1. Gоst 301-68 dа nеchtа аsоsiy fоrmаtlаr qаbul qilingаn?Download 310.85 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.11.2019
Hajmi310.85 Kb.

1. GОST 2.301-68 dа nеchtа аsоsiy fоrmаtlаr qаbul qilingаn? 

-4 


+5 

-6 


-7 

2. Chizmаdа qаysi fоrmаtning o’lchаmlаri kеltirilgаn? 

 

-A0 -A1 

+A2 


-A3 

3. А0 аsоsiy fоrmаtdа nеchtа А4 fоrmаtli qоg’оz bo’lishi mumkin? 

-10 


-12 

-14 


+16 

4 Qаndаy mаsshtаb kеltirilgаn «M 2,5:1»  

+ kаttаlаshtirish mаsshtаbi 

- kichrаytirish mаsshtаbi 

- hаqiqiy mаsshtаb  

-ixtiyoriy mаsshtаb 

5 O’lchаm vа kоntur chiziqlаri оrаsidаgi оrаliq kаmidа qаnchа mm bo’lishi 

kеrаk 

+10 mm      

-8 mm        

-12 mm       

-15 mm 

6. Chiqаrish chiziqlаri o’lchаmli chiziqlаr uchlаridаgi strеlkаdаn nеchа mm chiqib turishi kеrаk? 

-4…10 mm gаchа 

+1…5 mm gаchа 

-4 …8 mm gаchа 

-6…10 mm gаchа 7. Qаndаy ko’rinish bоsh ko’rinish dеyilаdi? 

- ustidаn ko’rinish 

- mаhаlliy ko’rinish  

chаpdаn ko’rinish  

+оldidаn ko’rinish 

8. Pаrаllеl o’lchаmli chiziqlаr оrаsidаgi оrаliq eng kаmidа qаnchа mm 

bo’lishi kеrаk

+7 mm 


-5 mm 

-8 mm 


-12 mm 

9. Shtrixlаsh chiziqlаri оrаsidаgi mаsоfа qаnchа bo’lishi kеrаk? 

+1 mm dаn 10 mm gаchа 

-10 mm dаn 20 mm 

-15 mm dаn 30 mm 

-5 mm dаn 10 mm gаchа 

 

10. «А» bilаn bеlgilаngаn chiziqning nоmini аyting? 

 

-qаlin аsоsiy tutаsh chiziq -ingichkа tutаsh chiziq 

-uzuq chiziq 

+shtrix chiziq 


11. «А» chiziqning uzunligi qаndаy bo’lishi kеrаk? 

 

-6 


 10 mm 


+*2 

 8 mm -3 

 7 mm -1 

 5 mm 12. «Б» bilаn bеlgilаngаn chiziqning nоmini аyting? 

 

       -ingichka tutash chiziq 

-tutash to’lqin chiziq 

-asosiy tutash chiziq 

+ingichka shtrix punktir chiziq 13. «Б» chiziqning uzunligi qanday bo’lishi kerak? 

 

+5-30 mm 

-1-20 mm 

-2-40 mm 

-30-60 mm 

14. Bir to’g’ri chiziq yoki аylаnаning ikkinchi аylаnа yoki to’g’ri chiziqqа 

tеkis o’tib kеtishi……………….dеb аtаlаdi. 

-kеsim chizig’i 

-o’tish chizig’i 

-tutаsh chiziq  

+tutаshmа 

15. Prеdmеtning kuzаtuvchi tоmоnidаgi ko’rinib turgаn qismining tаsviri 

…….dеyilаdi 

+ko’rinish 

-kеsim 

-tutаshmа -qirqim 

16. А hаrfli strеlkа bo’yichа qаrаsh yo’nаlishi qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi?  

 

-оlddаn ko’rinishgа -оstdаn ko’rinishgа 

+ustdаn ko’rinishgа 

-bоsh ko’rinishgа 

17. B hаrfli strеlkа bo’yichа qаrаsh yo’nаlishi qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi? 

 

+bоsh ko’rinishgа -оrqаdаn ko’rinishgа 

-оstdаn ko’rinishgа 

-chаpdаn ko’rinishgа 

18. А hаrfi bilаn ko’rsаtilgаn ko’rinish qаysi ko’rinishgа mоs kеlаdi? 

 

 

-оrqаdаn ko’rinishgа +*оlddаn ko’rinishgа 

-chаpdаn ko’rinishgа 

-оstdаn ko’rinishgа 

 

 19. Tutashma chiziqlari nimadan iborat bo’ladi? 

-egri chiziq 

-aylana yoyi 

-to’g’ri chiziq 

+*to’g’ri chiziq va aylana yoyi 

20.  Proyeksiyalash  markazidan  o‘tmaydigan  to‘g‘ri  chiziq  kesmasining 

markaziy proyeksiyasi nima bo‘ladi? 

+*kesma 


-to‘g‘ri chiziq 

-nuqta 


-nur 

21. Parallel proyeksiyalash turlari qanday? 

-o‘tkir burchakli va to‘g‘ri burchakli 

+qiyshiq burchakli va to‘g‘ri burchakli 

-ortogonal va to‘g‘ri burchakli 

-o‘tkir burchakli va o‘tmas burchakli 

22. Parallel proyeksiyalashni yana qanday nom bilan ataladi

+*silindrik proyeksiyalash 

-konussimon proyeksiyalash 

-to‘rtburchakli proyeksiyalash 

-yo‘nalishli proyeksiyalash 

23. Proyeksiyalash yo‘nalishiga parallel bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning parallel 

proyeksiyasi nima bo‘ladi? 

-Nur 


-Kesma 

+*nuqta 


-to‘g‘ri chiziq 

 

24. Ortogonal proyeksiyalash deb qanday proyeksiyalashga aytiladi? 

+*proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan 

proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lgan proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligi bilan o‘tkir burchak hosil qilgan 

proyeksiyalash 

-proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga tegishli bo’lsa 

25. To‘g‘ri burchakli proyeksiyalashda to‘g‘ri chiziq kesmasi proyeksiyalar tekisligiga parallel bo‘lmasa, uning proyeksiyasining uzunligi qanday bo‘ladi? 

-proyeksiyasi nuqta bo‘ladi  

-o‘zidan katta 

-fazodagi uzunligiga teng 

+*o‘zidan kichik 

26. Monj chizmasi nima? 

-geometrik shaklning gorizontal, frontal va profil tekislikdagi tasvirlari 

-nuqta yoki geometrik shaklning  2 tekislik: gorizontal va frontal tekisliklardagi 

tasvirlari 

+*nuqta yoki geometrik shaklning bitta tekislikda joylashtirilgan gorizontal va 

frontal tasvirlari 

-geometrik shaklning profil tekislikdagi tasviri 

27. Nuqtaning proyeksiyasini tasvirlashda nechta tekislik va nechta 

choraklardan foydalanamiz 

+*2 ta tekislik va 4 ta chorak 

-2 ta tekislik va 2 ta chorak 

-2 ta tekislik va 3 ta chorak 

-1 ta tekislik va 2 ta chorak 

28. 3-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan 

bo‘ladi 

-Ox o‘qining yuqorisida 

+*Ox o‘qining ostida 


-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

-nuqtaning frontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 29. 1-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan 

bo‘ladi 

+*Ox o‘qining yuqorisida 

-Ox o‘qining ostida 

-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

-nuqtaning frontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 

30. 3-chorakda joylashgan nuqtaning gorizontal proyeksiyasi qayerda 

joylashgan bo‘ladi 

-Ox o‘qining ostida 

-Oy o‘qining o‘ng tarafida 

+*Ox o‘qining yuqorisida 

-nuqtaning gorizontal tekislikdagi proyeksiyasini yasab bo‘lmaydi 

31.3-chorakda joylashgan nuqtaning frontal proyeksiyasi qayerda joylashgan bo‘ladi 

-Oy o‘qining o‘ng tarafida 

+*Ox o‘qining ostida 

- Ox o‘qining yuqorisida 

-Oz o‘qining o‘ng tarafida 

32. Fazoning birinchi va uchinchi choraklarini teng ikkiga bo‘luvchi tekislik 

nima deyiladi 

-ikkinchi bissektor tekisligi 

-proyeksiyalash markazi 

-proyeksiyalovchi birinchi tekislik 

+birinchi bissektor tekisligi 

33. Oz o‘qi qanday nomlanadi 

-absissalar o‘qi 


+applikatalar o‘qi 

-ordinatalar o‘qi 

-ordinatalar o‘qi 

34. Tasvirni soddalashtirish uchun epyurda koordinata o‘qlarining qaysi 

yo‘nalishlari ko‘rsatilmaydi 

+*manfiy 

-musbat  

-barcha yo‘nalishlari ko‘rsatiladi 

-hech qaysi yo‘nalishi ko‘rsatilmaydi 

35 Fazoda berilgan nuqtaning qaysi tekisliklardagi proyeksiyalari Oy 

o‘qiga perpendikulyar bo‘lgan bir bog‘lovchi chiziqda joylashadi 

-frontal va profil 

-gorizontal va frontal 

+gorizontal va profil 

-gorizontal, frontal va profil 

36. Proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga parallel yoki perpendikulyar 

bo‘lmagan to‘g‘ri chiziq qanday to‘g‘ri chiziq deyiladi 

+umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

-parallelmas to‘g‘ri chiziq 

-kesishmas to‘g‘ri chiziq 

-xususiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

37. Proyeksiyalar tekisligiga parallel, perpendikulyar yoki tegishli bo‘lgan 

to‘g‘ri chiziq qanday nomlanadi 

-umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

-kesishmas to‘g‘ri chiziq 

-parallelmas to‘g‘ri chiziq +xususiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq 

38. Gorizontal to‘g‘ri chiziq nima 

-V tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

+H tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-V tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 39. Frontal proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq nima 

+*V tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

-H tekislikka perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-V tekislikka parallel to‘g‘ri chiziq 

40. Profil proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq qaysi tekislikda nuqta bo‘lib 

proyeksiyalanadi 

-profil proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziq nuqta bo‘lib proyeksiyalanmaydi 

-frontal 

+profil 


-Gorizontal 

41. To‘g‘ri chiziqning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishish nuqtalari 

qanday nomlanadi 

-to‘g‘ri chiziq nurlari 

-to‘g‘ri chiziq chegaralari 

+to‘g‘ri chiziq izlari 

-proyeksiyalovchi to‘g‘ri chiziqlar 

42. To‘g‘ri burchakli uchburchaklar usuli nima maqsadda ishlatiladi 

-kesmaning frontal izini yasash 

-kesmaning gorizontal izini yasash 

-kesmaning profil zini yasash 

+kesmaning haqiqiy uzunligini va tekisliklari bilan hosil qilgan burchaklarini 

aniqlash; 43. Ikki to‘g‘ri chiziq fazoda o‘zaro qanday vaziyatda bo‘lishi mumkin 

-Kesishuvchi 

- Perpendikulyar 

-Parallel 

+parallel, perpendikulyar,kesishuvchi va ayqash 44. Parallel to‘g‘ri chiziqlar nima 

+bir tekislikka tegishli bo‘lgan va umumiy kesishuv nuqtasiga ega bo‘lmagan 

va cheksiz uzoq nuqtada kesishadigan to‘g‘ri chiziqlar 

-bir tekislikka tegishli bo‘lmagan va umumiy kesishuv nuqtasiga ega bo‘lmagan 

yoki cheksiz uzoq nuqtada kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

-bir tekislikka tegishli bo‘lmagan 

-cheksiz uzoq nuqtada kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

45. Agar ikki to‘g‘ri chiziq fazoda umumiy bir nuqtaga ega bo‘lsa, ular 

qanday nomlanadi 

-uchrashmas to‘g‘ri chiziqlar 

+kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar 

-parallel to‘g‘ri chiziqlar 

-ayqashmas to‘g‘ri chiziqlar 

46. Agar kesishish nuqtasining proyeksiyalari bir bog‘lovchi chiziqda yotmasa 

bu to‘g‘ri chiziqlar kesishadimi 

-kesishadi 

+kesishmaydi 

-Parallel bo’ladi 

-bu holatning to‘g‘ri chiziqlar kesishish-kesishmasligiga aloqasi yo‘q 

47. Bitta proyeksiyalovchi nurda joylashgan nuqtalar qanday nomlanadi 

+konkurent 

-Parallel 

-Perpendikulyar 

-qo‘shni 


48. Tekislik izlari nima 

-uning proyeksiyalovchi chiziq bilan kesishish nuqtasi 

-uning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan nuqtalari 

+uning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan chiziqlari 

-tekislikning izi bo‘lmaydi 

49. Proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan tekisliklar … deyiladi 

-perpendikulyar tekisliklar 

+proyeksiyalovchi tekisliklar 

-to‘g‘ri burchakli tekisliklar 

-qaysi proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo‘lishiga qarab gorizontal, 

frontal, profil tekisliklar 50. Profil proyeksiyalovchi tekislikning qaysi izi Ox o‘qiga parallel bo‘ladi 

-frontal 

-gorizontal 

-profil 


+gorizontal,frontal; 

51. Frontal tekislik qaysi tekislikka perpendikulyar bo‘ladi 

-Profil 


-Gorizontal 

+gorizontal, profil 

-Frontal 

52. Tekislikka tegishli to‘g‘ri chiziq H tekislika parallel bo‘lsa, u qanday 

nomlanadi 

+tekislikning gorizontali 

-tekislikning og‘ma chizig‘i  

-tekislikning frontali 

-tekislikning profile 

53. Tekislikning eng katta og‘ma chizig‘i nima 


-tekislikka tegishli va uning bosh chiziqlaridan biriga parallel to‘g‘ri chiziq 

+tekislikka tegishli va uning bosh chiziqlaridan biriga perpendikulyar to‘g‘ri 

chiziq 

-tekislikka tegishli bo‘lmay, uning bosh chiziqlaridan biriga perpendikulyar to‘g‘ri chiziq 

-tekislikka tegishli bo‘lmay, uning bosh chiziqlaridan biriga parallel to‘g‘ri 

chiziq 

54. Agar fazodagi  m to‘g‘ri chiziq P tekislikka tegishli biror n to‘g‘ri chiziqqa 

parallel bo‘lsa, u holda bu to‘g‘ri chiziq tekislikka … bo‘ladi 

-kesuvchi 

-tegishli 

-perpendikulyar 

+parallel 

55. Agar fazodagi  m to‘g‘ri chiziq P tekislikka tegishli biror n to‘g‘ri chiziqqa 

parallel bo‘lsa, u holda bu to‘g‘ri chiziq tekislikka … bo‘ladi 

-Perpendikulyar 

+parallel 

-Tegishli 

-Kesuvchi 

56. Agar ikki tekislik umumiy ikki nuqtaga ega bo‘lsa, bu tekisliklar o‘zaro … 

deyiladi 

+kesishuvchi 

-Perpendikulyar 

-Parallel 

-Tegishli 

57. To‘g‘ri chiziq bilan tekislik kesishishi natijasida nima hosil bo‘ladi 

-to‘g‘ri chiziq 

-nur 

- kesma 


+nuqta 

58. To‘g‘ri chiziq bilan tekislik kesishish nuqtasini aniqlash uchun avvalo 

nima qilinadi 

-yordamchi og‘ma o‘tkaziladi 

- yordamchi nur o‘tkaziladi 

-yordamchi chiziq o‘tkaziladi 

+yordamchi tekislik o‘tkaziladi 

59. Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarni xususiy vaziyatga 

o‘tkazish mumkinmi 

-ha, 6 usuli bor 

+ha, 2 usuli bor 

-ha, 9 usuli bor  

-o’tkazib bo’lmaydi 

60. Qaysi usulda geometrik shaklga tegishli nuqta berilgan biror o‘qqa 

nisbatan aylana bo‘yicha harakatlanadi 

-harakatlantirish usulida 

-markaziylash usulida 

-doira usulida 

+aylantirish usulida 

61. Agar A nuqta frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o‘q 

atrofida aylantirilsa, mazkur nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo‘yicha 

gorizontal proyeksiyasi qaysi o‘qqa parallel to‘g‘ri chiziq bo‘yicha 

harakatlanadi 

+Ox 


-Oy 

-Oz 


-Oy

1

 62. Qaysi usulda geometrik shaklning dastlabki fazoviy vaziyati saqlanib 

qoladi 

-harakatlantirish usulida +almashtirish usulida 

-aylantirish usulida 

-markaziylash usulida 

63. Yon yoqlari to‘rtburchaklardan, asosi ko‘pburchakdan iborat ko‘pyoqlik 

nima deb ataladi 

-tetraedr  

-silindr 

-piramida 

+prizma 

64. Eyler teoremasi: Har qanday qavariq ko‘pyoqlikda … bilan … sonining 

yig‘indisidan … sonining ayirmasi ikkiga teng bo‘ladi. Nuqtalar o‘rniga mos 

so‘zlarni qo‘ying 

-yoqlar, qirralar, uchlar 

-qirralar, yoqlar, uchlar  

-uchlar, yoqlar, qirralar 

+yoqlar, uchlar, qirralar 

65. Yarim muntazam ko‘pyoqliklar nima deb yuritiladi 

-Platon jismlari 

-Pluton jismlari 

+Arximed jismlari 

-Eyler jismlari 

66. Platon jismlari necha xil bo‘ladi 

-18 xil 


+5 xil 

-6 xil 


-2 xil 

67. Biror chiziqning fazodagi uzluksiz harakati natijasida nima hosil qilish 

mumkin 

+sirt 

-to‘g‘ri chiziq 

-nur 

-kesma 


68. Yasovchilarining turiga qarab sirt necha xil bo‘ladi 

+4 xil 


-3 xil 

-2 xil 


-faqat 1 ta 

69. Hosil bo‘lish jarayoniga qarab sirtlar qanday turlarga bo‘linadi 

-parallel 

-parallel va perpendikulyar 

-egri chiziqli va chiziqli 

+qonuniy va qonunsiz 

70. Aylanish jarayonida yasovchining hamma nuqtalari aylanalar bo‘yicha 

harakat qilib, bu aylanalar sirtining … deyiladi 

+parallellari 

-Meridianlari 

-Yasovchisi 

-aylanish o‘qi 

71. Biror fazoviy egri chiziqqa urinib o‘tuvchi chiziqlar to‘plamidan hosil 

bo‘lgan sirt qanday sirt hisoblanadi 

-ellipsoid 

- giperboloid 

+qaytish qirrali sirt 

-vint sirti 

72. Markaziy proyeksiyalashning xossasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan 

-parallel to’g’ri chiziqlarning tekislikdagi proyeksiyalari ham parallel bo’ladi -nuqtaning parallel proyeksiyasi to’g’ri chiziq bo’ladi 

-nuqtaning parallel proyeksiyasi nuqta bo’ladi 

+nuqtaning markaziy proyeksiyasi nuqta bo’ladi 

73. Fazoda gorizontal vaziyatda joylashgan gorizontal tekislik nima deyiladi 

-frontal proyeksiyalar tekisligi 

+gorizontal proyeksiyalar tekisligi 

-profil proyeksiyalar tekisligi 

-ortoganal proyeksiyalar tekisligi 

74 Fazoda vertikal vaziyatda joylashgan frontal tekislik nima deyiladi 

+frontal proyeksiyalar tekisligi 

-profil proyeksiyalar tekisligi 

-gorizontal proyeksiyalar tekisligi 

-ortoganal proyeksiyalar tekisligi 

75 Gorizontal va frontal tekisliklar o’zaro kesishgan OX chizig‘i nima 

deyiladi 

-kordinatalar o’qi 

-tekisliklar o’qi 

+proyeksiyalar o’qi 

-proyeksiyalash o’qi 

76. Frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel bo’lgan to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

-umumiy vaziyatdag ito’g’ri chiziq 

-xususiyvaziyatdagito’g’richiziq 

+frontal to’g’ri chiziq 

-gorizontal to’g’ri chiziq 

77. Profilproyeksiyalartekisligiga parallel bo’lganto’g’richiziqnimadeyiladi? 

- umumiyvaziyatdagito’g’richiziq 

+profilto’g’richiziq - gorizontalto’g’richiziq 

- frontalto’g’richiziq 78. Gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi to’g’r ichiziq 

+ gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq - frontal to’g’ri chiziq 

79. Frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

+frontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- umumiy vaziyatdagi to’g’ri chiziq 

- profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq - gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

80. Profil proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziq nima 

deyiladi 

- frontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- gorizontal proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

- umumiy vaziyatdagi to’g’ri chiziq 

+profil proyeksiyalovchi to’g’ri chiziq 

81. Agar ikki to’g’ri chiziq o’zaro parallel bo’lmasa yoki kesishmasa, ular 

qanday to’gri chiziq deyiladi? 

+ uchrashmas ayqash 

- parallel 

 

- kesishuvchi - perpendikulyar 

82. Agar tekislik proyeksiyalar Chizma geometriya tekisliklarining 

birortasiga parallel yoki perpendikulyar bo’lmasa, u qanday tekislik deyiladi 

- xususiy vaziyatdagi  - gorizontal 

+ umumiy vaziyatdagi 

- frontal 

83. Agar tekislik proyeksiyalar  tekisliklarining birortasiga parallel yoki 

perpendikulyar bo’lsa, u qanday tekislik deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi 

+ xususiy vaziyatdagi 

- gorizontal 

- frontal 

84. Gorizontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday 

tekislik deyiladi 

- profil proyeksiyalovchi 

- frontal proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi + gorizontal proyeksiyalovchi 

85. Frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday tekislik 

deyiladi 

+ frontal proyeksiyalovchi 

- umumiy vaziyatdagi - profil proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi 

86. Profil proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar tekislik qanday tekislik 

deyiladi 

- umumiy vaziyatdagi 

- frontal proyeksiyalovchi 

+ profil proyeksiyalovchi 

- gorizontal proyeksiyalovchi 87.  Agar  bir  tekislikk  ategishli  o’zaro  kesishuvchi  ikki  to’g’ri  chiziqlar 

ikkinchi  tekislikka  tegishli  o’zaro  kesishuvchi  ikki  to’g’ri  chiziqlarga  mos 

ravishda parallel bo’lsa, bunga qanday tekisliklar deyiladi 

+ parallel tekisliklar 

- kesishuvchi tekisliklar 

- gorizontal tekisliklar 

- frontal tekisliklar 

88. Metrik rezba uchidagi burchagi necha gradus 

+60 

-30 


-90 

-10 


89. Truba rezba uchidagi burchagi necha gradus 

-75 


-85 

+55 


-45 

90. Yarim yumaloq trapetsiyasimon rezba uchidagi burchagi necha gradus 

-10 

+30 


-20 

-40 


91. Hamma tomonidan tekis  ko’pburchaklar bilan  chegaralangan geometrik 

shakl nimadeyiladi 

+ ko’pyoqlik 

- piramida - prizma 

- konus 


92.  Yoqlaridan  biri  tekis  ko’pburchak  bo’lib,  qolgan  yoqlari  esa  umumiy 

uchga ega bo’lgan uchburchaklardan tuzilgan ko’pyoqlik nima deyiladi 

+ piramida 

- ko’pyoqlik 

- prizma 

- konus 

93. Eyler teoremasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan 

 Q+U-Yo=2 

-  U-Yo+Q=3 

-  Yo-U-Q=3 

+  Yo+U-Q=2 94. Proyeksiyalovchi nur proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo’lsa, 

bunday parallel proyeksiyalash nima deyiladi 

- profil proyeksiyalash 

- frontal proyeksiyalash 

- gorizontal proyeksiyalash 

+ to’g’ri burchakli proyeksiyalash 95. A4 formatining o‘lchami qanday 

        +  297 x 210 

-   220 x 267 

-  297 x 220 

-  297 x 420  96. A3 formatining o‘lchami qanday 

+297 x 420 

-297 x 210 

-440 x 220 

-594 x 420 97. A2 formatining o‘lchami qanday 

-297 x 420 

-297 x 210 

-440 x 220 

+594 x 420 98. A1 formatining o‘lchami qanday 

+594 x 841 

--297 x 210 

-440 x 220 

-594 x 420 99. A0 formatining o‘lchami qanday 

-1089 x 920 

-594 x 841 

+1189 x 841 

-1189 x 594 100. 1:3,5 qanday masshtab turiga kiradi 

+ kichraytirish 

- kattalashtirish 

- o‘zgarmas 

- bunday masshtab mavjud emas  

 

  

 

Download 310.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat