zagidagi tovush tushib qoladi?
a) xalq, bayroq, erk
b) qanot, yo’l, shahar
d) do’st, uy, qalam
e) bugun, og’iz, singil
16. Qaysi otlarga egalik qo’shimchasi qo’shilganda so’z o’zagida hech qanday o’zgarish bo’lmaydi?
a) Quloq, kurak, chelak
b) Xalq, ishtirok, nok
d) Bilak, erk, qorin
e) Singil, xulq, og’iz
17.Qaysi gapdagi so’zga III shaxs birlik shaklidagi egalik qo’shimchasini qo’yish lozim?
a) Bizning bobolar. . . kimlar bo’lgan?
b) Siz bo’sh vaqt . . . da nimalar bilan shug’ullanasiz?
d) Ilm-u hunar. . . bilan iftixor qiling.
e) Kekesa bobo ikki sevikli nabirasi bilan birga borardi.
18.Qaysi gapdagi so’zda II shaxs birlik shaklidagi egalik qo’shimchasi qo’llangan?
a) Qilgan xizmatlaringiz yerda qolmaydi.
b) Kapalak, kapalak, qanotlaring ipakday.
d)Chumchuqlar o’z bolalarini chumolidan saqlashda rayhondan foydalanar ekan.
e) Dadam har bahorda hovlimizga anvoiy gullar ektirar edilar.
19. “Yosh ko’nglimda orzularim mo’l,

e) Odobli farzand – oila ko’rki.


13.Qaysi gapdagi so’z noto’g’ri qo’llangan?
a) Tilla buyumlar do’koni ochildi.
b) Kecha qattiq shamol bo’ldi.
d) Tovuqlar donni cho’qqidi.
e) Tog’ga chiqquncha uning sillasi quridi.
14.Qaysi qatordagi so’zda “j” harfi ikki xil tovushni ifodalagan?
a) jadval, jahon b) jayron, jurnal
d) ijozat, tarjimon e) jeton, jenfer
15.Qaysi so’zdagi yonma-yon kelgan undoshlardan birini tushirish orqali yangi so’z hosil qilish mumkin?
a) mashshoq, silla b) qattiq, achchiq
d) pilla, gramm d) tilla, hassa
16.Qaysi tovushlar bo’g’in hosil qiladi?
a) undosh tovushlar
b) unli tovushlar
d) unli va undosh tovushlar
e) faqat jarangli tovushlar
17. “In’om” so’zining ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri izohlangan?
a) sovg’a b) kumush pul
d) vazir e) nodir kitob
18.Qaysi so’zlar bo’g’inlab ko’chirish qoidasiga ko’ra bo’linmaydi?
a) foyda, dunyo b) hayron, tanga
d) ko’ngil, tonggi e) aniq, tong
19.Qaysi so’zdagi tutuq belgisini tushirib qoldirsa, ma’no o’zgaradi?
a) Ra’no, sa’va
b) ta’na, san’at d) she’r, e’lon
e) sur’at, qit’a
20.Faqat jarangli undoshlardan iborat so’zni aniqlang.
a) baxtiyor b) bobom
d) nigoh e) quyosh
21.Qaysi gapda uchta so’z yasovchi qo’shimcha bor?
a) Hamish chiroyli, mazmundor va xatosiz yozishga harakt qil.
b) Kitobni o’qib bilimingizni biyiting.
d) Xumoyun bir lahza o’ylanib qoldi.
e) Kitobsiz bilimli kishi bo’lib yetishish mumkin emas.
22. “Og’och” so’zining ma’;nosini aniqlang.
a) keng dala b) dor

d) daraxt e) yog’och


23. “Tuman” so’zi qadimda qaysi sonni ifodalagan?
a) o’n ming b) ming
d) yuz ming e) yuz
24. Shakar kabi oppoq o’zi,
Eritadi hatto
muzni”.
Ajratib ko’rsatilgan so’z qaysi so’zga bog’langan ?
a) eritadi
b) hatto
d) oppoq
e) hech qaysi so’zga bog’lanmagan.
25. “Otqazilgan nihollar so’lg’inlashib, yer. . . bosh egishadi”.
Nuqtalar o’rniga mos so’z o’zgartiruvchi qo’shimchani toping
a) -da b) –ga
d) –dan e) –ni
III BO’LIM. SO’Z TURKUMLARI


1. “Bolalik kunlarimda
Uyqusiz tunlarimda
Kop ertak eshitgandim
Soylab berardi buvim…”
Ushbu sherda nechta ot turkumiga oid soz qatnashgan?
a) 5 ta b) 4 ta d) 6 ta e) 3 ta
2.Berilgan so’zlardan qaysi biri ko’plikda qo’llanmaydi?
a) xalq b) odam
d) Sirdaryo e) joy
3.Qaysi qatordagi gapda bosh harflarni yozilishi bilan bog’liq xatolik mavjud?
a) Quyosh yerga eng yaqin yulduzdir.
b) Amudaryo qirg’oqlarida qirg’ovullar ko’p.
d) Sulton Ulug’bek navbatdagi safardan Samarqandga qaytayotgan ekan.
e) Toshkent O’zbekistonning poytaxtidir.
4.Shaxs va narsaning qaysi shaxsga qarashliligini bildirgan qo’shimchalar qanday nomlanadi?
a) egalik qo’shimchasi
b) kelishik qo’shimchasi

d) so’z yasovchi qo’shimcha


e) shaxs-son qo’shimchasi
5. I shaxs egalik qo’shimchalarini belgilang.
a) -I, -si, -(lar)i
b) –ng, -ing, -ngiz, -ingiz.
d) –m, -im, -miz, imiz
e) –m, -ng, -i
6. II shaxs egalik qo’shimchalarini aniqlang.
a) -I, -si, -(lar)i
b) –ng, -ing, -ngiz, -ingiz.
d) –m, -im, -miz, imiz
e) –m, -ng, -i
7. III shaxs egalik qo’shimchalarini aniqlang.
a) -I, -si, -(lar)i
b) –ng, -ing, -ngiz, -ingiz.
d) –m, -im, -miz, imiz
e) –m, -ng, -i
8.So’zlovchi nechanchi shaxs?
a) I shaxs b) II shaxs
d) III shaxs e) I va II shaxs
9. Tinglovchi nechanchi shaxs?
a) I shaxs b) II shaxs
d) III shaxs e) I va II shaxs
10. “Miya kabi shaklim bor,
Boshim to’la aqlim bor.
Meni yegan donishmand -
Bo’lur degan naqlim bor”.
Ushbu matnda nechta egalik qo’shimchasi qatnashgan?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta e) 4 ta
11.Faqat birlik ma’nosini bildirgan egalik qo’shimchalari berilgan qatorni belgilang.
a) –ingiz, -I, -si, -im
b) –in, -im, -imiz
d) -m, -im, -ng, -i
e) –m, -ingiz, -lari, -i
12. Faqat ko’plik ma’nosini bildirgan egalik qo’shimchalari berilgan qatorni belgilang.
a) –ingiz, -I, -si, -im

Download 88.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik