1. Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarning qaysi biri o‘zgarmaydi?Download 43,53 Kb.
Sana10.04.2022
Hajmi43,53 Kb.
#541424
Bog'liq
ы


1. Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarning qaysi biri o‘zgarmaydi?
A) oniy tezlik moduli; B) tezlanish moduli;
C) o‘rtacha tezlik moduli; D) tezlanish vektori.
2. Egri chiziqli tekis harakatda tezlanish vektorining yo‘nalishi qanday?
A) trayektoriyaning egrilik radiusi bo‘yicha markazga; B) trayektoriyaga urinma;
C) harakat trayektoriyasi bo‘yicha;
D) egri chiziq radiusi bo‘yicha markazdan tashqariga.
3. Gapni to‘ldiring. Tinch holatda turgan yoki to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanayotgan sanoq sistemalari ... deyiladi.
A) ... nisbiy sanoq sistemalari; B) ... inersial sanoq sistemalari;
C) ... noinersial sanoq sistemalari; D) ... absolyut sanoq sistemalari.
4. Liftning qanday harakatida undagi jismda yuklama vujudga keladi?
A) Yuqoriga o‘zgarmas tezlik bilan; B) Pastga o‘zgarmas tezlik bilan;
C) Yuqoriga o‘zgarmas tezlanish bilan; D) Lift harakatsiz bo‘lganda.
5. ... turli shakldagi harakatlar va o‘zaro ta’sirlarning miqdoriy o‘lchovidir. Gapni to‘ldiring.
A) Energiya; B) Potensial energiya; C) Kinetik energiya; D) Elektr energiya.
6. Energiyaning SI dagi birligi nima?
A) Vatt; B) Joul; C) Kaloriya; D) N · m.
7. … kuchning shu kuch ta’sirida ro‘y bergan ko‘chishga skalyar ko‘paytmasiga teng bo‘lgan kattalik. Gapni to‘ldiring.
A) Energiya; B) Potensial energiya; C) Kinetik energiya; D) Mexanik ish.
8. Energiya hech qachon yo‘qolmaydi ham, yo‘qdan paydo bo‘lmaydi ham u faqat bir turdan boshqasiga aylanishi mumkin. Bu nimaning ta’rif?
A) Nyutonning birinchi qonuni; B) Nyutonning ikkinchi qonuni;
C) Energiyaning saqlanish qonuni; D) Nyutonning uchinchi qonuni.
9. Foydali ishning to‘la ishga nisbati nimani anglatadi?
A) Energiyani; B) Potensial energiyani; C) Kinetik energiyani; D) FIKni.
10. Sistemaning … deb, uning kinetik va potensial energiyalarining yig‘indisiga aytiladi Gapni to‘ldiring.
A) ... energiyasi; B) ... to‘la mexanik energiyasi; C) ... kinetik energiyasi; D) ... mexanik ishi.
11. … to‘qnashish deb, ikkita deformatsiyalanadigan sharlarning to‘qnashishiga aytiladi. Gapni to‘ldiring.
A) Absolyut elastik; B) Absolyut noelastik; C) To‘qnashish; D) Ko‘chish.
12. ... to‘qnashish deb, ikkita deformatsiyalanmaydigan sharlarning to‘qnashishiga aytiladi. Gapni to‘ldiring.
A) Absolyut elastik; B) Absolyut noelastik; C) To‘qnashish; D) Ko‘chish.
13.Kuch yelkasi – bu….
A) richag uzunligi;
B) richagning aylanish o‘qidan oxirigacha bo‘lgan masofa;
C) kuch vektori yo‘nalishidan aylanish o‘qigacha bo‘lgan eng qisqa masofa;
D) richagga ta’sir etuvchi juft kuchlar orasidagi eng qisqa masofa.
14. Kuch momenti qanday birlikda o‘lchanadi?
A) Nyuton metr (N · m); B) Joul (J); С) Vatt sekund (W · s); D) Joul/sekund (J/s).
15.“Turli yuzali nayda oqayotgan siqilmas suyuqlik tezliklarining moduli, suyuqlik yuzalariga teskari proporsional bo‘ladi”. Bu tasdiqning nomi nima?
A) Oqim uzluksizligi tenglamasi; B) Torrichelli tenglamasi;
C) Bernulli tenglamasi; D) Magnus qoidasi.
16.Tebranishlar amplitudasi 2 marta orttirilsa, uning davri qanday o‘zgaradi?
A) 2 marta ortadi; B) 2 marta kamayadi; C) 4 marta ortadi; D) o‘zgarmaydi.
17. Bo‘ylama to‘lqinlar qanday muhitlarda tarqaladi? 1 – qattiq jismlar- da; 2 – suyuqliklarda; 3 – gazsimon moddalarda.
A) faqat 1; B) faqat 2; C) faqat 3; D) 1, 2 va 3 da.
18. Qaysi elementar zarra birinchi kashf qilingan?
A) Proton; B) Elektron; C) Neytron; D) Foton.
19. Siklik chastota deb nimaga aytiladi?
A) 1 sekunddagi tebranishlar soniga;
B) bitta tebranish uchun ketgan vaqtga;
C) 2 sekunddagi tebranishlar soniga;
D) burchak tezlikning 1 sekunddagi o‘zgarishiga.
20.. Termodinamikaning birinchi qonunini ko‘rsating.
A) ΔU = Q + A; B) Q = ΔU + A;
C) Q = ΔU – A; D) ΔU = Q – A.
21. Gapni to‘ldiring. Atrof-muhit bilan issiqlik miqdori almashmasdan
ro‘y beradigan jarayonga ... jarayon deyiladi.
A) ... izotermik; B) .. izoxorik;
C) ... adiabatik; D) ...izobarik.
22. Gapni to‘ldiring. Karno siklining foydali ish koeffi tsiyenti ...
A) ... birga teng; B) ... birdan katta; C) ... nolga teng; D) ... birdan kichik.
23. Issiqlik miqdori o‘z-o‘zidan past temperaturali jismdan yuqori temperaturali jismga o‘tmaydi. Bu ta’rif nimani ifodalaydi?
A) Termodinamikaning I qonuni;
B) Termodinamik muvozanatni;
C) Termodinamikaning II qonuni;
D) Termodinamik jarayon.
24. Radioaktivlik nechanchi yilda kim tomonidan kashf qilingan?
A) 1903-yilda ingliz fizigi J. J. Tomson;
B) 1911-yilda ingliz fizigi D. Rezerford;
C) 1896-yilda Fransuz fizigi A. Bekkerel;
D) 1900-yilda nemis fizigi V. Geyzenberg.
25. Metallar elektr o‘tkazuvchanligining klassik nazariyasini kim birin chi bo‘lib yaratgaan?
A) P.Drude va golland fi zigi X.Lorens; B) E.R. Siemens;
C) K.Rikke; D) T.Styuart va R.Tolmen.
26. Ampermetrga ulanadigan shunt qanday tanlanadi va ulanadi?
RA– ampermetr qarshiligi, r – shunt qarshiligi.
A) RA>r, parallel ulanadi; B) RA>r, ketma-ket ulanadi;
C) RAA27. Voltmetrga ulanadigan qo‘shimcha qarshilik qanday tanlanadi va
ulanadi? Rv– voltmetr qarshiligi, r – qo‘shimcha qarshiligi.
A) Rv>r, parallel ulanadi B) Rv>r, ketma-ket ulanadi
C) Rvv28. Gapni to‘ldiring. Metallarning qizishi tufayli ulardan elektron uchib chiqish hodisasiga ... deyiladi.
A) ... termoelektron emissiya...;
B). ..elektron emissiya...;
C) ...chiqish ishi...;
D) ...to‘yinish toki....
29. Vakuumda elektr tokining tabiati nimadan iborat?
A) elektronlar oqimining bir tomonga harakatidan;
B) musbat ionlarning bir tomonga harakatidan;
C) manfiy ionlar oqimining bir tomonga harakatidan;
D) elektronlar, musbat va manfi y ionlarning bir tomonga harakatidan iborat.
30. Donor aralashmali yarimo‘tkazgichlar qanday turdagi o‘tkazuvchanlikka ega?
A) asosan elektron o‘tkazuvchanlikka; B) asosan teshikli o‘tkazuvchanlikka;
C) teng miqdorda elektron va teshikli o‘tkazuvchanlikka; D) elektr tokini o‘tkazmaydi.
31. Toza yarimo‘tkazgichdan elektronlarning tartibli harakati tufayli 1 mA tok o‘tmoqda. Yarimo‘tkazgichdan o‘tayotgan to‘la tok kuchi nimaga teng?
A) I mA; B) 2 mA; C) 0,5 mA; D) 0.
32. Gapni davom ettiring. “Temperatura ortishi bilan yarim o‘tkazgichning qarshiligi...”
A) ... ortadi; B) ... avval ortadi, so‘ngra kamayadi;
C) ... kamayadi; D) ... avval kamayadi, so‘ngra ortadi.
33. Yarimo‘tkazgichda teshik va elektron uchrashganda nima hosil bo‘ladi?
A) musbat ion; B) neytral atom; C) manfiy ion; D) musbat va manfiy ionlar.
34. Aralashmali o‘tkazuvchanlik qanday zarralarning harakati bilan bog‘langan?
A) asosan erkin elektronlar; B) asosan kovaklar;
C) teng miqdordagi erkin elektronlar va kovaklar;
D) turli miqdordagi erkin elektronlar yoki kovaklar.
35.Elеktr tоkining mаgnit tа’siri tоk qаysi muhitlаrdаn o‘tgаndа 
kuzаtilаdi?
А) elеktrоlitlаrdаn; В) mеtаllаrdаn;
C) vаkuumdа; D) istаlgаn muhitdаn.
36. Mаgnit оqimining birligini ko‘rsating.
А) Tеslа; В) Vеbеr; C) Аmpеr; D) Erstеd.
37. O‘tkаzgichdаn o‘zgаrmаs tоk o‘tgаndа uning аt fidа qаndаy mаydоn hоsil bo‘lаdi?
А) elеktr mаydоn; В) mаgnit mаydоn;
C) elеktrоmаgnit mаydоn; D) grаvitаsiоn mаydоn.
38.Rаsmdа 4 juft tоk o‘tish yo‘nаlishlаri tаsvirlаngan .Qаysi hоldа ulаr o‘zаrо tоrtishаdi?
А) ↑↓; В) →←; C) ↓↓; D) →↓.
39.Rаsmdа 4 juft tоk o‘tish yo‘nаlishlаri tаsvirlаngаn. Qаysi hоldа ulаr 
o‘zаrо itаrishаdi?
А) ↑↓; B) →→ ; C) ↓↓; D) →↓.
40.Chаp qo‘l qоidаsi yordаmidа qаndаy kаttаliklаrning yo‘nаlishi 
аniqlаnаdi?
А) Аmpеr kuchi; В) Lоrеns kuchi;
C) Аmpеr vа Lоrеns kuchlаri; D) Induksiоn tоk yo‘nаlishi.
41. Quyidаgi kеltirilgаn kuchlаrning qаysi biri ish bаjаrmаydi?
А) Аmpеr kuchi; B) Lоrеns kuchi;
C) Kulоn kuchi; D) ishqаlаnish kuchi.
42. Lоrеns kuchi hаrаkаtdаgi zаryadli zаrrаning tеzligini qаndаy o‘zgаrtirаdi?
А) Tеzligini оrttirаdi; B) Tеzligini kаmаytirаdi
C) Tеzligini o‘zgаrtirmаydi; D) Tеzlik yo‘nаlishini o‘zgаrtirаdi.
43.Elektromagnit induksiya hodisasini kim kashf qilgan?
А) Amper; B) Ersted; C) Faradey; D) Lens.
44. Induksiya EYuKning birligini ko‘rsating.
А) T/s; B) Wb/s; C) H; D) A/s.
45.Induksion tokning yo‘nalishi kim tomonidan aniqlangan?
А) Amper; B) Ersted; C) Maksvel; D) Lens.
46.Yorug‘likning jismlardan elektronni chiqarish hodisasi … deyiladi.
A) qutblanish; B) difraksiya; C) dispersiya; D) fotoeffekt.
47.Tushayotgan yorug‘likning intensivligi 4 marta kamaysa, fotoeffektda 
chiqayotgan elektronlar soni qanday o‘zgaradi?
A) 4 marta ortadi; B) 2 marta kamayadi;
C) 4 marta kamayadi; D) o‘zgarmaydi.
48. Fotoeffektda tushayotgan yorug‘likning chastotasi 2 marta ortsa, chiqayotgan fotoelektronlar soni qanday o‘zgarad ? 
A) 2 marta kamayadi; B) 2 marta ortadi;
C) 4 marta kamayadi; D) o‘zgarmaydi.
49.Lazer deganda, … tushuniladi.
A) juda aniq yo‘naltirilgan kogerent yorug‘lik nurining manbayi;
B) kogerent bo‘lmagan yorug‘lik nuri;
C) oddiy yorug‘lik nuri;
D) quyoshdan keladigan har xil nurlar.
50. Gapni to‘ldiring. Atom yadrosi … tashkil topgan
A) proton va neytronlardan;
B) proton va elektronlardan;
C) elektron va nuklonlardan;
D) elektron va fotonlardan.

Download 43,53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish